Fa onderricht tijdens de 2007 New York Fa conferentie

 

Goede namiddag! (Applaus) Jullie hebben hard gewerkt! ( Applaus )

De Fa conferentie is een grootse bijeenkomst van Dafa discipelen en sommigen van jullie die hier aanwezig zijn, hebben duizenden kilometers gereisd om met het bijwonen van deze Fa conferentie jullie leemtes en tekortkomingen te identificeren en om zo op die punten een achterstand weg te werken. De persoonlijke cultivatie en verbetering van Dafa discipelen en het bereiken van Voltooiing door Dafa discipelen zijn niet langer een punt. Een belangrijk ding waar op dit moment aandacht aan geschonken moet worden is de kwestie van hoe meer bewuste wezens te redden en dit is iets wat Dafa discipelen moeten volbrengen tijdens hun huidige proces van het bereiken van Voltooiing. Dit is de missie van Dafa discipelen, een plicht waar men zich niet aan kan onttrekken, iets wat ze moeten doen en moeten voltooien.

Vele profetieën in het verleden zeiden dat een groot aantal mensen uitgewied zou worden gedurende een bepaald tijdperk en dat slechts een heel klein aantal goede mensen zou overleven. Lang geleden zei ikzelf ooit: “Ik wil enkel mijn eigen mensen”. In het Westen hebben vele legenden en de bijbel beschrijvingen gegeven die vertelden dat op de Dag des Oordeels enkel een klein percentage van de mensen zou overleven. Al in het begin was de situatie zo dat de mensen in deze wereld, inclusief de bewuste wezens in de Drie Rijken, opgebouwd waren uit materiële elementen van binnenin de Drie Rijken. De materiële elementen in de Drie Rijken zijn volledig verschillend van die in de hemelen, dus dergelijke wezens konden niet omhoog gaan naar de hemelen en konden enkel binnen dit rijk blijven. Maar later onderging deze situatie grote veranderingen, helemaal tot aan de moderne tijd en in overeenstemming met de zich steeds ontvouwende veranderingen in de geschiedenis.

Ik ben eerder al op de details hiervan ingegaan – vele wezens van hoge niveaus zijn naar de menselijke wereld gekomen en zijn gereïncarneerd als menselijke wezens. Met andere woorden, met betrekking tot het uiterlijk voorkomen leken ze op mensen en hadden ze een menselijke structuur. Maar desalniettemin waren ze op een fundamenteel niveau, binnenin de microkosmische substanties in de meest oppervlakkige materie van de menselijke wereld of achter de menselijke oppervlaktematerie, van voorbij de Drie Rijken. Vele menselijke lichamen werden aangetrokken – zoals men een kledingstuk zou aandoen - door goden die van hogere niveaus naar de wereld afdaalden; ze zien er dus menselijk uit, maar fundamenteel zijn ze wezens van hogere niveaus. Natuurlijk, ongeacht wie komt en ongeacht hoe hoog het niveau is vanwaar deze wezens of goden komen, wanneer ze eenmaal naar de menselijke wereld komen, treden ze een maatschappij van misleiding binnen en zijn ze verstoken van enige kennis. Ze zijn met andere woorden op dat moment geen goden meer en in plaats daarvan [zijn ze] mensen. Het doet er niet toe hoe hoog het niveau is waar ze vandaan komen, onder dergelijke omstandigheden is hun goddelijke zijde er niet toe in staat te voorschijn te komen en is hun wijsheid vergrendeld, wat hen net als menselijke wezens maakt. Wanneer de maatschappij het goed doet, kunnen ze als geheel een zekere moraliteitsstandaard behouden die consistent is met de algehele staat van de samenleving en dat is niet zo’n beangstigend vooruitzicht voor mensen of andere wezens. Maar wanneer de moraliteit van de maatschappij snel vervalt of wanneer oude krachten de menselijke maatschappij er opzettelijk toe leiden naar beneden te glijden, dan is dat iets extreem beangstigends voor alle levens, inclusief voor de goden van hoge niveaus die naar beneden kwamen om menselijke wezens te worden.

