Vertaling: 6 december 2002, gebaseerd op de Tweede Engelse Vertaling van februari 2000, V.S.

 

Noot: Dit document is een conceptversie en onderworpen aan een proces van tekstverbetering

 

 

FALUN DAFA

 

ESSENTIËLE PUNTEN VOOR VERDERE VOORUITGANG

 

(Nederlandse versie)

 

 

 

 

LI HONGZHI


INHOUDSOPGAVE

 

Lun Yu (Over Dafa) 4

Rijkdom En Deugdzaamheid 5

Breed en Diepgaand 5

Ware Cultivatie 5

Een Heldere Geest Hebben 6

Verlichting 6

Waarom Men Niet Kan Zien 7

De Fa leren 7

Hoe Assistentie te Verlenen 8

Het Firmament 8

(Geestes)Rijken 9

Wat is Leegheid? 9

Vastberadenheid 9

De leringen in het Boeddhisme Zijn het Zwakste en Kleinste Deel van de Fa van Boeddha 10

Wat is Wijsheid? 10

Het is geen werk, maar cultivatiebeoefening 11

Cultivatie Beoefenen na Pensionering 11

Wanneer de Fa Juist is 12

Heilige 12

Het zoeken van het discipelschap bij de Meester 12

Een Duidelijke richting 12

Voor Wie Beoefen Je Cultivatie? 13

De Terminologie van de Boeddha Fa 14

Het Uiterlijke Tot Rust Brengen Door Cultivatie Van Het Innerlijke 15

Verder Opgeven van Gehechtheden 15

Validatie 16

Een Beoefenaar maakt er op Natuurlijke Wijze Deel van uit 16

Wat is Ren 16

Wat is Mi Xin? 16

Ziekte-karma 17

Wat beoefenaars moeten vermijden 19

Perfecte Harmonie 19

Non-omissie 20

Cultivatie en Werk 20

Correctie 21

Duurzaamheid 21

Doe Geen Onbezonnen Uitspraken 22

(Het) Ontwaken 22

Stabiliteit van de Fa 24

Cultivatie en verantwoordelijkheid 25

Het Hanteren van Handgeschreven Kopieën van Geschriften 25

De Fa-conferentie 25

Een Brief aan Shijiazhuang Dafa Algemeen Ondersteuningscentrum_ 26

Rectificatie van het karakter 27

Een Korte Uitleg over Mededogen (Shan) 27

Opmerking over “Rectificatie van het karakter” 28

Boeddha-natuur en demon-natuur 28

Grote Blootstelling 30

Cultivatiebeoefening Is Geen Politiek 31

Een Cultivatiebeoefenaar In Een Verantwoordelijke Positie Is Ook Een Cultivatiebeoefenaar 31

Wat Is Cultivatiebeoefening? 32

Dafa Zal Eeuwig Zuiver zijn Als Diamant 33

Verder Inzicht 34

Waarschuwend Advies 34

Dafa mag nooit geplagieerd worden 34

Wat Is Verlichting? 35

Het Hermaken Van De Mensheid 36

Degeneratie 37

Non-Omissie In Boeddha-natuur 37

Helder Van Geest 38

Houd Voor Altijd In Gedachten 39

Een Zware Klap 39

Nog Een Opmerking over Beoordelingscriteria 41

Definitieve Conclusie 41

Een Dialoog Met Tijd 42

Uiteenzetting over de Fa 43

Geef de menselijke gehechtheden op en ga door met echte cultivatie 44

Neem de middenweg 44

De Fa herstelt het menselijk hart 45

Principes voor discipels die monniken en nonnen zijn 45

Omgeving 46

De wortels uitgraven 47

Voor wie besta je? 48

Versmelten in de Fa 49

De Boeddha Fa en het Boeddhisme 50

Dafa kan niet misbruikt worden 52

Vastberadenheid en standvastigheid 52

Zuiver de Demon-natuur 54

De Ware Natuur onthuld 54

Enkele Gedachten van Mij 54

Positie 57

Stabiliteit 57

Verder Commentaar Op Bijgeloof 57


Over Dafa

(Lunyu)

 

Dafa is de wijsheid van de schepper. Het is de basis voor de schepping van de hemel, de aarde en het universum. Het omvat alles, van het meest microscopische tot het meest macroscopische, en heeft verschillende verschijningen op verschillende niveaus in verschillende hemellichamen. Vanuit de dieptes van de microkosmos tot waar de meest microscopische deeltjes verschijnen, met laag op laag van onmeetbare en ontelbare deeltjes, van klein tot groot, reikend tot aan de buitenste lagen die de mens kent – atomen, moleculen, hemellichamen en melkwegstelsels – tot wat nog groter is, vormen deeltjes van verschillende afmetingen, levens van verschillende afmetingen en werelden van verschillende afmetingen, die het gehele kosmische hemellichaam doordringen. In de ogen van de levens die zich op de deeltjes van verschillende niveaus bevinden, zijn de deeltjes die een laag groter zijn dan die van hen, de planeten aan hun hemel. Dit geldt voor iedere laag. Voor de levens op ieder niveau van het universum lijkt het zo oneindig verder te gaan. Dafa heeft tevens tijd en ruimte geschapen, evenals talrijke levensvormen en al wat bestaat – alles omvattend, niets uitsluitend. Dit zijn de specifieke belichamingen op verschillende niveaus van de karakteristieken van Dafa: waarheid ( Zhen), mededogen ( Shan) en verdraagzaamheid ( Ren).

Hoe geavanceerd de middelen waarmee de mensheid het universum en het leven onderzoekt ook mogen zijn, deze belichten slechts een deel van de dimensie waarin de mens zich bevindt op een laag kosmisch niveau. In prehistorische beschavingen heeft de mens vaker andere planeten verkend. Maar hoe hoog of hoe ver de mens ook heeft gereikt, hij heeft de dimensie waarin hij zich bevindt nooit verlaten. De mens zal nooit in staat zijn het ware aanzicht van het universum werkelijk te kennen. Wanneer de mens de mysteries van het universum, de tijd-ruimte en het menselijk lichaam wil begrijpen, dan kan dat alleen door cultivatie te beoefenen volgens een ware weg, de ware verlichting te bereiken en zijn wezenlijk niveau te verhogen. Ten gevolge van cultivatie zal ook de moraliteit verbeteren, en naarmate er een onderscheid kan worden gemaakt tussen het werkelijk goede en het kwade, het juiste en het foute, en het niveau van de mensheid wordt overstegen, zal de mens in staat zijn het ware universum en de levende wezens op verschillende niveaus in verschillende dimensies te zien en contact met hen te maken.

Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak uitgevoerd onder het mom van “het verbeteren van de levensstandaard”, terwijl men in feite een concurrentiestrijd voert in het kader van de technologie. In de meeste gevallen is het tot stand gekomen door het goddelijke te verloochenen en de moraal te laten varen die ten grondslag ligt aan zelfbeheersing. Het was om deze reden dat menselijke beschavingen in het verleden vele malen werden vernietigd. Bij het verrichten van onderzoek kan men zich slechts beperken tot deze materiele wereld; de methode die men volgt is dat een onderwerp slechts bestudeerd wordt nadat het is erkend. Onder invloed van de verloochening van het goddelijke, durft de mens steevast niet de fenomenen te erkennen die ontastbaar en onzichtbaar zijn, maar die wel degelijk bestaan en hun weerslag vinden in verschijningen als spiritualiteit, geloof, goddelijk onderricht en wonderen in de dimensie waarin de mens zich bevindt.

Wanneer de mens in staat is om de moraal als uitgangspunt te nemen bij het verbeteren van zijn gedrag en denkwijze, dan zal de beschaving van de menselijke samenleving lang kunnen voortbestaan en zullen wonderen zich opnieuw openbaren in de menselijke samenleving. In het verleden zijn er vele malen menselijke samenlevingen verschenen met een half-goddelijke cultuur, die de mens in staat stelde een waar begrip te ontwikkelen van het leven en het universum. Wanneer de mens de gepaste toewijding en respect kan tonen jegens de verschijning van Dafa in deze wereld, dan zal dat welzijn of glorie brengen aan de mens, een volk of een land. Dafa - de Grote Weg van het universum - is de oorsprong van de hemellichamen, het universum, het leven en al wat bestaat. Een leven dat zich er van afkeert, is werkelijk verdorven. Elk persoon die ermee in overeenstemming kan leven, is werkelijk een goed persoon en zal beloond worden met voorspoed en een lang leven genieten. Wat een beoefenaar betreft: als je er één mee wordt, ben je iemand die verlicht is - een god.

Li Hongzhi
May 24, 2015

Rijkdom met Deugd

De mensen uit het verleden zeiden: geld is iets uitwendigs. Iedereen weet het, maar iedereen streeft ernaar. Een jonge man zoekt het om zijn verlangens te bevredigen; een jonge vrouw wil het voor glamour en luxe; een oudere persoon streeft het na om later voor dingen te kunnen zorgen; een geleerd man wil het voor de eer; een ambtenaar vervult er zijn plicht voor en zo verder. Dus iedereen streeft ernaar.

Sommigen wedijveren en vechten er zelfs voor; diegenen die agressief nemen er risico’s voor; heethoofden zullen geweld gebruiken om het te verkrijgen; een jaloers persoon zou er zelfs in woede voor kunnen sterven. Het is de plicht van de vorst en zijn staatsambtenaren om rijkdom aan het volk te brengen, maar het verafgoden van geld is het ergste beleid dat men kan volgen. Rijkdom zonder deugd schaadt alle bewuste wezens, terwijl rijkdom in combinatie met deugdzaamheid hetgeen is waar alle mensen op hopen. Daarom kan men niet welvarend zijn zonder de deugdzaamheid te bevorderen.

Deugd is opgespaard in vorige levens. Een koning worden of een hoge functionaris, rijkdom of adel, het komt allemaal voort uit deugd. Geen deugd, geen gewin; het verlies van deugd betekent verlies van alles. Daarom, moeten degenen die naar macht streven en rijkdom zoeken eerst deugd accumuleren. Goede daden verrichten evenals ontberingen lijden kunnen allemaal deugd accumuleren. Om dit te bereiken moet men het principe van oorzaak en gevolg begrijpen. Door dit te weten, kunnen de regering en de bevolking zelfbeheersing beoefenen, en welvarendheid en vrede zullen zegevieren onder de Hemel.

 

Li Hongzhi

27 januari 1995

 

 

Breed en Diepgaand

De Fa en principes van Falun Dafa kunnen leiding verschaffen aan iedereen die cultivatie beoefent, met inbegrip van degenen met religieuze overtuigingen. Dit is het principe van het universum, de ware Fa die nooit onthuld is. In het verleden was het mensen niet toegestaan dit principe van het universum (de Boeddha Fa) te kennen. Het overstijgt al de academische theorieën en morele principes van de menselijke samenleving vanaf de oudheid tot op heden. Wat onderwezen werd door religies en wat mensen ervaren hebben in het verleden zijn slechts oppervlakkigheden en oppervlakkige verschijnselen. De brede en diepgaande betekenis die de Fa bevat kan zich slechts manifesteren aan, en kan slechts ervaren en begrepen worden door beoefenaars op verschillende niveaus van ware cultivatie. Slechts dan kan iemand echt zien wat de Fa is.

 

Li Hongzhi

6 februari 1995

 

Ware Cultivatie

Mijn discipelen van ware cultivatie, wat ik jullie geleerd heb is de Fa voor de cultivatie van Boeddha en Tao. Desalniettemin stort je je grieven aan me uit over het verlies van je wereldlijke belangen, in plaats van je zorgen te maken over het niet in staat zijn gehechtheden van gewone mensen los te laten. Is dit cultivatie? Of je de denkrichting van een gewoon persoon kunt loslaten is een fatale test op jouw weg om een waar supernormaal persoon te worden. Elke discipel van ware cultivatie moet er doorheen gaan, want dit is de scheidingslijn tussen een beoefenaar en een gewoon persoon.

Wanneer je in paniek raakt over een inbreuk op je reputatie, eigenbelang, en gevoelens onder gewone mensen, duidt het feitelijk al aan dat je je gewone menselijke gehechtheden niet op kunt geven. Je moet dit onthouden: cultivatie op zichzelf is niet zo pijnlijk; de sleutel ligt in het niet in staat zijn de gehechtheden van gewone mensen los te laten. Slechts wanneer je op het punt staat je faam, belangen en emoties los te laten zul je pijn voelen.

Je bent naar beneden gevallen vanuit een heilige, zuivere en onvergelijkbaar schitterende wereld omdat je gehechtheden ontwikkeld had op dat niveau. Nadat je in een wereld bent gevallen, die in vergelijking de smerigste is, houd je je, in plaats van jezelf te cultiveren om zo snel mogelijk terug te keren, stevig vast aan die smerige dingen in deze smerige wereld en voel je zelfs een grote pijn voor een klein verlies ervan. Weet je dat om je te redden de Boeddha ooit om voedsel bedelde onder de gewone mensen? Vandaag, heb ik nogmaals de deur wijd geopend en onderwijs deze Dafa om je te redden. Ik heb me nooit verbitterd gevoeld voor de talrijke ontberingen die ik geleden heb. Wat heb jij dan nog dat nog altijd niet opgegeven kan worden? Kan je naar het paradijs meenemen wat je in je hart niet kunt opgeven?

 

Li Hongzhi

22 mei 1995

 

Wees Helder van Geest

Ik heb enkele beoefenaars verteld dat extreme gedachten veroorzaakt worden door gedachtenkarma, maar nu beschouwen veel beoefenaars al hun slechte gedachten in het dagelijks leven als gedachtenkarma. Dit is niet correct. Wat is er voor jou om te cultiveren als je geen enkele slechte gedachte meer hebt?! Als je zo puur bent, ben je dan niet reeds een Boeddha? Dit is een verkeerd begrip. Alleen wanneer je geest op gewelddadige wijze smerige gedachten reflecteert, of de leraar vervloekt, Dafa, andere mensen, etc., en je kunt ze niet kwijt raken of ze onderdrukken, is dit gedachtenkarma. Er is echter ook enig zwak gedachtenkarma, maar het is verschillend van normale gedachten of ideeën. Je geest moet helder zijn hierover.

 

Li Hongzhi

23 mei 1995

 

Verlichting

In de vervuilde menselijke wereld, worden parels en vissenogen door elkaar gegooid. Een Tathagata moet zonder opgemerkt te worden naar de wereld afdalen. Wanneer hij de Fa onderwijst, moet er interferentie van slechte scholen zijn. De Tao en de demonische wegen worden tegelijkertijd en in dezelfde wereld onderwezen. Temidden van waarheid en valsheid, is verlichting uiterst belangrijk. Hoe een onderscheid te maken? Er moeten uitzonderlijke mensen zijn. Degenen die werkelijk een voorbestemde relatie hebben en er toe kunnen ontwaken zullen de een na de ander komen, de Tao binnen treden en de Fa verkrijgen. Ze zullen in staat zijn het rechtvaardige van het slechte te onderscheiden, de ware leringen ontvangen, hun lichamen lichter maken, hun wijsheid vergroten, hun harten sterken, en aan boord van de boot van de Fa gaan, probleemloos varend. Hoe prachtig! Maak ijverig verdere vorderingen tot de voltooiing van cultivatie.

Mensen met slechte verlichtingskwaliteit in de verdorven wereld leven voor geld, sterven voor macht, en verblijden of bekommeren zich om een klein beetje winst. Ze wedijveren verbeten met elkaar, en stapelen aldus gedurende hun hele leven karma op. Wanneer zulke mensen de Fa horen, lachen ze erom en spuwen het woord “bijgeloof” uit, aangezien ze het moeilijk te begrijpen vinden en moeilijk om het in hun hart te geloven. Zulke mensen zijn de mensen van laag niveau die moeilijk te redden zijn. Zij hebben zoveel karma dat hun lichamen ermee omhuld zijn en het hun wijsheid afgesloten heeft; hun oorspronkelijke natuur is verloren.

 

Li Hongzhi

14 juni 1995

 

Waarom Men Niet Kan Zien

Zien is geloven, en niet zien is niet geloven. Dit is de zienswijze van een persoon van laag niveau. Mensen bevinden zich in illusie en hebben een heleboel karma gecreëerd en daarmee hun oorspronkelijke natuur verduisterd: Hoe kunnen ze dus zien? Verlichting komt voor zien. Cultiveer je hart en elimineer je karma. Wanneer je oorspronkelijke natuur eenmaal naar buiten komt zul je in staat zijn te zien. Een persoon met goede aangeboren kwaliteit kan echter de voltooiing bereiken door zijn verlichting ongeacht of hij kan zien of niet. Wat de meeste mensen betreft, zij kunnen wel of niet zien, wat bepaald wordt door hun niveaus of hun aangeboren kwaliteit. Een beoefenaar kan gewoonlijk niet zien omdat hij een verlangen heeft te zien, wat een gehechtheid is. Dus totdat dit opgegeven is kan hij niet zien. Dit is meestal te wijten aan obstakels van karma, een ongeschikte omgeving, of zijn cultivatiewijze. Er is een veelheid aan redenen die van persoon tot persoon verschillen. Zelfs een persoon die in staat is te zien ziet misschien niet duidelijk, omdat alleen door onduidelijk te zien men kan verlichten tot de Tao. Als men alles helder kan zien alsof men zich daar in persoon bevindt, heeft men Kaigong (het openen van cultivatie-energie) bereikt en kan men zichzelf niet meer verder cultiveren, omdat er niets meer voor hem is om verlicht toe te raken.

 

Li Hongzhi

16 juni 1995

 

 

 

De Fa leren

Wanneer ze Dafa leren, moeten intellectuelen zich bewust zijn van een opvallend probleem, namelijk dat ze Dafa leren op dezelfde manier als gewone mensen theoretische geschriften[1] bestuderen, zoals het selecteren van enkele relevante citaten van bekende mensen voor het onderzoeken van hun eigen gedrag. Zulk een wijze van het bestuderen van Dafa zal een beoefenaar in zijn vooruitgang hinderen. Sommige mensen horen dat Dafa een zeer diepzinnige betekenis heeft en dat het iets zeer hoogs bevat voor het leiden van cultivatie op verschillende niveaus, dus onderzoeken ze het woord voor woord, maar vinden uiteindelijk niets. Deze gewoonten, verkregen door het bestuderen van politieke theorieën gedurende een lange periode, zijn ook factoren die cultivatiebeoefening verstoren, en die tot een verkeerd begrip van de Fa leiden.

Wanneer je de Fa leert, moet je niet de relevante delen selecteren, met de koppige intentie een specifiek probleem op te lossen. In feite is dit ook een vorm van gehechtheid (met uitzondering van de problemen die onmiddellijk opgelost dienen te worden). De enige manier om een goed begrip van de Grote Wet te verkrijgen, is het zonder intentie te bestuderen. Elke keer wanneer je Zhuan Falun uitgelezen hebt en iets begrepen hebt, heb je vooruitgang gemaakt. Zelfs als je slechts één ding begrepen hebt na het gelezen te hebben, heb je werkelijk vooruitgang gemaakt.

Feitelijk, stijg je in cultivatiebeoefening door jezelf geleidelijk en zonder dat je het beseft te verbeteren. Hou dit in gedachten: streef niets na en je zult dingen bereiken op natuurlijke wijze.

 

Li Hongzhi

9 september 1995

 

Hoe Assistentie te Verlenen

Vele assistenten in verschillende delen van het land hebben een zeer hoog begrip van Dafa. Zij zijn in staat met hun gedrag een goed voorbeeld te geven en verrichten goed werk bij het organiseren van hun oefengroepen. Er zijn echter ook enkele assistenten die het niet zo goed gedaan hebben, en dit manifesteert zich voornamelijk in hun werkmethodes. Om bijvoorbeeld de beoefenaars naar hen te laten luisteren zodat het gemakkelijker wordt hun werk uit te voeren, doen sommige assistenten hun werk door het geven van bevelen - dit is niet toegestaan. Het leren van de Fa zou vrijwillig moeten zijn. Als een beoefenaar het niet wil doen vanuit de grond van zijn hart, kan geen enkel probleem opgelost worden. Integendeel, er kunnen conflicten ontstaan. Als dit niet gecorrigeerd wordt, zullen de conflicten in intensiteit toenemen, en zodoende het leren van de Fa ernstig verstoren.

Zelfs nog erger, om de beoefenaars hen te doen geloven en gehoorzamen laten sommige assistenten enkele geruchten circuleren, of iets sensationeels om hun aanzien te vergroten, of doen unieke dingen om te pronken. Al deze dingen zijn niet toegestaan. Onze assistenten werken vrijwillig voor anderen, ze zijn niet de meester, noch zouden ze zulke gehechtheden moeten hebben.

Hoe kunnen we de taak van assistent dan goed doen? Allereerst moet je jezelf als een van de beoefenaars beschouwen in plaats van te denken dat je boven hen staat. Als er iets is dat je niet weet, zou je het op een bescheiden manier met anderen moeten bediscussiëren. Als je iets fout gedaan hebt, zou je de beoefenaars oprecht moeten vertellen: “Ik ben ook een beoefenaar net zoals jullie, dus is het onvermijdelijk dat ik fouten maak in wat ik doe. Nu dat ik een fout gemaakt heb, laten we doen wat juist is.” Als je een oprechte wens hebt om al de beoefenaars gezamenlijke inspanningen te laten doen om de dingen goed te doen, welk resultaat zal je bereiken? Niemand zal zeggen dat je voor niets goed bent. In plaats daarvan zullen ze voelen dat je een goed begrip hebt van de Fa, en dat je openhartig bent. In feite is hier de Grote Wet, en iedereen is het aan het leren. De beoefenaars zullen iedere daad die een assistent verricht, ongeacht of het een goede is of niet, meten aan Dafa, en het duidelijk zien. Wanneer je eenmaal de intentie hebt om jezelf op te werken, zullen de beoefenaars denken dat je een Xinxing-probleem hebt. Daarom kun je de dingen alleen goed doen door bescheiden te zijn. Je aanzien wordt gevestigd op basis van een goed begrip van de Fa. Hoe kan een beoefenaar vrij van fouten zijn?

 

Li Hongzhi

10 september 1995

 

Het Firmament

De uitgestrektheid van het universum en de enorme omvang van de hemellichamen kunnen door de mensheid nooit begrepen worden door middel van onderzoek. De minuscuulheid van materie kan nooit waargenomen worden door de mens. Het menselijk lichaam is zo mysterieus dat het zich voorbij de menselijke kennis bevindt, die slechts een kras aan het oppervlak is. Het leven is zo overvloedig en complex dat het altijd een raadsel zal blijven voor de mensheid.

 

Li Hongzhi

24 september 1995

 

(Geestes)Rijken

Een verdorven persoon is vervuld van jaloezie. Uit egoïsme en woede klaagt hij dat hij oneerlijk wordt behandeld.

Een edelmoedig persoon heeft altijd een hart van mededogen. Zonder ontevredenheid of haat, neemt hij ontberingen als vreugde.

Een verlicht persoon heeft helemaal geen gehechtheden. Rustig slaat hij de gewone mensen gade die verblind zijn door illusie.

 

Li Hongzhi

25 september 1995

 

Wat is Leegheid?

Wat is leegheid? Vrij zijn van gehechtheden is de ware staat van leegheid. Het betekent niet dat er geen bestaan van materie is. Zen Boeddhisme heeft echter het einde van haar Dharma bereikt, en heeft niets te onderrichten. In deze chaotische Periode van het Einde van de Dharma zijn er enkele schriftgeleerden die koppig vasthouden aan haar theorie van leegheid, en zich irrationeel en absurd gedragen alsof ze verlicht zijn tot de essentie van haar filosofie. De stichter Boddhidharma erkende zelf dat zijn Dharma slechts zes generaties werkzaam zou zijn, en dat er daarna niets meer zou zijn om door te geven. Waarom er niet toe ontwaken? Als men zegt dat alles leeg is, zonder Fa, zonder Boeddha, zonder beeld, zonder zelf, en zonder bestaan, wat is dan Boddhidharma? Als er geen Dharma is, wat is dan Zen Boeddhisme haar theorie van leegheid? Als er geen Boeddha is, geen beeltenis, wie is dan Sakyamuni? Als er geen naam, geen beeld, geen zelf, geen bestaan is, en alles is leeg, waarom neem je dan de moeite om te eten en te drinken? Waarom draag je kleren? Wat als je ogen uitgestoken werden? Hoe is het dan mogelijk dat je gehecht bent aan de zeven emoties en zes verlangens van een gewoon persoon? Wat een Tathagata eigenlijk bedoelt met “leegheid” is vrij zijn van al de gehechtheden van een gewoon persoon. Non-omissie is de ware essentie van leegheid. Het universum is oorspronkelijk gevuld met en gevormd uit materie, en blijft materie. Hoe kan het leeg zijn? De Dharma die niet onderwezen wordt door een Tathagata is een kort leven beschoren, en haar principes zullen ophouden te bestaan. De Dharma van een Arhat is niet de Fa van Boeddha! Verlicht ertoe! Verlicht ertoe!

 

Li Hongzhi

28 september 1995

 

Vastberadenheid

Met de Meester hier ben je vol vertrouwen. Zonder de Meester, verlies je je interesse in cultivatie. Het lijkt alsof je jezelf cultiveert voor de Meester en hier uit kortstondige interesse bent gekomen. Dit is een grote zwakte van een persoon met matige aangeboren kwaliteit. Sakyamuni, Jezus, Lao Zi, en Confucius zijn sinds tweeduizend jaar verdwenen. Hun discipels hebben echter nooit het gevoel gehad dat ze geen cultivatie kunnen beoefenen zonder hun meesters in de buurt. Cultivatie is je eigen zaak, en niemand anders kan het voor je doen. De meester kan je slechts de Wet en principes aan de oppervlakte vertellen. Het is je eigen verantwoordelijkheid je hart te cultiveren, je verlangens op te geven, wijsheid te bereiken, en verwarring te verwijderen. Als je hier gekomen bent uit kortstondige interesse, zal je geest beslist niet vastberaden zijn. Wanneer je in de menselijke samenleving leeft, zul je zeker de fundamentele zaken vergeten. Als je niet stevig aan je geloof vasthoudt, zul je niets bereiken in dit leven. Het is niet bekend wanneer er nog een kans zal zijn. Het is erg moeilijk!

 

Li Hongzhi

6 oktober 1995

 

De leringen in het Boeddhisme Zijn het Zwakste en Kleinste Deel van de Fa van Boeddha

Alle bewuste wezens! Gebruik nooit het Boeddhisme om de Dafa van Zhen-Shan-Ren te meten, omdat het onmetelijk is. Mensen zijn er reeds aan gewend geraakt de geschriften van het Boeddhisme de Fa te noemen. In feite, zijn de kosmische lichamen zo immens dat ze voorbij het begrip reiken dat een Boeddha van het universum heeft. Taiji van de Taoïstische School is ook een begrip van het universum op een laag niveau. Op het niveau van gewone mensen is er geen substantiële Fa, met uitzondering van een handjevol verschijnselen aan de grens van het universum die iemand in staat kunnen stellen cultivatie te beoefenen. Aangezien gewone mensen wezens op het laagste niveau zijn, is het hen niet toegestaan de werkelijke Boeddha-Fa te kennen. Maar mensen hebben wijzen horen zeggen: “De Boeddha vereren kan de oorzakelijke zaden planten die de gelegenheid brengen om cultivatie te beoefenen; beoefenaars die bezweringen opzeggen kunnen bescherming ontvangen van hogere wezens; het naleven van de voorschriften kan iemand in staat stellen de standaard van een beoefenaar te bereiken.” Door de geschiedenis heen hebben mensen bestudeerd: “Is wat de Verlichte onderwees de Boeddha-Fa?” De leer van de Tathagata is de manifestatie van Boeddha-natuur, en het kan ook een manifestatie van Fa genoemd worden. Maar het is niet de substantiële Fa van het universum, omdat het in het verleden absoluut verboden was dat mensen de ware manifestatie van de Boeddha Fa zouden kennen. Alleen iemand die een hoog niveau door cultivatiebeoefening bereikt had kon verlicht worden tot de Boeddha Fa, dus was het des te meer het geval dat mensen niet toegestaan waren de ware essentie van cultivatiebeoefening te kennen. Falun Dafa heeft voor de eerste keer door de eeuwen heen de karakteristiek van het universum (de Boeddha-Fa) aan menselijke wezens nagelaten. Het komt neer op hen een ladder geven waarmee ze naar de Hemel kunnen opklimmen. Dus, hoe kun je de Dafa van het universum meten met wat eens onderwezen werd in het Boeddhisme?

