Fa onderricht op de Grote Internationale Fa Conferentie van 2009

 

Goeiemorgen! (Discipelen: Goeiemorgen, Meester!)

Jullie hebben allemaal hard gewerkt! (Discipelen: Meester heeft hard gewerkt!)

Ik ben verheugd jullie allen te zien want we hebben elkaar al meer dan een jaar niet gezien. (Enthousiast applaus). Ik heb doelbewust vermeden te vaak lezingen te geven want ik ben me ervan bewust dat hoe dieper ik op iets inga, hoe meer moeilijkheden dit voor jullie cultivatie teweegbrengt en hoe meer problemen de elementen van de oude krachten zullen maken. De Fa is onderwezen en Meester heeft jullie verteld dat, zolang jullie standvastig zijn in het cultiveren volgens deze Fa, alles van jullie zal zijn. Dat is zeker het geval, dus zolang je het serieus studeert, zal dit hetzelfde zijn als wanneer ik je rechtstreeks zou onderwijzen. Na hierover te hebben nagedacht, besloot ik dat het beter was minder vaak te spreken om je zo meer kansen te geven om te verbeteren, tot je eigen inzichten te komen en je eigen pad te bewandelen. Wanneer ik de Fa echter niet vaak onderwijs, zijn het niet de ontberingen of beproevingen die jullie ondergaan en waarvan jullie weten dat ze vreselijk hard zijn, die me het meest zorgen baren. Deze zijn niet het moeilijkste; want hoe hard een beproeving ook mag zijn, het zal voorbij zijn zodra je er doorheen bent en op dit punt zijn de dingen duidelijk voor jullie. Het stilletjes cultiveren in troosteloze eenzaamheid, niet in staat om een een straaltje hoop te zien, is echter het moeilijkst van alles. Elke vorm van cultivatie brengt het ondergaan van een dergelijke beproeving en een pad met dergelijke kenmerken met zich mee. Enkel wanneer iemand kan volharden en gestaag vorderingen kan maken, kan dit voor ware ijver staan. Het is gemakkelijk erover te praten maar het in daden omzetten is enorm moeilijk. Dat is waarom gezegd wordt dat je zeker je ultieme bestemming zult bereiken indien je altijd cultiveert alsof je pas begonnen bent.

Jullie hebben allemaal gezien dat in de huidige samenleving negatieve dingen welig tieren. Ze stimuleren de gehechtheden van mensen, beïnvloeden hun geest en ziel, en sleuren zo de mensen van de wereld voortdurend neerwaarts. Het is schrikwekkend. Dafa discipelen zijn menselijke beoefenaars, geen goden die cultiveren en als mensen die cultiveren, zullen ze dus in bepaalde mate verstoord worden. Indien ze zichzelf niet goed kunnen handhaven, zijn ze net als gewone mensen en hun gedrag is net als dat van gewone mensen wanneer ze verstoord worden. Sommige studenten hebben niet veel meegemaakt in de zin van beproevingen en zijn geleidelijk aan laks geworden. Dit betekent dat ze gehechtheden gecreëerd hebben aan de verscheidene verleidingen van de gewone maatschappij en dat ze neergehaald werden door hun aantrekkingskracht. Natuurlijk hebben verschillende mensen verschillende menselijke gedachten terwijl ze cultiveren en hun aangeboren kwaliteit is verschillend, net zoals hun houding ten aanzien van cultivatie, natuurlijk, verschillend is.

Het meest kostbare is erin slagen voortdurend vooruitgang te maken in deze slopende omstandigheden, onder druk en niet in staat hoop te zien. Dit is het meest kostbare, en meest grootse.

Ik heb ontdekt dat vele studenten, in deze periode dat ze me niet konden zien, betrekkelijk laks geworden zijn en niet zo strikt met zichzelf. Cultivatie is werkelijk iets plechtigs. Twee aarde's werden reeds doorlopen sinds de creatie van de wereld en deze eonen-oude geschiedenis staat volledig in het teken van het finale moment van vandaag. Deze tijd is, in realiteit, maar een oogwenk of het wuiven van een hand, zoals goden het bekijken. Maar in deze dimensie van de mens vereist het een proces dat tijd vraagt. Hoe lang dan ook iets in menselijke dimensie-tijd kan duren, het is nog steeds maar een oogwenk voor de goden. In deze menselijke ruimte moeten vele jaren verstrijken en terwijl de tijd verstrijkt, zijn sommige studenten geneigd minder vlijtig te worden en wat achterop te raken. Jullie moeten waakzaam zijn wat dit probleem betreft. Ik denk dat het in orde zal zijn als je hier van nu af aan aandacht aan besteedt. Vanuit een ander standpunt, het pad dat jullie nu gegaan zijn en alles wat jullie hebben meegemaakt, zoals de grote verspreiding van Dafa en de daden van onze beoefenaars - niets van dit alles kan toevallig zijn. Gewone mensen zouden nooit de kans krijgen om alles te ervaren wat jullie hebben doorgemaakt. Het ontvouwen van een dergelijk groot gebeuren zoals dit in de menselijke wereld kan in geen geval toeval zijn. Denk er even over na en je zal zien dat het echt niet gewoon is. Aangezien jullie het al zovele jaren hebben doorstaan, waarom kunnen jullie het niet goed doen in het laatste stuk van de reis? Onvoldoende toegewijd zijn in cultivatie is eigenlijk geen kleinigheid. Op het moment dat je het rustig aan doet, zal je weggeleid worden door het menselijk denken en een zijweg of een omweg nemen, en je zal gebrekkig samenwerken met elkaar bij het valideren van de Fa en het verhelderen van de feiten.