Eigenlijk hebben de morele waarden van de mensen in de huidige Chinese maatschappij de staat die de goden voor de mens als vereiste uitvaardigden toen ze voor het eerst mensen creëerden, reeds ver overtreden. Met andere woorden, de mensen zijn niet langer in een menselijke staat. Om het onplezierig te verwoorden, ze zijn niet langer waardig mensen te zijn. In het verleden zouden ze, in afwezigheid van deze Fa-rectificatie onderneming, weggevaagd zijn. In de loop van de geschiedenis is de mensheid door de ene catastrofe na de andere gegaan en keer op keer vernietigd. De dingen werken op dezelfde manier voor het grotere universum, wat net iets heeft als het metabolisch proces van het menselijk lichaam: wanneer cellen oud worden en niet langer gezond zijn, worden ze afgedankt en worden er opnieuw goede cellen gemaakt. In verschillende regio’s van het grotere universum doet dit soort gebeurtenis zich niet alleen frequent voor, maar feitelijk constant – en dat is vrij normaal. Wat dan een menselijk wezen betreft, zijn leven is op het laagste niveau; en als een schepsel op het laagste niveau, ongeacht hoe geweldig een persoon denkt te zijn, hij heeft niets te betekenen in de ogen van de goden en hij zal geëlimineerd worden wanneer hij niet goed meer is. Het is omdat de Fa-rectificatie en de redding van alle bewuste wezens in het universum zich vandaag voordoen dat gedegenereerde menselijke wezens nog niet werden uitgewied. Het is omdat de staat van de mensheid bepaalde veranderingen heeft ondergaan en omdat Dafa discipelen hun eigen machtige deugd moeten vestigen door deze gebeurtenis, dat het de mensheid werd toegestaan te overleven en verder te gaan. Als jullie dat als Dafa discipelen op dit moment niet kunnen volbrengen en menselijke wezens niet naar redding kunnen leiden, dan zullen jullie gefaald hebben de geloften die jullie eens gemaakt hebben te vervullen en zullen jullie onheil gebracht hebben aan de gehele Fa-rectificatie, het universum en de bewuste wezens. Dat is waarom ik zonet zei dat dit iets is wat Dafa discipelen goed moeten doen.

Nu we bij dat onderwerp zijn, laat mij jullie meer vertellen over de Drie Rijken. Ondanks de huidige staat van de menselijke samenleving; hoe belangrijk de wezens in de Drie Rijken zichzelf vinden; hoe geavanceerd, succesvol, machtig en rijk mensen denken dat ze zijn in de maatschappij; of hoe elke natie, elke regering en elke zogenaamd volleerd persoon van zichzelf denkt zeer opmerkelijk te zijn – ik kan jullie vertellen dat alles van de hedendaagse mensheid, inclusief alles wat in de geschiedenis gebeurd is en het verschijnen van de Drie Rijken, bestaat voor de Fa-rectificatie. Met andere woorden, alles werd gecreëerd voor deze Fa-rectificatie, alles kwam hier voor deze Fa-rectificatie en alles binnen dit proces werd gevestigd voor deze Fa-rectificatie. Alles van de mensheid – inclusief leven, materie, alles wat een persoon te weten kan komen, kan bevatten en een begrip van kan krijgen – bestaat voor deze Fa-rectificatie aangelegenheid, en zou anders absoluut niet zijn ontstaan.

Om het op een andere manier te stellen, de Drie Rijken werden gecreëerd zodat uiteindelijk alle wezens in het universum gered konden worden in de loop van Fa-rectificatie en Dafa discipelen bijgevolg konden slagen. Anders zouden de Drie Rijken niet bestaan. De menselijke maatschappij is slechts een deeltje binnen de Drie Rijken – een maatschappij die bestaat op een klein deeltje, iets te nietig om zelfs maar te vermelden – en ongeacht hoe groots de menselijke wezens erin denken dat hun dingen zijn, ongeacht hoe belangrijk mensen denken dat de dingen van de mensheid zijn, ongeacht hoe groots de mensen denken dat de verwezenlijkingen van de mensheid zijn en ongeacht hoe de mensheid ontwikkeld is, dit zijn allemaal opinies waar menselijke wezens toe gekomen zijn door de dingen vanuit een menselijk standpunt te bekijken. Wanneer mensen, terwijl ze zich in een staat van misleiding bevinden, denken dat de menselijke maatschappij opmerkelijk is, dan is dat het resultaat van het feit dat ze de werkelijke situatie niet kennen. Menselijke wezens mogen zeggen wat ze maar willen [over zichzelf], maar dat is niet hoe goden hen bekijken. Wanneer alle wezens eenmaal het werkelijke doel achter het menselijk leven en de omgeving waarin mensen leven leren kennen, dan zullen ze tot de plotse openbaring komen dat de “ontwikkeling” van de mensheid niets meer is dan een proces van opvoeding en de staat van de menselijke samenleving niets meer is dan een proces van instandhouding terwijl de komst van de definitieve grote gebeurtenis afgewacht wordt. Alle dingen zijn niet meer geweest dan specifieke manifestaties in het proces van het behouden van de zijnstoestand van de mensheid en het ware doel is geweest om deze laatste stap af te wachten – de komst van goden en de start van Fa-rectificatie.