 

Li Hongzhi

8 oktober 1995

 

Wat is Wijsheid?

Mensen denken dat bekende personen, schriftgeleerden en allerlei soorten experts in de menselijke samenleving zeer groots zijn. In feite zijn ze allemaal zeer onbetekenend, aangezien ze gewone mensen zijn. Hun kennis is slechts dat kleine beetje dat begrepen wordt door de moderne wetenschap van de menselijke samenleving. In het uitgestrekte universum, van het meest microscopische tot het meest macroscopische, bevindt de menselijke samenleving zich precies in het midden, in de buitenste laag, en aan het buitenste oppervlak. De levende wezens die er zich bevinden zijn ook de laagste vorm van bestaan, dus is hun begrip van materie en geest zeer beperkt, oppervlakkig en betreurenswaardig. Zelfs wanneer men alle kennis van de mensheid verwerft, blijft men nog steeds een gewoon persoon.

 

Li Hongzhi

9 oktober 1995

 

Het is geen werk, maar cultivatiebeoefening

Of je de vereisten kunt volgen die ik vastgesteld heb voor assistentiecentra is een zeer belangrijke principekwestie, aangezien het de manier waarop de Fa in de toekomst verspreid zal worden beïnvloedt. Waarom kun je de gewoontes die je gedurende een lange periode ontwikkeld hebt in bureaucratische ambten niet opgeven? Beschouw assistentiecentra niet als administratieve organen in de menselijke samenleving en neem hun methodes en benaderingen, zoals het uitbrengen van documenten, het opstarten van beleidsimplementaties, en het aansporen van mensen hun begrip te verbeteren, niet over. Een beoefenaar van Falun Dafa kan slechts zijn Xinxing verhogen en zijn Vrucht Status en niveau verbeteren door cultivatiebeoefening. Soms wordt er zelfs een bijeenkomst gehouden zoals dat gebeurt op een gewone werkplek. Een soort verantwoordelijke zal bijvoorbeeld een toespraak houden en een bepaalde persoon die aan het hoofd staat geeft een samenvatting. Zelfs de overheid tracht nu deze corrupte praktijken en bureaucratische procedures in de samenleving te hervormen. Als een beoefenaar, is het je reeds bekend dat elk aspect van de mensheid niet langer goed is in de Periode van het Einde van de Dharma. Waarom kun je de werkmethodes die absoluut niet geschikt zijn voor cultivatiebeoefening niet opgeven? We zullen het absoluut nooit omvormen tot een administratieve instelling of een onderneming in de samenleving.

In het verleden waren er enkele gepensioneerde personen, die niets te doen hadden, die Falun Dafa goed vonden en aanboden te helpen om een pijnlijke leegte in hun vrije tijd op te vullen. Dit kan uiteraard niet! Falun Dafa is voor cultivatiebeoefening, en het is geen werk. Iedereen die voor ons werkt moet eerst en vooral een ware beoefenaar zijn met een Xinxing van hoog niveau, en ze zijn voorbeeldfiguren voor het cultiveren van Xinxing. We hebben geen leiderstypes nodig zoals degenen onder gewone mensen.

 

Li Hongzhi

12 oktober 1995

 

Cultivatie Beoefenen na Pensionering

Het is zeer spijtig dat sommige beoefenaars die mijn lezingen bijwoonden en die goede aangeboren kwaliteit hebben gestopt zijn met beoefenen omdat ze het te druk hebben met werk. Als ze gewone mensen zouden zijn, zou ik niets meer zeggen en ze met rust laten. Maar deze mensen zijn nog steeds veelbelovend. De menselijke moraliteit daalt met duizend mijl per dag, en gewone mensen drijven allemaal met de stroom mee. Hoe verder weg van de Tao, hoe moeilijker het is om terug te keren door middel van cultivatie. In cultivatiebeoefening wordt in feite het hart gecultiveerd. De complexe omgeving van de werkplek in het bijzonder biedt je een goede gelegenheid om je Xinxing te verhogen. Zul je, wanneer je eenmaal met pensioen bent, niet de beste omgeving voor je cultivatiebeoefening verloren hebben? Wat zul je cultiveren wanneer er geen conflicten zijn? Hoe kun je jezelf verbeteren? Het menselijke leven is beperkt. Vaak plan je de dingen erg goed, maar hoe kun je weten dat er voldoende tijd resteert voor jou om cultivatie te beoefenen? Cultivatiebeoefening is geen kinderspel. Het is ernstiger dan om het even welke gewone menselijke aangelegenheid. Het is niet iets om als vanzelfsprekend te beschouwen. Wanneer zul je in staat zijn opnieuw een menselijk lichaam te verkrijgen in het zesvoudige pad van reïncarnatie als je eenmaal de gelegenheid mist? Een kans verschijnt slechts één keer. Wanneer de illusie die je niet kunt opgeven eenmaal verdwijnt, zul je beseffen wat je verloren hebt.

 

Li Hongzhi

13 oktober 1995

 

Wanneer de Fa Juist is

Wanneer mensen geen deugd hebben, zullen er natuurlijke rampen en door mensen veroorzaakte catastrofes verschijnen. Wanneer de Aarde geen deugd heeft, zal alles vergaan en vervallen. Wanneer de Hemel afwijkt van de Tao, zal de ondergrond barsten, de Hemel zal in elkaar storten, en de hele kosmos zal leeg zijn. Wanneer de Fa juist is, zal het universum juist zijn. Het leven zal bloeien, Hemel en Aarde zullen stabiel zijn, en de Fa zal altijd bestaan.

 

Li Hongzhi

12 november 1995

 

Heilige

Een heilige, die de verordeningen van de Hemel uitvoert in deze wereld en in de Hemel hierboven, bezit grote deugd, heeft een edelmoedig hart en koestert verheven doelen terwijl hij aandacht schenkt aan kleine details. Met een diepgaand begrip van de Wet en principes, is hij in staat illusies te breken. Door de maatschappij te dienen en mensen te redden, bouwt hij zijn verdienste op natuurlijke wijze op.

 

Li Hongzhi

17 november 1995

 

Het zoeken van het discipelschap bij de Meester

Dafa wordt wijd en ver verspreid. Degenen die erover gehoord hebben zijn er naar op zoek. Degenen die het verkregen hebben zijn er verheugd over. Het aantal beoefenaars neemt dagelijks toe en wordt ontelbaar. De meeste die het op zichzelf leren hebben echter de intentie van het zoeken van het discipelschap bij de Meester, omdat ze bezorgd zijn dat ze misschien niet de ware leringen zouden ontvangen als ze de Meester niet in persoon gezien hebben. Dit is feitelijk te wijten aan een gebrek aan diepgaand begrip van de Fa. Mijn wijd verspreid onderricht van Dafa is bedoeld om redding te bieden aan allen. Om het even wie het leert is mijn discipel. Ik volg de oude rituelen en gewoontes niet. Ik negeer de oppervlakkige formaliteiten en kijk slechts naar je hart. Als je jezelf niet oprecht cultiveert, wat is dan het nut van mij formeel te erkennen als de “Meester”? Een waarachtig beoefenaar zal de dingen op natuurlijke wijze verwerven zonder ze na te streven. Al de Gong en de Fa bevinden zich in de boeken, en men zal ze op natuurlijke wijze verkrijgen door Dafa te lezen. Degenen die het leren zullen automatisch veranderen, en ze zullen zich reeds in de Tao bevinden door de boeken steeds opnieuw te lezen. De Meester zal hen zeker ongemerkt laten beschermen door Fashen. Met volharding in cultivatie, zullen ze zeker de Juiste Vrucht bereiken in de toekomst.

 

Li Hongzhi

8 december 1995

 

Een Expliciete Herinnering

Op het ogenblik is er een erg belangrijk probleem: namelijk, wanneer de Yuanshen van sommige beoefenaars hun lichaam verlaat, zien ze of komen ze in contact met bepaalde dimensies op bepaalde niveaus. Als ze voelen dat het zo prachtig is en dat alles echt is, willen ze niet terug keren. Dit heeft geleid tot de dood van hun fysieke lichamen. Dus bleven ze in die wereld en konden niet terug komen. Geen van hen had echter de Drie Rijken overstegen. Ik heb reeds over dit onderwerp gesproken. Raak niet gehecht aan om het even welke dimensie tijdens je cultivatie. Slechts wanneer je het volledige verloop van cultivatie voltooid hebt kun je de voltooiing bereiken. Dus wanneer je Yuanshen naar buiten gaat, moet je terugkeren, ongeacht hoe prachtig je die plaatsen vindt.

We hebben ook enkele beoefenaars die een verkeerd begrip hebben. Zij denken dat wanneer ze eenmaal Falun Dafa beoefenen, ze verzekerd zijn dat hun fysieke lichamen nooit zullen sterven. Ons cultivatiesysteem cultiveert zowel geest als lichaam. Een beoefenaar kan zijn leven verlengen wanneer hij cultivatie beoefent. Maar sommige mensen hebben geen ijverige vooruitgang geboekt in hun Shi-Jian-Fa cultivatie en ze blijven altijd hangen op een bepaald niveau. Na veel inspanning om te stijgen naar een ander niveau, blijven ze weer hangen in dat niveau. Cultivatiebeoefening is een ernstige zaak, dus is het moeilijk te garanderen dat iemands leven niet zal eindigen op het voorbestemde tijdstip. Dit probleem bestaat echter niet voor cultivatiebeoefening voorbij Shi-Jian-Fa. Maar de situatie in Shi-Jian-Fa is gecompliceerder.

 

Li Hongzhi

21 december 1995

 

Voor Wie Beoefen Je Cultivatie?

Wanneer sommige mensen de media gebruiken om qigong te bekritiseren, wankelen sommige beoefenaars in hun vastbeslotenheid en geven hun beoefening op. Het lijkt of degenen die de media misbruiken wijzer zijn dan de Boeddha Fa, en dat sommige beoefenaars cultivatie beoefenen voor anderen. Er zijn ook mensen die bang worden wanneer ze onder druk komen te staan en ze geven hun cultivatie op. Kunnen deze soorten mensen de Juiste Vrucht bereiken? Zullen ze op het cruciale moment niet zelfs Boeddha verraden? Is angst geen gehechtheid? Cultivatiebeoefening is zoals grote golven die het zand wegspoelen: wat overblijft is het ware goud.

Feitelijk bestaat er in de menselijke samenleving, sinds de oude tijden tot op heden, een principe genaamd onderlinge schepping en onderlinge verdrukking. Dus waar er goed is, is er slecht; waar het goede is, is het kwade; waar er mededogen is, is er verdorvenheid; waar er mensen zijn, zijn er geesten; waar er Boeddha’s zijn, zijn er demonen. Het is zelfs meer het geval in de menselijke samenleving. Waar het positieve is, is het negatieve; waar er voorstand is, is er tegenstand; waar er zijn die geloven, zijn er die niet geloven; waar er goede mensen zijn, zijn er slechte; waar er onbaatzuchtige mensen zijn, zijn er egoïstische; en waar er mensen zijn die hun eigen belangen kunnen opofferen voor anderen, zijn er die zich door niets laten stoppen om zelf voordeel te halen. Dit was een principe in het verleden. Daarom, zal wanneer een persoon, een groep, of zelfs een volk iets goeds wil bereiken, er een gelijke hoeveelheid negatieve tegenstand zijn. Na succes, zal men dus vinden dat het moeilijk te volbrengen was en dat het gekoesterd zou moeten worden. Dit was hoe de mensheid zich in het verleden ontwikkelde (het principe van onderlinge schepping en onderlinge verdrukking zal veranderen in de toekomst).

Vanuit een ander perspectief bekeken, is cultivatie supernormaal. Ongeacht wie een persoon is, is zijn kritiek op qigong niet vanuit het gezichtspunt van een gewoon persoon? Kan hij enig recht hebben om de Boeddha Fa en cultivatie te ontkennen? Kan om het even welke organisatie van de mensheid boven Goden en Boeddha’s uitstijgen? Hebben degenen die qigong bekritiseren het vermogen om Boeddha’s te bevelen? Zullen Boeddha’s slecht zijn gewoonweg omdat hij het zegt? Zullen Boeddha’s ophouden te bestaan gewoonweg omdat hij beweert dat er geen Boeddha’s zijn? De beproeving van de Dharma tijdens de “Grote Culturele Revolutie” vloeide voort uit de evolutie van de kosmische fenomenen. Boeddha’s, Tao’s en Goden volgen allemaal de wil van de Hemel. De beproeving van de Dharma was een beproeving voor mensen en religies, in plaats van een beproeving voor Boeddha’s.

De voornaamste reden voor de ondermijning van religies is de degeneratie van de menselijke geest. Mensen aanbidden de Boeddha niet om Boeddhaschap te cultiveren, maar om de zegen van de Boeddha te ontvangen zodat ze een fortuin kunnen maken, tegenspoed elimineren, een zoon hebben, of een comfortabel leven kunnen leiden. Iedereen heeft een hoop karma opgestapeld tijdens vorige levens. Hoe kan men comfortabel leven? Hoe kan een persoon niet voor zijn karma betalen na slechte daden te hebben verricht? Toen ze zagen dat de menselijke geest niet juist was, kwamen de demonen, de een na de ander, uit hun grotten om moeilijkheden en chaos te brengen in de menselijke wereld. Toen ze zagen dat de menselijke geest niet juist was, verlieten Goden en Boeddha’s de een na de ander hun posten en lieten de tempels achter. Vele vossen, wezels, geesten, en slangen zijn de tempels binnen gebracht door degenen die komen bidden voor rijkdom en winst. Hoe kunnen zulke tempels niet in problemen raken? Menselijke wezens zijn de zondaars. Boeddha’s straffen mensen niet, omdat alle mensen gedreven worden door onwetendheid en zichzelf reeds geschaad hebben. Bovendien hebben ze grote hoeveelheden karma opgestapeld voor zichzelf, en weldra wacht hen een grote catastrofe. Is er nog steeds een noodzaak hen te straffen? In feite, zal men wanneer men iets verkeerds doet, ergens in de toekomst de vergelding ondergaan. Het is gewoon dat mensen het zich niet realiseren of geloven; ze beschouwen tegenslagen als toeval.

Wanneer een persoon of een sociale macht, ongeacht wie of wat het is, je zegt geen cultivatie te beoefenen, geeft je je cultivatie op. Beoefen je cultivatie voor hen? Zullen zij je de Juiste Vrucht geven? Is je neiging naar hen toe geen blind geloof? Dit is eigenlijk de werkelijke onwetendheid. Bovendien, wat wij beoefenen is geen qigong, maar cultivatiebeoefening van de Boeddha Fa. Is niet elke druk een test om te zien of je geloof in de Boeddha Fa fundamenteel sterk is? Als je nog steeds niet vastberaden bent in de Fa, dan is al het andere uitgesloten.

 

Li Hongzhi

21 december 1995

 

De Terminologie van de Boeddha Fa

Sommige beoefenaars waren ooit leken-Boeddhisten en hebben een sterke indruk van de termen in de Boeddhistische geschriften. Wanneer deze beoefenaars merken dat ik woorden gebruik identiek aan die in het Boeddhisme, gaan ze er van uit dat ze dezelfde betekenis hebben als in het Boeddhisme. In feite, hebben ze niet exact dezelfde betekenis. Sommige termen in het Boeddhisme van de Han regio zijn Chinese woordenschat, en zijn geen exclusieve termen uit het Boeddhisme.

Het belangrijkste punt is dat deze beoefenaars nog steeds geen afstand kunnen doen van de dingen in het Boeddhisme, aangezien ze zich niet realiseren dat hun indrukken uit het Boeddhisme nog steeds hun geesten beïnvloeden, en ze hebben een onvoldoende begrip betreffende het niet beoefenen van een tweede cultivatiewijze. Veroorzaakt de oppervlakkige overeenkomst die men waarneemt geen interferentie? Als je mijn woorden verkeerd interpreteert, ben je dan geen cultivatie aan het beoefenen in het Boeddhisme?

 

Li Hongzhi

21 december 1995

 

 

 

 

Het Uiterlijke Tot Rust Brengen Door Cultivatie Van Het Innerlijke

Als mensen geen aandacht schenken aan deugdzaamheid, zal de wereld in grote chaos verkeren en zal het uit de hand lopen; de mensen zullen vijanden van elkaar worden en zonder vreugde leven. Wanneer mensen zonder vreugde leven, zullen ze de dood niet vrezen. Lao Zi (Lao-tsu) zei, “Als de bevolking de dood niet vreest, hoe kun je ze dan met de dood bedreigen?” Dit is een groot dreigend gevaar. Een vredevolle wereld is waar iedereen op hoopt. Als op dit ogenblik een overdreven aantal wetten en decreten gecreëerd wordt om stabiliteit te verzekeren, zal het resultaat slechts het tegenovergestelde blijken te zijn. Om dit probleem fundamenteel op te lossen, is de wereldwijde cultivatie van deugdzaamheid de enige remedie. Als de overheidsfunctionarissen onbaatzuchtig zijn, zal de staat niet corrupt zijn. Als de bevolking belang hecht aan zelf-cultivatie en het koesteren van deugden, en als zowel de verantwoordelijke personen als de burgers in hun geesten zelfbeheersing uitoefenen, zal de hele natie stabiel zijn en ondersteund worden door de mensen. Wanneer de natie solide en stabiel is zal ze automatisch buitenlandse agressors intimideren en dus zal er vrede heersen onder de Hemel. Dit is het werk van een heilige.

 

Li Hongzhi

5 januari 1996

 

Verder Opgeven van Gehechtheden

Mijn discipelen! De Meester is erg bezorgd, maar dit kan niet helpen! Waarom kun je de gedachtengang van een gewoon persoon niet opgeven? Waarom wil je geen stap voorwaarts zetten? Onze beoefenaars, met inbegrip van onze assistenten, zijn jaloers op elkaar, zelfs in hun werk voor Dafa. Kun je op deze manier een Boeddha worden? Ik wil een losse administratie eenvoudigweg omdat jullie dingen van gewone mensen niet kunnen opgeven en jullie je dus ongemakkelijk in jullie werk zullen voelen. Dafa behoort toe aan het hele universum, en niet aan een enkel, onbetekenend individu. Om het even wie het werk doet is Dafa aan het verspreiden. Het is niet belangrijk of het door jou moet worden gedaan of door anderen. Ga je deze gehechtheid die je niet kunt opgeven meenemen naar een paradijs, en twisten met Boeddha’s? Niemand moet Dafa behandelen als zijn of haar eigen exclusief ding. Geef je gehechtheid van het voelen van onrechtvaardigheid in je hart op! Als je in je gedachten niet over iets heen kan komen, is dat dan niet veroorzaakt door je gehechtheid? Onze beoefenaars moeten niet denken dat ze boven die gehechtheid staan! Ik hoop dat iedereen zichzelf zal onderzoeken, omdat jullie allemaal, met uitzondering van mij, Li Hongzhi, beoefenaars zijn. Iedereen zou er over moeten nadenken: Waarom onderwijs ik zulk een grootse Fa ten tijde van de Laatste Verwoesting? Als ik de waarheid onthul, zal ik een kwaadaardige praktijk onderwijzen aangezien er in dat geval zeker zouden zijn die de Fa omwille daarvan leren. Dat is het studeren van de Fa met nastrevingen. Bij het redden van mensen is de enige mogelijkheid voor hen om hun gehechtheden op te geven, dat zij de juiste intentie hebben. Iedereen weet dat men niet in cultivatie zal slagen zonder zijn gehechtheden op te geven. Waarom heb je niet de moed om meer op te geven en een stap verder te gaan? In feite, moet er een onuitspreekbare reden zijn waarom ik deze Dafa onderwijs. Wanneer de waarheid eenmaal onthuld is, is het te laat voor spijt. Ik heb de gehechtheden in een aantal van jullie gezien, maar ik kan het jullie niet rechtstreeks vertellen. Als ik dat deed, zou je de woorden van de Meester in je geest houden en er je hele leven aan gehecht zijn. Ik wil zelfs niet één van mijn leerlingen ruïneren. Het is inderdaad zeer moeilijk mensen te redden, en hun verlichting is zelfs nog moeilijker. Nog belangrijker, iedereen zou zichzelf zorgvuldig moeten onderzoeken in dit licht. Jullie weten allemaal dat Dafa goed is, waarom geven jullie je gehechtheden dan niet op?

 

Li Hongzhi

6 januari 1996

Validatie

De Boeddha Fa kan de mensheid redden, maar het is niet voor de redding van menselijke wezens dat de Boeddha Fa in het bestaan kwam. De Boeddha Fa kan de mysteries van het universum, het leven, en de wetenschap onthullen. Het stelt de mensheid in staat om opnieuw het juiste pad in de wetenschap te volgen, maar het is niet voor het richting geven aan de wetenschap van de mensheid dat de Boeddha Fa voortgebracht is.

De Boeddha Fa is de karakteristiek van het universum. Het is de factor die de oorsprong van materie creëerde, en het is de reden voor het ontstaan van het universum.

In de toekomst zullen er vele experts en geleerden zijn wiens wijsheid verruimd wordt door de Boeddha Fa. Zij zullen de pioniers van de nieuwe mensheid worden in verschillende kennisgebieden. Het is echter niet opdat je een pionier zou worden dat de Boeddha Fa je wijsheid heeft gegeven. Je hebt het verworven omdat je een beoefenaar bent. Dat wil zeggen, dat je op de eerste plaats een cultivatiebeoefenaar bent en daarna een expert. Als een beoefenaar zou je dan van alle mogelijke omstandigheden gebruik moeten maken om Dafa te verspreiden en te bevestigen dat Dafa correct is en een echte wetenschap, in plaats van gepreek of idealisme – dit is de verplichting van elke beoefenaar. Zonder deze grootse Boeddha Fa zou er niets zijn, met inbegrip van alles in het universum, van het meest macroscopische tot het meest microscopische, evenals alle kennis van de menselijke samenleving.

 

Li Hongzhi

8 januari 1996

 

Een Beoefenaar maakt er op Natuurlijke Wijze Deel van uit

Voor een beoefenaar zijn al de frustraties die hij tegenkomt onder gewone mensen beproevingen, en al de complimenten die hij krijgt zijn testen.

 

Li Hongzhi

14 januari 1996

 

Wat is Ren

Ren (Verdraagzaamheid, Volharding) is de sleutel tot het verhogen van iemands Xinxing. Verduren met woede, bitterheid, of tranen is de Ren van een gewoon persoon die gehecht is aan zijn bezorgdheden. Verduren zonder enige woede of bitterheid is de Ren van een beoefenaar.

 

Li Hongzhi

21 januari 1996

 

Wat is Mi Xin?[2]

De hedendaagse Chinese mensen worden bleek bij alleen al het vermelden van de twee karakters ‘mi xin’, omdat mensen alles wat ze niet geloven ‘mi xin’ noemen. In feite hebben deze twee karakters, mi xin, een ultra-linkse betekenis gekregen tijdens de ‘Grote Culturele Revolutie’, en ze werden op dat moment als de meest schadende term tegen de nationale cultuur gebruikt. Als meest verafschuwende etiket, werd het de favoriete en meest onverantwoorde lijfspreuk van de enggeestige en koppige mensen. Zelfs die zelfuitgeroepen, zogenaamde ‘materialisten’ bestempelen alles voorbij hun kennis of voorbij het begrip van de wetenschap als ‘mi xin’. Als de dingen overeenkomstig die theorie begrepen zouden zijn, zou de mensheid geen vooruitgang gemaakt hebben; noch zou de wetenschap zich verder ontwikkeld hebben, omdat alle nieuwe ontwikkelingen en ontdekkingen van de wetenschap zich voorbij het begrip van haar voorgangers bevinden. Beoefenen deze mensen dan zelf geen idealisme? Wanneer mensen eenmaal ergens in geloven, is dat dan geen blind geloof? Is het niet waar dat het vertrouwen van sommige mensen in moderne wetenschap of moderne geneeskunde ook mi xin is? Is het niet waar dat mensen hun verering van idolen ook mi xin is? In feite hebben de twee karakters, mi xin, een zeer gewone betekenis. Wanneer mensen eenmaal ergens vurig in geloven – met inbegrip van de waarheid – wordt het mi xin; het heeft geen negatieve betekenis. Het is slechts wanneer degenen met bijbedoelingen hun aanvallen op anderen richten dat ze er de betekenis van feudalisme[3] aan geven. Dus is het een zeer misleidende en aanvallende term geworden die enggeestige mensen er toe kan aanzetten het na te volgen.

Eigenlijk zouden de twee karakters mi xin niet op een dergelijke wijze gebruikt moeten worden, noch zou de opgelegde connotatie mogen bestaan. Wat de twee karakters mi xin impliceren is niets negatiefs. Zonder mi xin in discipline, zouden soldaten geen strijdkracht hebben; zonder mi xin in hun scholen en leerkrachten, zouden studenten geen kennis verwerven; zonder mi xin in hun ouders, zouden kinderen niet welgemanierd opgevoed worden; zonder mi xin in hun carrières, zouden mensen het niet goed doen op hun werk; zonder geloof, zouden mensen geen morele standaard hebben, de menselijke geest zou geen goede gedachten hebben, en de geest zou bevangen worden door verdorven gedachten. In zulke tijden zal de mensheid een sterk moreel verval doormaken. Bezeten door verdorven gedachten, zal iedereen elkaars vijand worden en voor niets stoppen om zijn egoïstische verlangens te bevredigen. Hoewel die slechte personen die hun negatieve connotaties op de twee karakters mi xin gedrukt hebben hun doel bereikt hebben, hebben ze zeer waarschijnlijk de mensheid geruïneerd wat haar oorspronkelijke natuur betreft.

 

Li Hongzhi

22 januari 1996

herzien op 29 augustus 1996

 

Ziekte-karma

Waarom voelt een nieuwe beoefenaar die net de beoefening begonnen is, en een ervaren beoefenaar wiens lichaam aangepast is, fysiek ongemak in zijn cultivatiebeoefening alsof hij ernstig ziek is? En waarom gebeurt dit periodiek? Toen ik de Fa onderwees, heb ik jullie gezegd dat het tot doel heeft je karma te elimineren en je verlichtingskwaliteit te verbeteren terwijl het karma van je verschillende vorige levens geëlimineerd wordt. Bovendien is het ook een test om te zien of je vastberaden bent in het volgen van Dafa; dit zal voortduren totdat je cultivatie verder dan Shi-Jian-Fa reikt. Dit is het in algemene woorden stellen.

