1. Inleiding

Qigong ontstond in het verre verleden en heeft een lange geschiedenis in China. Vandaar dat de Chinese bevolking een uitzonderlijk voordeel heeft in de beoefening ervan. Als Orthodoxe cultivatiemethodes, hebben de twee Qigong-scholen van Boeddha en Tao vele grote cultivatiewijzen in de openbaarheid gebracht die vroeger alleen maar in het geheim werden onderwezen. De TaoÔstische School heeft zijn zeer unieke cultivatiemethodes, evenals de Boeddha School die ook haar eigen manieren van beoefenen heeft. Falun Gong is een cultivatiemethode op hoog niveau in de Boeddha School. Gedurende mijn lezing, zal ik eerst je lichaam aanpassen om het in een toestand te brengen die geschikt is voor cultivatie op hoog niveau, en dan zal ik Falun (Wet-wiel) en Qiji (energiemechanismen) in je lichaam installeren. Ook zal ik je de oefeningen leren. Naast dit alles heb ik mijn Fashen (lichamen van Gong en Fa) die je zullen beschermen. Maar het hebben van deze dingen alleen is niet voldoende, daar zij niet het doel kunnen bereiken van verhoging van cultivatie-energie. Het is nodig dat je ook de principes begrijpt voor cultivatie op hoog niveau. Dit is waar het boek over gaat.

Ik onderwijs Gong op een hoog niveau, dus ik zal het niet hebben over cultivatie van enig kanaal, acupunctuurpunt, of energiedoorgang. Ik leer je over de Grote cultivatie-Wet (Dafa), de Dafa voor waarachtige cultivatie tot hogere niveaus. In het begin kan het onvoorstelbaar klinken. Maar de toegewijde Qigongbeoefenaar zal niet falen de wonderlijke verfijndheid ervan in te zien, zolang hij het zorgvuldig onderzoekt en ervaart.

1.1 De oorsprong van Qigong

Wat we nu Qigong noemen, werd oorspronkelijk niet zo genoemd. Het stamt van oude Chinese cultivatie die beoefend werd in beslotenheid, of van religieuze cultivatie. Je zult de term ĎQigongí nergens vinden in de teksten van de Innerlijke Alchemie, Tao Tsang, of de Tripitaka. In de loop van de ontwikkeling van de huidige menselijke beschaving is Qigong door de periode heen gekomen waarin de religies nog in het embryonale stadium verkeerden. Het had al bestaan vůůr religies zich vormden. Na het verschijnen van de religies werd het tot op zekere hoogte door deze religies gekleurd. De oorspronkelijke namen van Qigong waren: "De Grote Cultivatie Weg van Boeddha" en "De Grote Cultivatie Weg van Tao". Het had ook nog namen zoals: "De Negenvoudige Innerlijke Alchemie", "De Weg van Arhat", en "De Dhyana van Vajra", etcetera. Nu noemen we het ĎQigongí zodat het beter past bij de moderne ideologie, en het ook makkelijker verspreid kan worden in de samenleving. In feite is Qigong iets dat in China bestaat, zuiver met het doel het lichaam te cultiveren.