Reeds in 1992 begon ik de Fa te onderwijzen. In die tijd promootten Dafa discipelen voortdurend de Fa en nu, terwijl ze vervolging ondergaan, redden Dafa discipelen op wereldwijde schaal alle wezens. En de mensen van de wereld die de Dafa discipelen redden hebben recentelijk veranderingen ondergaan. Dat waar de mensheid op heeft gewacht en wat de profeten voorspeld hebben, zijn [werkelijkheid] aan het worden. Verloren en verward en gedreven door materieel gewin, valse verschijningen en leugens, durven mensen niet te geloven dat alles in de laatste fase werkelijk begonnen en aan het gebeuren is. De menselijke maatschappij lijkt nog steeds te functioneren zoals gewoonlijk en alles werkt soepel, gestaag en normaal. Maar in werkelijkheid werkt alles voor het belang van de Fa-rectificatie. Wanneer goden hier aankomen, dan maken ze daar geen grote show of geen grote kosmische vertoning van – “Ik ben aangekomen, luister naar alles wat ik zeg en ik zal jullie allemaal onvoorwaardelijk meenemen naar de hemel.” Dat zou nooit gebeuren. Menselijke wezens moeten betalen voor de zonden die ze begaan hebben gedurende de loop van de geschiedenis. Of ze waardig zijn om goden te zien is niet zo simpel als mensen zich voorstellen. Of mensen waardig zijn de Fa te verkrijgen en naar de hemelen op te stijgen is iets waar ze op getest moeten worden terwijl ze misleid zijn en goden zullen zichzelf dus niet op die manier openbaren. Wanneer goden zichzelf manifesteren in de menselijke samenleving zullen ze erg veel lijken op menselijke wezens, wat ze zeggen is echter Waarheid. De kwestie is of de basislijn van de menselijke moraliteit en morele waarden de mensen toelaat om [die god] nog te herkennen en of ze zich nog kunnen identificeren met de meest elementaire morele standaarden die het universum heeft uitgevaardigd voor de mensheid – wat betekent dat de ultieme morele standaard van de mensen bepaalt of ze de Fa kunnen herkennen die gekomen is om alle wezens te redden. Als je ertoe in staat bent dit te herkennen, dan zal je gered en verlost worden. Als je er niet toe in staat bent het te herkennen, dan ben je de redding voorbij en kan je niet behouden blijven. En dat is een resultaat van de instorting van de morele basislijn; zonder moraliteit voldoet men niet langer aan de standaard om een mens te zijn. Van de oudheid tot het heden, of het nu in het Oosten was of in het Westen, hebben mensen altijd nadruk gelegd op de menselijke moraliteit. Hoeveel mensen in de maatschappij waarderen het echter nog heden ten dage? Hoewel de mate van moraliteit van een persoon niet rechtstreeks in overweging wordt genomen, heeft de verslechtering van jouw eigen moraliteit op het einde, gedurende de periode waarin goden verondersteld worden mensen te redden, tot de instorting van de basislijn geleid. Dat is wat ervoor heeft gezorgd dat jij er niet in slaagt je met de Fa te identificeren en het te herkennen. Is dat niet de reden waarom je niet gered en verlost kunt worden?