In feite weet een persoon niet hoeveel levens hij doorlopen heeft, en in elk daarvan heeft men een grote hoeveelheid karma opgestapeld. Wanneer een persoon gereïncarneerd is na de dood wordt een deel van zijn ziekte-karma in het microscopisch niveau van zijn lichaam geperst. Wanneer hij opnieuw geboren wordt heeft de materie van het nieuwe fysieke lichaam geen ziekte-karma aan de oppervlakte (maar er zijn uitzonderingen voor degenen met teveel karma). Wat in het vorige leven in het lichaam geperst werd komt er dan uit, en wanneer het terugkeert naar de oppervlakte van dit fysieke lichaam zal de persoon ziek worden. Toch zal het gewoonlijk lijken dat de ziekte door een externe oorzaak in de fysieke wereld veroorzaakt wordt. Op deze wijze zal het aan het oppervlak overeenstemmen met de objectieve wetten van onze fysieke wereld. Dat wil zeggen dat het zal gehoorzamen aan de principes van deze menselijke wereld. Bijgevolg kunnen gewone mensen de werkelijke oorzaak van de ziekte op geen enkele manier kennen, en zijn ze dus verloren in illusie zonder verlicht te worden. Zodra men ziek wordt zal de persoon medicijnen nemen of verscheidene soorten behandelingen ondergaan die tot gevolg hebben dat de ziekte terug in het lichaam geperst wordt. Daardoor zal hij, in plaats van het ziekte-karma van verkeerde daden in vorige levens terug te betalen, bijkomende slechte dingen in dit leven doen waarbij hij anderen zal schaden; dit zal nieuw ziekte-karma veroorzaken en tot verscheidene soorten ziekten leiden. Men zal echter opnieuw medicijnen nemen of verscheidene soorten behandelingen ondergaan om de ziekte terug in het lichaam te persen. Chirurgie kan slechts het vlees in de oppervlakkige fysieke dimensie verwijderen, terwijl het ziekte-karma in een andere dimensie helemaal niet verwijderd wordt. Het bevindt zich gewoonweg voorbij het bereik van de moderne medische technologie. Wanneer de ziekte opnieuw verschijnt, zal de persoon opnieuw behandeling zoeken. Wanneer een persoon reïncarneert na de dood, zal elk ziekte-karma dat erbij gekomen is opnieuw in het lichaam geperst worden. Deze cyclus gaat leven na leven verder; het is onbekend hoeveel ziekte-karma zich opstapelt in het lichaam van een persoon. Dit is waarom ik zei dat de hele mensheid tot dit punt gekomen is met karma gebouwd op karma. Naast ziekte-karma heeft een persoon eveneens andere soorten karma. Vandaar dat mensen ontberingen, beproevingen, en conflicten hebben in hun leven. Hoe kunnen ze slechts geluk nastreven zonder voor hun karma te betalen? Mensen hebben tegenwoordig zoveel karma dat ze er van doordrenkt zijn, en ze zullen onaangename dingen ontmoeten op elk moment en in elke situatie. Telkens wanneer een persoon zijn huis verlaat, zal hem iets onplezierigs te wachten staan. Wanneer er conflicten zijn verdragen mensen ze echter niet en beseffen niet dat ze hun karma uit het verleden aan het betalen zijn. Als een persoon niet goed behandeld wordt door anderen, zal hij anderen zelfs nog erger behandelen, en daardoor nieuw karma produceren alvorens het oude betaald te hebben. Dit heeft tot gevolg dat de morele waarden van de maatschappij dagelijks dalen, en iedereen wordt elkaars vijand. Er zijn veel mensen die dit niet kunnen begrijpen: Wat gebeurt er met de mensen tegenwoordig? Wat is er aan de hand met de maatschappij? Als de mensheid zo verder gaat, zal het zeer gevaarlijk zijn!

Als een beoefenaar, zal je Meester een deel van je karma elimineren, maar daarnaast moet je ook een deel zelf terug betalen. Je zult je dus fysiek oncomfortabel voelen, alsof je aan een ziekte lijdt. Cultivatiebeoefening betekent dat je gereinigd wordt vanaf de oorsprong van je leven. Het menselijke lichaam is zoals de jaarringen van een boom, waarbij elke ring ziekte-karma bevat. Je lichaam moet dus vanaf de kern gereinigd worden. Als je karma in één keer naar buiten geduwd zou worden, zou je het echter niet kunnen verdragen en je leven zou in gevaar zijn. Vandaar dat er slechts één of twee stukken met regelmatige tussenpozen naar buiten kunnen worden geduwd, zodat je het te boven kunt komen, en door te lijden je karma terug kunt betalen. Maar dit is slechts dat kleine beetje dat voor jou overgelaten is om zelf te verduren nadat ik karma voor jou verwijderd heb. Dit zal doorgaan totdat je de hoogste vorm van Shi-Jian-Fa en het zuiver witte lichaam bereikt hebt, wanneer al je karma naar buiten geduwd is. Er zijn echter ook mensen met zeer weinig ziekte-karma, en er zijn andere bijzondere gevallen. Cultivatiebeoefening voorbij Shi-Jian-Fa is cultivatie van het zuiverste Arhat-lichaam – een lichaam dat geen enkel ziekte-karma heeft. Maar als een persoon de voltooiing van cultivatie nog niet bereikt heeft en nog steeds cultivatie beoefent naar hogere niveaus wanneer hij voorbij de Shi-Jian-Fa cultivatie is, zal hij nog steeds lijden en conflicten en beproevingen hebben om zijn niveau te verhogen. Deze zullen slechts betrekking hebben op interpersoonlijke conflicten of andere dingen die te maken hebben met Xinxing of het verder opgeven van zijn gehechtheden, maar hij zal niet langer ziekte-karma in zijn lichaam hebben.

Het elimineren van ziekte-karma is iets dat niet zomaar gedaan kan worden voor een gewoon persoon, en dit is absoluut onmogelijk voor een niet-beoefenaar. Een gewoon persoon kan alleen beroep doen op medische behandeling. Dit zomaar doen voor een gewoon persoon is in feite het ondermijnen van de Hemelse principes, aangezien het betekent dat een persoon slechte dingen kan doen zonder te hoeven betalen voor het karma. Het zal absoluut niet werken als een persoon zijn schulden niet terugbetaalt – de principes van de Hemel zullen het niet toestaan! Zelfs de behandelingen van gewone qigong zijn ook bedoeld om het karma terug in het lichaam van een persoon te duwen. Wanneer een persoon teveel karma heeft en nog steeds slechte dingen doet, zal hem de vernietiging te wachten staan – de volledige vernietiging van zowel lichaam en ziel – bij zijn dood, wat totale vernietiging is. Een groot verlicht wezen kan de karmische oorzaak van het ziekte-karma grondig elimineren wanneer de ziekte behandeld wordt, maar dit wordt voornamelijk gedaan met als doel mensen te redden.

 

Li Hongzhi

10 maart 1996

 

Wat beoefenaars moeten vermijden

Degenen die gehecht zijn aan roem beoefenen een kwade wijze, vol van intentie. Wanneer roem in deze wereld eenmaal bereikt is, zullen ze goed zeggen maar kwaad bedoelen, en daardoor de mensen misleiden en de Fa ondermijnen.

Degenen die gehecht zijn aan geld zoeken weelde en veinzen hun cultivatie. Terwijl ze de cultivatiewijze en de Fa ondermijnen, verspillen ze hun levens in plaats van Boeddhaschap te cultiveren.

Degenen die gehecht zijn aan lust verschillen niet van verdorven mensen. Terwijl ze de geschriften opzeggen, werpen ze zelfs heimelijke blikken. Zulke mensen zijn erg ver verwijderd van de Tao en zijn verdorven, gewone mensen.

Degenen die gehecht zijn aan affectie voor verwanten zullen er zeker opgebrand van raken, verstrikt in worden en gekweld door worden. Door de banden van affectie gegrepen en er hun hele leven door geplaagd, zullen ze op het einde van hun leven merken dat het te laat is voor spijt.

 

Li Hongzhi

15 april 1996

 

 

 

Perfecte Harmonie

(I.)

In verschillende werkomgevingen zijn mensen betrokken bij verschillende aspecten van doden. De balans van het leven manifesteert zich in verschillende vormen. Als een cultivatiebeoefenaar moet je allereerst al je gehechtheden opgeven en je aanpassen aan de staat van de menselijke samenleving, aangezien dit het in stand houden is van de manifestatie van de Fa op een bepaald niveau. Als niemand menselijk werk doet, zal de Fa op dit niveau ophouden te bestaan.

 

(II.)

Levens bestaan of sterven op natuurlijke wijze binnen de Fa. Het universum gaat door vorming, vestiging, en verval, en menselijke wezens ondergaan geboorte, ouderdom, ziekte, en dood. Er bestaan ook onnatuurlijke geboortes en sterfgevallen in de balans van levens. Er is opoffering in Ren (Verdraagzaamheid), en een volledige opoffering is een hoger principe van non-omissie.

 

Li Hongzhi

15 april 1996

 

Non-omissie

Er is opoffering in Ren (verdraagzaamheid). In staat zijn om opofferingen te doen is een verhoging in iemands cultivatiebeoefening. De Fa heeft verschillende niveaus. Een cultivatiebeoefenaar zijn begrip van de Fa is zijn begrip van de Fa op zijn niveau in cultivatie. Verschillende beoefenaars begrijpen de Fa verschillend omdat ze zich op verschillende niveaus bevinden.

Voor cultivatiebeoefenaars op verschillende niveaus heeft de Fa verschillende vereisten. Opoffering is de manifestatie van het onthecht zijn van de gehechtheden van een gewoon persoon. Als een persoon inderdaad alles rustig los kan laten zonder dat zijn hart geraakt wordt, is hij in feite al op dat niveau. Cultivatie is echter jezelf verbeteren: Je bent al in staat om de gehechtheid op te geven, waarom dan niet ook de vrees voor gehechtheid zelf opgeven? Is loslaten zonder omissie niet een hogere opoffering? Als een beoefenaar of een gewoon persoon die zelfs geen fundamentele opofferingen kan doen echter ook over dit principe spreekt, is hij in feite de Fa aan het ondermijnen door een excuus te verzinnen voor de gehechtheid die hij niet kan opgeven.

 

Li Hongzhi

26 april 1996

 

Cultivatie en Werk

Met uitzondering van professionele beoefenaars in tempels, beoefent de overgrote meerderheid van onze Falun Dafa beoefenaars cultivatie in de gewone menselijke samenleving. Door middel van het bestuderen en beoefenen van Dafa, kunnen jullie faam en eigenbelang allemaal licht opvatten. Het gebrek aan een diep begrip van de Fa heeft echter aanleiding gegeven tot het ontstaan van een probleem: Een klein aantal discipelen heeft hun baan onder gewone mensen opgegeven of weigert tot leidinggevende posities bevorderd te worden. Dit heeft veel onnodige interferentie in hun werk en levens veroorzaakt, die rechtstreeks hun cultivatiebeoefening beïnvloedt. Enkele eerlijke zakenmensen denken dat ze geld licht hebben opgevat, en tegelijkertijd, dat zaken doen anderen kan schaden en hun eigen cultivatiebeoefening beïnvloedt. Zij hebben ook hun bedrijf opgegeven.

In feite, is de inhoud van Dafa zeer diepgaand. Het loslaten van de geestesgesteldheid van een gewoon persoon betekent niet het opgeven van het werk van een gewoon persoon. Het opgeven van faam en eigenbelang is niet jezelf distantiëren van de gewone menselijke samenleving. Ik heb er herhaaldelijk op gewezen dat degenen die cultivatie beoefenen in de gewone menselijke samenleving zich moeten aanpassen aan de staat van de gewone menselijke samenleving.

Vanuit een ander perspectief gezien: Welke grote voordelen zou het niet brengen aan de bevolking, als alle leidinggevende posities ingenomen zouden zijn door mensen zoals ons die hun persoonlijke faam en eigenbelang kunnen loslaten? En wat zou het de maatschappij brengen als een zeer hebzuchtig persoon de macht zou hebben? Als alle zakenlui beoefenaars van Dafa zouden zijn, hoe zou de moraal van de maatschappij er dan uit zien?

De Dafa van het universum (de Boeddha Fa) is samenhangend en compleet van het hoogste tot het laagste niveau. Je zou moeten weten dat de gewone menselijke samenleving ook samengesteld is uit een niveau van de Fa. Als iedereen Dafa zou studeren en zijn baan zou opgeven in de samenleving, zou de gewone menselijke samenleving ophouden te bestaan en zo zou ook dit niveau van de Fa ophouden te bestaan. De gewone menselijke samenleving is de manifestatie van de Fa op het laagste niveau, en is ook de vorm van bestaan van leven en materie voor de Boeddha Fa op dit niveau.

 

Li Hongzhi

26 april 1996

 

Correctie

Op het moment, nemen beoefenaars in verschillende regio’s het volgende, gesuggereerd door de Onderzoeksvereniging, voor de Fa of als mijn woorden om te verspreiden en te bestuderen:

 

        Lees Dafa selectief,

        Cultiveer je Xinxing oprecht,

        Doe de oefeningen ijverig… etc.

 

In feite, zijn het niet mijn woorden, noch hebben ze een diepere betekenis, en ze zijn zeker niet de Fa. Wat bedoeld wordt met “selectief lezen” verschilt erg van mijn vereiste bij het leren van de Fa. Feitelijk was ik zeer duidelijk over het lezen van de boeken in het artikel “Het bestuderen van de Fa”, dat ik geschreven heb op 9 september 1995. Bovendien heeft de betekenis van “intensief lezen” ernstige hindering veroorzaakt bij “Het bestuderen van de Fa”. Vanaf nu moet je aandacht schenken aan de ernst van dit probleem. Ik heb gesproken over de reden waarom het Boeddhisme verdwenen is in India en de les die het ons geleerd heeft. Als er geen voorzichtigheid aan de dag gelegd wordt in de toekomst, zal het het begin van de verstoring van de Fa zijn. Let op: Wanneer er een probleem opduikt, tracht dan niet uit te vinden bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Men zou in plaats daarvan zijn eigen gedrag moeten onderzoeken. Probeer niet uit te zoeken wie het schreef. Trek er een les uit en wees oplettend in de toekomst.

 

Li Hongzhi

28 april 1996

 

Duurzaamheid

Om Dafa voor altijd onveranderd te houden, lijkt het dat er nog steeds een probleem bestaat: er zijn altijd beoefenaars die – gedreven door hun pronkmentaliteit en de intentie om anders te zijn – dingen zullen doen die Dafa hinderen, wanneer een gelegenheid daartoe zich voordoet. Dit kan soms zeer ernstig zijn. Recent heeft iemand, bijvoorbeeld, gezegd dat ik aan een beoefenaar persoonlijk het essentiële van de oefeningen heb geleerd (het feit is dat ik slechts de bewegingen van een beoefenaar heb gecorrigeerd toen hij me dat vroeg). Dat heeft aldus de oefeningsbewegingen ontkracht die ik de afgelopen jaren in verschillende regio’s onderwezen heb. Deze persoon wijzigde zelfs publiekelijk de oefeningsbewegingen van Dafa, terwijl ik nog steeds in deze wereld aanwezig ben en de instructievideotape nog steeds verkrijgbaar is. Hij zei de beoefenaars niet te oefenen overeenkomstig de videotape maar hem te volgen, en beweerde dat de Meester Gong van hoog niveau heeft en verschillend is van zijn leerlingen, enz. Hij zei de beoefenaars ook eerst te oefenen in overeenstemming met hun eigen toestand, de veranderingen geleidelijk te maken in de toekomst, en zo verder.

Vanaf het prille begin heb ik de oefeningen in hun totaliteit onderwezen, omdat ik bang was dat sommige beoefenaars willekeurige veranderingen zouden aanbrengen. Wanneer het energiemechanisme zich eenmaal vormt, kan het nooit veranderd worden. Deze kwestie kan onbelangrijk lijken, maar het is in feite het begin van een ernstige verstoring van de Fa. Sommige mensen beschouwen de overgangsbewegingen als individuele bewegingen en zeggen de beoefenaars ze op een gestandaardiseerde manier te doen. Zoiets doen is trachten verschillend te zijn. Dit heeft op het ogenblik zeer ernstige effecten veroorzaakt in verschillende regio’s. Mijn discipels! Mijn instructievideotapes zijn nog steeds verkrijgbaar – waarom ben je zo bereidwillig deze mensen te volgen?! Dafa is de plechtige, grote Wet van het universum. Zelfs als je er slechts een klein beetje van verstoort, wat een reusachtige zonde heb je dan begaan! Als een beoefenaar moet je cultivatie beoefenen op een open en waardige manier en naar het groter geheel kijken. Hoe kan het mogelijk zijn dat iedereen zijn bewegingen exact hetzelfde zijn, zonder enige geringe verschillen? Concentreer je niet op zulke trivialiteiten. De oefeningsbewegingen zijn een manier om iemands cultivatie te helpen voltooien, en ze zijn zeker belangrijk, maar in plaats van in de punt van een stierenhoorn te graven, zou je meer aandacht moeten besteden aan het verbeteren van je Xinxing. In feite komt de meeste verstoring in Dafa van binnenin, van beoefenaars zelf. Externe factoren kunnen slechts enkele individuen beïnvloeden en kunnen de Fa niet wijzigen. Zowel in het heden als in de toekomst, zullen degenen die onze Fa kunnen ondermijnen niemand anders dan de beoefenaars zelf zijn. Wees voorzichtig! Onze Fa is onveranderbaar en eeuwig. Niemand kan enig excuus, welke reden dan ook of om het even welke omstandigheid gebruiken om zelfs een klein beetje te veranderen aan de bewegingen waarmee we de cultivatie moeten voltooien. Anders, is deze persoon de Fa aan het ondermijnen, ongeacht of zijn motieven goed zijn of niet.

 

Li Hongzhi

11 mei 1996

 

Doe Geen Onbezonnen Uitspraken

Onlangs deed er een uitspraak de ronde. Wanneer beoefenaars Dafa verspreiden en enkele mensen met een voorbestemde relatie helpen de Fa te verkrijgen en hun cultivatiebeoefening te beginnen, beweren deze beoefenaars dat ze mensen gered hebben. Ze zeggen “Ik heb verscheidene mensen gered vandaag, en jij hebt een aantal mensen gered”, enzovoorts. In werkelijkheid, is het de Fa die mensen redt, en alleen de Meester kan zoiets doen. Je hebt slechts mensen met een voorbestemde relatie geholpen de Fa te verkrijgen. Of ze echt gered kunnen worden hangt nog steeds af van of ze hun cultivatie kunnen voltooien. Wees voorzichtig: Wanneer zulke onbezonnen uitspraken eenmaal gedaan worden – al dan niet met opzet – zal zelfs een Boeddha geschokt zijn. Creëer geen obstakels voor je eigen cultivatiebeoefening. Je moet ook je spraak cultiveren (Xiu Kou) op dit vlak. Ik hoop dat je het kunt begrijpen.

 

Li Hongzhi

21 mei 1996

 

 (Het) Ontwaken

De tijd voor waarachtige Dafa cultivatie is beperkt. Vele beoefenaars hebben zich gerealiseerd dat ze moeten opschieten en ijverig voortdurende vooruitgang moeten maken. Toch koesteren sommige beoefenaars hun tijd niet, en richten hun geest op onbelangrijke dingen. Sinds dit boek van Dafa, Zhuan Falun, gepubliceerd werd hebben veel mensen de opnames van mijn lezingen vergeleken met het boek, en beweren dat de Onderzoeksvereniging de woorden van de Meester veranderd heeft. Sommige anderen zeiden dat het boek geschreven werd met de hulp van die en die, en ondermijnden daardoor Dafa. Ik vertel jullie nu dat Dafa behoort aan mij, Li Hongzhi. Het wordt onderwezen om jullie te redden en komt voort uit mijn mond. Daar komt bij dat wanneer ik de Fa onderwees, ik geen enkel geschrift of andere materialen gebruikte, slechts een stuk papier met betrekking tot wat ik mijn leerlingen zou onderwijzen; het bevatte iets zeer eenvoudigs met slechts enkele punten die niemand anders zou kunnen begrijpen. Elke keer dat ik de Fa onderwees presenteerde ik het vanuit een verschillend gezichtspunt en gaf ik mijn toespraak overeenkomstig het begripsvermogen van de studenten. Daarom benaderde ik elke keer dat ik de Fa onderwees hetzelfde onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten. Bovendien vertegenwoordigt dit boek van de Fa de karakteristiek van het universum en is de ware manifestatie van de machtige Boeddha Fa. Het is wat ik oorspronkelijk bezat, dat wat ik me herinnerde na het bereiken van verlichting door middel van cultivatiebeoefening. Ik maakte het dan openbaar in alledaagse taal, en ik onderwees het aan jullie evenals aan degenen in de hemelen, en herstelde daardoor het universum met de Fa. Ten bate van de cultivatiebeoefening van de leerlingen, vroeg ik enkele leerlingen om de inhoud van mijn lezingen van de bandopnames neer te schrijven zonder enige verandering aan mijn originele woorden; ze gaven het dan aan mij voor revisie. De leerlingen kopieerden slechts mijn herzieningen of typten het op een computer zodat ik verdere herzieningen kon maken. Wat Zhuan Falun betreft, het werd afgewerkt en gepubliceerd nadat ik het persoonlijk drie maal herzag.

Niemand heeft ooit zelfs een kleine verandering betreffende de inhoud van dit boek van Dafa aangebracht. Bovendien, wie zou in staat zijn dat te doen? Er zijn drie redenen voor de verschillen met de bandopnames. Ten eerste heb ik, om mensen te helpen in cultivatiebeoefening, in de herziening veel van mijn lezingen over de Fa opgenomen. Ten tweede onderwees ik het, terwijl ik de lezingen over de Fa gaf, overeenkomstig de verschillende begripsvermogens van de leerlingen en naargelang de situaties en omstandigheden op dat moment. Daarom moest ik de structuur van de taal wijzigen toen ik het bewerkte tot een boek. Ten derde, wanneer beoefenaars het bestuderen, kunnen zich misverstanden voordoen door de verschillen tussen de gesproken en de geschreven taal, dus was wijziging nodig. Desalniettemin, zijn de vorm en de informele stijl van mijn lezingen nog steeds bewaard gebleven. Zhuan Falun (Deel Twee), en Falun Dafa Explicatie, werden ook persoonlijk door mij bewerkt alvorens ze gepubliceerd werden. Ik incorporeerde denken op verschillende niveaus tijdens het schrijven van Zhuan Falun (Deel Twee), vandaar dat sommige mensen de schrijfstijl verschillend vinden en erdoor verward zijn. Dit zijn op de eerste plaats al geen dingen van gewone mensen! In feite, is Deel Twee bestemd voor toekomstige generaties om de omvang van de degeneratie van de mensheid van vandaag te leren, en hierdoor de mensen een diepgaande historische les na te laten. China Falun Gong, met inbegrip van de herwerkte versie, is slechts overgangsmateriaal in de vorm van qigong, voor mensen om in het begin te begrijpen.

De verstoring van de Fa neemt vele vormen aan, waarvan de onopzettelijke verstoring door de discipelen zelf het moeilijkste te detecteren is. Het Boeddhisme van Sakyamuni begon zijn verval precies op deze manier en de les is diepgaand.

Discipelen mogen dit niet vergeten: Alle Falun Dafa teksten zijn de Fa die ik onderwezen heb, en zijn herzien en bewerkt door mij persoonlijk. Vanaf nu, mag niemand fragmenten nemen van de bandopnames van mijn lezingen over de Fa, of ze samenstellen tot geschreven materiaal. Ongeacht enig excuus dat je kunt hebben, is het het ondermijnen van de Fa; dit slaat ook op het zogenaamde “vergelijken van de verschillen tussen de toespraak en de geschreven vorm”, enzovoorts.

Niets in de evolutie van de kosmische lichamen of de ontwikkeling van de mensheid is toeval. De ontwikkeling van de menselijke samenleving wordt bepaald door de geschiedenis en wordt gestuurd door het kosmische klimaat. In de toekomst zullen meer mensen over de hele wereld Dafa leren. Dit is niet iets dat gedaan kan worden door een heethoofd gewoonweg omdat hij het wil. Hoe kunnen er voor zulk een grootse gebeurtenis geen arrangementen zijn in de geschiedenis? Feitelijk, werd alles wat ik gedaan heb talloze jaren geleden geregeld, en dit omvat ook degenen die de Fa verkregen hebben – niets is toeval; maar deze dingen manifesteren zich in dezelfde vormen als die van de gewone mensen. Eigenlijk zijn de dingen die door mijn verscheidene meesters in dit leven aan mij overgedragen werden ook wat ik enkele levens geleden opzettelijk geregeld heb voor hen om te verkrijgen. Ze waren geregeld om, wanneer de voorbestemde gebeurtenis zich voordeed, deze dingen terug aan mij door te geven om mij in staat te stellen om mijn Fa in zijn totaliteit te herinneren. Laat me je dus vertellen dat dit boek van de Fa niet alleen bestudeerd wordt door diegenen op het niveau van de menselijke wezens, maar ook door de wezens op hogere niveaus. Het is omdat een zeer groot domein van het kosmische lichaam afgeweken is van de fundamentele natuur van het universum dat de Fa hersteld moet worden. De mensheid is erg onbelangrijk in het onmetelijke universum. De aarde is niets dan een stofdeeltje in de kosmos. Als menselijke wezens gewaardeerd willen worden door hogere wezens, moeten ze cultivatie beoefenen en eveneens hogere wezens worden!

 

Li Hongzhi

27 mei 1996

 

Stabiliteit van de Fa

Tijdens de afgelopen twee jaren, hebben zich enkele problemen voorgedaan in de cultivatiebeoefening van de beoefenaars. Ik heb de situatie van de beoefenaars hun cultivatiebeoefening geobserveerd. Om de opduikende problemen terstond te corrigeren, schrijf ik vaak doelgericht enkele korte artikelen (“geschriften” genoemd door de beoefenaars) om de beoefenaars te leiden in hun cultivatiebeoefening. De bedoeling is een stabiele, gezonde, en correcte weg na te laten voor Dafa-cultivatiebeoefening. De toekomstige generaties van de komende duizenden jaren moeten in hun cultivatie de weg volgen die ik persoonlijk heb nagelaten, als ze hun cultivatie willen voltooien.

Recentelijk, echter, zag ik een collectie materialen op een oefenplaats in Hong Kong die doorgegeven was vanuit een andere streek. Er waren twee korte artikelen bij het materiaal, die niet bedoeld waren voor publicatie. Dit was een ernstige en opzettelijke daad van het ondermijnen van Dafa! Zelfs ze overschrijven van een bandopname zonder toestemming is niet juist! Ik heb het duidelijk gemaakt in het artikel “(Het) Ontwaken” dat er geen excuus is voor het neerschrijven van mijn woorden van de bandopnames door wie dan ook – dit doen is de Fa ondermijnen. Tegelijkertijd heb ik herhaaldelijk benadrukt dat je de persoonlijke notities die je nam tijdens mijn lezingen niet mag laten circuleren. Waarom doe je dat nog steeds? Welke mentaliteit heeft je er toe aangezet ze te schrijven? Laat me je vertellen dat met uitzondering van de verscheidene officieel gepubliceerde boeken van mij en de gedateerde korte artikelen met mijn handtekening die naar verschillende regio’s verspreid worden door de Onderzoeksvereniging, alles dat neergeschreven wordt zonder toestemming het ondermijnen van de Fa is. Cultivatie is je eigen zaak, en het is je eigen beslissing wat je nastreeft. Alle gewone mensen hebben zowel demon-natuur als Boeddha-natuur. Wanneer iemands geest eenmaal niet juist is, zal de demon-natuur in het spel komen. Laat me je nog eens zeggen dat een buitenstaander nooit de Fa kan ondermijnen. Alleen beoefenaars kunnen de Fa ondermijnen - vergeet dit niet!

Elke stap die ik, Li Hongzhi, zet is bedoeld om een onveranderbare en onverwoestbare weg voor de verspreiding van Dafa onder toekomstige generaties te vestigen. Zulk een enorme Fa zal niet voorbij zijn na tijdelijke populariteit. Er kan niet de minste afwijking zijn in de talloze te komen jaren. Het beschermen van Dafa met je eigen gedrag is voor altijd de verantwoordelijkheid van Dafa discipelen, omdat Dafa aan alle bewuste wezens van het universum toebehoort, jijzelf inbegrepen.

 

Li Hongzhi

11 juni 1996

Cultivatie en verantwoordelijkheid

Het doel van ijverige en solide cultivatiebeoefening is de cultivatie te voltooien binnen de kortst mogelijke tijd. Een beoefenaar is gewoonweg iemand die de gehechtheden van een gewoon persoon elimineert. Discipelen, jullie moeten weten waar jullie mee bezig zijn!