Elk van de projecten van onze Dafa discipelen die de feiten verhelderen en mensen redden is zelf-georganiseerd en vrijwillig met het oog op het valideren van de Fa en jullie hebben gezien wat jullie bereikt hebben. De media-entiteiten en netwerken die Dafa discipelen opgericht hebben, en alles wat jullie hebben bereikt, jagen de kwade elementen schrik aan. De verdorven CCP heeft China’s volledige staatsapparaat gemobiliseerd – niet alleen zijn propaganda-organen – en tengevolge hiervan zijn al haar intitiatieven rond buitenlandse zaken stilgevallen. Het bestaat allemaal alleen maar om Falun Gong te vervolgen. Terwijl Dafa discipelen de waarheid verhelderen, is het waarlijk als één man tegen honderd, of zelfs als één tegen duizend en hebben ze deze beproeving, die het kwade creëerde en tegen Dafa discipelen richtte, doeltreffend aan het licht gebracht. In de laatste tientallen jaren heeft de kwaadaardige CCP altijd een façade hooggehouden en vrede en voorspoed voorgewend zodat de wereld de rechtmatigheid van de heerschappij van de verdorven Partij zou erkennen. Op dit moment, is het kwade in andere dimensies al sterk uitgedund en is haar controle over mensen aan het tanen. Voor Dafa discipelen zijn de dingen dus over het algemeen steeds gemakkelijker en meer ontspannen geworden. Maar als dingen comfortabeler worden, neemt de druk af; en als de druk afneemt, kan men neigen naar een verlangen naar comfort, naar de wens naar meer gemak, naar een beetje ontspanning en naar het zoeken van een beetje verademing. Maar de realiteit is dat het leven van elke Dafa discipel sterk verbonden is met zijn cultivatie, als schakels in een ketting. Dus wanneer je ontspant, komt dit neer op ontspannen in je cultivatie.

Sommige Dafa discipelen werken aan projecten om mensen te redden en zijn druk bezig en werken hard. Ik ben me van dit alles bewust. En ik weet dat sommige Dafa discipelen heel weinig tijd hebben om te rusten en dat ze vele uitdagingen moeten aangaan. Maar hoe dan ook, hebben we niet allen op dit moment gewacht? Of je nu geloften gemaakt hebt in het verleden of speciaal voor deze zaak naar hier bent gekomen, wat voor ons ligt vandaag, op dit moment, is wat Dafa discipelen op het punt staan te doen en lang afgewacht hebben. Hoewel wat je aan het doen bent het redden van mensen is, zijn jullie niettemin ook jezelf aan het cultiveren en wat zich dus manifesteert in deze menselijke omgeving, zal niet volledig goddelijk zijn. Mochten de mensen van de wereld je goddelijke verschijning kunnen zien en de wonderen die je verricht, dan zou dit de betovering verbreken van de waan die dit  een gewone en menselijke plek maakt. In dat geval zou er niet zoiets bestaan als cultivatie van Dafa discipelen of het redden van mensen en de ontberingen zouden ophouden te bestaan. En zonder deze dingen zou je cultivatie minder heilig worden. Dus het is om deze reden dat jullie gewone menselijke wezens lijken te zijn. En er is meer dan dat. Zoals ik net zei, deze soort cultivatie-omgeving, waar men niet kan zien wat komen zal en waar men is ondergedompeld in langdurige eenzaamheid, is de moeilijkste om te verdragen en het kan iemand gemakkelijk achterop doen raken. Dit is de grootste test in cultivatie.

Natuurlijk zijn de kwade factoren op het Chinese vasteland nog steeds alomtegenwoordig op sommige plaatsen. Hoewel de meerderheid van de kwade factoren al weggeruimd werden, slagen ze er op sommige plaatsen en in sommige scenario’s, nog steeds in om slechte mensen te beheersen en op duistere manieren te handelen. Een aantal van onze studenten zal dus echt een grote  druk ervaren wanneer ze dingen willen doen. Hetzelfde geldt voor buiten China; ik bedoel dat diegenen die werkelijk aan het front staan, deze druk zullen voelen. Hoe dan ook, en ongeacht de omgeving waarin ze zich bevinden, alle Dafa discipelen moeten het goed doen.

Gisteren besprak ik met onze Dafa discipelen van NTDTV enkele lopende zaken.

Nog iets anders op dit ogenblik, waar jullie je allemaal bewust van zijn, is dat studenten die niet toegewijd waren – mensen die lange tijd niet naar voren traden en tekortschoten – begonnen zijn naar voren te treden in een constante stroom nu het klimaat veranderd is. Op het Chinese vasteland, zijn nogal wat Dafa discipelen uit de meest ernstig vervolgde en zwaarst onderdrukte gebieden naar voren getreden na dit lange tijd nagelaten te hebben.