In het verleden behield de menselijke maatschappij altijd een staat waarin de morele waarden zeer serieus werden genomen. In recente tijden was het bedoeld dat mensen de Fa zouden verkrijgen en gered en verlost zouden worden. Maar de ouden krachten wilden niet toestaan dat zoveel mensen gered zouden worden en ze wensten een deel van het menselijk ras uit te wieden. Dus creëerden ze de kwaadaardige Communistische Partij voor de menselijke maatschappij en, wat vooral veelbetekenend is, de kwaadaardige CCP heeft veel gedaan om de menselijke moraliteit te ondermijnen en heeft een partijcultuur gecreëerd en heeft de denkwijze van de mensen veranderd, met als doel van dit alles om de mensen ervan te weerhouden de Fa te verkrijgen wanneer de tijd daar was. De gewijzigde noties kijken dan naar de dingen met de mentaliteit die langzaam is ingeprent door de cultuur van de kwaadaardige Partij. Het menselijk denken en de menselijke cultuur helemaal aan de kant schuiven, [zoals de Partij de mensen heeft laten doen,] komt erop neer dat men een afwijkend wezen wordt en een deel van diegenen die uitgewied zullen worden. Vijfduizend jaar Chinese cultuur hebben de basis gelegd voor alle cultuur, manieren van denken en manieren van gedragen van de mensheid en het waren goden die dit alles systematisch gecreëerd hebben. Dit werd echter geruïneerd, verwoest door een kwaadaardige partij die door de oude krachten overeind is gehouden. Gedurende deze korte periode van een paar decennia heeft het voortdurend China’s oude cultuur teniet gedaan en China’s oude beschaving onder de voet gelopen. Goden gaven mensen ideeën, moraliteit en beschaving zodat mensen deze in de laatste fase zouden kunnen gebruiken om het goed van het kwaad te onderscheiden, de Fa te begrijpen en gered te worden. De kwaadaardige CCP is dit alles niet alleen systematisch en opzettelijk aan het saboteren, maar ook de mensen systematisch en opzettelijk langzaam aan het doordingen van de kwaadaardige cultuur van de partij. Het noemt dit “mensen opvoeden” en “mensen hervormen” – ze stellen het in ondubbelzinnige termen – en het doet jou zelfs je wereldbeeld veranderen, een verandering die jou ertoe leidt het gedrag, de manieren van denken en de denkrichting gecreëerd door de kwaadaardige partij te volgen. Wanneer Chinese mensen de dingen bekijken met het wereldbeeld waarmee de kwaadaardige partij hen langzaam doordrongen heeft, dan is het, na op die manier “hervormd” te zijn, echt moeilijk voor hen om juist van fout of goed van kwaad te onderscheiden in de menselijke wereld of om de Fa of waarheid te herkennen. Oudere mensen en mensen van oudere generaties werden ooit opgevoed en gevormd door oude menselijke cultuur, voordat de cultuur van de kwaadaardige CCP verscheen. Hoewel in meer recente tijden de dingen van de kwaadaardige CCP tot stand zijn gekomen, is de morele basislijn van die personen intact gebleven tot op de dag van vandaag, en op een fundamenteel niveau kunnen ze goed van kwaad onderscheiden. Het meest betreurenswaardig is de moderne jeugd, wiens hoofd volledig gevuld is met de moderne ideeën van de kwaadaardige CCP en toch denken deze personen dat ze geweldig zijn en dat ze alles doorzien. Ze denken onterecht dat de chaotische staat van de menselijke relaties, waardesystemen en ethische relaties – zelf het resultaat van het feit dat de CCP deze dingen opzettelijk geruïneerd heeft – een staat is waarin de mensheid altijd geweest is door de geschiedenis heen, en ze denken dat het het menselijk instinct is om zo te handelen. Bovendien is er de afvallige theorie van evolutie, waarbij ze zichzelf werkelijk als dieren beschouwen, onbekend met het feit dat dit gebeurd is als een resultaat van de opzettelijke acties van de CCP. Mensen zijn vergeten waarop de mensheid heeft gewacht en ze zijn het ware doel van het mens zijn vergeten, maar het kwade spook van de kwaadaardige Partij weet deze dingen wel en dus heeft het opzettelijk menselijke wezens verdorven. Die waardeloze, moderne soort van onwetendheid blokkeert hen er volledig van de waarheid van het universum te herkennen en dat is een angstaanjagend vooruitzicht voor deze generatie.

Natuurlijk, dit gaat over Fa-rectificatie en het redden van alle wezens en zijn goden niet almachtig? En is de Boeddha Fa niet grenzeloos? Inderdaad, de grenzeloze Fa kracht van Dafa wordt ten volle tentoon gespreid in het proces van wezens redden. Toen Dafa voor het eerst verspreid werd zei ik iets aan het oppervlak: ik zei dat de deur naar redding voor iedereen wijd open staat – zo ver open dat er niet langer een deur is. Geen enkele fout die door bewuste wezens in de loop van de geschiedenis was gemaakt, zou hen aangerekend worden, aangezien de wezens van alle types en soorten op verschillende niveaus niet langer goed zijn en niet één enkel niveau nog voldoet aan de standaard van dat niveau. Daarmee bedoel ik niet dat diegenen op een hoog niveau niet langer voldoen aan de standaard voor een laag niveau. Maar eerder dat een goddelijk wezen moet voldoen aan de standaard voor het niveau waarop dat goddelijk wezen zich bevindt – het zal niet goed genoeg zijn als je voldoet aan de standaard voor gewoon een menselijk wezen. Als je voldoet aan de standaard voor slechts een menselijk wezen, dan ben je een menselijk wezen. Met andere woorden, de wezens op elk niveau voldoen niet langer aan de standaarden voor hun niveaus en dit omvat menselijke wezens die de standaard voor mensen niet bereiken. Wat kan er dus op dit moment gedaan worden om de bewuste wezens te redden?