Om verantwoordelijk te zijn ten opzichte van Dafa, hebben de ondersteuningscentra, de algemene ondersteuningscentra in verschillende regio’s, en de Onderzoeksvereniging het recht om om het even welke assistent of persoon die de leiding heeft over een sectie te vervangen. Daarom mag, op bepaalde momenten, een persoon in een verantwoordelijke positie vervangen worden op basis van verscheidene omstandigheden. Omdat een persoon die de leiding heeft, eerst en vooral een beoefenaar is die hier gekomen is voor cultivatiebeoefening in plaats van om de leiding te geven, zou hij in staat moeten zijn om een lagere evenals een hogere positie in te nemen. Een verantwoordelijke positie toegewezen krijgen is voor cultivatiebeoefening, maar men kan evengoed cultivatie beoefenen zonder zich in een verantwoordelijke positie te bevinden. Als de persoon die vervangen wordt er in zijn hart niet overheen komt, is dat dan niet veroorzaakt door zijn gehechtheid? Is het geen goede gelegenheid voor hem om die gehechtheid kwijt te raken? Aangezien hij nog steeds deze gehechtheid niet kan opgeven, geeft dit duidelijk aan dat het correct is de vervanging te doen. Een gehechtheid aan een verantwoordelijke positie hebben is op zichzelf een ongerechtvaardigd motief voor cultivatiebeoefening. Dus discipelen, laat me jullie er aan herinneren: je zult niet in staat zijn je cultivatie te voltooien zonder deze gehechtheid op te geven.

 

Li Hongzhi

12 juni 1996

 

 

Het Verwijderen van Handgeschreven Kopieën van Geschriften

Op het ogenblik, zijn meer en meer mensen Dafa aan het leren, en het aantal verdubbelt wekelijks. Omdat de boekenvoorraad van de uitgever niet volstaat, kunnen ze de vraag niet voldoen. De boeken zijn dus niet beschikbaar in sommige regio’s of op het platteland. Enkele beoefenaars hebben me gevraagd wat te doen met hun handgeschreven kopieën van Dafa. Laat me je zeggen dat je voorlopig de kopieën van Zhuan Falun of andere geschriften die je handgeschreven hebt tijdens je studie van Dafa aan degenen kunt geven die naar de landelijke gebieden gaan om de beoefening en de Fa te verspreiden; ze naar de boeren brengen kan tezelfdertijd hun economische lasten verminderen. Daarom, vereist dit dat de handgeschreven kopieën van beoefenaars leesbaar zijn zodat boeren met beperkt onderwijs ze kunnen begrijpen. Handgeschreven kopieën hebben dezelfde kracht van de Fa als de gedrukte boeken.

 

Li Hongzhi

26 juni 1996

 

De Fa-conferentie

Het is nodig voor de discipelen om met anderen te delen wat ze ervaren en geleerd hebben in hun cultivatiebeoefening. Er is geen probleem in het elkaar helpen en samen vooruitgang te maken, zolang als ze niet de intentie hebben om te pronken. Om de verspreiding van Dafa te vergemakkelijken, werden enkele conferenties gehouden in verschillende regio’s om cultivatie-ervaringen uit te wisselen. Al deze conferenties zijn zeer goed en heilzaam – zowel qua vorm als qua inhoud. Maar de toespraken van de beoefenaars moeten goedgekeurd worden door de ondersteuningscentra om politieke kwesties te vermijden, die niets te maken hebben met cultivatiebeoefening, of onderwerpen die onjuiste tendensen veroorzaken in cultivatiebeoefening en in de samenleving. Ondertussen, moeten we oppervlakkige grootspraak vermijden – iets dat ontwikkeld is uit de theoretische studies van gewone mensen[4]. Het samenstellen van artikelen zoals bij een hogere instantie ingediende documenten om te lezen met een intentie om te pronken is niet toegestaan.

Grote conferenties voor het uitwisselen van cultivatie-ervaringen die georganiseerd worden door de algemene ondersteuningscentra op provinciaal of stedelijk niveau moeten niet op een landelijke schaal gehouden worden. Een nationale of een internationale moet georganiseerd worden door de Onderzoeksvereniging, en ze moeten niet te vaak gehouden worden. Eens per jaar zou goed moeten zijn (met uitzondering van bijzondere gevallen). Laat ze niet tot een formaliteit of een competitie worden; maar maak er een serieuze Fa-conferentie van die werkelijk vooruitgang in cultivatie kan voortbrengen.

 

Li Hongzhi

26 juni 1996

 

Een Brief aan Shijiazhuang Dafa Algemeen Ondersteuningscentrum

Shijiazhuang Dafa Algemeen Ondersteuningscentrum:

 

Ik heb vernomen dat er obstakels waren voor jullie conferentie voor het uitwisselen van cultivatie-ervaringen. Daar waren drie redenen voor, en jullie zullen er zeker een les uit leren. In feite, heeft dit incident de Dafa activiteiten in Beijing en het hele land rechtstreeks beïnvloedt, en het zal een zekere negatieve invloed hebben op latere normale Dafa activiteiten. Ik denk dat jullie je dit zeker zullen realiseren en in de toekomst beter zullen doen.

Laat me, bijkomend, nog enkele woorden zeggen over Jing Zhanyi’s toespraken op het seminarie. Jing Zhanyi’s situatie is voor het valideren van de wetenschappelijke aard van Dafa vanuit een wetenschappelijk perspectief, zodat de wetenschappelijke en technologische gemeenschap of de academische wereld Dafa kan begrijpen. Hij werd niet geacht toespraken te houden voor beoefenaars, aangezien dit (doen) helemaal geen goed zou doen en slechts nieuwe beoefenaars of discipelen zonder een diep begrip van de Fa zou aanzetten tot het ontwikkelen van gehechtheden, terwijl de beoefenaars die de Fa goed studeren, zonder naar zulke toespraken te luisteren, net zo goed hun vastberaden cultivatie in Dafa zullen voortzetten.

Wat belangrijker is, ik heb de Fa onderricht gedurende meer dan twee jaar, en ik heb de discipelen twee jaar gegeven om oprecht cultivatie te beoefenen. Tijdens de twee jaren oprechte cultivatie van de discipelen, heb ik geen enkele activiteit die niets te maken heeft met oprechte cultivatie toegestaan de ordelijke en geleidelijke processen voor verbetering die geregeld zijn voor de beoefenaars, te verstoren. Als de toespraken niet gegeven zijn aan de wetenschappelijke en academische gemeenschap om de wetenschappelijke aard van Dafa te valideren, maar in plaats daarvan aan de cultiverende beoefenaars wiens tijd beperkt is, denk er over: kan er een grotere verstoring zijn voor beoefenaars dan dat? Om de beoefenaars niet te verstoren, zie ik hen zelfs niet. Als de beoefenaars mij zien, kunnen ze op zijn minst enkele dagen niet kalmeren, en dit verstoort de regelingen die ik mijn Fashen voor hen heb laten maken. Ik heb de Onderzoeksvereniging verteld over deze kwestie, maar misschien werd het niet duidelijk gemaakt aan Jing Zhanyi. Nu de zaak voorbij is, moet niemand van jullie trachten te bepalen wie verantwoordelijk gehouden dient te worden. Ik denk dat de hoofdreden is dat jullie het je niet beseften. Maar je moet vanaf nu opletten. Alles wat we vandaag doen is bedoeld om een basis te leggen voor de toekomstige verspreiding van Dafa in de talloze te komen jaren en om een perfecte, correcte, en foutloze vorm van cultivatiebeoefening na te laten. Ik wijs hier vandaag op, niet om iemand te bekritiseren, maar om de vorm van cultivatiebeoefening te corrigeren die nagelaten wordt aan toekomstige generaties.

Deze brief dient verspreid te worden onder de ondersteuningscentra in verschillende regio’s.

 

 Li Hongzhi

26 juni 1996

 

Rectificatie van het karakter

Met vooruitgang in oprechte cultivatie in Dafa, hebben vele discipelen opeenvolgend verlichting bereikt of geleidelijke verlichting bereikt. Ze kunnen de werkelijke, schitterende, en prachtige scènes zien in andere dimensies. De discipelen die het verlichtingsproces ervaren zijn zo opgewonden dat ze mijn Fashen de “tweede meester” noemen, of mijn Fashen voor een ware en onafhankelijke meester nemen. Dit is een verkeerd begrip. Fashen is het gemanifesteerde beeld van mijn alomtegenwoordige wijsheid, maar geen onafhankelijk levend wezen. Enkele andere discipelen noemen Falun “Meester Falun”. Dit is absoluut verkeerd. Falun is een andere gemanifesteerde vorm van de natuur van de kracht van mijn Fa en de wijsheid van Dafa – dingen die te prachtig zijn om met woorden te beschrijven. Falun is de manifestatie van de natuur van de Fa van alle materie in het universum, van het macroscopische niveau tot het microscopische niveau, en het is geen onafhankelijk levend wezen.

Wanneer jullie mijn Fashen en Falun die grootse, miraculeuze, en prachtige dingen voor jullie zien doen, moeten jullie, discipelen, er aan denken mijn Fashen of Falun niet te zien of te complimenteren met de geest van een gewoon persoon. Zulk een geestesgesteldheid is een gemengde uitdrukking van zeer povere verlichtingskwaliteit en zeer lage Xinxing. In feite, zijn al de gemanifesteerde vormen de concrete manifestaties van mijn gebruik van de enorme kracht van de Fa om de Fa te herstellen en mensen te redden.

 

Li Hongzhi

2 juli 1996

 

Een Korte Uitleg over Mededogen (Shan)

Shan is de manifestatie van de karakteristiek van de kosmos op verschillende niveaus en in verschillende dimensies. Het is ook de fundamentele natuur van de grote verlichte wezens. Daarom, moet een beoefenaar Shan cultiveren en zich vereenzelvigen met de karakteristiek van de kosmos, Zhen-Shan-Ren. Het onmetelijke kosmische lichaam werd geboren uit de karakteristiek van het universum, Zhen-Shan-Ren. De publicatie van de leringen van Dafa laat de vroegere, oorspronkelijke natuur van de levende wezens van het universum herverschijnen. Dafa is in perfecte harmonie. Als de drie karakters van “Zhen-Shan-Ren” apart genomen worden, bevat elk daarvan nog steeds volledig Zhen-Shan-Ren. Dit is omdat materie samengesteld is uit microscopische materie, die, op haar beurt, opgebouwd is uit zelfs nog meer microscopische materie – dit gaat steeds door tot op het einde. Daarom, bestaat Zhen uit Zhen-Shan-Ren, bestaat Shan uit Zhen-Shan-Ren, en bestaat Ren ook uit Zhen-Shan-Ren. Is de cultivatie van Zhen door de Taoïstische School niet de cultivatie van Zhen-Shan-Ren? Is de cultivatie van Shan door de Boeddha School ook niet de cultivatie van Zhen-Shan-Ren? In feite, verschillen ze slechts in hun oppervlakkige vormen.

Wat Shan alleen betreft, wanneer het zich manifesteert in de menselijke samenleving, kunnen sommige gewone mensen die gehecht zijn aan de gewone menselijke samenleving een maatschappelijke vraag van gewone mensen stellen, en zeggen “Als iedereen Dafa leert en Shan beoefent, wat gebeurt er dan als er een invasie vanuit het buitenland of een oorlog plaatsvindt?” In feite, heb ik reeds in Zhuan Falun gezegd dat de ontwikkeling van de menselijke samenleving gestuurd wordt door de evolutie van het kosmische klimaat. Zijn de oorlogen van de mensheid dan toeval? Een regio met veel karma of een regio waar de menselijke harten verdorven zijn geworden zal zeker onstabiel zijn. Als een natie echt deugdzaam is, zal ze zeker weinig karma hebben; er zullen absoluut geen oorlogen tegen gevoerd worden. Dit is omdat dit verboden is door het principe van Dafa, aangezien de karakteristiek van het universum alles regeert. Men hoeft zich geen zorgen te maken dat een deugdzame natie binnengevallen zal worden. De karakteristiek van het universum – Dafa – is overal aanwezig, en omvat het hele kosmische lichaam, van het macroscopische niveau tot het microscopische niveau. Wat de Dafa betreft die ik vandaag onderwijs, het wordt niet alleen aan de Oosterse mensen onderwezen, maar tegelijkertijd ook aan de Westerse mensen. De goedaardige mensen onder hen moeten ook gered worden. Alle naties die het volgende, nieuwe historische tijdperk moeten binnentreden zullen de Fa verkrijgen en in hun geheel verbeteren. Het is geen zaak van één natie. De morele standaard van de mensheid zal ook terugkeren naar die van de oorspronkelijke menselijke aard.

 

Li Hongzhi

20 juli 1996

 

Opmerking over “Rectificatie van het karakter”

Nadat ik gezegd heb dat “Fashen en Falun geen onafhankelijk levende wezens zijn,” hebben enkele beoefenaars gevraagd of dit in tegenspraak is met wat in Zhuan Falun gesteld wordt: “Het bewustzijn en de gedachten van Fashen worden gecontroleerd door de persoon. Fashen op zichzelf, echter, is een volledig, onafhankelijk, en realistisch individueel leven.” Ik denk dat dit te wijten is aan een gebrek aan goed begrip van de Fa. Fashen kan niet begrepen worden als hetzelfde concept als dat van volledig onafhankelijke levens, omdat Fashen de bewuste manifestaties zijn van de kracht en wijsheid van de beeltenis en gedachten van de meester-persoon. De beoefenaars merkten dus alleen de tweede zin op terwijl ze over de eerste heen keken: “Het bewustzijn en de gedachten van Fashen worden gecontroleerd door de meester-persoon.” Fashen heeft dus niet alleen de onafhankelijke en volledige beeltenis van de meester-persoon, maar ook het karakter en de karakteristieken van de meester-persoon; het kan ook alles onafhankelijk volbrengen wat de meester-persoon wil, terwijl een gewoon leven door niemand gecontroleerd wordt. Wanneer mensen naar Fashen kijken, zullen ze het een volledig, onafhankelijk, en realistisch individueel leven vinden. Simpel gezegd zijn mijn Fashen feitelijk gewoon mijzelf.

 

Li Hongzhi

21 juli 1996

 

Boeddha-natuur en demon-natuur

In een zeer hoge en zeer microscopische dimensie van het universum, bestaan er twee verschillende soorten substanties. Het zijn twee vormen van materieel bestaan die de manifestaties zijn van de hoogste karakteristiek van het universum, Zhen-Shan-Ren, op bepaalde dimensieniveaus in het universum. Ze doordringen bepaalde dimensies van top tot teen of van het microscopische niveau tot het macroscopische niveau. Met betrekking tot de manifestaties van de Fa op verschillende niveaus geldt: hoe lager het niveau, hoe groter het verschil in de manifestaties en variaties van deze twee verschillende soorten substanties. Tengevolge daarvan ontstaat wat de Taoïstische School de principes van Yin-Yang noemt en Taiji. Verder afdalend naar lagere niveaus worden deze twee soorten materie met verschillende eigenschappen steeds meer tegengesteld aan elkaar, en dit vormt dan het principe van onderlinge generatie en onderlinge verdrukking.

Door onderlinge generatie en onderlinge verdrukking verschijnen goedhartigheid en verdorvenheid, juist en fout, en goed en kwaad. Voor levende wezens betekent dit, dat als er Boeddha’s zijn, er demonen zijn; als er mensen zijn, zijn er geesten – dit is opvallender en complexer in de gewone menselijke samenleving. Waar er goede mensen zijn, zijn er slechte; waar er onbaatzuchtige mensen zijn, zijn er egoïstische; waar er ruimdenkende mensen zijn, zijn er enggeestige. Met betrekking tot cultivatiebeoefening betekent dit, dat waar er mensen zijn die er in geloven, er mensen zijn die dit niet doen; waar er mensen zijn die verlicht kunnen worden, zijn er mensen die dit niet kunnen; waar er mensen zijn die er voor zijn, zijn er mensen die er tegen zijn – dit is de menselijke samenleving. Als iedereen cultivatie zou kunnen beoefenen, ertoe verlicht zou zijn, en er in zou geloven, zou de menselijke samenleving een samenleving van goden worden. De menselijke samenleving is gewoon een samenleving van menselijke wezens, en het is niet toegestaan dat ze ophoudt te bestaan. De menselijke samenleving zal altijd blijven bestaan. Daarom, is het normaal dat er mensen zijn die er tegen zijn; als, in plaats daarvan, niemand er bezwaar tegen zou hebben, zou het abnormaal zijn. Hoe zouden mensen geïncarneerd kunnen worden in mensen als er geen geesten waren? Zonder het bestaan van demonen, zou men niet in staat zijn Boeddhaschap te cultiveren. Zonder bitterheid zou er geen zoetheid kunnen zijn.

Precies omwille van het bestaande principe van onderlinge generatie en onderlinge verdrukking, zullen mensen moeilijkheden ontmoeten wanneer ze trachten iets te bereiken. Slechts wanneer je er in slaagt te bereiken wat je wil door bittere inspanningen te leveren en moeilijkheden te overwinnen zul je vinden dat het niet gemakkelijk verkregen is, koesteren wat je bereikt hebt, en je gelukkig voelen. Anders, wanneer er geen principe van onderlinge generatie en onderlinge verdrukking zou zijn en je zonder moeite alles zou kunnen verkrijgen, zou je het leven saai vinden, zonder het gevoel van geluk of de vreugde van succes.

Elke soort materie of leven in het universum is samengesteld uit microscopische deeltjes die grotere deeltjes vormen, en die dan oppervlaktematerie vormen. Binnen het gebied doordrongen van deze twee soorten materies met verschillende eigenschappen, bezitten alle levens en materie tweeledige natuur op dezelfde manier. IJzer en staal zijn bijvoorbeeld zeer hard, maar ze zullen oxideren en roestig worden wanneer ze begraven worden in de aarde. Aardewerk en porselein daarentegen, zullen niet oxideren wanneer ze begraven worden in de aarde, maar ze zijn erg fragiel en kunnen gemakkelijk breken. Hetzelfde geldt voor menselijke wezens, die tegelijkertijd Boeddha-natuur en demon-natuur bezitten. Wat men doet zonder morele verplichtingen en remmingen is van de demon-natuur. Boeddhaschap cultiveren is het elimineren van je demon-natuur en je Boeddha-natuur verstevigen.

De Boeddha-natuur is Shan, en het manifesteert zichzelf als mededogen, aan anderen denken alvorens iets te doen, en het vermogen om lijden te verduren. De demon-natuur is slechtheid, en het manifesteert zichzelf als doden, stelen en roven, egoïsme, verdorven gedachten, onenigheid zaaien, problemen veroorzaken door geruchten te verspreiden, jaloezie, verdorvenheid, woede, luiheid, incest en zo verder.

Zhen-Shan-Ren manifesteert zich, als karakteristiek van het universum, verschillend op verschillende niveaus. De twee verschillende soorten substanties in bepaalde niveaus van het universum hebben ook verschillende manifestatievormen op verschillende niveaus. Hoe lager het niveau, hoe uitgesprokener de tegenstelling, en dus de scheiding tussen goed en kwaad, is. Het deugdzame wordt deugdzamer, terwijl het slechte slechter wordt. De tweeledige natuur in hetzelfde fysieke subject wordt ook gecompliceerder en veranderlijk. Dit is precies wat de Boeddha bedoelde toen hij zei: alles heeft Boeddha-natuur. Eigenlijk, heeft alles eveneens demon-natuur.

Desalniettemin wordt het universum gekenmerkt door Zhen-Shan-Ren, net als de gewone menselijke samenleving. De twee soorten substanties die ik vermeld heb zijn eenvoudigweg twee soorten substanties die ontelbaar zijn en bestaan van boven tot beneden, van het microscopische niveau tot het macroscopische niveau, tot op de menselijke samenleving, en ze zijn niets anders dan twee soorten substantie die tweeledige natuur produceren die zich manifesteert in leven en materie. Maar leven en materie zijn, van de top tot de bodem, tot op de menselijke samenleving, samengesteld uit talloze variëteiten van materie van het microscopische niveau tot het macroscopische niveau.

Als de mensheid de menselijke morele standaard niet in acht neemt, zal de maatschappij in oncontroleerbare chaos verkeren, met natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen. Als een beoefenaar zich niet ontdoet van zijn demon-natuur door cultivatie, zal zijn Gong in wanorde zijn en hij zal niets bereiken of een demonisch pad volgen.

 

Li Hongzhi

26 augustus 1996

 

Grote Blootstelling

Op het moment, heeft een groot aantal beoefenaars de voltooiing van cultivatie bereikt, of staan op het punt het te bereiken. Wat een plechtige gebeurtenis is het voor een menselijk wezen om cultivatie te voltooien! Niets in deze wereld kan wonderbaarlijker, glansrijker, of prachtiger zijn dan dit. Daarom, moet iedere beoefenaar strikte vereisten opgelegd worden in de loop van zijn cultivatiebeoefening. Bovendien moet het verhogen naar elk hoger niveau gebaseerd zijn op de strikte naleving van de criteria. De hele situatie in acht genomen, voldoen de beoefenaars aan de standaard, maar er zijn ook enkele mensen die voort hakkelen met verscheidene gehechtheden die ze niet opgegeven hebben. Oppervlakkig, zeggen ook zij, dat Dafa goed is, maar in werkelijkheid beoefenen ze geen cultivatie. In het bijzonder in het algemene klimaat waar iedereen zegt dat Dafa goed is, spreekt iedereen, van de hogere lagen van de samenleving tot de gewone bevolking, er met waardering over. Sommige overheden zeggen ook goede dingen die nagepraat worden door het publiek. Wie zijn dan de oprechten? Wie praat slechts anderen na? Wie zingt zijn lofbetuigingen met zijn mond terwijl hij het in feite ondermijnt? Wij hebben de situatie in de menselijke samenleving veranderd en het algemene klimaat omgekeerd: Laten we eens kijken wie nog steeds zegt dat Dafa goed is en wie zijn gedachte verandert. Is op deze manier niet alles plotseling kristalhelder geworden?

Vanaf het incident met de Guangming Daily tot op heden, heeft elke Dafa discipel een rol gespeeld: sommigen zijn vastberaden in hun oprechte cultivatie; sommigen hebben voor de reputatie van Falun Dafa zonder aarzeling naar de autoriteiten geschreven; sommigen spraken zich uit tegen het onrecht veroorzaakt door het onverantwoorde bericht. Maar er waren er ook enkelen die, temidden van de moeilijke situatie, hun innerlijk niet cultiveerden, maar zich bezig hielden met activiteiten die verdeeldheid zaaiden en de lopende situatie nog gecompliceerder maakten. Sommigen stopten zelfs hun cultivatie, uit vrees dat hun persoonlijke reputatie en belangen geschaad zouden worden. Nog anderen verspreidden geruchten zonder enige zorg om de stabiliteit van Dafa, en verergerden daarmee de factoren die de Fa ondermijnen. Er waren ook enkele sleutel contactpersonen in verschillende regio’s die de situatie van Dafa analyseerden met de ongezonde gewoonte van het observeren van sociale tendensen, een gewoonte die zich ontwikkelde gedurende jaren van politieke worstelingen. Door geïsoleerde problemen die in verschillende regio’s opdoken met elkaar in verband te brengen concludeerden ze dat enkele sociale tendensen zich aan het ontplooien waren en deelden dit opzettelijk mee aan de beoefenaars. Ondanks dat er verscheidene redenen voor dit alles zijn, zou er een ernstiger verstoring van de Fa kunnen zijn dan dit? Nog erger, sommigen veroorzaakten problemen door geruchten te creëren met hun demon-natuur, alsof de situatie al niet chaotisch genoeg was.

Dafa behoort toe aan het universum en doordringt het helemaal naar beneden tot aan de menselijke samenleving. Wanneer zulk een enorme Fa onderwezen wordt, hoe kan er dan niet voor alles een regeling getroffen zijn? Is wat gebeurd is niet een test voor de Xinxing van de Dafa discipelen? Wat is cultivatie? Hoe kan iemands hart gezien worden wanneer jij zegt dat het goed is, ik zeg dat het goed is, en iedereen zegt dat het goed is? Slechts op het kritieke moment kunnen wij iemands hart zien. Zonder wat van de gehechtheden op te geven, zou men zelfs een Boeddha durven verraden - zou dit een klein probleem kunnen zijn? Sommige mensen waren bang. Maar waar was je bang voor? Mijn discipelen! Hebben jullie me niet horen vermelden dat wanneer een persoon slaagde in het cultiveren van Arhatschap, hij viel omdat hij angst ontwikkelde in zijn hart? Elke menselijke gehechtheid moet opgegeven worden, ongeacht wat het is. Sommige discipelen zeiden: “Wat is er om te vrezen? Mijn lichaam zal daar nog steeds zitten zelfs wanneer mijn hoofd afgehakt wordt.” In vergelijking, is het in één oogopslag duidelijk wie goed cultiveert. Natuurlijk, zijn sommige sleutel contactpersonen bezorgd voor de veiligheid van Dafa, en dat is een ander verhaal.

Wij willen alleen maar de discipelen die niet ijverig zijn in cultivatiebeoefening hun eigen tekortkomingen doen inzien, degenen die aanmodderen zichtbaar maken, degenen die de Fa in verhulde vorm ondermijnen blootleggen, en de oprechte discipelen de voltooiing laten bereiken.

 

Li Hongzhi

28 augustus 1996

 

Cultivatiebeoefening Is Niet Politiek

Sommige beoefenaars zijn ontevreden over de maatschappij en de politiek; zij hebben onze Dafa geleerd met deze sterke gehechtheid die ze niet opgeven. Zij hebben zelfs getracht onze Dafa te misbruiken om zich in te laten met politiek. Dit is een daad die voortspruit uit een smerige mentaliteit die hun oneerbiedigheid tegenover de Boeddha en de Fa toont. Zonder deze mentaliteit op te geven, zullen ze zeker niet de voltooiing bereiken.

In mijn lezingen heb ik herhaaldelijk benadrukt dat de vorm van de menselijke maatschappij – ongeacht het type samenleving of politieke situatie – voorbestemd is en bepaald door de hemel. Een cultivatiebeoefenaar hoeft zich niet te bekommeren om de zaken van de menselijke wereld, laat staan zich in te laten met een politieke strijd. Wat betreft de wijze waarop de maatschappij ons behandelt, is dit niet om het hart van een cultivatiebeoefenaar te testen? We zouden ons niet moeten inlaten met politiek.

Aldus is de vorm van cultivatiebeoefening van onze Dafa (Grote Wet). We zullen eveneens geen toevlucht zoeken tot enige politieke machten in het binnen- of buitenland. Als diegenen die veel macht en invloed hebben geen cultivatiebeoefenaars zijn, kunnen ze zeker geen verantwoordelijke positie bekleden in onze Grote Wet – noch in naam, noch in werkelijkheid.

Mijn discipelen, onthoud dat wij waarachtige cultivatie aan het beoefenen zijn! We moeten roem, gewin, en sentimentaliteit van gewone mensen opgeven. Hebben de omstandigheden van een sociaal systeem iets te maken met jullie cultivatiebeoefening? Slechts nadat je al je gehechtheden hebt opgegeven en geen enkele overblijft kun je je cultivatie voltooien. Buiten goed werk te leveren op zijn werk, zal een cultivatiebeoefenaar niet geïnteresseerd zijn in politiek of in enige politieke macht; anders zal hij absoluut niet mijn discipel zijn.

We zijn in staat cultivatiebeoefenaars de Fa te doen verkrijgen en de Juiste Vrucht te doen bereiken, en mensen tot goedhartigheid te bewegen in de maatschappij, wat de stabiliteit van de menselijke samenleving ten goede zal komen. Dafa is echter niet onderwezen voor het heil van de menselijke maatschappij, maar met het doel je in staat te stellen de voltooiing te bereiken in cultivatie.