Er zijn ook sommige mensen die vanuit China naar hier gekomen zijn en er ontstonden conflicten toen ze probeerden samen te werken met overzeese Dafa discipelen. Dit heeft ertoe geleid dat Dafa discipelen over de hele wereld het gevoel kregen dat de dingen gecompliceerder geworden zijn. De voornaamste reden hiervoor is echter iets anders dan hun cultivatiestatus.

De noties die mensen van het Chinese vasteland hebben, werden gevormd onder invloed van de cultuur van de kwaadaardige CCP. Hun concepten, denk- en levenswijze, en hun dagdagelijks gedrag werden allemaal gevormd in zulke omstandigheden. De mensen in de Westerse samenleving of diegenen van samenlevingen die niet onder het bewind staan van de kwaadaardige communistische partij leven op een menselijke wijze die natuurlijk is, met verschillen tussen mensen, die gewoon van culturele aard zijn. In een dergelijke natuurlijke samenleving delen mensen een gemeenschappelijke manier van leven die belang hecht aan kalm blijven, vriendelijk en ruimdenkend zijn en niet op je hoede zijn onder de mensen. Dit is normaal en voordat de kwaadaardige Partij er was, waren Chinese mensen ook zo. Maar in de Chinese samenleving van vandaag, gebruikt de verdorven CCP voortdurend leugens, haat en ‘strijd’ om mensen op te voeden van geboorte tot volwassenheid. Ze gebruikt onophoudelijk valse principes om mensen op te voeden en doet dit altijd op basis van haar eigen noden, wat erin resulteert dat het gedrag van mensen afgestemd raakt op wat zij wil, terwijl hun dagelijkse handelswijze verder degenereert. Sommige mensen op het Chinese vasteland spreken echter nog steeds over oude tradities en enkelen hebben nog steeds traditionele waarden. Het bestaan van zulke mensen was wat aanleiding gaf tot de Culturele Revolutie en was waarom er toen allerlei soorten politieke bewegingen waren om voortdurend de tradities van de Chinese mensen neer te slaan en te vernietigen. De jeugd van vandaag is opgegroeid met niets dan Partij-cultuur en leugens en hun denkwijze die werd gevormd temidden van deze leugens, net als hun handelswijze, staat in schril contrast met die van mensen van andere naties. In andere samenlevingen, wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, zijn ze in staat om openlijk te spreken over alles en zelfs als ze elkaar niet kennen, kunnen ze oprecht en vrijuit spreken. Dit is gewoon onmogelijk voor mensen van het Chinese vasteland. De studenten die dus van het vasteland komen, doen dingen en gaan met anderen om op een andere manier dan mensen van buiten China. Studenten van buiten China begrijpen de studenten van daar niet en kunnen niet begrijpen wat ze zeggen en doen en vragen zich af, “Hoe kunnen ze dingen zo doen? Waarom is deze persoon zo vreemd?” De realiteit is dat Chinese mensen die er werden toe aangezet tegen mekaar te strijden en elkaar te verklikken in de vele politieke campagnes van de kwaardaardige Partij, na dergelijke vervolging te hebben meegemaakt, zichzelf afgesloten hebben uit gewoonte en dit was vooral het geval tijdens de vervolging van Dafa discipelen. Dafa discipelen zouden echter begrip moeten kunnen opbrengen voor mekaar. En omgekeerd, mensen van het Chinese vasteland, die dat soort mentaliteit in China gevormd hebben, kunnen mensen in het buitenland niet begrijpen en vragen zich af, “Hoe kunnen deze vreemdelingen zo dom zijn?” Ze kunnen evenmin Chinezen begrijpen die al lange tijd uit China weg zijn en vragen zich af, “Hoe komt het dat zij dingen op deze manier doen?” Inderdaad, als menselijke wezens zou iedereen eigenlijk gewoonweg normaal moeten doen. Dit is een gebied waarop je begrijpend moet zijn jegens de ander en goed moet samenwerken.