Jullie weten allemaal dat er goede en slechte wezens bestaan in het universum. Waar er Boeddhas zijn, zijn er demonen. Waar er positieve goden zijn, zijn er negatieve goden. Ze zijn elkaars tegengestelden omdat ze onvermijdelijke uitkomsten zijn van het universum. Als iemand dan alle wezens wil redden, dan is er maar één manier, namelijk, om alle fouten die alle wezens gemaakt hebben terwijl ze hun leven leidden door de vingers te zien. Ze kunnen alleen gered worden nadat de fouten die alle wezens in de geschiedenis gemaakt hebben opzij gezet worden. Met andere woorden, het gehele universum is niet langer goed, dus wat heeft het dan voor zin om te muggenziften over wie een beetje beter is? Zelfs als iemand een beetje beter was dan anderen, dan kon hij nog steeds niet voldoen aan de standaard die het universum stipuleert, dus wordt er in het proces van hen te redden helemaal geen rekening gehouden met dergelijke dingen. Waar wordt dan naar gekeken? De focus ligt op of een persoon, wanneer hem redding geboden wordt, ertoe in staat is om deze Fa te herkennen die hier is om hem te redden! Omdat alles van de toekomst door deze Fa gecreëerd wordt, zullen wezens in de toekomst bestaan binnen de leefomgeving die deze Fa hen verschaft. Om het even wie ertoe in staat is in de toekomst te geraken zal dat enkel gedaan hebben na schoongewassen te zijn door de Fa en met de Fa geassimileerd te zijn. Als je zelfs deze Fa niet kan herkennen, dan kan je natuurlijk niet blijven. Waar zou je naartoe gaan als je zou blijven? Het universum van de toekomst wordt gecreëerd door deze Fa, er zou dus geen plaats meer zijn voor jou en je zou niet langer bestaan.

Om het duidelijker te stellen, ongeacht hoe groot de zonden zijn die de bewuste wezens hebben begaan of hoe ernstig de fouten zijn die ze gemaakt hebben in het verleden, op dit moment gedurende de Fa-rectificatie is de houding die ze hebben ten opzichte van Dafa en Dafa discipelen gedurende de Fa-rectificatie periode het enige waar naar gekeken wordt. Er is slechts die ene scheidingslijn. Feitelijk is deze lijn helemaal geen lijn; het gaat er enkel over of je de toekomst wilt binnengaan. Hoeveel mensen kunnen temidden van de leugens die de wereld hebben bedrogen en temidden van de kwaadaardige cultuur die door de CCP werd gecreëerd, dit punt nog herkennen? Hoeveel mensen kunnen goed van fout onderscheiden? Hoeveel mensen kunnen duidelijk de verdorvenheid van de kwaadaardige CCP zien? Het is heel moeilijk te doen en dat is waarom Dafa discipelen de feiten verhelderen, het kwaad ontmaskeren en de mensen helpen de kwaadaardige CCP te zien voor wat ze is. Alleen door deze dingen te doen kunnen de mensen van de wereld gered worden. Dit is precies wat Dafa discipelen moeten doen.

Sommige mensen zeggen, “Wanneer jullie de Negen Commentaren promoten of de kwaadaardige CCP ontmaskeren, doen jullie dan niet aan politiek?” Wel, wat is “politiek”? In de geest van Westerlingen worden alle dingen die in de publieke sfeer plaatsvinden, met uitzondering van religieuze activiteiten, beschouwd als politiek. Dat is hoe het woord “politiek” over heel de wereld gedefinieerd wordt. Religieuze activiteiten maken deel uit van iemands activiteiten in de maatschappij. Naast dat type activiteiten, religieuze activiteiten, behoort alles van de activiteiten in de publieke sfeer tot de categorie van politieke activiteiten. Wat wordt dan niet als politiek beschouwd? Wanneer je thuis aan het koken bent en bezig bent met huiselijke zaken dan wordt dat niet als politiek beschouwd. Maar zodra jouw activiteiten zich vermengen met de maatschappij, dan worden ze als politiek beschouwd. Dat is gesproken vanuit het standpunt van een vrije maatschappij. Maar het is nog steeds niets bijzonders, zelfs als het bekeken wordt vanuit het misvormde perspectief op “politiek” dat is voortgebracht door de kwaadaardige CCP. Die scheefgetrokken versie van “politiek” is een knuppel die wordt gebruikt om mensen aan te vallen. Als mensen echter gered kunnen worden door middel van politiek, dan kunnen we gebruik maken van die vorm – wat zou daar mis mee zijn? Ik zei zonet dat alles in de Drie Rijken gecreëerd werd voor Dafa, ontwikkeld werd voor Dafa en hierheen kwam voor Dafa. Zonder deze Fa-rectificatie zou niets van de mensheid bestaan. Als we dan overgaan op een andere manier van denken, overweeg dan het volgende: is dit alles niet voorzien voor Dafa? Is dit alles niet om gebruikt te worden om mensen te redden? Zijn ze niet om gebruikt te worden voor de cultivatie van Dafa discipelen? Dat zijn ze, vast en zeker! Het is enkel een vraag van wat ik, Li Hongzhi, kies voor Dafa discipelen.