 

Li Hongzhi,

3 september, 1996

 

Een Cultivatiebeoefenaar In Een Verantwoordelijke Positie Is Ook Een Cultivatiebeoefenaar

De verantwoordelijken van onze begeleidingscentra in verschillende streken zijn degenen die allen hard voor Dafa werken zonder te klagen. Vele van deze personen kunnen echter simpelweg niet goed met elkaar overweg en slagen er bijgevolg niet in samen te werken. Dit heeft het beeld van Dafa in de ogen van de mensen erg beschadigd. Sommigen hebben me gevraagd of dit komt omdat ze niet in staat zijn het werk te doen. Ik zei dat dit de zienswijze van een gewoon mens is. De cruciale reden is dat de verantwoordelijken en assistenten van de centra ook beoefenaars zijn die eveneens gehechtheden hebben die ze niet kunnen opgeven en een omgeving nodig hebben om henzelf te verbeteren. Maar wanneer een conflict de kop opsteekt onder de verantwoordelijken, gebruiken ze meestal “niet meewerken” of hun “werk voor de Grote Wet” als een excuus om het terzijde te schuiven, in plaats van voordeel te trekken uit deze goede gelegenheid om binnenin te zoeken teneinde zichzelf te verbeteren. Als ze hun gehechtheden niet hebben opgegeven en niet verbeterd zijn, zal er nog een conflict voor hen zijn. Dit zal het werk voor Dafa inderdaad verstoren. Weet je niet dat de conflicten tussen de verantwoordelijken door mij zijn geregeld om jullie zelf te verbeteren? Toch gebruiken jullie het werk voor Dafa om jullie hart te verbergen, dat jullie hadden moeten verbeteren, maar dat deden niet deden. Wanneer het conflict te ernstig wordt om te boven te komen, beklaag je je bij mij in je geest. Weet je hoe ik me op dat moment voel? Het is niet gewoon omdat je een verantwoordelijke van een assistentiecentrum bent en voor Dafa werkt dat je je cultivatie kunt voltooien zonder je Xinxing te hoeven verbeteren. Zelfs een gewone beoefenaar kan beseffen dat het een kans is voor hem om zijn Xinxing te verbeteren wanneer hij in een conflict zit, waarom kan het hoofd van een centrum het niet? Teneinde jullie verbetering mogelijk te maken, zal het niet helpen indien jullie hart niet is geprovoceerd wanneer een conflict de kop opsteekt. Voor Dafa werken is eveneens een goede gelegenheid voor jullie om je Xinxing te verbeteren!

Waarom schrijf ik specifiek dit artikel voor jullie? Dit is omdat elke daad of elke uitspraak van jullie rechtstreeks invloed zal hebben op beoefenaars. Als jullie jezelf goed cultiveren, zullen jullie het goed doen in het verspreiden van de Fa in jullie buurt en beoefenaars zullen beter cultiveren. Anders zullen jullie de Fa schade berokkenen. Aangezien jullie Dafa’s elite zijn op het niveau van gewone mensen, kan ik jullie niet gewoon laten werken zonder de voltooiing te bereiken.

 

Li Hongzhi

3 september, 1996

 

Wat Is Cultivatiebeoefening?

Wat cultivatiebeoefening betreft, vele mensen denken dat het alleen te maken heeft met het uitvoeren van oefeningen, het zitten in meditatie, en het leren van recitaties die hen dan in Goden of Boeddha’s kunnen transformeren of hen de Tao kunnen doen bereiken. In feite is dit geen cultivatiebeoefening maar slechts het beoefenen van wereldse vaardigheden.

In religie wordt er veel aandacht geschonken aan cultivatie, en dit wordt cultivatie van gedrag genoemd. Dan gaat het naar het andere uiterste. Een monnik of een non probeert naarstig om de heilige geschriften te reciteren en beschouwt de diepte van iemands begrip van de heilige geschriften als de manier om cultivatie te voltooien. In feite waren er, toen Boeddha Sakyamuni, Jezus, en Lao Zi in deze wereld waren, helemaal geen heilige geschriften – er was slechts waarachtige cultivatie. Wat de eerbiedwaardige meesters onderwezen waren uitspraken gemaakt om cultivatiebeoefening te leiden. Zich hun woorden herinnerend, namen latere volgelingen ze op in boeken en noemden ze heilige geschriften. Ze begonnen geleidelijk Boeddhistische filosofie of de theorieën van Dharma te bestuderen. In tegenstelling tot wat gebeurde ten tijde van de eerbiedwaardige meesters – toen mensen echt cultivatie beoefenden en hun onderricht als gids voor waarachtige cultivatie gebruikten – hebben deze mensen in plaats daarvan de studie van religieuze heilige geschriften en geleerdheid opgevat als cultivatiebeoefening.

Dit is een les in de geschiedenis. De discipelen die cultivatie beoefenen in Falun Dafa moeten onthouden dat jullie de Fa absoluut niet slechts zouden moeten opvatten als academische geleerdheid van gewone mensen of als iets voor monniken om te bestuderen in plaats van waarachtig cultivatie te beoefenen. Waarom zeg ik jullie Zhuan Falun te bestuderen, te lezen, en van buiten te leren? Het is om je cultivatiebeoefening te leiden! Wat diegenen betreft die slechts de oefeningen uitvoeren maar de Fa niet bestuderen, zij zijn helemaal geen discipelen van Dafa. Slechts wanneer jullie de Fa bestuderen en jullie hart cultiveren naast de methode om cultivatie te voltooien – de oefeningen – en werkelijk jullie zelf fundamenteel veranderen terwijl jullie je Xinxing verbeteren en jullie niveau verhogen, kan het waarachtige cultivatiebeoefening genoemd worden.

 

Li Hongzhi

6 september 1996

 

Dafa Zal Eeuwig Zuiver zijn Als Diamant

Religie kan niet vermengd worden met politiek; anders zal haar leider noodzakelijkerwijs vooringenomen zijn met wereldse zaken. Terwijl hij zegt dat hij de harten der mensen onderwijst goed te zijn en de mensen terugleidt naar het zuivere land, is zijn hart gedoemd kwaadaardig en hypocriet te zijn; waar hij naar streeft zal zeker roem en eigenbelang zijn. Macht is waar gewone mensen naar smachten, terwijl roem een groot obstakel is in het voltooien van cultivatie. Na verloop van tijd is deze persoon gedoemd de leider van een kwaadaardige religie te worden. Omdat het doel van religie is, de mensen te onderwijzen goed te zijn zodat ze uiteindelijk terug kunnen keren naar hun hemelse koninkrijk, moeten de principes die ze onderwijst hoger zijn dan die van de menselijke maatschappij. Als ze toegepast worden op politiek in de menselijke wereld, is dit de meest ernstige verstoring van hemelse principes. Hoe kunnen Goden en Boeddha’s gedreven worden door menselijke gehechtheden en betrokken raken bij vuile politieke zaken en machtsstrijden in de menselijke maatschappij? Dit is wat een menselijk wezen doet wanneer hij gedreven wordt door zijn demonische natuur. Een dergelijke religie is gedoemd gebruikt te worden door regeringen om zich in te laten met geweld en religieuze oorlogen te ontketenen, waardoor het een kwaadaardige religie wordt die de mensheid schade toebrengt.

“Alle mensen religie doen beoefenen” zal ook niet werken. Ten eerste kan dit gemakkelijk religieuze doctrines wijzigen en ze verlagen tot theorieën van de gewone menselijke maatschappij. Ten tweede kan van religie gemakkelijk een politiek instrument gemaakt worden dat het beeld van de Fa van Boeddha zal bezoedelen. Ten derde zullen religieuze leiders politici worden, en dit zal religie tot een einde brengen, waardoor het in een kwaadaardige religie verandert.

Falun Dafa is geen religie, maar toekomstige generaties zullen het als een religie beschouwen. Het is aan menselijke wezens onderwezen met de bedoeling cultivatie te beoefenen, in plaats van een religie te stichten. Er kunnen een groot aantal mensen Dafa leren, maar het is niet toegestaan dat alle burgers van een natie tot religieuze volgelingen worden gemaakt en dat iedereen er toe wordt aangezet deel te nemen aan eendrachtige activiteiten van cultivatiebeoefening. Cultivatiebeoefening in Dafa is altijd vrijwillig. Dwing nooit iemand deel te nemen aan cultivatiebeoefening.

In geen enkele periode in de toekomst kan Dafa gebruikt worden voor enige politieke zaken. Dafa kan het hart van de mensen goed doen worden, en daardoor de samenleving stabiliseren. Maar het is in geen geval onderwezen met het doel deze dingen van de menselijke samenleving te behouden. Discipelen, houd in gedachten dat om het even hoeveel druk er mag zijn van politieke en andere krachten in de toekomst, Dafa nooit gebruikt kan worden door politieke machten.

Raak nooit betrokken in politiek, en meng je ook niet in staatszaken. Beoefen oprecht cultivatie en wees goedhartig. Houd Dafa zuiver, onveranderd, en onverwoestbaar als diamant, en het zal zodoende voor eeuwig bestaan.

 

Li Hongzhi

7 september, 1996

 

Verder Inzicht

Wat betreft de kwestie van Boeddha-natuur en demon-natuur kon mijn uitleg niet duidelijker zijn. In feite, waren de tests die je hebt doorstaan bedoeld om je demonische natuur te verwijderen. Ondanks dit heb je van tijd tot tijd verscheidene excuses gebruikt, of Dafa, om het te verbergen, en faalde je erin je Xinxing te verbeteren en miste je de gelegenheden keer op keer.

Weet je dit? Zolang je een cultivatiebeoefenaar bent, zal ik in elke omgeving of onder alle omstandigheden, ieder probleem of alle ongemakken die je tegenkomt, zelfs als ze werk voor Dafa impliceren of om het even hoe goed of heilig je ze acht, gebruiken om je gehechtheden te elimineren en je demonische natuur bloot te leggen teneinde ze uit de weg te ruimen aangezien je vordering de hoogste prioriteit heeft.

Indien jullie in staat zijn jezelf inderdaad op deze manier te verbeteren, zullen de dingen die jullie met een zuiver hart doen de beste en de meest heilige zijn.

 

Li Hongzhi

9 september 1996

 

Waarschuwend Advies

Het is vier jaar geleden dat ik Dafa begon te onderwijzen. Sommige beoefenaars hun Xinxing en niveau van hun bewustzijnsrijk hebben zeer trage vorderingen gemaakt; zij blijven in het waarnemende stadium in hun begrip van mij en Dafa, en zijn mij steeds dankbaar voor de veranderingen in hun lichamen en de manifestatie van hun supernormale vermogens – dit is het begrip van een gewoon mens. Indien je niet je staat van mens zijn wil veranderen en rationeel naar een echt begrip van Dafa wil rijzen, zul je de gelegenheid missen. Als je de menselijke logica niet verandert die je, als gewoon persoon, gedurende duizenden jaren in je botten hebt gevormd, zul je niet in staat zijn om door dit oppervlakkige menselijk omhulsel heen te breken en cultivatie te voltooien. Je kunt niet altijd op mij rekenen om je karma voor je te elimineren terwijl je geen echte vooruitgang in de Fa maakt en boven de menselijke inzichten en mentaliteiten uitstijgt. Je manieren van denken, begrijpen, en appreciëren van mij en Dafa zijn de manifestatie van het denken van gewone mensen. Maar wat ik je aan het onderwijzen ben is in feite het voorbij gewone mensen gaan en een rationeel en echt begrip van Dafa te vormen.

In cultivatiebeoefening maak je geen echte, solide vooruitgang op jezelf, die van binnen een grote fundamentele verandering teweeg zou brengen. In plaats daarvan, verlaat je je op mijn kracht en maak je misbruik van krachtige externe factoren. Dit kan nooit je menselijke natuur in Boeddha-natuur veranderen. Indien ieder van jullie de Fa vanuit de grond van je hart kan begrijpen, zal dat echt de manifestatie zijn van de Fa wiens kracht geen begrenzing kent – de wederkeer van de machtige Fa van Boeddha in de menselijke wereld!

 

Li Hongzhi

10 september 1996

 

Dafa mag nooit geplagieerd worden

Mijn discipelen! Ik heb herhaaldelijk gezegd dat het overbrengen van Dafa aan mensen reeds de grootse genade voor hen is. Dit is iets zonder precedent in miljarden jaren! Maar toch weten sommige mensen gewoonweg niet dat ze het zouden moeten koesteren. Er zijn anderen die de Fa en de oefeningen zelfs willen wijzigen om ze in iets te veranderen dat hen, hun etnische oorsprong, of hun natie toebehoort. Denk erover! Je denkt dat het goed is vanwege het eigenbelang waaraan je gehecht bent of het belang van je nationaliteit en dergelijke – dit is het begrip van gewone mensen. Het zou in orde zijn indien je met dingen van de gewone menselijke maatschappij te maken had, maar dit is niet iets van gewone mensen! Het is niet voor je nationaliteit dat de Fa is onderwezen. Dit is de Dafa van het universum, de fundamentele Fa van Boeddha! Het is om de mensen te redden dat het aan hen is overgedragen. Maar toch heb je zulk een grote Fa gewijzigd…? Er slechts een beetje van wijzigen is al een kolossale zonde. Vergewis je er van nooit een kwaadaardige gedachte te vormen eenvoudigweg vanwege je gehechtheden aan de gewone menselijke maatschappij! Dit is extreem gevaarlijk!

Wist je dat in de laatste jaren sommige beoefenaars plots gestorven zijn? Sommigen van hen stierven precies omdat ze zulke dingen deden. Denk niet dat je meester je iets zou aandoen. Je zou moeten weten dat er talloze Beschermgoden van de Fa zijn op verschillende niveaus wiens taak het juist is de Fa te beschermen. Bovendien zullen de demonen je ook niet met rust laten! Het is omdat je cultivatie beoefent in de rechtschapen Fa dat je het karma ontvlucht bent dat je in je vorige levens verschuldigd was. Wanneer je eenmaal verlaagd bent tot het niveau van een gewoon persoon, zal niemand je beschermen en demonen zullen ook je leven nemen. Het is zelfs zinloos om bescherming van andere Boeddha’s, Tao’s, en Goden te zoeken aangezien ze degene die de Fa ondermijnt niet zullen beschermen. Daarbij komt dat je karma ook aan je lichaam zal worden teruggegeven.

Het is moeilijk voor iemand om cultivatie te beoefenen, maar het is zeer gemakkelijk voor iemand om te vallen. Wanneer iemand een test faalt of een zeer sterke gehechtheid niet kan opgeven, kan hij omslaan of de tegenovergestelde richting in slaan. Er zijn te veel lessen in de geschiedenis. Slechts wanneer men is neergevallen zal men het beginnen te betreuren, maar dan is het te laat.

 

Li Hongzhi

22 september 1996 in Bangkok

 

Wat Is Verlichting?

Verlichting wordt ook het ontwaken van wijsheid genoemd. In onze Dafa, wordt het Kai Gong (het openen van cultivatie-energie) genoemd; dit wil zeggen dat iemand zich naar de volmaaktheid heeft gecultiveerd, de gehele loop van cultivatie heeft beëindigd, en dat hij op het punt staat naar een hemels koninkrijk te gaan.

Wat is de staat van een verlicht persoon nadat hij de verlichting bereikt heeft? Iemand die in het cultiveren van Boeddhaschap is geslaagd zal een Boeddha worden; iemand die in het cultiveren van Bodhisattvaschap is geslaagd zal een Bodhisattva worden; iemand die in het cultiveren van Arhatschap is geslaagd zal een Arhat worden; iemand die de Tao cultiveert zal de Tao bereiken; en iemand die in het cultiveren van Goddelijkheid is geslaagd zal reeds een God zijn. Omdat sommige verlichte personen na hun cultivatie te hebben voltooid nog iets te doen hebben in de gewone menselijke maatschappij of een paar wensen te vervullen, moeten ze voor een bepaalde periode onder de gewone mensen leven. Maar zo onder gewone mensen leven is erg moeilijk voor hen. Omdat ze veel te verschillend zijn van gewone mensen in hun gedachtenrijk, zijn ze in staat om duidelijk alle kwade gedachten in de geesten van gewone mensen gewaar te worden, zoals sterke gehechtheden, zelfzuchtigheid, vuilheid, en tegen anderen samenzweren. Ze kunnen ook simultaan de geringste activiteiten van de geesten van duizenden mensen gewaar worden. Verder, zijn er overal karma en virussen aanwezig in de gewone menselijke maatschappij; er zijn ook vele andere slechte dingen die in de lucht zweven, die niet door de mensen gekend zijn. Zij kunnen al deze dingen helder zien. Karma is in de hedendaagse menselijke samenleving van de Laatste Verwoesting enorm. Bij het ademen inhaleren mensen grote hoeveelheden karma, virussen, en giftige gassen. Het is inderdaad heel moeilijk voor hen om in deze gewone menselijke wereld te verblijven.

Hoe zien ze er dan uit? Dit is wat die beoefenaars die aan deze kwestie gehecht zijn proberen uit te pluizen. Probeer niet om erachter te komen of deze persoon er als een verlichte uitziet of dat die persoon er uitziet als iemand die cultivatie voltooid heeft. Je zou je geest moeten wijden aan het ijverig en echt cultiveren om ook eerder de voltooiing te bereiken. Waarom naar anderen kijken? In feite, zijn de personen die verlichting bereikt hebben vaak discipelen die niet pronken maar zich in stilte bezig houden met ware cultivatie. Ze zijn van verschillende leeftijden en zien er niet anders uit dan gewone alledaagse mensen. Het is zeer waarschijnlijk dat ze niet veel aandacht trekken. Hoewel ze alle goddelijke krachten en vaardigheden tot transformatie bezitten, vinden ze dat mensen er als kleine, lage wezens uitzien die het niet verdienen zulke dingen getoond te worden. Bovendien zullen mensen verscheidene menselijke opvattingen en gedachten van een laag niveau ontwikkelen wanneer ze deze dingen zien, en ze behandelen met de menselijke gehechtheid van zelfvoldaanheid; dit is onverdraagbaar voor de verlichten. Het is moeilijk voor gewone mensen om te begrijpen waarin zich het werkelijk belang van de essentie van de goddelijke krachten van de Fa van Boeddha bevindt.

Momenteel zijn sommige beoefenaars die zich om te veel andere dingen bekommeren dan het ijverig zijn in cultivatie, overal aan het zoeken naar verlichte personen enzovoorts. Denk eraan, iedereen; diegenen die verlicht zijn zijn reeds Boeddha’s en bezitten alles wat een Boeddha zou moeten hebben. Hoe kunnen ze de mensen toestaan om hen zomaar te kennen? Hoe kunnen mensen Boeddha’s kennen? Wanneer je overal naar hen op zoek bent, zijn je gehechtheden, je competitiegeest, je curiositeit, je pronkmentaliteit en bemoeizucht, gecombineerd met je gehechtheid van nastreven, tegelijk de vredige cultivatie van de beoefenaars aan het verstoren. Weet je hoe zij zich daarbij voelen? Iedere intentionele daad of gedachte van een menselijk wezen zal hen zich ongemakkelijk doen voelen!

Omdat sommige beoefenaars van zeer hoge dimensies komen om de Fa te verkrijgen, zullen ze in een zeer korte tijd verlicht worden. Toen ik zei dat ik twee jaar de tijd gaf om cultivatie te beoefenen verwees ik naar hen. Maar al onze Dafa discipelen hebben werkelijk zeer snelle vorderingen gemaakt in hun waarachtige cultivatie; velen van hen zullen zeer binnenkort verlicht worden, en dit gaat de verbeelding van de cultivatiebeoefenaars uit het verleden te boven. Ik hoop dat iedereen een vredige geest zal behouden, en voortdurend vorderingen maakt met volharding. Ik zal eenieder die cultivatie voltooit ontvangen en brengen.

 

Li Hongzhi

26 september 1996

 

Het Hermaken Van De Mensheid

De werkelijkheid waar de mensheid naar verwijst is zijn onwetend begrip van de ontwikkeling der geschiedenis en een illusie gecreëerd door de empirische wetenschappen. Het is niet de ware manifestatie van die grootse werkelijkheid van het universum. Toch is het zeker dat de echte werkelijkheid een nieuwe wetenschap en een nieuw begrip voort zal brengen. De wetten en principes van het universum zullen opnieuw verschijnen in de menselijke wereld.

Menselijke zelfzuchtigheid, hebzucht, stupiditeit en onwetendheid zijn verweven met de goedheid eigen aan de menselijke natuur, en mensen zijn zonder het te weten alles aan het teweegbrengen dat ze zullen moeten verduren; dit is momenteel de maatschappij aan het opslokken. Talrijke sociale problemen van verscheidene soorten komen naar boven in de wereld en crisissen liggen overal op de loer. Maar toch weet de mens niet dat hij de oorzaak in zijn eigen aard moet zoeken. Na het degenereren van de moraliteit, is de mens niet in staat te zien dat het verschrikkelijke menselijke hart de giftige wortel is van alle sociale problemen, en dus probeert de mens steeds op een domme manier een uitweg te vinden via maatschappelijke verschijnselen. Bijgevolg beseft de mens nooit dat al de zogenaamde “uitwegen” die hij voor zichzelf creëert hem juist aan het insluiten zijn. Zodoende zijn er zelfs nog minder uitwegen, en de nieuwe problemen die volgen zullen zelfs nog erger zijn. Dus vindt de mens met veel moeite weer een beetje ruimte en neemt nieuwe maatregelen, waardoor hij dit resterende beetje ruimte weer opnieuw insluit. Wanneer dit zich gedurende een bepaalde periode herhaalt, is er geen ruimte meer over en kan hij niet langer een uitweg vinden, noch kan hij de waarheid voorbij de ingesloten ruimte zien. De mens begint het lijden te ondergaan van alles dat hij voor zichzelf gecreëerd heeft. Dit is de wijze waarop het universum uiteindelijk levens elimineert.

De Opperste Boeddha, wiens mededogen onvoorstelbaar immens is, heeft de Boeddha Fa aan de mensen nagelaten. Het universum geeft de mens opnieuw een kans, en staat de machtige Boeddha Fa eens te meer toe de feitelijke realiteit van het universum aan de menselijke wereld te onthullen, al het vuil en onwetendheid weg te wassen, en de menselijke taal te gebruiken om haar zuiverheid en grootsheid herroepen. Moge je het koesteren! De Fa van Boeddha bevindt zich recht voor je.

 

Li Hongzhi

28 september 1996

 

Degeneratie

Het wangedrag van de geestelijkheid schendt de eed van zuiverheid die ze gemaakt heeft volledig, maakt Gods vertrouwen zelfs geen stuiver waard, en doet zowel de mensheid als de Goden versteld staan. Goedhartige mensen hebben hen beschouwd als de enige mensen waarop ze konden vertrouwen voor redding. Teleurstelling heeft de mensen in toenemende mate het geloof in religie doen verliezen, en uiteindelijk hebben de mensen hun geloof in God volledig verloren, waarbij ze allerlei soorten slechte daden begaan en zich door niets laten weerhouden. Dit heeft zich ontwikkeld tot de mate dat mensen vandaag de dag volledig veranderd zijn in ontaarde personen die demonische woede uitbarstingen manifesteren, en dit heeft alle Goden hun vertrouwen in de mensheid volledig doen verliezen. Dit is één van de hoofdredenen waarom Goden niet langer zorg dragen voor menselijke wezens.

 

Li Hongzhi

10 oktober, 1996

 

Non-Omissie In Boeddha-natuur

In het onderwijzen van de Fa, heb ik vele malen aangehaald dat de verschijning van heilige geschriften in Sakyamuni’s Boeddhisme en de Periode van het Einde van de Dharma in hoofdzaak tot stand gebracht is doordat enkele mensen hun eigen woorden en begrip hebben toegevoegd aan de Dharma – dit is de grootste les in de geschiedenis. Desondanks, weigeren enkele discipelen gewoonweg hun gewone menselijke gehechtheden op te geven. Gedomineerd door hun demonische natuur van gehecht zijn aan het pronken met hun welsprekendheid en literaire talenten, ondermijnen ze onwetend de Fa van Boeddha.

Recent, hebben enkele mensen het “het vuile water lozen” genoemd wanneer beoefenaars, na hun begrip in hun cultivatiebeoefening verdiept te hebben, spreken over hun vroegere tekortkomingen bij het delen van ervaringen. Dit heeft de inhoud van cultivatiebeoefening volledig veranderd. Cultivatiebeoefening is heilig, en het is niet zoiets als het zelfonderzoek of berouw van een gewoon persoon. Discipelen! Jullie kunnen niet nonchalant een term overnemen en die dan allemaal gebruiken of uitspreken. Is dit niet iets menselijks toevoegen aan Dafa? Afgelopen jaar, nadat het assistentiecentrum van Beijing de vier zinnen opgesteld had, heb ik er specifiek een artikel, “Correctie”, voor geschreven. Het zou serieus opgevat moeten worden. Uiteraard, er zijn nog altijd enkele andere ongepaste termen die circuleren. Je zou erover moeten denken: Als vandaag één woord wordt toegevoegd en een ander overmorgen, zal met het verstrijken van de tijd de volgende generatie van discipelen niet in staat zijn te onderscheiden wiens woorden ze zijn, en geleidelijk zal Dafa veranderen.

Het moet je duidelijk zijn dat de vorm van cultivatiebeoefening die ik jullie heb nagelaten nooit gewijzigd kan worden. Doe nooit iets wat ik niet doe, en gebruik niet iets wat ik niet gebruik. In cultivatiebeoefening zou je dingen moeten zeggen zoals ik ze zeg. Let op! Onopzettelijke wijziging van de Fa van Boeddha is even goed het ondermijnen ervan!

Ik wil je tevens vertellen dat je aard in het verleden feitelijk gebaseerd was op eigenwaan en egoïsme. Van nu af aan, wat je ook doet, je zou eerst anderen in beschouwing moeten nemen, om zodoende de rechtschapen verlichting van onbaatzuchtigheid en altruïsme te verwerven. Dus van nu af aan, wat je ook doet of wat je ook zegt, je moet anderen– of zelfs toekomstige generaties – in beschouwing nemen samen met de eeuwige stabiliteit van Dafa.

 

Li Hongzhi

13 februari, 1997

 

Helder Van Geest

Het is tijd om een aantal opmerkingen te maken over de huidige werkmethoden toegepast door de hoofden van de assistentiecentra in verschillende regio’s. Het is correct om de vereisten van de Onderzoeksgemeenschap ten uitvoer te brengen, maar je zou aandacht moeten schenken aan de wijze waarop je het doet. Ik zeg vaak dat als alles wat een persoon wil het welzijn van anderen is en dit zonder de minste persoonlijke motivatie en opvatting, zal wat hij zegt de luisteraar tot tranen ontroeren. Ik heb je niet alleen de Dafa onderwezen, maar ik heb je ook mijn houding nagelaten. Al werkend, kan de toon van je stem, je goedhartigheid en je redenering, het hart van een persoon veranderen, terwijl bevelen dat nooit kunnen! Als anderen niet overtuigd zijn in hun hart maar slechts oppervlakkig gehoorzamen, zullen ze zichzelf gedragen volgens hun eigen wil als er niemand in de buurt is die hen ziet.

Al het werk in Dafa is bedoeld voor mensen om de Fa te verkrijgen en voor discipelen om zichzelf te verbeteren. Alles buiten deze twee punten is zinloos. Daarom, zouden alle activiteiten georganiseerd moeten worden volgens lokale omstandigheden en situaties van beoefenaars, in plaats van absoluut gemaakt te worden. Zelfs het leren van Dafa is vrijwillig, om maar niet te spreken van het organiseren van activiteiten! In feite, de persoon die de leiding heeft over een centrum is boven alles een leider in het bestuderen van de Fa. Als een persoon zelf niet de Fa goed bestudeert, zal hij zijn werk niet goed doen. De conferenties voor het delen van ervaringen georganiseerd door de assistentiecentra in verschillende regio’s zouden nooit mogen veranderen in bijeenkomsten voor zelfkritiek. Zulke serieuze “Fa-conferenties” voor het delen van cultivatie-ervaringen in Dafa zouden nooit gehouden mogen worden als vertoningen om de donkere kant van de maatschappij bloot te stellen, nog minder zou je beoefenaars moeten dwingen hun tekortkomingen die ze hadden en de fouten die ze maakten toen ze alledaagse mensen waren te onthullen; je zou daarbij ernstige, negatieve effecten teweegbrengen en de reputatie van Dafa beschadigen. Het zou je helder moeten zijn wat je wel en niet zou moeten doen. Dit is ernstige cultivatiebeoefening. De bijeenkomsten voor het delen van ervaringen zijn bedoeld voor de verbetering van beoefenaars en de promotie van Dafa, maar niet voor het bekendmaken hoe slecht onze beoefenaars ooit waren. Ze praten over hun cultivatiebeoefening in Dafa, niet het lozen van het zogenaamde “vuile water”! Het werk dat je doet voor Dafa is niet irrelevant voor je cultivatiebeoefening. De factoren die dienen voor de verbetering van je Xinxing manifesteren zich overal binnen je werk. Je zou niet alleen je werk moeten doen, maar eveneens je cultivatie voltooien. Ik weet dat enkelen van jullie zelden de boeken lezen of de Fa bestuderen, noch onderzoeken jullie jezelf volgens de verschillende artikelen die ik voor jullie geschreven heb die jullie heilige geschriften noemen. Wat zijn de “heilige geschriften”? Ze zijn simpelweg artikelen die regelmatig gelezen moeten worden. Lees je ze? Als je de Fa meer bestudeert, zul je het niet slecht doen in je werk. Ik wijs op je tekortkomingen zodat Dafa zich op een meer gezonde wijze kan ontwikkelen, met minder problemen. In feite, is Dafa ook jullie ervaring aan het verrijken en de elite van Dafa aan het creëren.