Vanwege de verschillende denkwijze van studenten van het Chinese vasteland, de onsuccesvolle samenwerking, hun abnormale kijk op de dingen, hun voortdurende onenigheid met mensen en hun geslotenheid, vragen sommige Dafa discipelen van buiten China zich af of studenten van het vasteland spionnen zijn. In veel plaatsen heeft dit onrust gezaaid en redelijk wat verstoring veroorzaakt. Ik denk dat je weet wat ik voorheen gezegd heb, namelijk, dat ik ook spionnen zal redden. Hij mag dan een spion zijn in dit leven maar in zijn vorige levens was hij misschien uitmuntend. En allen kwamen voor deze Fa. Dus waarom zouden we hem veroordelen op basis van dit leven alleen? Zouden we hem in dat geval dan niet langer moeten redden? Hij heeft gewoon een ander beroep, dat is alles. Natuurlijk, het soort werk dat hij doet kan inderdaad schade berokkenen waardoor hij zonden zou kunnen begaan hebben jegens Dafa. Maar ik denk dat de Fa immens is en dat dit toch de Grote Wet van de kosmos is en dat deze alles kan oplossen. Zolang je je hart opent en tolerant bent, denk ik dat om het  even wat kan veranderen. Toen ik de Fa verspreidde in China, waren er zoveel studenten die lid waren van de kwaadaardige Partij en veteraan kaderleden van het Rode Leger, er waren veel partijsecretarissen, veel studenten van bureaus voor nationale en openbare veiligheid, en veel studenten van het leger – zelfs leden van het derde of tweede directoraat van de inlichtingendienst van de militaire generale staf. Het is niet zo dat ze werkelijk de andere kant kozen tijdens de vervolging maar het is eerder zo dat ze angstig en verward werden in het aangezicht van de vervolging. De persoon is uiteindelijk een menselijk wezen, en is in staat om wat dan ook te doen onder druk. Zodra hij helder wordt, zal hij zeker terugkomen. Het is gewoon een kwestie van tijd.

Het redden van mensen is gewoon dat, het redden van mensen en selecteren en kiezen zou niet genadevol zijn. Dit is vooral nu het geval, nu de menselijke samenleving dit punt bereikt heeft en alles uiteen valt. Het enige criterium nu is wat een persoon zelf wil. Ik besprak dit gisteren nog. Ik zei dat er nooit in de geschiedenis een tijdperk was waarin mensen zo slecht geworden zijn als ze vandaag zijn. En dit is vooral zo voor de mensen in het Chinese vasteland, van wie de totale morele teloorgang een nooit gezien dieptepunt bereikt heeft. Als je op straat loopt en de gedachten van mensen observeert, zijn er weinigen die goede dingen in gedachten hebben, velen denken elk moment aan slechte dingen en het meeste van wat ze doen is slecht. De samenleving als geheel zet tot deze dingen aan en de kwaadaardige Partij trekt mensen naar beneden. Wat Dafa discipelen betreft, deze vervolging zal hen toelaten, hoe dan ook – ongeacht hoeveel fysiek lijden en mentale kwelling ze teweegbrengt, om hun karma te elimineren en hun Voltooing tegemoet te gaan. Wat Dafa discipelen wacht zijn al de beste dingen. Is dit niet het doel van je cultivatie? Maar volgens de sinistere regelingen van de oude krachten is deze door de kwaadaardige Partij uitgevoerde vervolging van de wereld – en vooral van de Chinese mensen – gesmeed door de oude krachten om zogezegd “Dafa discipelen te helpen om de Voltooiing te bereiken”, ongeëvenaard in zijn gruwel. Drijft het de Chinese mensen niet naar de vernietiging door mensen te verderven en hen zonden tegen Dafa te laten begaan? Hoewel het de oude krachten waren die deze walgelijke vervolging regelden, is het desalniettemin omwille van Dafa discipelen dat de Chinese mensen zulke schande en lijden hebben verduurd. Dus vanuit dat perspectief, zou je hen dan niet moeten gaan redden? Zouden Dafa discipelen hun hart niet wijd open moeten zetten? Zijn zelfs diegenen die de vervolging uitvoeren, met uitzondering van het hoofd van het kwaad, niet zelf het doelwit van de vervolging?

Ik wilde zo duidelijk maken dat op dit ogenblik, nu veel van jullie verschillende projecten onderbemand zijn, sommige Dafa discipelen die uit China komen nog steeds geen plaats hebben in een project.  Ik zou zeggen dat je je geen zorgen hoeft te maken over of ze al dan niet ‘getransformeerd’ zijn. Zolang de persoon die kwade omgeving achter zich heeft gelaten, zal hij zijn helderheid terugwinnen en spijt voelen. Hoewel het een schande was, moet de persoon een kans krijgen om terug te komen. Beoefenaars moeten toch menselijke gedachten hebben om te cultiveren. De zwakke plekken van een dergelijk persoon zullen zeer gevoelig zijn wanneer ze geraakt worden en soms zal de persoon zich zelfs verdedigen met één of ander argument uit angst voor minachting. Dus, ongeacht hoe hij daar weg geraakte, hij zou nog steeds in staat moeten zijn deze omgeving van Dafa discipelen binnen te komen. Je kan deze mensen niet wegduwen. Integendeel, je zou vriendschappelijk met hen moeten omgaan en ze warmte tonen. Wat ze ook denken of doen en hoe verschillend hun denkwijze ook is, ze zullen geleidelijk mensen in andere landen leren kennen en waarderen hoe ze hun levens leiden. Open je hart en je geest wat meer, want ze zijn jullie medebeoefenaars, Meesters Dafa discipelen. Je moet hen blijk geven van tolerantie. Als je je echt niet comfortabel voelt om zo iemand op een bepaald project te plaatsen of om hem te vragen iets te doen, kan je inlichtingen inwinnen bij de Dafa discipelen in China uit zijn streek over zijn specifieke omstandigheden. Indien hij oorspronkelijk een Dafa discipel was, denk ik dat het geen probleem zal vormen hem erbij te betrekken. Dafa kan zelfs diamant sterker maken, dus zou het kunnen dat wij zo een persoon niet kunnen helpen verbeteren? Geen enkele omgeving kan vergeleken worden met die van Dafa discipelen. Zolang je rechtschapen gedachten, als Dafa discipelen, een beetje sterker worden en je een beetje beter kan samenwerken met minder conflicten, zal de kracht van je inspanningen om mensen te redden groter worden.

