Appendix I  Vereisten voor Falun Dafa assistentiecentra

 

I.                    Alle lokale Falun Dafa assistentiecentra zijn vrijwilligersverenigingen voor echte cultivatiebeoefening, dienen enkel voor het organiseren en assisteren van cultivatieactiviteiten en mogen noch gerund worden als economische ondernemingen noch bestuurd worden volgens de methoden van administratieve organisaties. Ze mogen geld noch bezittingen houden. Er mogen geen activiteiten georganiseerd worden voor het genezen van ziekten. Assistentiecentra moeten op een losse manier geleid worden.

II.                 Alle assistenten en stafleden van de Falun Dafa hoofdassistentiecentra moeten echte beoefenaars zijn die enkel Falun Dafa beoefenen.

III.               De verspreiding van Falun Dafa moet geleid worden door de essentie en innerlijke betekenis van de Grote Wet. Noch persoonlijke zienswijzen noch methoden van andere beoefeningswegen mogen gepromoot worden als de inhoud van de Grote Wet, anders zullen beoefenaars ertoe gebracht worden onjuiste gedachten te hebben.

IV.              Alle hoofdassistentiecentra moeten de leiding nemen om de wetten en de regels van het land waar ze gevestigd zijn na te leven en ze mogen niet tussenbeide komen in politieke aangelegenheden. De essentie van cultivatiebeoefening is de inborst van beoefenaars verbeteren.

V.                 Alle locale assistentiecentra zouden indien mogelijk contact met elkaar moeten houden en ervaringen uitwisselen om de algemene verbetering van alle beoefenaars van de Grote Wet vooruit te helpen. Geen enkele streek mag gediscrimineerd worden. Redding bieden aan de mensheid betekent geen onderscheid maken ten aanzien van streek of ras. De inborst van echte beoefenaars zou op alle vlakken zichtbaar moeten zijn. Diegenen die de Grote Wet beoefenen zijn allen beoefenaars van dezelfde praktijk.

VI.              Men moet met klem weerstand bieden aan elk gedrag dat de innerlijke betekenis van de Grote Wet ondermijnt. Het is geen enkele beoefenaar toegestaan om dat wat hij ziet of hoort of datgene waar hij toe verlicht is geraakt op zijn eigen niveau, te promoten als de inhoud van Falun Dafa en dan te doen wat men noemt “de Wet onderwijzen”. Dat is zelfs niet toegestaan als hij mensen wil leren om goede daden te doen, omdat dat niet de Wet is, maar enkel vriendelijke woorden van advies voor gewone mensen. Ze dragen niet de kracht die de Wet heeft om mensen te redden. Iedereen die zijn of haar eigen ervaring gebruikt om de Wet te onderwijzen wordt beschouwd als iemand die de Wet ernstig ondermijnt. Wanneer men mijn woorden aanhaalt, moet men eraan toevoegen: “Meester Li Hongzhi zegt …” etc.

VII.            Het is discipelen van de Grote Wet verboden hun beoefening te vermengen met de praktijken van eender welke andere cultivatieweg (diegenen die fout gaan zijn altijd dit soort mensen). Iedereen die deze waarschuwing negeert is zelf verantwoordelijk voor alle problemen die zich voordoen. Geef deze boodschap door aan alle beoefenaars: het is onaanvaardbaar om de ideeën en intentie van andere praktijken in gedachten te hebben tijdens het doen van onze oefeningen. Slechts één onmiddellijke gedachte is zo goed als het nastreven van dingen in die andere beoefeningsmethode. Wanneer de praktijk eenmaal wordt vermengd met andere praktijken zal de Falun vervormd raken en zijn effectiviteit verliezen.

VIII.         Falun Dafa beoefenaars moeten hun inborst cultiveren samen met het uitvoeren van de bewegingen. Diegenen die enkel focussen op de oefenbewegingen maar cultivatie van inborst verwaarlozen, zullen niet erkend worden als Falun Dafa beoefenaars. Daarom moeten beoefenaars van de Grote Wet het studeren van de Wet en het lezen van de boeken tot het essentiële deel van hun dagelijkse cultivatie maken.

 

Li, Hongzhi

20 april 1994

 Appendix II  Bepalingen voor Falun Dafa discipels bij het verspreiden van de Grote Wet en het aanleren van de oefeningen

 

I.                    Wanneer ze de Grote Wet bij het publiek promoten mogen alle Falun Dafa beoefenaars enkel de statements “Meester Li Hongzhi stelt…” of “Meester Li Hongzhi zegt…” gebruiken. Het is absoluut verboden om wat men ervaart, ziet of weet of dingen van andere praktijken te gebruiken als de Grote Wet van Li Hongzhi. Anders zou wat gepromoot wordt niet Falun Dafa zijn en dit zou beschouwd worden als het saboteren van Falun Dafa.