Vanuit een ander perspectief gesproken, hoe Dafa discipelen cultiveren is verschillend van welke cultivatiemethode in de geschiedenis dan ook. Dientengevolge zijn de gedachten van vele mensen er niet toe in staat geweest bij te blijven en ze voelen zich verward, omdat ze de denkwijze gebruiken die de kwaadaardige CCP in hen heeft gekweekt om te bekijken hoe verleden en heden met elkaar in verband staan en om de cultivatie die Dafa discipelen doen te interpreteren in het licht van religieuze cultivatie in het verleden. Zulke mensen denken dat de cultivatie van het verleden is hoe mensen verondersteld zijn te cultiveren en dat de vormen van geloof uit het verleden de mensen er werkelijk toe in staat konden stellen naar de hemel terug te keren. Maar mensen waren er niet in het minst toe in staat terug te keren naar de hemel. Nu zijn meer en meer mensen, ook personen in de Westerse maatschappij, zich steeds dieper gaan realiseren dat mensen reïncarneren. Zolang iemand naar deze menselijke plaats kwam, had hij geen middelen om terug naar de hemelen op te stijgen. En dit was absoluut – niemand kon naar de hemelen opstijgen. Hoewel het in de nabijheid van de Drie Rijken was, was het nevenbewustzijn niet binnen de Drie Rijken. Het is net als dat ik in de nabijheid van deze tafel sta, maar niet in de tafel ben gegaan. Dat is waarom het nevenbewustzijn kon slagen in cultivatie en terugkeren naar de hemelen. Maar omdat het in de nabijheid van de Drie Rijken gekomen was, plaatsten de goden van hogere niveaus er zelfs in zulke gevallen, zodra het terugkeerde in de hemelen, een omhulsel omheen, die het voor eeuwig afscheidde van de wezens in de hemelen. Het kan het omhulsel echter niet zien. Het doel is te vermijden dat het de hemelen en de bewuste wezens daar vervuilt. Als ik hier niet over gesproken had, zouden zelfs de goden hier niet van weten.

Met andere woorden, om het even wie de Drie Rijken binnen kwam en naar deze menselijke plek kwam, was gevallen en kon nooit meer opstijgen, omdat de mensheid in het verleden nooit de ware Fa heeft gehad die menselijke wezens ertoe in staat kon stellen terug te keren naar de hemelen. Er wordt gezegd dat Shakyamuni de Fa onderwees en dat Jezus de Weg onderwees. Maar in feite was wat zij onderwezen slechts bedoeld voor één bewustzijn van ieder persoon, een nevenbewustzijn, terwijl de menselijke kant hier het niet kon begrijpen en dit maakte het voor de persoon aan het oppervlak en voor zijn hoofdbewustzijn onmogelijk om zichzelf door cultivatie te veranderen. Mensen spreken over hoe Boeddha Shakyamuni de Fa op zo en zo een manier heeft verspreid. Hij en diegenen zoals hem waren echter slechts de menselijke cultuur aan het vestigen. Ik sprak over deze dingen toen ik net begon [de Fa te onderwijzen]. Toen menselijke wezens net gecreëerd werden door goden waren hun geesten een leeg blad. Ze hadden geen mogelijkheid om deze wereld te begrijpen. Ze hadden geen echte levenservaringen, ze hadden nooit tegenslagen of ontberingen verduurd en ze konden zelfs de vier seizoenen niet uit elkaar houden terwijl ze door hun leven liepen. Er moest een proces aan de mens gegeven worden om over de wereld te leren en om de wereld te begrijpen – een proces bedoeld om continu verschillende vormen van cultuur te vestigen – en dus moesten er een systematische, correcte denkwijze en moreel geloof gecreëerd worden voor de mensheid. Iets dergelijks kon enkel gevormd worden via een extreem lang proces in de geschiedenis en dus moest de mensheid door zovele jaren geschiedenis gaan. De Drie Rijken en de mensheid konden niet al doende gecreëerd worden terwijl de Fa-rectificatie zich aan het ontvouwen was. Dat zou niet gaan, dus moest er een historisch proces zijn dat de menselijke wezens ertoe in staat zou stellen de dingen op een rationeel vlak te begrijpen terwijl ze door echte levenservaringen gingen gedurende dat proces in de geschiedenis. Alleen dan konden de staat van zijn, de geestestoestand, het externe voorkomen, het morele geloof en het gedrag dat de mens vandaag heeft, gevestigd worden.