Momenteel vergen sommige van jullie projecten heel wat hard werk. Noemenswaardig zijn vooral de mediaprojecten, die een betrekkelijk groot aantal mensen vereisen. Opdat een media-entiteit echt het effect van het redden van mensen kan hebben en het werkelijk de sterktes van een mediakanaal ten volle kan benutten, moet het vaste voet krijgen in de gewone maatschappij. Vaste voet hebben in de gewone maatschappij blijft niet slechts bij woorden. Het is eerder iets waar je werkelijk naar moet handelen. Als je vaste voet wil krijgen in de gewone maatschappij, moet je die entiteit goed leiden. Het ultieme doel en uitgangspunt voor elke onderneming in de gewone maatschappij is zaken doen en geld verdienen. Hoewel je uitgangspunt het redden van mensen is, moet je je nog steeds goed vestigen in de maatschappij, in een financieel positieve cyclus geraken en zo veel mogelijk de maatschappelijke managementmethoden aannemen. Mocht iets niet helemaal juist zijn voor de menselijke samenleving, dan zou het zeker niet algemeen aanvaard worden. Dus wanneer iedereen bepaalde managementmethoden gebruikt, betekent dit dat ze de behoeftes van mensen invullen en dat goden een dergelijke vorm  in de samenleving toestaan. In de laatste twee eeuwen is bewezen dat de manier waarop ondernemingen te werk gaan, levensvatbaar is en je zou kunnen zeggen dat dit het resultaat is van wat gewone mensen geleerd hebben via ervaring. Waarom kunnen we deze conventies dan niet volgen wanneer we die van ons runnen?

Dafa discipelen hebben allemaal in gedachten, “We willen naar de frontlinie stormen, hoe hard of hoe uitputtend het ook mag zijn of zelfs al missen we hierdoor nachten slaap – we kunnen en zullen alles doen wat nodig is.” Maar als het op management aankomt, wankelen ze. Zeiden jullie niet dat jullie alles zouden doen wat nodig is? (Publiek lacht) Zijn jullie niet allen geëvolueerd van niet weten hoe iets te doen naar weten hoe iets te doen? Hoe komt het dan dat jullie dit deel niet goed kunnen doen? Alleen door een media-entiteit goed te leiden kan ze sterker worden en beter het gewenste effect bereiken. Op dit ogenblik gaat veel tijd verloren aan het uitzoeken hoe ze kan blijven bestaan en aan bij elkaar scharrelen van geld om ze in stand te houden – hoe moeilijk is het niet geweest! Als jullie er echt over nadenken en er wat moeite in steken, denk ik dat het resultaat fantastisch zal zijn. Of je nu sponsors zoekt of advertentieruimte verkoopt, al dit werk achter de coulissen om kapitaal te verzamelen voor de mediabedrijven is hetzelfde als dat van diegenen die werken als het publieke gezicht van de onderneming – de machtige deugd is precies dezelfde. Het zou niet kunnen dat iemands machtige deugd groter is omdat hij artikels schrijft of als redacteur of vertaler werkt, vaak in of op deze media verschijnt of omdat hij een bijzondere taak heeft. Elk van jullie die deelneemt aan deze media-entiteit is, als Dafa discipel, dezelfde, ongeacht je taak hierin.

Wanneer je echter te maken krijgt met deze kwestie die je lange tijd in verwarring gebracht heeft, in het aangezicht van de uitdagingen voor je, waarvan je je volledig bewust bent, zet je een stap terug in plaats van vooruit en weiger je het te doen. Ik wil jullie hier vertellen, als Meester, dat ik een goed beheer van de mediabedrijven steun. Ik heb de verantwoordelijken van de media-entiteiten gezegd dat ze hiervoor inspanningen moeten leveren. Maar er zijn nog mensen die hierover niet helder zijn en die dit korte-termijndenken hebben, namelijk, “Wanneer Fa-rectificatie iets vereist, zullen we het doen. Wanneer het afgelopen is, is het niet meer nodig .” Maar dit is niet hoe dingen werken. Wanneer Dafa discipelen iets doen, is het nooit alleen maar voor dat ene ding. Wat je ook doet, je zou zowel met het heden als met de toekomst rekening moeten houden en je zou zowel de taak als alles wat er aan gerelateerd is in aanmerking moeten nemen. Op dit ogenblik wordt dit culturele kader gebruikt om mensen te redden en de Fa te valideren, maar zal dit kader niet aan de toekomst nagelaten worden? Zal het niet aan de mensen van de toekomst gegeven worden om na te volgen?