 

Li Hongzhi

13 juni, 1997 in Hong Kong.

 

Houd Voor Altijd In Gedachten

Dafa Gemeenschap:

Ik stel voor dat elke discipel direct, ter plekke, alles vernietigd dat ik niet openbaar uitgebracht heb maar wat circuleert zonder mijn toestemming, zoals: mijn toespraken die van Chengde kwamen; wat een beoefenaar uit Beijing vertelde over supernormale vermogens; de toespraak van de leider van het assistentiecentrum in Dalian; het verhaal over de grot van de leider van het assistentiecentrum in Guizhou en haar andere toespraken; niet te vergeten de toespraken gehouden door personen die de leiding hadden over verschillende regio’s; wat gezegd werd door beoefenaars nadat ze mij gezien hadden; de toespraak gehouden door de mensen die de leiding hadden over de Dafa Onderzoeksorganisatie, en zo verder, plus teksten, opnames, videotapes, etc., die neergeschreven zijn van mijn toespraken zonder toestemming. Al dit moet ter plekke vernietigd worden, en ze kunnen niet bewaard worden ongeacht het excuus. Wat is “Dafa beschermen”? Dit is een zeer grondige bescherming van Dafa, en een test of je kunt volgen wat ik je vertel en of jullie waarlijk mijn discipelen zijn! Laat me iedereen nogmaals vertellen dat de Dharma onderwezen door Boeddha Sakyamuni op deze manier gesaboteerd werd. Dit is een les in de geschiedenis. Van nu af aan, zou niemand video- of bandopnames moeten maken van toespraken gehouden door wie dan ook van de mensen die de leiding hebben over de verschillende regio’s of door wie van de discipelen dan ook; nog minder zouden ze bewerkt mogen worden tot teksten of verspreid worden onder mensen om te lezen. Dit is niet een probleem van een bepaald persoon, noch is dit hier het bekritiseren van een persoon in het bijzonder, in plaats daarvan, is dit het herstellen van Dafa. Houd in gedachten: behalve bijeenkomsten voor het delen van ervaringen tussen Dafa-beoefenaars en activiteiten georganiseerd door de hoofd-assistentiecentra met de goedkeuring van de Onderzoeksorganisatie, zal alles wat niet tot Dafa behoort maar wel circuleert in Dafa, Dafa ondermijnen.

 

Li Hongzhi

18 juni, 1997

 

Een Zware Klap

Om het gemakkelijk te maken voor meer mensen om cultivatie te beoefenen, neemt Dafa momenteel hoofdzakelijk cultivatiebeoefening in de gewone menselijke samenleving aan, en beoefenaars matigen zichzelf in hun werkomgevingen en andere gewone menselijke omgevingen. Alleen monniken en nonnen moeten rondzwerven. Toch zijn er momenteel enkele personen die door het gehele land reizen, en zichzelf Dafa discipelen noemen. Ze leven bij Dafa discipelen thuis zonder enige reden, en eten, drinken, nemen, en vragen naar dingen. Bedriegend en bluffend, maken ze misbruik van Dafa door munt te slaan uit de goede aard van beoefenaars. Maar waarom kunnen onze beoefenaars hen niet onderscheiden? Cultivatiebeoefening betekent het eigen zelf te cultiveren. Overdenk het eens. Waarom beoefenen deze mensen niet echt cultivatie vredig in hun eigen huis? Een moeilijke omgeving kan iemand helpen zichzelf beter te cultiveren. Waarom luisteren deze mensen niet naar mijn woorden? Waarom rennen ze doelloos door het hele land? Waarom eten, nemen, en vragen deze mensen dingen van beoefenaars, en vragen ze hen toch hun gehechtheden op te geven? Is dit wat ik hen geleerd heb? Erger nog, sommigen verblijven bij beoefenaars thuis voor enkele maanden achtereen. Is dit niet op schandalige wijze de cultivatiebeoefening van beoefenaars hinderen en ondermijnen? Ik denk dat deze mensen volledig terug moeten betalen wat ze hebben gegeten en genomen door te bedriegen. Anders, zal Dafa het niet toestaan. Als een dergelijk geval zich nogmaals voordoet in de toekomst, kun je deze persoon als een gewone bedrieger behandelen en het melden bij de politie, omdat deze persoon absoluut niet onze beoefenaar is.

Daarnaast, organiseren mensen in sommige regio’s de zogenaamde “Fa-preekgroepen” zonder toestemming, gedragen zich pretentieus onder beoefenaars en bedriegen mensen overal. Er zijn ook personen die individuen uitnodigen toespraken te houden, waarmee ze de cultivatiebeoefening van de beoefenaar ondermijnen en hinderen. Aan de oppervlakte lijken deze personen Dafa te promoten, maar in realiteit promoten ze zichzelf. De cultivatie van een beoefenaar is systematisch door mijn Fashen gearrangeerd. Het is alleen dat sommige beoefenaars zich dit niet realiseren of ze zijn er zich niet van bewust. Veroorzaken deze mensen dan geen hindering? Het is in het bijzonder voor hen die pas begonnen zijn de Fa te leren moeilijk om een helder onderscheid te maken. Er zijn ook mensen die zogenaamde “toespraken” houden in bijeenkomsten bijgewoond door duizenden mensen. Wat ze verteld hebben ging allemaal over henzelf. Ze definiëren zelfs enkele zinnen van Dafa of interpreteren Dafa, waarbij hun lichamen zwart karma en de substanties van gehechtheden uitstralen naar de beoefenaars. Ik heb expliciet verklaard in Zhuan Falun dat dit niet toegestaan is. Waarom denk je er niet over na? In het bijzonder voor hen die de leiding hebben over ontvangsten en het uitnodigen van mensen om zulke dingen te doen, jullie kunnen enige onzichtbare schade toegebracht hebben aan Dafa discipelen, en jullie zijn niet langer gekwalificeerd om leiding te hebben over Dafa discipelen. Zonder naar mij te luisteren of de vereisten van Dafa te volgen, hoe kunnen jullie dan mijn discipelen zijn? Is dit niet tegen Dafa ingaan? Als dit niet een ondermijning van Dafa is, wat is het dan? Mijn discipelen, jullie zouden je niet altijd onbewust van deze dingen moeten zijn totdat ik ze benadruk. In feite, is alles opgenomen in de Fa. waarom lezen jullie de boeken niet vaker? Ik stel voor dat iedereen zijn gedachten er naar zet het boek dat ik geschreven heb, “Wezenlijke dingen om verder vordering te maken”, wat jullie heilig geschrift noemen, tien keer te lezen. Wanneer jullie geest niet rustig is, heeft het geen zin de Fa te bestuderen. Jullie zouden het moeten bestuderen met een rustige geest.

In enkele regio’s hebben we leidinggevende personen die de boeken niet lezen of de Fa niet bestuderen. Bovendien, beweren ze dat ze hoofdpijn hebben telkens wanneer ze de Fa lezen. Is het niet overduidelijk dat demonen hen hinderen en dat ze desondanks niet los willen breken van hun controle. Zelfs nieuwe beoefenaars kunnen zich dit realiseren. Hoe kunnen zulke personen leiding geven? Ik denk dat het beter is voor zulke personen om vrijwillig gewone beoefenaars te worden en vredig en oprecht cultivatie te beoefenen voor een tijdje – dit is goed voor zowel Dafa als henzelf. Er was ook iemand die mijn brief van kritiek aan haar in tegenovergestelde zin begreep en kopieën maakte en ze verdeelde om te pronken, zonder haar fout te realiseren, en beweerde, “De leraar schreef zelfs naar mij.” Daarnaast, om beoefenaars hun bevelen op te laten volgen, gebruiken sommige personen in hun toespraken vaak woorden zoals, “In naam van meester Li, …” en zo verder. Niemand kan mij vertegenwoordigen. Hoe kunnen jouw woorden mijn woorden worden? Wat ik vertel is de Fa. Kan wat jij vertelt de Fa worden? Mijn discipelen! Ik stel voor dat jullie eerst gewone beoefenaars worden voor een tijd, en dan jullie werk hervatten nadat jullie helder van geest geworden zijn. Om het even hoeveel werk een leidinggevende persoon gedaan heeft onder alledaagse mensen, hij werkt voor Dafa uit eigen wil. Het succes van zijn werk is slechts een vorm van manifestatie onder gewone mensen. Het is de machtige kracht van Dafa zelf en de specifieke regelingen gemaakt door mijn Fashen die mensen in staat stelt de Fa te verkrijgen en dat de Fa wijd verspreidt. Zonder dat mijn Fashen dergelijke dingen doen, kan zelfs het beschermen van de leidinggevende personen nauwelijks gewaarborgd worden, laat staan het wijd verspreiden van de Fa. Daarom, denk niet altijd te hoog van jezelf. Er zijn geen roem, eigenbelang, of officiële titels in Dafa, maar alleen cultivatiebeoefening.

 

Li Hongzhi

18 juni, 1997

 

 

Nog Een Opmerking over Beoordelingscriteria

Recentelijk, was er een groot aantal nieuwe beoefenaars die nog niet een dieper begrip van de vereisten van Dafa verworven hebben. In het bijzonder in enkele regio’s, zijn de leidinggevende Dafa beoefenaars eveneens nieuw. Daarom, wordt er binnen een zeer korte tijd van jullie vereist dat jullie de Fa grondig bestuderen zodat al jullie gedrag en houding zal voldoen aan Dafa. Ondertussen, moeten de algemene assistentiecentra in verschillende regio’s voorzichtig zijn in het selecteren van mensen. Degenen die beoefenaars misleiden zouden zo snel mogelijk vervangen moeten worden, en zij die Dafa goed bestuderen zouden geselecteerd moeten worden om leiding te geven.

Laatst, hebben sommige assistentiecentra diegenen wiens Tianmu kennelijk geopend was gevraagd de cultivatiebeoefening van beoefenaars te onderzoeken. Feitelijk, is alles wat die mensen gezien hebben vals en bedrieglijk. Lang geleden heb ik gezegd dat het criterium voor het beoordelen van een beoefenaar niets anders was dan zijn Xinxing, en ik zal nooit iemand die niet de verlichting bereikt heeft of zijn cultivatie voltooid heeft toestaan duidelijk de feitelijke staat van cultivatie van mijn discipelen te zien. Wat zichtbaar is voor degenen die in staat zijn te zien is niet meer dan de manifestatie onthuld voor hen op hun bijzonder lage niveaus, en ze zijn niet in staat dingen op hogere niveaus te zien. Wanneer iemand die leiding heeft een dergelijk persoon gebruikt om andere beoefenaars te onderzoeken, zal die persoon de gedachte om te pronken ontwikkelen. Bovendien, zal zijn demonische natuur eveneens hindering en schade veroorzaken, dus zal wat hij ziet getransformeerd worden door de activiteiten van zijn geest. Het was in de eerste plaats verkeerd van hem om andere beoefenaars te onderzoeken; de leidinggevende persoon die hem vroeg beoefenaars te onderzoeken volgde eveneens niet mijn woorden. Waarom luister je niet naar de woorden van je meester: “Het enige criterium om de cultivatiebeoefening van een beoefenaar te beoordelen is zijn Xinxing”? Weet je niet dat alle dimensies tegelijk op dezelfde plaats bestaan? Levende wezens in elke dimensie overlappen waarschijnlijk met menselijke lichamen, en ze lijken erg op Futi. Maar ze bestaan in verschillende dimensies, en hebben niets te maken met mensen. Kunnen diegenen van wie gezegd wordt dat hun Tianmu geopend is deze complexe situaties begrijpen?

Sommige personen beweren bovendien terloops dat die of die persoon Futi heeft. Laat mij iedereen vertellen dat het probleem ligt in hen die zelf dergelijke beweringen doen.

De dimensies van het universum zijn te complex. Wat ik tot nu toe gezegd heb heeft alle uitdrukkingsvormen van de menselijke taal uitgeput. Een hoop situaties zijn voorbij de beschrijving van de menselijke taal. Zelfs een discipel die de cultivatie voltooid heeft kan slechts helder zien waartoe hij verlicht is in zijn Vrucht Status, om maar niet te spreken van een persoon die nog altijd cultivatie aan het beoefenen is.

 

Li Hongzhi

18 juni, 1997

 

Definitieve Conclusie

Dafa discipelen, jullie moeten in gedachten houden dat in de toekomst elk gedrag zoals Dafa verdelen in eenheden, scholen, sektes, of groeperingen, door wie dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook, en met welk excuus dan ook het ondermijnen van de Fa is. Je zou nooit moeten doen wat ik je niet toesta te doen. De pronkmentaliteit en de gehechtheid van zelfvoldaanheid zal zeer gemakkelijk uitgebuit worden door het demonische hart. Waartoe je ook verlicht bent in Dafa is niet meer dan een klein deel van de principes van de Fa op een bepaald niveau binnen de grenzeloze principes van de Fa. Je moet nooit definities geven van de Fa of een deel daarvan – zelfs geen zin ervan. Als je dat in het openbaar doet, zul je op het moment dat je het uitspreekt zondig karma geproduceerd hebben. In ernstige gevallen, kan de zonde zo groot zijn als een berg of de hemel – hoe zou je jezelf nog kunnen cultiveren? Wanneer iemand Dafa wijzigt en een ander systeem creëert, zal zijn zonde zo groot zijn dat ze grenzeloos is. Wanneer een leven betaalt voor dat slechte karma, zal de pijn van het laag voor laag verwijderen ervan eeuwig en eindeloos zijn.

Dafa kan het universum herstellen, dus heeft het zeker de kracht van de Fa om kwaad te onderdrukken, wanorde te elimineren, alles te harmoniseren, en onoverwinnelijk te blijven. Feitelijk, zijn er vele lessen in dit opzicht geweest. Zulke zaken van het ondermijnen van de Fa zullen aangepakt worden door Goden die de Fa beschermen. Wanneer alle bewuste wezens Dafa koesteren, koesteren ze hun eigen levens en hebben ze mededogen voor alle wezens met bewustzijn. Dafa is onveranderlijk en onwankelbaar. Het zal voor altijd voortleven en zal altijd bestaan in de wereld. Hemel en aarde zullen voor altijd stabiel blijven.

 

Li Hongzhi

1 juli, 1997

 

Een Dialoog Met Tijd

Meester: Kun je zien welke problemen mijn discipelen nog altijd hebben?

Goddelijk Wezen: Jouw discipelen kunnen verdeeld worden in twee groepen.

Meester: Wat zijn de twee groepen?

Goddelijk Wezen: Eén groep is in staat ijverig vordering te maken in de Fa door jouw vereisten te volgen. Deze groep is behoorlijk goed. De andere groep is gehecht aan menselijke zaken, weigert ze op te geven, en is niet in staat standvastig vordering te maken.

Meester: Ja, ik heb het gezien.

Goddelijk Wezen: Je gaf hen een proces om de Fa te begrijpen, dus komen enkele mensen met diverse bedoelingen. Na de Fa bestudeerd te hebben, zijn de meeste van hen in staat hun oorspronkelijke bedoeling voor het leren van de Fa te veranderen.

Meester: Enkelen van hen zijn nog niet veranderd.

Goddelijk Wezen: Het heeft echter al zo lang geduurd.

Meester: Ja!

Goddelijk Wezen: Naar mijn mening, is er geen reden te wachten op diegenen die geen Goden kunnen worden. In feite, kunnen ze alleen mensen zijn.

Meester (pratend tegen zichzelf): In de menselijke wereld, zijn ze inderdaad te zeer verloren. Misschien moeten ze zo eindigen. Ik ben bang dat ze uiteindelijk zelfs niet gekwalificeerd zijn om mensen te zijn!

Goddelijk Wezen: Feitelijk is het niet slecht om mensen te worden in de nieuwe wereld. Vergeleken met de ontelbare wezens van hoog niveau in het universum die geëlimineerd zijn door de geschiedenis, hebben ze al onvergelijkbaar veel geluk.

Meester: Ik wil nog een tijdje wachten, om te zien hoe ze zijn nadat de meer microscopische materie die de mensheid ondermijnt opgeruimd is, en dan een beslissing nemen. Per slot van rekening, zijn ze gekomen om de Fa te verkrijgen.

Goddelijk Wezen: Wat betreft deze huidige groep mensen, zijn sommigen gekomen om de Fa te leren omdat ze hun doel in het leven niet kunnen vinden; ze zijn gehecht aan deze concepten die ze niet willen veranderen.

Meester: Er zijn meer van dergelijke mensen onder nieuwe beoefenaars.

Goddelijk Wezen: Sommige van hen zijn gekomen om te zoeken naar het aspect van de Fa dat zij als goed beschouwen, maar ze zijn niet in staat het aspect op te geven dat hen belet een volledig begrip van de Fa te hebben.

Meester: Er zijn ook dergelijke personen onder ervaren discipelen. En een zeer opmerkelijke manifestatie is dat zij zich altijd vergelijken met mensen en met hun eigen verleden, maar falen zichzelf te onderzoeken met de vereisten van de Fa op verschillende niveaus.

Goddelijk Wezen: Deze problemen zijn al zeer ernstig geworden. Het zou goed zijn als ze de manier waarmee ze naar anderen kijken zouden gebruiken om in zichzelf te zoeken.

Meester: Het is tijd voor hen om helder van geest te worden zodat hun omgeving kan veranderen in een omgeving voor echte cultivatiebeoefening, en zo zullen ze in staat zijn om echte Goden te worden.

 

Li Hongzhi

3 juli, 1997

 

 Uiteenzetting over de Fa

Voor een lange tijd hebben alle bewuste wezens in Dafa, in het bijzonder de discipelen, een verkeerd begrip gehad van de Fa op verschillende niveaus betreffende de verbetering van Xinxing. Telkens wanneer er een beproeving komt, zie je het niet met je oorspronkelijke natuur, maar zie je het volledig vanuit je menselijke kant. Kwade demonen maken dan misbruik van dit punt en geven eindeloze hindering en schade, wat de beoefenaars voor een lange tijd in ontberingen laat. Feitelijk komt dit voort uit een onvoldoende begrip van de Fa door je menselijke kant. Je hebt op een menselijke wijze je goddelijke kant beperkt. Met andere woorden, je hebt de gedeelten beperkt die succesvol gecultiveerd zijn en hen belet de Fa te herstellen. Hoe kan je niet-gecultiveerde kant je primaire gedachten of de kant die reeds de Fa verworven heeft beperken? Door op een menselijke manier de kwade demonen gevoed te hebben, sta je hen toe de Fa uit te buiten. Als je als discipel, wanneer er een beproeving komt, werkelijk een onwankelbare rust kunt behouden of vastbesloten bent om aan verschillende vereisten op verschillende niveaus te voldoen, zou dit voldoende voor je moeten zijn om de test te slagen. Als het eindeloos voortduurt en er geen andere problemen zijn in je Xinxing of gedrag, moet het zijn dat de kwade demonen de leemten uitbuiten veroorzaakt door je gebrek aan controle. Uiteindelijk is een cultivatiebeoefenaar geen gewoon persoon. Waarom herstelt de kant van jou die je oorspronkelijke natuur is de Fa dan niet?

Er zijn twee redenen waarom de meester deze Fa niet onderwees tot vandaag: de ene is dat je probleem in dit opzicht merkbaar is geworden, de andere is dat je een zeer diep begrip van de Fa verworven hebt en het niet op een eenvoudige manier zult begrijpen.

Je zou ook moeten weten dat “natuurlijk” niet bestaat en dat er een oorzaak is voor “onvermijdbaarheid”. In feite is “natuurlijk” een woord dat onverantwoord gebruikt wordt door gewone mensen om zichzelf te rechtvaardigen wanneer ze niet in staat zijn de verschijnselen van het universum, leven en materie te verklaren. Ze kunnen zich niet voorstellen wat de “natuur” zelf is. Onder invloed van zo’n begrip denk je dat al deze beproevingen onvermijdbaar zijn en dit is gewoon zo. Hiermee ontwikkel je een passieve en pessimistische houding. Daarom moet je menselijke kant het begrijpen. Nog belangrijker is dat het duidelijk moet zijn voor de kant die de Fa verworven heeft.

Besef wel: ik vraag je niet iets te doen op kunstmatige wijze. Ik probeer je alleen maar de principes van de Fa te laten begrijpen zodat je een duidelijk begrip hebt in dit opzicht. In feite is Dafa niet alleen voor het redden van menselijke wezens – het is ook onderwezen aan alle wezens in verschillende dimensies. Je verlichte oorspronkelijke natuur zal automatisch weten wat te doen. Het koesteren van je menselijke kant stelt je in staat te verlichten tot de Fa en te stijgen in de Fa. Dafa harmoniseert alle bewuste wezens, en alle bewuste wezens harmoniseren tevens Dafa. Ik heb je de plechtigheid en heiligheid van de Fa verteld om je verwarring en verkeerd begrip van de Fa te verwijderen.

 

Li Hongzhi

5 juli, 1997

 

Geef de menselijke gehechtheden op en ga door met echte cultivatie

Met de verspreiding van Dafa, zijn meer en meer mensen in staat Dafa te begrijpen. Dus moeten we aandacht schenken aan een kwestie: Breng niet de menselijke concepten van kaste en hiërarchie in de Dafa. Zowel ervaren als nieuwe beoefenaars moeten voorzichtig zijn met deze kwestie. Eenieder die komt om de Fa te studeren – ongeacht hoe geleerd hij is, hoe groot zijn bedrijf is, hoe hoog zijn rang is, wat voor bijzondere vaardigheden hij heeft, of welke supernormale vermogens hij bezit – moet oprecht cultivatie beoefenen. Cultivatiebeoefening is ernstig en buitengewoon. Of je een bepaalde menselijke geestesinstelling kunt opgeven is een grote test die je moeilijk kunt slagen, toch moet je slagen. Als een discipel die werkelijk cultivatie beoefent, moet je deze gehechtheid uiteindelijk opgeven omdat je nooit je cultivatie kunt voltooien zonder zo een geestesinstelling op te geven.

Ervaren beoefenaars zouden ook aandacht moeten schenken aan deze kwestie. Aangezien meer en meer mensen de Fa studeren, zou je meer aandacht moeten schenken aan het begeleiden van nieuwe beoefenaars om oprecht cultivatie te beoefenen. Ondertussen zou je zelf niet moeten verslappen. Als de omstandigheden het toelaten kun je de tijd die je besteed aan het studeren van de Fa en het doen van de oefeningen vergroten. Het in stand houden van de traditie van Dafa, het hooghouden van de cultivatieprincipes van Dafa en het volharden in echte cultivatie zijn lange-termijntesten voor iedere Dafa discipel.

 

Li Hongzhi

31 juli 1997

 

Neem de middenweg

Om de Dafa discipels afwijkingen in hun cultivatie te laten vermijden, zal ik, steeds wanneer er een algemeen of ernstig probleem verschijnt, een artikel schrijven om er tijdig op te wijzen zodat discipels het zich kunnen realiseren en Dafa minder verliezen zal lijden. Dit is omdat of we de juiste weg kunnen nemen niet alleen afhangt van de rechtschapen cultivatie van de discipels; of de algehele vorm van Dafa rechtschapen is of niet is ook een sleutelfactor. Dus, als jullie leraar, zal ik vaak de afwijkingen die plaatsvinden corrigeren.

Vanwege de discipelen hun verschil in begrip, gaan sommige discipelen altijd van het ene extreem naar het andere. Steeds wanneer ze de Fa lezen die ik heb geschreven zullen ze zich ernaar gedragen door naar het extreme te gaan en veroorzaken daarbij nieuwe problemen. Wanneer ik je vertel je menselijk begrip te veranderen, vraag ik je niet de menselijke manier van het begrijpen van de Fa te behouden. Toch zou je noch irrationeel noch excentriek moeten zijn. Ik wil dat je Dafa begrijpt met een heldere geest.

 

Li Hongzhi

3 augustus 1997

 

De Fa herstelt het menselijk hart

Aangezien het aantal discipels dat cultivatie beoefent in Dafa toeneemt, willen meer en meer mensen over Dafa leren. Sommige van hen komen echter niet hier voor cultivatiebeoefening. In plaats daarvan willen ze oplossingen vinden in Dafa, aangezien ze hebben ontdekt dat er geen uitweg is voor de menselijke samenleving; dit leidt ertoe dat de samenstelling van de beoefenaars als geheel onzuiver wordt. Tegelijkertijd heeft dit ook Dafa gehinderd vanuit een andere hoek. Sommige mensen krijgen bijvoorbeeld inspiratie van Dafa en lanceren in de samenleving zoiets als een burgerbeweging. Zulk Fa-plagiërend gedrag dat voortkomt uit Dafa maar erin faalt Dafa te bekrachtigen, werkt Dafa tegen vanuit een ander perspectief. Feitelijk, kan geen enkele beweging een verandering in de menselijke geest teweegbrengen. Noch zullen hun verschijnselen aanhouden – na verloop van tijd zullen mensen ongeïnteresseerd raken. Daarna, zullen er ongezonde verschijnselen opduiken die moeilijker aan te pakken zijn. Dafa kan absoluut niet in zo een toestand terechtkomen.

Tegenwoordig zijn van alle goede burgers en goede daden gepubliceerd door de media, zoals radio, TV, kranten etc. vele gedaan door onze Dafa beoefenaars omdat zij cultivatie beoefenen in Dafa en hun Xinxing verbeterd hebben. De nieuwsberichten beweren echter dat deze mensen het zo hebben gedaan omdat ze voorbeeldfiguren, of de ruggengraat, enzovoort zijn en negeren daarbij volledig het feit dat hun gedrag het resultaat was van hun cultivatiebeoefening in Dafa. Dit is vooral veroorzaakt door de discipels zelf. Cultivatiebeoefening is een groots en prachtig iets. Waarom kun je de interviewers niet op een open en waardige wijze vertellen dat je die dingen doet omdat je cultivatie beoefent in Dafa? Wanneer de journalist Dafa niet wenst te vermelden, zouden we niet iedere vorm moeten dekken die Dafa plagieert maar niet bevestigt. Ieder van ons probeert een goed mens te zijn en dit is in het belang van de samenleving en de mensheid. Waarom kunnen we geen eerlijke en rechtmatige omgeving hebben? Discipels, jullie zouden moeten onthouden dat Dafa jullie perfectioneert en harmoniseert, maar jullie perfectioneren en harmoniseren ook Dafa.

 

Li Hongzhi

17 augustus 1997

 

Principes voor discipels die monniken en nonnen zijn

Recentelijk zijn een aantal discipels die monniken en nonnen zijn in religies, begonnen cultivatie te beoefenen in Dafa. Om zichzelf in staat te stellen zo snel mogelijk te verbeteren, zouden ze de slechte gewoonten moeten opgeven die moderne religies hebben ontwikkeld over een lange tijdsperiode. In dit opzicht zouden onze Dafa discipels die cultivatie beoefenen onder gewone mensen hen niet moeten aanmoedigen zulke dingen te ontwikkelen. De cultivatiemethode die Boeddha Sakyamuni achterliet voor monniken en nonnen was erg goed. Maar moderne monniken en nonnen hebben het veranderd omdat velen van hen hun gehechtheden aan geld en bezittingen niet kunnen opgeven. Ze hebben zelfs enkele excuses verzonnen om zichzelf hierover te rechtvaardigen, zoals het renoveren van tempels, het bouwen van Boeddhabeelden, het drukken van Boeddhistische heilige geschriften en het dekken van de kosten voor het onderhouden van tempels enzovoorts. Geen van deze zijn cultivatiebeoefening; in plaats daarvan zijn het allemaal opzettelijke handelingen die niets te maken hebben met echte cultivatie en men kan absoluut niet zijn cultivatie voltooien door het zo te doen.