II.                 Alle Falun Dafa beoefenaars kunnen de Grote Wet verspreiden door middel van bijeenkomsten om in het boek te lezen, door groepsdiscussies of door op oefenplaatsen te spreken over de Wet die Meester Li Hongzhi heeft onderwezen. Het is niemand toegestaan om de vorm van het lezingen geven in een auditorium te gebruiken om de Wet te onderwijzen zoals ik dat heb gedaan. Niemand anders is er toe in staat de Grote Wet te onderwijzen en ze kunnen noch mijn gedachtenrijk noch de echte innerlijke betekenis van de Wet die ik onderwijs begrijpen.

III.              Wanneer beoefenaars over hun eigen ideeën en begrip van de Grote Wet praten tijdens leessessies, groepsdiscussies of op de oefenplaatsen, dan moeten ze duidelijk maken dat het alleen hun “persoonlijk begrip” is. De Grote Wet vermengen met “persoonlijk begrip” is niet toegestaan, nog veel minder is het toegestaan dat iemand zijn eigen woorden gebruikt als de woorden van Meester Li Hongzhi.

IV.              Het is geen enkele Falun Dafa beoefenaar toegestaan een vergoeding te vragen of enige giften te accepteren tijdens het verspreiden van de Grote Wet en het aanleren van de oefeningen. Iedereen die deze regel schendt, is niet langer een Falun Dafa beoefenaar.

V.                 Onder geen enkel beding mag een beoefenaar van de Grote Wet de gelegenheid van het aanleren van de oefeningen gebruiken om patiënten te behandelen of ziekten te genezen. Anders zou dat hetzelfde zijn als de Grote Wet saboteren.

 

Li Hongzhi

25 april 1994


 

Appendix III  De standaarden voor Falun Dafa assistenten

 

I.                    De assistenten zouden Falun Dafa moeten koesteren, enthousiast zijn om ervoor te werken en bereid moeten zijn om anderen vrijwillig te dienen. Ze zouden het initiatief moeten nemen om oefensessies te organiseren voor beoefenaars.

II.                 De assistenten mogen enkel cultivatie beoefenen in Falun Dafa. Mochten ze de oefeningen van een andere praktijk bestuderen dan betekent dat automatisch dat ze hun kwalificaties om beoefenaars en assistenten van Falun Dafa te zijn, hebben verzaakt.

III.               Op de oefenplaatsen moeten assistenten strikt zijn met zichzelf maar vrijgevig naar anderen. Ze moeten hun inborst handhaven en behulpzaam en vriendelijk zijn.

IV.              De assistenten zouden de Grote Wet moeten verspreiden en zouden de oefeningen oprecht moeten overbrengen. Ze zouden actief moeten meewerken met en ondersteuning geven aan al het werk van het hoofdassistentiecentrum.

V.                 De assistenten zouden vrijwillig de oefeningen aan anderen moeten aanleren. Een vergoeding in ontvangst nemen of giften accepteren is verboden. Beoefenaars zouden geen roem en voordeel moeten zoeken maar verdienste en deugd.

 

 Li Hongzhi

 


 

Appendix IV  Mededeling voor beoefenaars van Falun Dafa

 

I.                    Falun Dafa is een cultivatiemethode van de Boeddha School. Het is niemand toegestaan om het even welke religies te propageren onder het mom van Falun Dafa beoefening.

II.                 Alle Falun Dafa beoefenaars moeten de wetten van het land waar ze verblijven strikt naleven. Elk gedrag dat het beleid of de regels van een land schendt, zou rechtstreeks in gaan tegen de verdiensten en deugden van Falun Dafa. Het desbetreffende individu is verantwoordelijk voor
de schending en voor alle gevolgen daarvan.

III.               Alle Falun Dafa beoefenaars zouden actief de eenheid van de cultivatiewereld moeten ondersteunen en hun deel bijdragen aan de ontwikkeling van de traditionele culturen van de mensheid.

IV.              Het is studenten - zowel assistenten als discipelen - van Falun Dafa verboden om zonder toestemming van de stichter en meester van Falun Dafa en zonder de toestemming van bevoegde autoriteiten patiënten te behandelen. Verder is het niemand toegestaan geld of giften te ontvangen voor het behandelen van ziekten uit eigen beweging.

V.                Studenten van Falun Dafa zouden cultivatie van inborst als de essentie van onze praktijk moeten beschouwen. Het is hen absoluut niet toegestaan zich te mengen met de politieke zaken van een land en bovendien is het hen verboden om betrokken te raken in elk soort van politieke disputen of activiteiten. Diegenen die deze regel schenden zijn niet langer Falun Dafa beoefenaars. Het betrokken individu zal zelf verantwoordelijk zijn voor alle gevolgen. De fundamentele aspiratie van een beoefenaar is om ijverig vooruitgang te maken in echte cultivatie en om zo snel mogelijk verlichting te bereiken.

 

Li Hongzhi