Dan is er ook nog een andere managementkwestie gerelateerd aan hoe je een mediabedrijf moet runnen. Jullie hebben allemaal de houding van “Als ik iets wil doen, dan zal ik het doen. Maar als iemand me zegt iets te doen, dan ga ik er niet voor.” Hoe kan dat werken? Jullie zijn Dafa discipelen. Als je in een gewoon bedrijf werkt, dan doe je wat je baas je vraagt. Dus hoe komt het dat bij een Dafa project, wanneer je iets voor Dafa doet, je niet wil luisteren wanneer iemand iets zegt, je iets vraagt te doen, of je een taak toebedeelt? Denk er eens over: is dat correct? Als we vaste voet willen krijgen in de maatschappij en die media-entiteit zijn rol doeltreffender willen laten spelen, dan moet je het runnen met gewone middelen. Dat is wat ik het televisiestation, de radiozender, de Epoch Times krant en de andere media-entiteiten vertelde. Het was iets wat ik hen vertelde. Als je deze mediavormen wil gebruiken om de feiten te verhelderen en om mensen te redden, dan moet je die aanpak hanteren. Wat gewone mensen ook doen of hoe ze een bedrijf ook runnen, dat is hoe je het moet doen. Het is slechts dat je motief het redden van mensen is. Daarin ligt het verschil.

Praktijkervaring heeft aangetoond dat de menselijke managementstijl redelijk doeltreffend is, dus waarom gebruik je het niet? Misschien zal dit kader voor het doen van dingen aan de toekomst nagelaten worden. Maar als je me vertelt dat met jullie beleidsproces, niemand naar elkaar luistert, kan dat kader dan aan de toekomst nagelaten worden? Nee, dat zou niet werken. Als mensen niet willen luisteren wanneer je hen een taak toewijst en ze gewoon willen doen wat ze leuk vinden, en iedereen de dingen doet op zijn eigen manier, kan dit ooit werken? Het is zoals deze vuist – hij is sterk wanneer iedereen samenklemt (Meester maakt een vuist) maar als je zegt dat die dat wil doen en die iets anders en die andere nog iets anders (spreidt de vijf vingers en wijst elke vinger aan), dan zal hij zwak zijn, en zodra hij uitslaat, zal hij afgeweerd worden, niet? Je moet een plan hebben en dingen organiseren, goed coördineren en goed met elkaar samenwerken.

Sommige mensen kunnen denken, “Waarom zou ik luisteren naar die of die? Ik denk dat ik beter gecultiveerd heb dan hij.” Je zou dit niet moeten zeggen. Enkel iemand die goed gecultiveerd heeft, zal tevreden zijn om te doen wat hem is opgedragen en (op die manier denken) bewijst enkel dat je niet goed gecultiveerd hebt. Ik heb gezegd dat de mediabedrijven die jullie leiden niet inherent deel uit maken van Dafa en dat de plichten die samengaan met de rol die je toebedeeld kreeg niet je cultivatieniveau vertegenwoordigen. Jullie zijn Dafa discipelen en jullie zijn samengekomen uit eigen wil met het doel bewuste wezens te redden en de Fa te valideren. Jullie hebben dit project opgebouwd om mensen te redden en de Fa te valideren. Dit is hoe je de dingen zou moeten bekijken. Gezien deze onderneming geen deel uitmaakt van Dafa, zou ze stevig voet moeten krijgen in de maatschappij en gewoon zijn. Waarom zou iets gewoons niet met gewone methoden geleid mogen worden? De baan van een gewoon persoon heeft niets te maken met hoe hoog zijn niveau was in de Hemel, noch vertegenwoordigt het de hoogte van een beoefenaars huidige rijk of hoe goed hij gecultiveerd heeft. Gezien je dit principe begrijpt en je weet dat het feit alleen dat iemand je baas is, niet betekent dat hij gecultiveerd heeft tot een hogere positie, zouden er dan nog steeds kwesties van ontevredenheid of jaloezie bij betrokken mogen zijn? Het is ok dat iemand je aanstuurt omdat het voor Dafa is. Wanneer je in de gevangenis geconfronteerd werd met vreselijke vervolging, wanneer je geslagen en uitgescholden werd door slechte mensen en gecommandeerd werd, verviel je toen in ontevredenheid? Waarom kan je het dan niet doen, wanneer je betrokken bent in zoiets heiligs?

Vandaag zitten er heel veel Dafa discipelen voor me en daarom wilde ik de dingen goed uitleggen. Jullie hebben het heel goed gedaan met de media-entiteiten en jullie hebben al een gigantisch effect bereikt in het redden van mensen. Dit is dus iets dat goed gedaan moet worden. Meesters wens is dat jullie erin slagen ze stevig voet te doen krijgen in de samenleving en ze tot solide goeddraaiende ondernemingen zullen maken zodat ze een nog grotere impact hebben en zelfs nog meer zouden doen om bewuste wezens te redden. Dit is wat ik wilde zeggen. Wat het management betreft, zou je departementen moeten hebben, een kaderniveau en mensen die het praktische werk doen. De rollen zijn verschillend maar wat ze gemeen hebben is dat ene doel van het valideren van de Fa. Diegenen die dingen leiden en diegenen die taken uitvoeren, verdienen dezelfde machtige deugd. Jullie ondersteunen de vorm van die media-entiteit en gebruiken het om bewuste wezens te redden, dus jullie impact is dezelfde.