Om cultivatie te beoefenen in Dafa moet men gehechtheden aan geld en bezittingen opgeven. Hoe kan men anders de standaard voor het zijn van een Dafa discipel bereiken? Bovendien is het discipels die monniken en nonnen zijn niet toegestaan, behalve in bijzondere situaties, om te reizen per motorvoertuig, vliegtuig of boot. Allen zouden te voet moeten reizen. Alleen door middel van het verdragen van ontberingen kan men zijn karma terugbetalen. Wanneer men hongerig is kan men om aalmoezen bedelen met een aalmoes-kom (men zou alleen voor voedsel moeten bedelen, nooit voor geld of goederen). ’s Nachts kan men verblijven in de huizen van Dafa discipels in verschillende regionen, maar niet voor te lang. Je moet strikte vereisten voor jezelf stellen! Anders zijn jullie niet mijn discipels. Omdat discipels die monniken en nonnen zijn cultivatie-omstandigheden hebben verschillend van die van discipels die thuis cultivatie beoefenen, behandelt de samenleving jullie ook niet als gewone mensen. Om spoedig cultivatie te voltooien, zouden discipels die monniken en nonnen zijn zichzelf moeten temperen in de menselijke wereld. Je zou nooit gehecht moeten zijn aan comfort of genot, noch zou je enig excuus moeten gebruiken om naar roem of winst te streven. Nog minder zou je moeten vragen om geld om naar huis te sturen. Indien je niet je wereldlijke gedachten kunt opgeven, zou je geen monnik of non geworden moeten zijn. In oude tijden waren er strikte vereisten voor het worden van een monnik of non. Dafa discipels die monniken en nonnen zijn zouden zelfs striktere vereisten aan zichzelf moeten stellen. Aangezien je een monnik of non geworden bent, waarom kun je je wereldlijke gedachten niet opgeven?

Discipels! Wat de discipels die thuis cultivatie beoefenen betreft, ze zullen geleidelijk grondig de gehechtheden aan de seculiere wereld opgeven. Maar voor de discipels die monniken en nonnen zijn, is het een eerste vereiste waaraan ze moeten voldoen vanaf het prille begin evenals een standaard voor het worden van een monnik of non.

 

Li Hongzhi

16 oktober 1997

 

Omgeving

De vorm van cultivatiebeoefening die ik heb achtergelaten voor Dafa discipels verzekert dat discipels zichzelf werkelijk kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld vraag ik je de oefeningen samen in een groep te doen in het park om een omgeving te vormen. Deze omgeving is de beste manier om het oppervlak van een persoon te veranderen. Het hoogstaand gedrag dat Dafa discipels hebben gevestigd in deze omgeving – inclusief ieder woord en iedere handeling – kan mensen hun eigen zwakheden doen realiseren en hun tekortkomingen identificeren; het kan iemands hart bewegen, iemands gedrag verfijnen en iemand in staat stellen sneller vooruitgang te maken. Daarom moeten nieuwe beoefenaars of zelf-lerende discipels naar de oefenplaatsen komen om de oefeningen te doen. Er zijn momenteel 40 miljoen beoefenaars in China die dagelijks deelnemen aan de groepsoefeningen op de oefenplaatsen; er zijn tientallen miljoenen ervaren discipels die niet erg vaak naar de oefenplaatsen komen (voor ervaren discipels is dit normaal, aangezien dit voortkomt uit hun toestand in cultivatiebeoefening). Desalniettemin, als nieuwe discipels zou je nooit zo een omgeving moeten missen. Dit is omdat al diegenen waarmee je in contact komt in de samenleving gewone mensen zijn. Bovendien zijn ze gewone mensen die een snel verval in menselijke moraliteit ondergaan hebben. In deze grote smeltkroes, kunnen mensen alleen meedrijven met de stroom.

Er zijn ook vele nieuwe Dafa beoefenaars die thuis in het geheim oefenen, en de verlegenheid vrezen wanneer anderen het te weten komen. Denk erover: wat voor soort gedachte is dit? Een gewone angst is een gehechtheid die verwijderd moet worden door cultivatiebeoefening. Toch ben je bang dat anderen te weten komen dat je Dafa beoefent? Cultivatiebeoefening is een erg serieuze zaak. Hoe zou je jezelf en de Fa moeten behandelen? Er zijn ook enkele mensen in leidende posities die het gênant vinden om naar buiten te gaan en de oefeningen te doen. Als je zelfs niet zo een triviaal gevoel kunt overwinnen, wat kun je dan cultiveren? In feite, zelfs als je naar de oefenplaats gaat hoeven er geen mensen te zijn die je kennen. Op enkele werkplekken leren bijna alle leidinggevenden Dafa, maar niemand weet dat de anderen het ook leren. De omgeving is gemaakt door jullie zelf, en het is ook essentieel voor jullie verbetering. Ik merk vaak dat je in een goede geestestoestand bent wanneer je de Fa bestudeert of de oefeningen doet, maar wanneer je begint met je werk en in contact komt met andere mensen, word je hetzelfde als gewone mensen. Je lijkt soms zelfs slechter te zijn dan gewone mensen. Hoe kan dit het gedrag van een Dafa discipel zijn?

Ik wil je als mijn discipels behandelen, maar wat zou ik moeten doen als jullie zelf niet mijn discipels willen zijn? Iedere gehechtheid die je dient te verwijderen in cultivatiebeoefening is een muur, die daar staat en je pad van cultivatiebeoefening blokkeert. Als je niet in staat bent vastberaden te zijn over de Fa zelf, kun je geen cultivatie beoefenen. Vat je positie onder gewone mensen niet te ernstig op. Denk niet dat anderen zullen falen je te begrijpen wanneer je Dafa leert. Denk erover, zelfs de mens zijn bewering dat hij van de aap stamt kan hoog aanzien genieten. Maar met zulk een grote Dafa van het universum, voel je je beschaamd om het een correcte positie te geven – dit is de mens zijn werkelijke schaamte.

 

Li Hongzhi

17 oktober 1997

 

De wortels uitgraven

Recentelijk hebben een aantal uitbuiters uit de literaire-, wetenschappelijke- en Qigong-gemeenschappen, die hebben gehoopt roem te bereiken door oppositie te voeren tegen Qigong, constant moeilijkheden veroorzaakt, alsof het laatste wat ze willen zien een vreedzame wereld is. Enkele kranten, radiostations en TV-stations in diverse delen van het land hebben direct toevlucht genomen tot deze propagandamiddelen om onze Dafa te ondermijnen, wat een erg slechte impact op het publiek heeft. Dit zijn opzettelijke ondermijningen van Dafa en kunnen niet genegeerd worden. Onder zulke zeer bijzondere omstandigheden kozen Dafa discipels in Beijing een speciale aanpak om die mensen te vragen te stoppen met het ondermijnen van Dafa – dit was feitelijk niet verkeerd. Dit is alleen gedaan in een extreme situatie (andere regionen zouden hun aanpak niet moeten kopiëren). Maar wanneer beoefenaars vrijwillig die ongeïnformeerde en onverantwoorde media-agentschappen benaderen en onze werkelijke situatie aan hen uitleggen, zou dit niet als verkeerd beschouwd mogen worden.

Wat ik je zou willen vertellen is niet of dit incident zelf goed of fout was. In plaats daarvan wil ik vertellen dat deze gebeurtenis enkele mensen heeft blootgesteld. Ze hebben nog steeds niet hun menselijke geestesgesteldheid fundamenteel veranderd, en ze nemen nog steeds de problemen waar met de menselijke mentaliteit van menselijke wezens die menselijke wezens beschermen. Ik heb gezegd dat Dafa absoluut niet in politiek betrokken zou moeten raken. De bedoeling van deze gebeurtenis zelf was om de media te helpen onze feitelijke situatie te begrijpen en over ons te leren op een positieve manier, zodat ze ons niet de politiek in zouden slepen. Vanuit een ander perspectief gesproken, kan Dafa het menselijk hart leren goed te zijn en het kan de samenleving stabiliseren. Maar het moet je duidelijk zijn dat Dafa zeker niet onderwezen is voor deze doelen, maar voor cultivatiebeoefening.

Dafa heeft een wijze van bestaan gecreëerd voor de mensheid op het laagste niveau. Zijn de diverse menselijke gedragingen binnen de menselijke vorm van bestaan op dit niveau, inclusief het collectief presenteren van de feiten aan iemand etc., dan niet één van de talrijke vormen van bestaan die Dafa aan de mensheid op het laagste niveau geeft? Het is gewoon dat wanneer mensen dingen doen, het goed en het kwaad coëxisteren. Dus zullen er worstelingen en politiek zijn. Onder extreem bijzondere omstandigheden echter, kozen Dafa discipels zo een aanpak vanuit de Fa op het laagste niveau en ze gebruikten volledig hun goede kant. Was dit geen daad die de Fa harmoniseerde op het niveau van de mensheid? Het is alleen dat zo een aanpak niet gekozen moet worden, behalve onder speciale extreme omstandigheden.

Ik heb al lang geleden gemerkt dat enkele individuen niet het hart hebben Dafa te beschermen, maar in plaats daarvan de bedoeling hebben bepaalde dingen in de menselijke samenleving te beschermen. Als je een gewoon persoon was, zou ik geen bezwaar hebben; het is zeker een goede zaak om een goed persoon te zijn die de menselijke samenleving beschermt. Maar nu ben je een cultivatiebeoefenaar. Welk standpunt je neemt in het behandelen van Dafa is een fundamentele kwestie; het is ook precies waar ik je op wil wijzen. Gedurende je cultivatiebeoefening zal ik ieder middel gebruiken om al je gehechtheden bloot te leggen en ze uit te graven bij de wortel.

Je kunt niet altijd op mij rekenen om je omhoog te brengen naar een hoger niveau, terwijl je zelf niet beweegt. Alleen nadat de Fa expliciet uitgedrukt wordt beweeg je. Als het niet duidelijk uitgelegd wordt, beweeg je niet, of beweeg je in de tegenovergestelde richting. Ik kan zulk gedrag niet erkennen als cultivatiebeoefening. Op het cruciale moment wanneer ik je vraag te breken met de menselijke kant, volg je me niet. Iedere gelegenheid zal niet nog eens plaatsvinden. Cultivatiebeoefening is een ernstige zaak. De afstand is groter en groter geworden. Het is extreem gevaarlijk om iets menselijks aan cultivatiebeoefening toe te voegen. In feite, is het ook goed om gewoon een goed persoon te zijn. Maar het moet je duidelijk zijn dat je je eigen pad kiest.

Door deze gebeurtenis is het waargenomen dat sommige individuen rondrenden onder de discipels en schade veroorzaakten. In plaats van correct te denken en vriendelijk hun gezichtspunten te presenteren aan de assistentiecentra, verspreidden ze geruchten onder beoefenaars, zaaiden ze onenigheid, organiseerden facties, en pasten ze de ergste methoden van gewone mensen toe. Bovendien probeerden sommige mensen zelfs irrationeel beoefenaars weg te drijven. Enkele van de beoefenaars die je probeerde weg te drijven hebben zichzelf vele malen beter gecultiveerd dan jij. Heb je hierover nagedacht? Waarom handelde je zo irrationeel en met zoveel boosheid? Kon die mentale toestand je niet in staat stellen die sterke gehechtheid van je te herkennen? Laat me iedereen vertellen: Deze Fa is onvoorstelbaar enorm, en je zult nooit volledig zijn wetten en principes kennen of begrijpen.

Ik hou me niet bezig met formaliteiten. Ik zal diverse middelen gebruiken om je diep verborgen gehechtheden bloot te leggen en ze te verwijderen.

 

Li Hongzhi

6 juli 1998

 

Voor wie besta je?

De moeilijkste dingen voor mensen om op te geven zijn hun concepten. Er zijn zelfs die hun leven opgeven voor valse doctrines, zonder te kunnen veranderen. Toch zijn zulke concepten zelf postnataal verkregen. De mens gelooft altijd dat zulke onwankelbare ideeën – ideeën die hem iedere prijs kunnen doen betalen zonder heroverweging – zijn eigen gedachten zijn. Zelfs wanneer hij de waarheid ziet zal hij het afwijzen. In feite zijn alle concepten, anders dan iemands aangeboren zuiverheid en onschuldigheid, postnataal verkregen en niet iemands feitelijke zelf.

Als deze postnatale concepten erg sterk worden, zullen ze hun rol omkeren, en iemands echte denken en gedrag beheersen. Op dit punt, kan een persoon nog steeds denken dat ze zijn eigen ideeën zijn. Dit is het geval voor bijna alle hedendaagse mensen.

Wanneer in het behandelen van relevante, belangrijke kwesties, een leven echt, zonder enige vooroordelen, zaken kan beoordelen, dan is deze persoon werkelijk in staat leiding te nemen over zichzelf. Zo een helderheid van geest is wijsheid, en het is verschillend van wat gewone mensen bedoelen met “intelligentie”. Wanneer een persoon dat niet kan doen, dan wordt hij beheerst door verkregen concepten of externe gedachten. Hij kan er zelfs gedurende zijn hele leven voor strijden; maar wanneer hij oud wordt zal hij zelfs niet weten wat hij dit leven gedaan heeft. Hoewel hij niets bereikt heeft in dit leven, heeft hij talloze fouten begaan terwijl hij gedreven werd door deze verkregen concepten. Daarom moet hij in zijn volgende leven betalen voor het karma in overeenstemming met zijn eigen slechte daden.

Wanneer een persoon verontrust raakt, is wat zijn gedachten en gevoel controleert geen verstand, maar emotie. Wanneer de verscheidene concepten van een persoon, zoals zijn geloof in de wetenschap, religie, of een ideologie etc. uitgedaagd worden door de waarheid van de Fa van Boeddha, zal hij ook verontrust raken. Dit veroorzaakt dat de kwade kant van de menselijke natuur overheerst, wat hem daarbij zelfs nog irrationeler maakt; het is het resultaat van gecontroleerd worden door de postnatale concepten. Hij zal blind anderen volgen en overhaaste conclusies trekken of de zaak ingewikkelder maken. Zelfs een persoon met een voorbestemde relatie kan deze voorbeschikte gelegenheid verliezen vanwege dit, en zijn handelingen omzetten in eeuwige, diepe spijt.

 

Li Hongzhi

11 juli 1998

 

Versmelten in de Fa

Tegenwoordig, worden meer en meer mensen Dafa beoefenaars, en er is een trend waarin de nieuwkomers een beter op perceptie gericht begrip hebben. Zonder de obstakels van het ultra-linkse denken dat eerder bestond in de samenleving, of van conceptuele begripsprocessen, hoeven ze niet een grote hoeveelheid tijd te besteden aan discussies gedurende groepsstudie van de Fa. Dus zouden ze een grote hoeveelheid tijd moeten besteden aan het bestuderen van de Fa om zichzelf zo snel mogelijk te verhogen. Hoe meer je geest bevat, hoe sneller de verandering.

Ik sprak eens over wat een goed persoon is en wat een slecht persoon. Het is niet dat iemand die een slechte daad lijkt te hebben begaan een slecht persoon is en iemand die iets goeds gedaan heeft een goed persoon is. De geesten van sommige mensen zijn vol van slechte gedachten – het is alleen dat ze ze niet hebben getoond of ze relatief goed in het geniep verborgen hebben; toch zijn dit werkelijk slechte mensen. Aan de andere kant, zijn sommige mensen in beginsel niet slecht maar begaan nu en dan slechte daden; deze mensen zijn niet noodzakelijk slechte mensen. Hoe zouden we dan goede en slechte mensen moeten herkennen?

Een persoon is zoals een container: waarmee hij gevuld is, is precies wat hij is. Alles wat een persoon ziet met de ogen en hoort met de oren zijn: geweld, lust, machtstrijden in literaire werken, strijden voor winst, aanbidden van geld, andere manifestaties van de demon-natuur enzovoort, van de praktische wereld. Met zijn hoofd gevuld met deze dingen, is zo een persoon werkelijk een slecht persoon, ongeacht wat hij lijkt te zijn. Iemands gedrag wordt gecontroleerd door iemands gedachten. Wat is men in staat te doen met een geest vol van zulke dingen? Het is alleen omdat ieders geest min of meer besmet is in een bepaalde mate dat mensen het probleem dat verschenen is niet kunnen detecteren. Onjuiste sociale trends die gereflecteerd worden in ieder aspect van de samenleving zijn onmerkbaar mensen aan het veranderen, de mensheid aan het vergiftigen en creëren een groot aantal zogenaamde “anti-traditie”, “anti-rechtschapen” , en “anti-morele” menselijke wezens met demon-natuur. Dit is wat echt zorgwekkend is! Hoewel de economie van de samenleving zelfs vooruitgang gemaakt heeft, zal het geruïneerd worden in de handen van deze mensen aangezien ze geen menselijke manieren van denken hebben.

Wanneer, integendeel, een persoon de vriendelijke, traditionele gedachten van de mensheid accepteert, die de overhand hadden gedurende vele duizenden jaren, en gelooft in juist menselijk gedrag en standaarden, en gevuld is met alle goede dingen, hoe zal deze persoon zijn gedrag zijn? Of deze persoon het toont of niet, hij is werkelijk een goed persoon.

Als beoefenaar, wanneer zijn geest gevuld is met niets dan Dafa, is deze persoon beslist een echte cultivatiebeoefenaar. Dus moet je een helder begrip over de kwestie van het bestuderen van de Fa hebben. Het meer lezen en bestuderen van de boeken is de sleutel tot het echt verbeteren van jezelf. Om het eenvoudiger uit te drukken, zolang als je Dafa leest, ben je aan het veranderen; zolang als je Dafa leest, ben je aan het verhogen. De grenzeloze inhoud van Dafa plus de aanvullende middelen – de oefeningen – zullen je in staat stellen cultivatie te voltooien. Groepslezen of het lezen op jezelf is hetzelfde.

De mensen van vroeger hadden een gezegde, “Wanneer men de Tao in de ochtend gehoord heeft, kan men sterven in de avond.” Geen van de mensen vandaag de dag kan echt de betekenis begrijpen. Wist je dat wanneer de geest van een persoon de Fa accepteert, dat gedeelte van zijn geest dat de Fa accepteert vereenzelvigd is met de Fa? Waar zal dat gedeelte naar toe gaan na de dood van de persoon die de Fa gehoord heeft? De reden dat ik je vraag om de Fa meer te bestuderen, meer gehechtheden te verwijderen, en verscheidene menselijke concepten op te geven, is je in staat te stellen om niet slechts een bepaald deel met je mee te nemen, maar om de voltooiing te bereiken.

 

Li Hongzhi

3 augustus 1998

 

De Boeddha Fa en het Boeddhisme

Vele mensen denken aan het Boeddhisme telkens wanneer er over Boeddha gesproken wordt. In feite, is het Boeddhisme slechts één vorm van de manifestaties van de Boeddha Fa in de menselijke wereld. Boeddha Fa manifesteert zichzelf eveneens op andere manieren in de menselijke wereld. Met andere woorden, het Boeddhisme kan niet de volledige Boeddha Fa vertegenwoordigen.

Wat het Boeddhisme betreft, niet alles daarin werd onderricht door Boeddha Sakyamuni. Er zijn andere vormen van Boeddhisme in de wereld, die Boeddha Sakyamuni niet vereren als de meester. Sommigen hebben zelfs niets te maken met Boeddha Sakyamuni. Wat de Gele School van het Tibetaans Boeddhisme bijvoorbeeld aanbidt is de Grote Zon Tathagata, en ze beschouwt Boeddha Sakyamuni als een Boeddha Fashen van de Grote Zon Tathagata. De Witte School van het Tibetaans Boeddhisme aanbidt Milerepa en heeft niets te maken met Boeddha Sakyamuni, noch spreekt het over het Boeddhisme van Sakyamuni. Hun gelovigen kenden destijds zelfs de naam van Boeddha Sakyamuni niet, laat staan wie Boeddha Sakyamuni was. Andere scholen van het Tibetaans Boeddhisme begrepen Boeddha Sakyamuni allemaal verschillend. Theravada heeft altijd geloofd dat zij het orthodoxe Boeddhisme onderricht door Boeddha Sakyamuni zijn, aangezien zij inderdaad qua vorm de cultivatiemethode die gebruikt werd in het tijdperk van Boeddha Sakyamuni geërfd hebben. Zij hebben de oorspronkelijke voorschriften en klederdracht bewaard, en aanbidden alleen Boeddha Sakyamuni. Het Boeddhisme in China werd hervormd voor het in China geïntroduceerd werd. De cultivatiemethode is ook drastisch veranderd, met het aanbidden van vele Boeddha’s, in plaats van alleen Boeddha Sakyamuni. De voorschriften zijn verdubbeld in aantal, en incorporeerden ondertussen de rituelen van volksreligies in het oude China. Tijdens religieuze ceremonies, worden Chinese muziekinstrumenten, zoals houten vissen, bellen, gongen en trommels gebruikt, en de oude volkskleren worden gedragen. Het werd omgedoopt tot Mahayana, aanzienlijk verschillend van het vroege Boeddhisme van Boeddha Sakyamuni. Daarom, is het dat Theravada in die tijd Mahayana niet erkende als het Boeddhisme van Sakyamuni.

Het voorgaande is bedoeld om de relatie aan te geven tussen de Boeddha Fa en het Boeddhisme in de context van het Boeddhisme. Laat me er nu over spreken vanuit een historisch perspectief. In de Westerse samenleving, werd het swastika symbool ook ontdekt tussen de opgegraven Griekse overblijfselen. In feite, aanbaden zij ook Boeddha in het verre tijdperk voor de zondvloed van Noach. Ten tijde van de zondvloed overleefden enkele mensen van Griekse afstamming die in west-Azië en de regio van het zuidwesten van de Himalaya leefden. Ze werden toen “Brahmanen” genoemd, en ze werden de blanke Indiërs van vandaag. Wat het Brahmanisme eigenlijk in het begin aanbad was Boeddha, door het erven van de traditie van de oude Grieken – die in die tijd Boeddha’s goden noemden – van het vereren van Boeddha. Ongeveer duizend jaar later begon de hervorming van het Brahmanisme, net zoals de hervorming van Mahayana in het moderne Boeddhisme, de hervorming in het Tibetaans Boeddhisme, en de hervorming in het Japans Boeddhisme, enz. Tegen de tijd van het oude India meer dan duizend jaar later, begon het Brahmanisme aan zijn Periode van Dharma Einde. Mensen begonnen allerlei gemengde dingen te aanbidden veeleer dan Boeddha. In die tijd, geloofden de Brahman-mensen niet langer in Boeddha. In plaats daarvan, waren al wat ze aanbeden demonen. Het doden en offeren van dieren als een aanbiddingsritueel vond plaats. Tegen de tijd dat Sakyamuni geboren werd, was het Brahmanisme reeds volledig een kwade religie geworden. Dit wil niet zeggen dat Boeddha veranderd is, maar de religie is slecht geworden. Tussen de resterende culturele overblijfselen van het oude India, kan men nog steeds beelden in de berggrotten vinden die achtergelaten werden door het vroege Brahmanisme. De gesculpteerde beelden van goden lijken allemaal op de beeltenis van Boeddha, en ze kunnen ook gevonden worden in het Boeddhisme tussen de Boeddhabeelden in China. In verscheidene grote grotten bijvoorbeeld zijn er beelden van twee zittende Boeddha’s die naar elkaar gericht zijn, enz. De Boeddha is nog steeds Boeddha, het was de religie die slecht geworden is. Religie vertegenwoordigt geen goden of Boeddha. Het was de achteruitgang van de menselijke geest, die de religie vervormde.

Dit alles laat zien dat de Boeddha Fa eeuwig is, en dat de Boeddha Fa de natuur van het universum is. Het is de machtige Boeddha Fa die Boeddha’s creëerde, en niet Boeddha Sakyamuni die de Boeddha Fa creëerde. Boeddha Sakyamuni werd verlicht tot de Boeddha Fa, en verlichtte tot het niveau van zijn bereikte status.

Laat me enkele opmerkingen maken aangaande deze cyclus van de menselijke beschaving. Weet je dat Tao één soort god is; Boeddha een ander soort god; en dat Jehovah, Jezus, en de heilige Maria ook een soort god zijn?. Hun vruchtstatus en lichaamsvormen variëren tengevolge van verschillen in hun cultivatiedoelen en in hun begrip van de Dafa van het universum. Het is de Boeddha Fa die het immense kosmische lichaam creëerde, en niet deze Boeddha’s, Tao’s en goden. Dit is wat mensen kunnen weten. Hoeveel meer er onbekend blijft voor de mensheid is nog steeds enorm! Zei Boeddha Sakyamuni niet een keer dat, wat Tathagata Boeddha’s alleen betreft, er zoveel waren als de zandkorrels in de rivier Ganges? Zouden de leringen van deze Boeddha’s hetzelfde kunnen zijn als de Dharma uiteengezet door Boeddha Sakyamuni? Zouden de leringen die zij zouden maken als en wanneer zij naar de menselijke wereld zouden komen woord voor woord overeenstemmen met de Dharma onderricht door Boeddha Sakyamuni? Hadden de zes Boeddha’s voor Boeddha Sakyamuni de Dharma onderwezen die Boeddha Sakyamuni onderwees? Het wordt vermeld in het Boeddhisme dat de toekomstige Boeddha, Boeddha Maitreya, naar deze menselijke wereld zal komen om zijn leringen te prediken. Zal hij dan Boeddha Sakyamuni zijn woorden herhalen? Ik voel me droevig wanneer ik merk dat het Boeddhisme vandaag zulk een stadium bereikt heeft, en domweg geobsedeerd is door religie zelf in plaats van ware cultivatiebeoefening. Hypocrieten en religieuze vandalen zijn de cultivatieplaatsen en monniken ernstig aan het ondermijnen. Bij nader inzien is het niet zo verbazingwekkend. Boeddha Sakyamuni sprak ooit over de toestand van de Periode van Dharma Einde. In hoeverre verschilt het moderne Boeddhisme van het Brahmanisme in zijn latere periode?

Op dit moment ben ik weer naar deze wereld gekomen om de Fa te onderwijzen, en om de fundamentele Wet van het universum rechtstreeks te onderwijzen. Sommige mensen durven dit feit niet toe te geven – niet omwille van hun eigen cultivatie, maar eerder met het doel van het beschermen van religie zelf of omdat ze hun gewone menselijke emoties ertussen laten komen. Zij stellen religie gelijk met Boeddha. Er zijn anderen die bezwaar maken vanuit hun mentaliteit (hart) van gewone personen omdat hun aanzien in het Boeddhisme uitgedaagd wordt. Is dit een kleine gehechtheid? Wat degenen met bijbedoelingen betreft, die zelfs de Boeddha Fa en Boeddha’s durven belasteren, zij zijn reeds geesten geworden in de hel. Het is gewoon dat hun levens op aarde nog niet voorbij zijn. Zij beschouwen zichzelf altijd als een soort geleerden van religie. Hoeveel weten ze echter echt over Boeddha Fa! Zodra Boeddha vermeld wordt brengen ze het dikwijls in verband met Boeddhisme; zodra de Boeddha School vermeld wordt, zullen ze denken dat het het Boeddhisme is van hun groepering; zodra Boeddha Fa vermeld wordt, zullen ze het beschouwen als wat zij weten. Er zijn veel mensen wereldwijd die voor een lange tijd cultivatie beoefenen diep in de bergen. Velen van hen beoefenen cultivatie door verschillende cultivatiewijzen te volgen in de Boeddha School, die gedurende honderden jaren doorgegeven zijn. Zij hebben niets te maken met Sakyamuni’s religie. Wat deze religieuze vandalen betreft die zelfs geen duidelijk beeld hebben over deze begrippen of termen, welke kwalificaties hebben zij om Falun Dafa te bekritiseren? In het verleden bracht de verschijning van Jezus het Jodendom van streek. 2500 jaar geleden schokte de verschijning van Sakyamuni het Brahmanisme. Het lijkt dat de mens nooit positieve lessen kan leren uit de geschiedenis. In plaats daarvan leren mensen altijd van negatieve lessen omwille van hun eigenbelang. Er is de wet van vorming, vestiging, en verval in het universum. Niets is constant zonder verandering. Er komen Boeddha’s naar deze wereld om mensen te redden in verschillende historische periodes. De geschiedenis ontwikkelt zich op deze manier. De toekomstige mensheid zal ook horen van de Boeddha Fa.