Dan moesten de mensen, terwijl ze in deze wereld door echte levenservaringen gingen en over de wereld leerden en terwijl de cultuur van de mensheid werd gevestigd, natuurlijk verteld worden over de belangrijkste dingen, zoals: Wat zijn goden? Wat zijn Boeddhas? Wat zijn Daos? En wat zijn de verschillende goden? Dus hoe werd de cultuur van de mensheid gevestigd? Deze goden werden naar de menselijke wereld gestuurd zodat ze mensen over deze dingen konden laten leren door gered te worden. Feitelijk, wat betreft het redden van mensen, vertelde ik net dat diegenen die gered werden een nevenbewustzijn waren. Niet één enkele persoon is ertoe in staat geweest terug te keren naar de hemelen – iedereen is nog steeds aan het reïncarneren in de menselijke wereld. Omdat het nevenbewustzijn wordt beïnvloed door de externe vorm van de persoon, heeft het hetzelfde voorkomen als de persoon. Degenen met een goed aangeboren verlichtingspotentieel kunnen zien dat hij is teruggekeerd naar de hemelen, maar dit hemelse wezen was slechts het nevenbewustzijn van een mens, dat toevallig hetzelfde voorkomen had als die persoon. Ondanks dat was het niet werkelijk het hoofdlichaam van die persoon en de persoon moet nog steeds reïncarnatie ondergaan. De geschiedenis werd gewoon op een dergelijke manier gevestigd, stap voor stap, helemaal tot aan het heden en de mens werd op deze manier grootgebracht om een persoon te worden met modern denken en gedrag en dit was zodanig dat de menselijke wezens ertoe in staat zouden zijn de Fa te herkennen wanneer de menselijke geschiedenis deze laatste fase bereikte. Met andere woorden, de verschijning van Shakyamuni en de verschijning van sommige goden in de geschiedenis kwam neer op de verschijning van culturen die door goden werden verschaft. En in feite diende dat dan weer om voor menselijke wezens een denkwijze te vestigen die hen ertoe in staat zou stellen goddelijke wezens te begrijpen en een cultuur te vestigen die het idee van goddelijke wezens bevattelijk zou maken. Mocht de geschiedenis anders geweest zijn, dan zou het, toen ik kwam om deze Fa vandaag te verspreiden, zeer moeilijk voor mij geweest zijn om deze Fa te onderwijzen, aangezien jullie niet zouden weten wat een god was, wat een Boeddha was of wat een Dao was. Hoe zou ik dat dan onderwijzen? Ik zou alles aan jullie moeten uitleggen, inclusief hoe Boeddhas, Daos en Goden zijn, wat hun karakteristieken zijn, wat ze doen, hoe ze mensen redden, wat mensen redden is, wat er gebeurt met mensen die gered zijn en zo verder. En zelfs als ik dat allemaal aan jullie zou uitleggen, dan zouden jullie de nodige echte levenservaringen en kennis niet hebben, noch enig beeld in jullie geest hebben, noch zouden jullie door een proces gegaan zijn om de dingen te begrijpen. Hoe zou ik in dat geval de Fa verspreiden? Hoe zou je het kunnen begrijpen? Dat is waarom dit alles vervolledigd moest worden in de loop van de geschiedenis en dus kunnen mensen vandaag begrijpen wat een god is, wat de Fa is, wat cultivatie is, wat Voltooiing is en zo verder.

Wat is dan cultivatie? Enkel de cultivatie die vandaag door de Dafa discipelen wordt gedaan is echte cultivatie, omdat menselijke wezens er hierin echt toe in staat zijn te cultiveren – iets wat nooit in de geschiedenis het geval is geweest. Wat betekent “alle wezens redden”? Hoewel goden deze cultuur voor de mensen achterlieten hielden ze zich niet echt bezig met iets dergelijks [als het redden van alle wezens]. Ik ben dit echter aan het doen en nu zijn het jullie ook – de Dafa discipelen – die alle wezens aan het redden zijn. En jullie zijn dat aan het doen voor de gehele mensheid (applaus), op brede schaal mensen aan het redden. Met andere woorden, of je nu deel uitmaakt van een bepaald project, de straat op gaat en de feiten verheldert door materialen uit te delen of voor de consulaten en ambassades zit om het kwaad te ontmaskeren – door alles te doen wat Dafa discipelen vandaag doen zijn jullie jezelf aan het cultiveren, de Fa aan het valideren en tegelijkertijd de mensen van de wereld aan het redden. Dat is wat Dafa discipelen aan het doen zijn. Hoewel ze schijnbaar alledaags zijn, zijn deze daden allemaal schitterend en opmerkelijk, omdat alle beroepen in de menselijke wereld en alle settings jullie cultivatie terrein zijn. Bij de cultivatie die in het verleden werd gedaan, betekende cultivatie beginnen weggaan naar een klooster of de bergen. Vele mensen begrijpen deze cultivatiemethode niet die ik uitééngezet heb voor Dafa discipelen. Ze vragen zich af, “Hoe komt het dat ze cultiveren terwijl ze werken? Hoe komt het dat ze geen monniken geworden zijn?” Dat is begrijpelijk. Eigenlijk heeft Sakyamuni ooit een keer over dit onderwerp gesproken. Hij zei dat wanneer de Heilige Koning Die Het Wiel Draait naar de wereld afdaalt, de mensen in staat zouden zijn te cultiveren tot Tathagatas zonder de seculiere wereld te moeten verlaten. Dus hoe [te cultiveren] zonder de seculiere wereld te verlaten? En in een maatschappij zoals die van vandaag, hoe dient men te cultiveren?