Ik heb veel te zeggen maar om het even wat ik aanhaal zou teveel nadruk leggen op dat onderwerp. Ik zal niet veel meer zeggen. Ik wou enkel in algemene bewoordingen spreken over dingen op dit ogenblijk. Als jullie vragen hebben die jullie echt willen stellen of die dringend opgehelderd moeten worden, kunnen jullie die op strookjes papier schrijven en ik zal ze voor jullie beantwoorden. (Applaus)

Als we kijken naar de essentie van de huidige situatie, kunnen we zien dat de factoren van het kwaad afgemaakt zijn en dat het kwade spook van de verdorven CCP vernietigd werd. Het is alleen dat sommige van haar boodschappen nog steeds bestaan – bijvoorbeeld, in sommige van haar boeken of foto’s uit het verleden – samen met haar kwade factoren, hoewel de meeste van die kwade factoren vernietigd werden. De schade berokkend aan Dafa discipelen wordt verooraakt door het zootje laaghartige geesten en rotte demonen die bestaan in de plaatsen van lage niveaus die door de Fa-rectificatie geraakt werden. Die dingen worden rechtstreeks georkestreerd door de kwade factoren en de oude slechte factoren van zelfs nog hogere niveaus zijn laag na laag werkzaam. Maar in China heeft het kwade spook van de CCP reeds lang afgedaan. Zoals je weet, zijn er factoren van het kwade spook aan het werk achter de slechte Partij. Wie zou voorheen hebben durven zeggen dat de kwaadaardige Partij slecht was? Mensen durfden niets te zeggen, zelfs niet achter gesloten deuren in hun huizen. Mensen waren zelfs bang bij de gedachte alleen al en ze hadden het gevoel dat iets hen in het oog hield. Nu echter, durft iedereen – van de centrale autoriteiten van de kwaadaardige Partij tot het gewone volk – het in het openbaar te vervloeken. Telkens wanneer ze samenkomen, vervloeken ze de kwaadaardige CCP. Dit toont aan dat de kwade factoren die mensen vroeger onder controle hielden, niet meer bestaan en dat het ermee gedaan is. Waarom dan is haar politieke macht nog intact? Het is gewoon een bende schurken die mensen willen onderdrukken en uitbuiten en aan de macht willen blijven – het is een extreem ontaarde bende die vasthoudt aan macht. Het speelt in de kaarten van de kwade factoren van de oude kosmos die hun slechte gedachten uitbuiten en hen gebruiken om druk te creëren en om dit sinistere klimaat in stand te houden voor de Dafa discipelen die nog naar voren moeten treden of die niet goed gecultiveerd hebben. Die maatschappij is nu rot tot in de kern.

Mocht ik deze zaak nu beëindigen, dan zouden teveel toekomstige levens vernietigd worden. Die mensen die neerdaalden om de Fa te verkrijgen, die mensen die kwamen zodat ze de Fa zouden verkrijgen, zouden tevergeefs gekomen zijn. Ongeacht wat deze levens momenteel aan het doen zijn, in het begin waren ze goden. Ze zagen hoe schrikwekkend het hier was en toch waagden ze de sprong, onverschrokken, ze durfden te komen. Waarom dan? Omdat ze hun hoop stelden in de Fa-rectificatie en Dafa, en ze kwamen vanuit een diep vertrouwen. Hoe ze zich nu ook gedragen, we moeten kijken naar hoe de dingen initieel waren en kijken naar hun geschiedenis, naar hoe dat leven ooit was, en ons uiterste best doen om ze te redden. Dit is uiteindelijk de Grote Wet van de kosmos en voor de ontelbare bewuste wezens is het een zeldzame kans. Het gebeurt enkel deze ene keer hier en als ze kunnen blijven, zullen ze blijven. Zoniet zullen ze voor altijd verdwijnen. Ik vind dus dat we dit moeten blijven doen en hen blijven redden. Mochten de mensen die de Fa vandaag verkregen hebben niet jullie zijn maar anderen en mochten jullie in die omstandigheden verkeren en tot de gewone mensen gerekend worden, denk er eens over: zou je geen medelijden verdienen? En wat de Chinese mensen betreft, die de ergste vervolging ondergaan, zij worden in die mate vervolgd alleen omdat de oude krachten jullie proberen te verstoren. Dit is voor jullie een reden te meer om hen te redden. Op dit moment staat het vast dat je de drie dingen goed moet doen en dat je jezelf goed moet cultiveren. Heb sterke rechtschapen gedachten. Wanneer je jezelf goed cultiveert, zullen je rechtschapen gedachten natuurlijk sterk zijn. Dus voor jullie allen is het redden van bewuste wezens jullie verantwoordelijkheid en jullie historische missie en het is iets dat monumentaal is en heel zwaar.