 

Li Hongzhi

17 december 1998

 

Dafa kan niet misbruikt worden

Dafa kan alle wezens redden. In het aangezicht van de grote feiten, ontkennen zelfs die zogenaamde wezens van hoog niveau die naar de Drie Rijken ontsnappen evenals degenen van de Drie Rijken, die schade hebben gebracht aan Dafa het niet langer. Toch, is er een probleem opgedoken en manifesteert zichzelf tussen gewone mensen. Bijvoorbeeld, sommige mensen die zich tegen Dafa kantten of niet in Dafa geloofden zijn ook gekomen om Dafa te leren beoefenen. Dafa kan alle wezens redden. Ik maak geen bezwaar tegen om het even wie die het komt leren, en ik ben in feite Dafa aan het onderrichten geweest aan alle wezens. Het sleutelpunt is dat deze mensen mij niet als hun ware meester beschouwen in hun hart, en hun doel om Dafa te leren is om het te gebruiken om dingen te beschermen die ze in hun hart niet kunnen opgeven, zaken in religie, of goden. Dit is een daad van het plagiëren van de Fa. De intentie om gebruik te maken van Dafa is op zichzelf een onvergeeflijke zonde. Voor sommigen van hen, echter, is de menselijke zijde van hun geest er niet zo bewust van; daarom heb ik hen de hele tijd geobserveerd. Omdat ik denk dat, ongeacht om welke reden ze het pad van Dafa hebben genomen, het nog steeds zeldzame kans voor hen is. Het net is open aan één kant. Per slot van rekening, werd hij of zij geboren in een tijdperk waarin Dafa wijdverspreid wordt, en hij of zij bevindt zich ook in een menselijk lichaam. Ik heb op hen gewacht om zich dit te realiseren.

Feitelijk, is er ook een groep mensen die op deze manier kwamen en die hun oorspronkelijke perceptie volledig veranderd hebben en vastberaden en oprechte Dafa discipelen geworden zijn. Er is echter nog een andere groep mensen die niet de intentie hebben te veranderen en die lang hebben aangemodderd binnen Dafa. In het belang van de stabiliteit van Dafa in de menselijke wereld, kan ik hen niet tolereren nog verder te gaan. Dan, zullen ze echt hun kans missen. Zoals ik zei, zijn oppervlakkige veranderingen om gezien te worden door anderen. Of je al dan niet gered kunt worden hangt af van de verandering en stijging van je eigen hart. Als er daar geen verandering plaatsvindt, zal men niet in staat zijn te verbeteren, en niets kan bereikt worden. Feitelijk, is het omwille van het lezen van “Zhuan Falun” dat je lichaam ietwat gezegend is aan het oppervlak. Anders dan dat, heb je niets bereikt. Kun je met zulk een zieke geest iets anders bereiken? Menselijke wezens! Denk er over na! Wat moet je geloven? Wat moet je niet geloven? Waarom beoefen je cultivatie? Voor wie beoefen je cultivatie? Voor wie bestaat je leven? Ik vertrouw er op dat je de voors en tegens goed zult afwegen. Anders, kan wat je zult verliezen nooit meer goedgemaakt worden. Wanneer Dafa zich manifesteert aan de mensheid, zijn dit niet de enige dingen die je zult verliezen.

 

Li Hongzhi

16 maart 1999

 

Vastberadenheid en standvastigheid

De cultivatiebeoefening van de Boeddha Fa is majestueus. Tegelijkertijd, is het ook ernstig. Discipelen, jullie weten alleen dat er waarheid en onwaarheid in de wereldlijke wereld bestaan, maar jullie weten niet dat levens in andere dimensies – inclusief Goden – enorm variëren door het universum heen, vanwege hun verschil in niveau. Dit leidt tot verschillen in hun begrip van dingen en van de waarheid. In het bijzonder, vanwege de omstandigheid dat de werkelijkheid van de Fa-rectificatie hen onduidelijk is, hebben sommigen ernstige hindering en weerstand veroorzaakt, en schade toegebracht door verschillende methoden te gebruiken om met de studenten in contact te komen. Ze hebben daarbij veroorzaakt dat enkele studenten die hun Derde Oog open hebben op lage niveaus twijfels en verwarring kregen over Dafa. Onder deze wezens binnen de Drie Rijken (de zogenaamde “godheden”) en de verscheidene zogenaamde “wezens van hoog niveau” die hier naartoe gevlucht zijn vanuit hogere dimensies om aan de Fa-rectificatie te ontsnappen, kennen de meeste van hen niet de waarheid over de Fa-rectificatie en verzetten zich tegen de Fa-rectificatie zelf. Ze ondermijnen het oprecht geloof en de vastberadenheid van de studenten door de studenten enkele van hun inzichten gebaseerd op hun eigen concepten te tonen of te vertellen, of door iets te over te dragen aan de studenten, enzovoorts. Feitelijk zijn dat allemaal dingen van erg laag niveau en misleidende leugens. Aangezien ze goden zijn, lijken ze erg vriendelijk, en veroorzaken ze dat groepen studenten die onvoldoende begrip van de Fa hebben weifelende gedachten ontwikkelen. Bijgevolg, zijn enkele mensen gestopt met de studie van Dafa, en sommigen zijn zelfs naar de tegenovergestelde kant gegaan. Op het moment, is dit probleem zeer ernstig. Vanwege dit, is deze mensen hun situatie bijzonder betreurenswaardig. Tegelijkertijd, zullen ze nooit herwinnen wat ze hebben verloren, en dit is een enorme ramp in hun leven.

Ik heb dit reeds allemaal aan je vermeld in Wezenlijke dingen om verder vordering te maken en in Zhuan Falun, bij de onderwerpen: “geen tweede cultivatiewijze” en “hoe cultivatie te beoefenen met je Derde Oog geopend”. Waarom kun je jezelf niet handhaven wanneer je die zogenaamde “hogere wezens”, die goedhartigheid veinzen, met je ziet praten? Kunnen ze je de voltooiing doen bereiken? Waarom denk je er niet over na? Waarom negeerden ze je voordat je Dafa leerde? Waarom hebben ze zoveel belangstelling voor je nadat je Dafa geleerd hebt? Cultivatie is ernstig. Ik heb je reeds alle principes van de Fa onderwezen. Al deze dingen zijn iets waar je doorheen moet gaan en testen die je moet slagen in je persoonlijke cultivatiebeoefening. Erin falen ze te slagen wordt gedaan door jezelf. Al deze tijd heb ik je gelegenheden gegeven om je dit te realiseren en om terug op de weg te komen. Omwille van Dafa, kon ik niet langer wachten en moest ik dit artikel schrijven. Ik weet dat wanneer je dit artikel leest je zeker zult ontwaken; maar dit komt niet van je eigen cultivatie. Waarom zijn anderen niet gehinderd? Ik heb gezegd dat de Fa-rectificatie begon van buiten de Drie Rijken, en daarom konden enkele zogenaamde “godheden” binnen de Drie Rijken het niet zien. Dus durfden ze dingen te doen die Dafa schaadden. Toen de Fa-rectificatie de Drie Rijken binnentrad en de menselijke wereld, konden ze nergens naartoe ontsnappen. Er zijn echter registraties van alles dat ze hebben gedaan, die dan de toekomstige posities zullen worden waar ze zichzelf in hebben geplaatst. Sommigen zullen in hun niveau verlaagd worden, en sommigen zullen menselijke wezens worden. Sommigen zullen geesten worden in de onderwereld, en sommigen zullen vernietigd worden door middel van bijna eindeloze en herhaalde vernietiging als boete voor alles dat ze hebben gedaan; dit is omdat dat de posities zijn die ze krijgen door de meest waarachtige tentoonspreiding van hun eigen Xinxing. Op deze wijze, herschikken alle wezens van boven hun posities in Dafa, om maar niet te spreken over deze dingen in de menselijke wereld en haar gewone menselijke wezens. In de Fa-rectificatie, zijn er die stijgen, zijn er die dalen, en zijn er die vernietigd worden. Ongeacht of ze goden zijn, mensen of geesten, allen zullen nieuw geplaatst worden in een van de posities in verschillende rijken – van overleven tot volledige eliminatie. Jullie menselijke wezens worden gekoesterd omdat je in staat bent om cultivatie te beoefenen; dat is waarom je zulke hoog-niveau principes onderwezen worden. Jullie worden gekoesterd omdat je door middel van cultivatie in staat bent om werkelijk grote verlichten te worden met deugdzame verlichting en rechtschapen Fa.

 

Li Hongzhi

16 maart 1999

 

 

Zuiver de Demon-natuur

In het kielzog van de Westerse U.S. Dafa Conferentie voor het uitwisselen van ervaringen, beweerden sommige mensen die naar de Fa luisterden met gehechtheden dat cultivatiebeoefening spoedig tot een eind zou komen en dat de Meester zou vertrekken en een deel van de beoefenaars met hem mee zou nemen. Dit is een daad die Dafa ernstig schaadt, en het is een groot vertoon van demon-natuur. Wanneer heb ik ooit zulke uitspraken gedaan? Dit komt doordat je dingen verkeerd begrijpt vanwege je gehechtheden. Hoe weet je dat je de voltooiing zult bereiken? Hoe zou je de voltooiing kunnen bereiken wanneer je zelfs niet in staat bent om je eigen gehechtheden op te geven? Dafa is ernstig. Hoe zou het kunnen volgen wat kwade religies doen? Welke andere vormen van demon-natuur koester je nog? Waarom moet je naar de tegenovergestelde kant van Dafa gaan? Wanneer jullie nog steeds mijn discipelen willen zijn, stop dan onmiddellijk met gebruikt te worden door demonen wanneer je spreekt.

Discipelen, ik heb herhaaldelijk gezegd dat cultivatiebeoefening zowel ernstig is als heilig. Tegelijkertijd, zou onze cultivatie verantwoordelijk moeten zijn ten opzichte van de samenleving, de mensheid en onszelf. Waarom kun je niet cultivatie beoefenen op nobele wijze en op een manier die conformeert aan de samenleving van gewone mensen? Voor al diegenen die anderen zeiden dat er geen tijd meer over was, dat ze hun laatste regelingen aan het treffen waren, of dat de Meester zou vertrekken en die of die met hem mee zou nemen, enzovoorts, stel ik voor dat je onmiddellijk de impact ongedaan maakt die je ofwel direct of indirect hebt veroorzaakt. Zelfs niet één zin zou misbruikt moeten worden door demonen. Onze wijze van bereiken van de voltooiing moet open en oprecht zijn.

 

Li Hongzhi

30 maart 1999

 

 

 

 

De Ware Natuur onthuld

Cultiveer Dafa vastberaden met een onbewogen hart en geest,

Het verhogen van iemands niveau is fundamenteel,

In het aangezicht van beproevingen, wordt iemands ware natuur onthuld,

Bereik de voltooiing, en wordt een Boeddha, Tao of God.

 

Li Hongzhi

8 mei 1999

 

Enkele Gedachten van Mij

Recentelijk werd er in het nieuws vermeld dat het vaste land van China streeft naar mijn uitlevering terug naar China voor een korting van 500 miljoen US-dollar op hun handelsoverschot.

I zou graag wat opmerkingen maken over deze kwestie. Ik onderwijs mensen alleen om goed te zijn. Tegelijkertijd, help ik mensen onvoorwaardelijk om hun ziekten te verwijderen, en ik stel ze in staat om hogere geestesrijken te bereiken. Ik accepteer geen enkele geldelijke of materiele beloning. Al dit heeft een positieve impact op de samenleving en de mensheid gehad, goedheid aan de mensen hun hart gebracht en waardigheid aan de menselijke moraliteit. Zijn er redenen waarom ze streven naar mijn uitlevering? Zijn ze van plan om me naar China te laten terugkeren om meer mensen de Fa te laten verkrijgen en hun harten en geesten te cultiveren? Als dat het geval is, laat me alsjeblieft het land geen 500 miljoen dollar verliezen om een overeenkomst te maken. Ik kan op eigen gelegenheid teruggaan.

Ik heb echter gehoord dat de mensen die uitgeleverd worden normaal gesproken oorlogsmisdadigers, publieke vijanden of criminele delinquenten zijn. Als dat zo is, weet ik niet in welke van bovenstaande categorieën ik zou passen.

In feite, blijf ik mensen onderwijzen om zichzelf te gedragen overeenkomstig de leidende principes Zhen-Shan-Ren. Dus zet ik natuurlijk zelf ook een voorbeeld. Gedurende de tijd dat discipelen van Falun Gong, en ikzelf, zonder reden in diskrediet werden gebracht en oneerlijk werden behandeld, hebben we altijd harten van groot mededogen en tolerantie getoond en alles in stilte verdragen, om de regering voldoende tijd te geven om ons te begrijpen. Desalniettemin, is zulk een tolerantie absoluut niet omdat Falun Gong studenten en ik iets vrezen. Het zou bekend moeten zijn dat wanneer een persoon de waarheid leert en de werkelijke betekenis van het leven, hij er geen spijt van zou hebben om zijn leven ervoor op te geven. Zie niet onze harten van mededogen en grote tolerantie aan voor angst en intensiveer van daaruit de inspanning om te doen wat je ook wil. In feite zijn dat mensen die verlicht zijn geworden, ze zijn cultivatiebeoefenaars die de ware betekenis van het leven geleerd hebben. Bestempel de cultivatiebeoefenaars van Falun Gong ook niet als mensen die zich inlaten met zogenaamd “bijgeloof”. Er zijn zoveel dingen die de mensheid en de wetenschap nog niet te weten zijn gekomen. Wat religies betreft, bestaan ze ook niet als resultaat van het geloof in Goden? In werkelijkheid zijn het alleen de ware religies en oude geloven in Goden die de moraliteit van de menselijke samenleving in staat gesteld hebben zich in stand te houden voor verscheidene duizenden jaren, en daarbij het bestaan van de mensheid van vandaag – die jou, mij, hem, etc. omvat – mogelijk te maken. Als dit niet het geval was, zou de mensheid lang geleden zonden hebben begaan die tot catastrofes geleid zouden hebben. De voorvaderen van de mens zouden waarschijnlijk lang geleden uitgestorven zijn, en de gebeurtenissen van vandaag zouden nooit plaatsgevonden hebben. De menselijke moraliteit is, in feite, bijzonder belangrijk. Wanneer mensen geen waarde hechten aan deugd, kunnen ze allerlei soorten slechte daden begaan wat extreem gevaarlijk is voor de mensheid. Dit is wat ik mensen kan vertellen. Feitelijk heb ik niet de bedoeling om iets voor de samenleving te doen, noch wens ik betrokken te raken in gewone menselijke aangelegenheden, laat staan de macht te ontnemen van wie dan ook. Niet iedereen beschouwt macht als iets zo belangrijks. Is er niet een gezegde onder de mensheid dat luidt: “iedereen heeft zijn eigen wil”? Ik wens alleen om diegenen die cultivatie kunnen beoefenen de Fa te laten verkrijgen, evenals hen te onderwijzen hoe werkelijk hun Xinxing te verbeteren; dat wil zeggen, hun morele standaard te verhogen. Verder zal niet iedereen komen om Falun Gong te leren. Ook zal wat ik doe zeker niet verbonden zijn met politiek. Toch is het, voor ieder land of iedere nationaliteit, een goede zaak om cultivatiebeoefenaars te hebben wiens harten mededogen omarmd hebben en wiens niveaus van moraliteit verhoogd zijn. Hoe kan het bestempeld worden als een kwade religie als je mensen helpt hun ziektes te helen en gezond te blijven terwijl, menselijke morele standaarden verhoogd worden? Iedere Falun Gong beoefenaar is een lid van de maatschappij, en ieder heeft zijn of haar eigen baan of carrière. Ze gaan eenvoudigweg naar het park om Falun Gong oefeningen te doen voor een half uur tot een uur iedere morgen, om daarna naar hun werk te gaan. We hebben geen vereiste religieuze voorschriften van welke soort ook, noch zijn er tempels, kerken of religieuze rituelen. Mensen kunnen komen om het te leren, of gaan zoals het hen uitkomt – er is geen bindend lidmaatschap. Op welke wijze heeft het iets te maken met religie? Wat het label “kwaad” betreft, hoe kan het vallen in de categorie van “kwaad” als je mensen onderwijst om meedogend te zijn, de mensen hun ziekten heelt en hen gezond houdt, allemaal zonder enig geld te accepteren? Of zou iets als kwaad beschouwd moeten worden wanneer het buiten de categorie van de communistische theorieën valt? Bovendien, ik weet dat een kwade religie gewoon een kwade religie is, en het is niet aan de regering om te beslissen. Zou een religie “rechtschapen” genoemd moeten worden wanneer ze overeenstemt met de gezichtspunten van enkele mensen in de regering? Anderzijds, zou een rechtschapen religie als kwaad gedefinieerd moeten worden als het niet met hun gezichtspunten overeenstemt?

Feitelijk weet ik precies waarom sommige mensen staan op het gekant zijn tegen Falun Gong. Gewoon zoals vermeld door de media, zijn er teveel mensen die Falun Gong beoefenen. Honderd miljoen is zeker geen klein aantal. Waarom zou echter het hebben van teveel goede mensen gevreesd moeten worden? Is het niet waar dat hoe meer goede mensen er zijn, hoe beter, en hoe minder slechte mensen er zijn, hoe beter? Ik, Li Hongzhi, help beoefenaars onvoorwaardelijk hun morele kwaliteit te verbeteren en de mensen gezond te houden, en dit stabiliseert op zijn beurt de maatschappij. Bovendien kunnen mensen met hun gezonde lichamen beter de maatschappij dienen. Brengt dit niet goed geluk aan de mensen die de macht hebben? In werkelijkheid is dit inderdaad bereikt. Waarom willen ze, in plaats van dit te erkennen of mij waardering te tonen, meer dan 100 miljoen mensen vervreemden van de regering? Welke soort regering zou zo onvoorstelbaar zijn? Bovendien, wie onder deze 100 miljoen mensen heeft geen familie en kinderen of aanverwanten en vrienden? Is het louter een kwestie van 100 miljoen mensen? Dus zou het aantal mensen waar ze tegenin gaan zelfs groter kunnen zijn. “Wat is het dat er gebeurd is met het leiderschap van mijn geliefd land?” Wanneer ik, met het leven van Li Hongzhi, de angst jegens deze goede mensen kan verdrijven, zal ik direct teruggaan en alles aan hen overlaten. Waarom “universele veroordeling riskeren”, mankracht en kapitaal verspillen, en politiek en geld gebruiken om een overeenkomst na te streven die de mensenrechten schendt? De Verenigde Staten, anderzijds, is een leider geweest in het respecteren van de mensenrechten. Dit gegeven, hoe zou de regering van de VS bereidwillig kunnen zijn om de mensenrechten te verkopen voor een overeenkomst als deze? Bovendien ben ik een permanente inwoner van de VS die leeft onder de rechtsbevoegdheid van de wet in de VS.

Ik ben niet van plan om mijn vinger te wijzen naar een persoon in het bijzonder. Het is gewoon dat ik eenvoudigweg niet de manier waarop de dingen behandeld worden kan begrijpen. Waarom een goede gelegenheid missen om een beroep te doen op de mensen hun hart, in plaats van meer dan 100 miljoen mensen te plaatsen aan de tegenovergestelde kant?

Er werd vermeld dat veel mensen naar Zhongnanhai[5] gingen, en dat sommige mensen hierdoor woedend werden. In feite was het aantal mensen dat er heen ging helemaal niet groot. Denk er eens over, iedereen: er zijn meer dan 100 miljoen mensen die Falun Gong beoefenen, en slechts iets meer dan tienduizend mensen kwamen opdagen. Hoe kan het beschouwd worden als een groot aantal? Het was niet nodig om beoefenaars te mobiliseren. Aangezien jij wilde gaan en hij wilde gaan, zouden er in korte tijd, onder 100 miljoen beoefenaars, meer dan tienduizend mensen zijn. Ze hadden geen enkele slogan of banier, noch was er sprake van onjuist gedrag. Bovendien waren ze niet tegen de regering. Ze wensten slechts de feiten te presenteren aan de regering. Wat was daar fout aan? Sta me alsjeblieft toe te vragen: zijn er ooit demonstranten geweest met zo’n goed gedrag? Zou iemand niet ontroerd moeten zijn door zo’n gezicht? Waarom blijven sommige mensen proberen de fout te vinden bij Falun Gong? Bovendien is de genomen aanpak van het toevlucht nemen tot ieder middel en alle middelen om Falun Gong te elimineren is werkelijk verouderd. Falun Gong is niet verschrikkelijk, zoals sommige mensen het zich ingebeeld hebben. In plaats daarvan is het iets prachtigs. Om het even welke samenleving heeft er al het voordeel van en geen één nadeel, terwijl het verlies van de mensen hun hart, daarentegen, het meest beangstigende ding is. Om eerlijk te zijn, zijn de studenten van Falun Gong eveneens menselijke wezens die in het proces zijn van het beoefenen van cultivatie, dus hebben ze nog steeds menselijke geesten. Aangezien ze onjuist behandeld worden, ben ik er niet zeker van hoe veel langer ze in staat zullen zijn het te verduren. Dit is de kwestie waar ik me de meeste zorgen over maak.

 

Li Hongzhi

2 juni 1999

 

Positie

De beproevingen die een beoefenaar ondergaat zijn beproevingen die alledaagse mensen niet kunnen verdragen. Daarom waren in de geschiedenis degenen die in staat waren te slagen in cultivatie en de voltooiing te bereiken er zeer weinig. Menselijke wezens zijn gewoon menselijke wezens. Op kritieke momenten is het erg moeilijk voor hen om hun menselijk denken op te geven, en ze vinden altijd excuses om zichzelf te overtuigen. Temidden van doorslaggevende testen echter, is een grootse cultivatiebeoefenaar in staat zijn ego op te geven en al zijn gewoon menselijk denken. Ik feliciteer die Dafa cultivatiebeoefenaars die de testen doorstaan hebben die bepalen of ze al dan niet cultivatie kunnen voltooien. De eeuwigheid in welke jullie levens geen einde hebben en het niveau waarop je je zult bevinden in de toekomst – deze vestig je zelf. Machtige deugden worden gecultiveerd door jou, jezelf. Streef dus voorwaarts. Dit is het grootste en meest prachtige ding.

 

Li Hongzhi

13 juni, 1999

 

Stabiliteit

Wat betreft de gebeurtenissen die een tijdje geleden plaatsvonden, ze hebben al vele Falun Dafa beoefenaars ernstige schade berokkend. Tegelijkertijd, hebben ze ook het beeld van de natie ernstig bevlekt. Gebaseerd op wat de studenten weten met betrekking tot hoe de relevante regionen of de relevante departementen direct of in het geheim de oefeningensessies van Falun Gong studenten hinderden en verstoorden, kunnen studenten deze gevallen via de gebruikelijke kanalen melden aan de verschillende niveaus van de regering of de leiders van het land. Wat betreft de situatie waarbij sommige personen de macht die ze hadden gebruikten om aan te zetten tot het Falun Gong incident – een grote massa mensen en de regering tegen elkaar opzettend als een gelegenheid om politieke macht te grijpen – dit mag eveneens gemeld worden via de gebruikelijke kanalen aan de verschillende niveaus van de regering of de leiding van het land.

Wij zijn echter cultivatiebeoefenaars. Neem niet deel aan politiek en wees niet verstoord door deze voorgaande gebeurtenissen. Kalmeer jullie harten, herneem je normale beoefening, bestudeer de Fa, streef voorwaarts, cultiveer standvastig, en verbeter jezelf voortdurend.

 

Li Hongzhi

13 juni, 1999

 

Verder Commentaar Op Bijgeloof

In het begin, was “bijgeloof” gewoon een normale uitdrukking. Sommige personen in politieke kringen in China klopten het op tot een term met dodelijke kracht. Feitelijk, is bijgeloof zoals geadverteerd door degenen in politieke kringen geen bijgeloof, maar een politiek etiket en een politieke slogan; het is een politieke term gebruikt in het bijzonder bij het aanvallen van anderen. Wanneer iets met dit etiket bestempeld wordt, wordt het tegengesteld aan de wetenschap gemaakt en kan daarom op een grove manier aangevallen worden.

In feite, bezitten zij die door verschillende soorten van politieke bewegingen zijn gegaan erg sterke analytische vaardigheden. In het verleden, hadden zij geloof, teleurstellingen, blinde aanbidding, en leerden ze hun lessen van deze ervaringen. In het bijzonder, verduurden ze een onvergetelijke steek in hun hart gedurende de Culturele Revolutie. Hoe kan het voor deze mensen mogelijk zijn om zomaar in iets te geloven? Mensen vandaag de dag zijn het beste in staat om duidelijk te onderscheiden of iets waar is of zogenaamd “bijgeloof” opgestookt door politici.

Of iets wetenschap of bijgeloof is moet niet bepaald worden door mensen betrokken in politiek. In plaats daarvan zou het gewaardeerd moeten worden door wetenschappers. Echter, de zogenaamde “wetenschappers” gebruikt door politieke doeleinden zijn feitelijk zelf ook politieke figuren. Het is onmogelijk voor dit soort mensen om echt een eerlijke en wetenschappelijke conclusie te trekken vanuit een objectief en wetenschappelijk standpunt. Als dit het geval is, dan, zijn het vanuit de wortel geen wetenschappers. Hoogstens, kunnen ze slechts gebruikt worden als een knuppel vastgehouden in de handen van politici en worden gebruikt mensen mee te slaan.

Het begrip van de waarheid van de kosmos door studenten van Dafa-cultivatie is stijging door redenering en daadwerkelijke toepassing. Het is nutteloos voor de mens, ongeacht vanuit welk perspectief hij het bekijkt, de Fa en de principes van het universum die voorbij alle theorieën van de menselijke samenleving zijn te ontkennen. In het bijzonder wanneer de moraliteit van de menselijke samenleving op de rand van totale instorting staat, is het het machtige universum dat nogmaals groot mededogen getoond heeft en de mensheid deze laatste kans heeft gegeven. Dit is de hoop die de mensheid boven alles zou moeten waarderen en koesteren. Vanuit egoïstische verlangens is de mens echter deze laatste hoop die het universum hem gegeven heeft aan het ondermijnen, waarbij hij zich de woede van Hemel en Aarde op de hals haalt. Niettemin, nemen onwetende mensen verschillende catastrofes voor natuurlijke fenomenen. Het universum bestaat niet voor de mensheid. De mens is slechts één vorm van expressie van bestaande levens op het laagste niveau. Als de mensheid de standaard voor bestaan op dit niveau van het universum verloren heeft, kan ze alleen uitgeschakeld worden door de geschiedenis van het universum.

Mensheid! Wordt wakker! De beloftes van Goden door de eeuwen heen zijn bezig vervuld te worden. Dafa evalueert alle levens. Het levenspad bevindt zich onder je eigen voeten. Een enkele gedachte van jezelf zal tevens je eigen toekomst bepalen.

Waardeer en koester het. De Fa en de principes van het universum bevinden zich recht voor je.

 

Li Hongzhi

13 juli, 1999[1] “theoretische geschriften” – dit verwijst naar de theorieën uit het Marxisme, Leninisme, Maoïsme, etc.

[2] Bijgeloof of “blind geloof”

[3] in het hedendaagse China is dit een zeer negatieve term die de connotatie van achterlijkheid en bijgeloof heeft.

[4] “theoretische studies” – dit verwijst naar de theorieën van het marxisme, leninisme, maoïsme etc.

[5] Zhongnanhai: het complex van regeringsgebouwen van de Chinese overheid, gelokaliseerd in Peking; hier is het klachtenbureau van het ministerie van binnenlandse zaken gevestigd.