Qigong is geen uitvinding van deze cyclus van beschaving. Zijn geschiedenis gaat terug tot het verre verleden. Wanneer is het dan ontstaan? Sommigen beweren dat Qigong een geschiedenis heeft van 3000 jaar en populair werd gedurende de Tang-Dynastie. Anderen zeggen dat het een geschiedenis heeft van 5000 jaar en zo oud is als de Chinese beschaving. Weer anderen beweren op grond van archeologische vondsten dat het 7000 jaar oud moet zijn. Ik houd het er op dat Qigong niet gecreŽerd werd door de moderne mensheid, maar dat het een prehistorische cultuur is. Volgens onderzoek van mensen die over paranormale vermogens beschikken, is het universum waarin we nu leven een entiteit die heropgebouwd werd na negen catastrofale explosies. De planeet waarop we leven heeft al vele malen een vernietiging doorgemaakt. Iedere keer nadat de planeet opnieuw was opgebouwd, is de mensheid zich weer opnieuw gaan vermenigvuldigen. Op dit moment hebben we al ontdekt dat er een heleboel dingen in de wereld zijn die verder teruggaan dan de huidige beschaving. Volgens Darwinís evolutietheorie ontwikkelde de mens zich uit de aap, en is de beschaving niet ouder dan 10.000 jaar. Archeologische vondsten hebben echter aangetoond dat er in de grotten van de Alpen 250.000 jaar oude frescoís zijn van een zeer hoog artistiek niveau, ver uitstijgend boven het kunnen van de moderne mens. In het museum van de Nationale Universiteit van Peru bevindt zich een groot rotsblok waarop een menselijke figuur gegraveerd is die een telescoop vasthoudt waarmee hij hemellichamen observeert. Deze figuur is ouder dan 30.000 jaar. Het is bekend dat Galileo de telescoop met 30 maal vergroting uitgevonden heeft in 1609, net iets meer dan 300 jaar geleden. Hoe kon er dan 30.000 jaar geleden een telescoop zijn geweest? Er is een ijzeren staaf in India waarvan de zuiverheid hoger is dan 99%. Zulk een hoge zuiverheidsgraad van ijzer ligt buiten het bereik van de moderne smelttechnologie. Wie was het die deze beschaving creŽerde? Hoe konden menselijke wezens zulke zaken hebben voortgebracht op een tijd dat ze zelf nog micro-organismen geweest zouden zijn? De ontdekking van deze dingen heeft de aandacht getrokken van wetenschappers overal ter wereld. Vanwege de onverklaarbaarheid wordt dit "prehistorische cultuur" genoemd.

In iedere beschavingscyclus is het wetenschappelijk niveau weer anders geweest. In sommige cycli was het zeer hoog, zelfs hoger dan dat van de huidige mensheid. Maar deze beschavingen werden vernietigd. Vandaar dat ik zeg dat Qigong niet werd uitgevonden of gecreŽerd door de moderne mens, maar ontdekt en geperfectioneerd werd door de mensen van deze tijd. Het is prehistorische cultuur.

Qigong is in feite niet een uniek product van China. Het bestaat ook in andere landen, maar daar wordt het niet Qigong genoemd. In sommige Westerse landen, zoals de Verenigde Staten en Engeland wordt het "magische kunst" genoemd. In Amerika is er een illusionist, David Copperfield, die eigenlijk een meester is in paranormale vermogens. Hij gaf eens een voorstelling waarbij hij door de Chinese muur wandelde. Vlak voor dat hij door de muur heen ging, gebruikte hij een wit laken om zichzelf en de muur te bedekken. Waarom deed hij dat? Door dat te doen, zouden veel mensen geloven dat het om een goocheltruc ging. Het moest op deze manier gedaan worden, omdat hij wist dat er veel mensen met grote vermogens waren in China. Hij was bang dat ze zich erin zouden mengen. Daarom bedekte hij zich, voordat hij de muur in wandelde. Op het moment dat hij uit de muur kwam, strekte hij een hand uit om het laken naar voren te duwen en wandelde toen eruit. Zoals een Chinees spreekwoord zegt: "een expert wil de truc zien, terwijl een leek slechts kijkt voor de opwinding." Bijgevolg geloofde het publiek dat het om een goocheltruc ging. Westerlingen noemen deze paranormale vermogens "magie" omdat zij ze niet gebruiken om hun lichamen te cultiveren maar om wonderlijke dingen te doen en voorstellingen te geven voor vermaak. Daarom, vanuit een laag niveau gezien, dient Qigong voor het verbeteren van de fysieke conditie en het genezen van ziektes. Op een hoog niveau richt het zich op het cultiveren van iemands Benti (het fysieke lichaam evenals de lichamen in andere dimensies).