Jullie weten dat het niet moeilijk voor ons is een persoon te redden; de moeilijkheid zit in de interferentie en de druk van het kwaad. Wanneer een persoon erin slaagt de waarheid te begrijpen en gered te worden, betekent dit, op een fundamenteel niveau, dat alle levens in het kosmisch systeem achter hem, dat hij vertegenwoordigt, meteen ook gered zijn.

Het betekent dat ontelbare aantallen bewuste wezens en immense systemen, zo vele levens, gered worden. Deze immens belangrijke factor maakt het moeilijk voor de persoon om een kans te krijgen om de waarheid te horen en te begrijpen wat voor hem ligt. Het neemt de vorm aan van verscheidene kwade factoren die interfereren met onze verheldering van de feiten maar in essentie heeft het te maken met die immens belangrijke factor achter dit alles. Ik heb net gezegd dat de verantwoordelijkheid van Dafa discipelen monumentaal is en dat deze historische missie niet iets is dat om het even wie op zich zou kunnen nemen – enkel Dafa discipelen zijn dit waardig. Het is schitterend, waarlijk schitterend.

Ik wil terloops iets vermelden. Het is iets waarover ik met jullie nog niet gesproken heb. Ik sprak gisteren over iets op de bijeenkomst en ik moet dit vandaag herhalen. Anders zal het onjuist circuleren. In het verleden, in het kader van de Fa-rectificatie,  hielden goden op elk niveau zich bezig met de vraag wat er zou gebeuren met de mensheid na Fa-rectificatie en goden van een bepaald niveau regelden een groot Laatste Oordeel. Dit kan teruggevonden worden in de Westerse traditie die stelt dat de mensheid een groot oordeel te wachten staat. Het zou echter niet beperkt worden tot de mensheid: alle wezens van de Drie Rijken zouden ermee te maken krijgen. Zelfs overledenen zouden tot leven gewekt worden en het oordeel ondergaan. Dit oordeel zou de eindconclusie zijn van alles dat gebeurd was sinds de schepping van de wereld en zou tevens het begin en de verspreiding van Dafa omvatten en het einde van het redden van bewuste wezens en vooral, zou het alles omatten wat wezens tijdens de finale Fa-rectificatieperiode gedaan hadden – alles zou in vol ornaat tentoongespreid worden. Wanneer ik sprak over ‘bewuste wezens’, gebruikte ik deze uitdrukking in een brede, allesomvattende zin die alles in de kosmos insluit. Ongeacht of de wetenschap van de mens iets organisch of anorganisch noemt, de waarheid is dat alles leeft. De levens van een verscheidenheid aan dimensies, allemaal bewuste wezens, kwamen voor deze Dafa en de levende omgevingen die alle bewuste levens gegeven werden, werden op zich geschapen voor Dafa. Ik zou dan zeggen dat, op het einde, allen het Oordeel tegemoet moeten treden. Ik vermeldde dit niet eerder tijdens het onderwijzen van de Fa, omdat de arrangementen op dat specifiek niveau niet meer gelden; uiteindelijk zal ik het zelf zijn die beslis wat er gebeurt. Het Laatste Oordeel dat zij geregeld hadden, was niet beperkt tot het beoordelen van diegenen die een tegenstrijdige of negatieve rol zouden spelen of tot diegenen die slechte dingen zouden doen. Diegenen die een positieve rol gespeeld hadden zouden namelijk ook het Oordeel moeten ondergaan. Wat zou hen te wachten staan? Hier volgt een voorbeeld. Terwijl je misschien een positieve rol speelde tijdens Fa-rectificatie, blijft de vraag: heb je je verantwoordelijkheden tot het uiterste vervuld? Een ander voorbeeld is, diegenen die hierheen kwamen om Dafa discipelen te zijn: welke geloften hebben jullie gemaakt? Zijn jullie die geloften nagekomen? Wat vereiste de Schepper van jou? Heb je gedaan wat de Schepper van je gevraagd heeft? Als je je originele gelofte niet nagekomen bent of als je niet gedaan hebt wat de Schepper van je gevraagd had, dan zou je niet voltooid hebben wat je verondersteld werd te doen en je zou de Schepper in feite misleid hebben. Gezien je dus schade berokkend zou hebben aan je lokale omgeving, aan de voortgang van de Fa-rectificatie en aan de bewuste wezens die hierdoor niet gered konden worden, en je dus schade berokkend zou hebben aan de verschillende niveaus van de kosmos, zou je aansprakelijk gesteld worden. Ik heb gisteren hierover gesproken en ik moet dit vandaag voor jullie herhalen zodat het niet onjuist rondverteld wordt. Ik heb hierover nog niet eerder gesproken en ik wilde het er niet over hebben omdat ik weet dat jullie reeds zoveel meegemaakt hebben. Maar uiteindelijk, hoe je ook tegenover jezelf en Fa-rectificatie komt te staan, als je er niet in geslaagd bent het goed te doen, zal je waarlijk aansprakelijk gesteld worden.

Jullie kunnen me nu jullie vragenstrookjes overhandigen en ik zal jullie vragen beantwoorden. (Applaus)

 

Li Hongzhi,

07 juni 2009

 

 

Noot van de vertaler: het vraag en antwoord gedeelte is nog niet vertaald in het Nederlands.