Ik zei net, en ik heb dit reeds eerder besproken, dat er Dafa discipelen zijn in alle beroepen en in alle sociale lagen en dat ze bewuste wezens aan het redden zijn, de Fa aan het valideren zijn en de rol aan het spelen zijn van Dafa discipelen in alle verschillende beroepen. En eigenlijk, wanneer jullie erin slagen om, terwijl jullie de verschillende beroepen uitoefenen, alle dingen goed te doen die jullie zou moeten doen, dan zijn jullie in feite aan het cultiveren. De verschillende beroepen in de menselijke wereld zijn allemaal terreinen voor cultivatie die jullie verschaft zijn. Dit gaat terug naar het onderwerp dat ik eerder ter sprake bracht – dat alles van de mensheid in de Drie Rijken werd gecreëerd voor Dafa, werd opgebouwd voor Dafa en is gekomen voor Dafa. Men kan cultiveren terwijl men om het even wat doet of terwijl men in om het even welk beroep werkt. Met andere woorden, de menselijke maatschappij is één grote oefenplaats voor de cultivatie van mijn Dafa discipelen en je kan cultiveren om het even waar je bent. Het hangt er alleen vanaf of je ijverig bent of niet in jouw cultivatie en dat geldt ook voor diegenen die dingen doen als speciaal agent. (het publiek lacht) Jullie kunnen allemaal cultiveren en wezens redden. Het is enkel een vraag van hoe je jouw denken instelt en wat soort houding je hebt ten opzichte van de Fa.

De dingen waar ik net over gesproken heb, zijn dingen die ik feitelijk al eerder heb behandeld in mijn Fa onderricht; deze keer bespreek ik ze alleen vanuit een andere invalshoek met jullie. Ik zou het volgende stukje tijd graag willen gebruiken om enkele van jullie vragen te beantwoorden. (Applaus) Ik heb jullie reeds lange tijd niet gezien en veel mensen hebben een heleboel vragen die ze willen stellen. Maar er zijn er altijd die in het verleden niet ijverig geweest zijn en die nu ijverig geworden zijn. Zij moeten het pad opnieuw bewandelen dat andere reeds genomen hebben en ze zullen vragen stellen die anderen reeds eerder gesteld hebben. (Het publiek lacht) Er is ook een deel van de mensen dat de boeken niet veel leest. De boeken bevatten alle antwoorden, maar dergelijke personen lezen de boeken niet en dus willen ze mij die vragen nog steeds stellen wanneer ze mij zien. (Het publiek lacht) Maar aangezien ze erin geslaagd zijn Dafa discipelen te worden en in Dafa te cultiveren, zouden ze desondanks als bijzonder beschouwd moeten worden. Als jullie vragen hebben, ga je gang en stel ze. Ik ben tenslotte jullie Meester. Wanneer discipelen vragen hebben en in het bijzonder vragen gerelateerd aan cultivatie, dan is het een serieuze zaak dat ik die vragen moet behandelen en er met jullie over moet spreken. Vervolgens, als jullie vragen stellen zouden jullie dat zoals gewoonlijk moeten doen door vragenbriefjes in te dienen. En er is nog iets. Er zitten er hier meer dan drieduizend van jullie en dat is zonder de bijkomende hallen mee te tellen. Als er van elke persoon één is, dan zullen we niet in staat zijn door al die briefjes heen te gaan. (Meest lacht) Dus diegenen die deel uitmaken van het organisatiecomité van de conferentie zullen ze klasseren en dan de geselecteerde doorgeven.

 

(Meester gaat zitten, discipelen applaudisseren)

 

Li Hongzhi,

7 april 2007 in Manhattan

 

Hierna volgt een ‘vraag en antwoord’ gedeelte. De vertaling van dit gedeelte in het Nederlands is nog niet afgewerkt.