1.2 Qi en Gong

De "Qi" waar we nu over spreken, werd "Chi" genoemd door de oude Chinezen. De twee woorden betekenen wezenlijk hetzelfde, aangezien beide verwijzen naar de Qi van het universum, een vormloos soort materie in het universum. "Qi" verwijst niet naar lucht. Door cultivatie zal de energie van deze materie worden geactiveerd in het menselijk lichaam, en de fysieke toestand van het lichaam veranderen, wat genezing van ziektes met zich meebrengt en fitheid. Qi is echter niet meer dan Qi. Jij hebt Qi, hij heeft Qi, en iemands Qi kan geen beperkende werking hebben op andermans Qi. Sommige mensen zeggen dat Qi ziektes kan genezen, of dat je iemand wat Qi kunt zenden om zijn ziekte te behandelen. Dit soort beweringen zijn zeer onwetenschappelijk, omdat Qi helemaal geen ziektes kan genezen. Zolang een beoefenaar Qi heeft in zijn lichaam, betekent dit dat zijn lichaam nog geen "Melk Wit Lichaam" geworden is, en dat betekent dat hij nog steeds niet vrij van ziektes is.

Iemand die door beoefening hogere vermogens heeft verworven, straalt geen Qi uit. In plaats daarvan straalt hij een bundel van hoge energie uit. Dit is een hoge energie materie die zich manifesteert in de vorm van licht, met zeer kleine deeltjes en grote dichtheid. Dit is Gong. Alleen dit kan een matigend effect hebben op gewone mensen en alleen dit kan hun ziektes genezen. Er is een gezegde: "Het Boeddha-licht schijnt overal en corrigeert alle afwijkingen naar heelheid en perfectie". Dit betekent dat zij die cultivatie van een orthodoxe Fa beoefenen zeer krachtige energie bij zich dragen. Overal waar zo iemand voorbijkomt, kan iedere abnormale toestand binnen het bereik van zijn energie worden gecorrigeerd en teruggebracht tot normaal. Bijvoorbeeld, ziekte in het lichaam is in feite een abnormale lichamelijke toestand, en de ziekte zal verdwijnen nadat deze toestand is gecorrigeerd. Om het in gewone woorden te zeggen, Gong is energie. Gong heeft fysieke kenmerken. Beoefenaars kunnen het objectief bestaan van zulke energie waarnemen en ervaren door voortgezette beoefening.

1.3 Energiepotentie en Supernormale Vermogens

1.3.1 De Energiepotentie Komt Voort uit De Cultivatie Van Xinxing

De cultivatie-energie, die werkelijk het niveau bepaalt van de energiepotentie, wordt niet verkregen door oefeningen te doen. Het wordt verkregen door de transformatie van de substantie "De" (deugden), en door de cultivatie van Xinxing (innerlijke aard, morele kwaliteit). Dit proces van transformatie is niet, zoals gewone mensen wel denken, zoiets als bij de innerlijke alchemiebeoefening, waarbij men een "smeltkroes" op het "vuur" zet om het "elixer van onsterfelijkheid" te creŽren vanuit de verzamelde "medicinale substanties". De cultivatie-energie waarnaar wij verwijzen ontstaat buiten het lichaam. Vanuit het onderste gedeelte van het lichaam groeit het spiraalsgewijs omhoog, helemaal buiten het lichaam, evenredig met de verbetering van iemands Xinxing. Dan, als het de kruin van het hoofd bereikt, vormt het zich tot een energiepilaar. De hoogte van de energiepilaar bepaalt het niveau van iemands cultivatie-energie. De energiepilaar bestaat in een diepverborgen dimensie, wat het moeilijk maakt voor gewone mensen om deze waar te nemen.

Supernormale vermogens worden versterkt door de energiepotentie. Hoe hoger de energiepotentie is en hoe hoger het cultivatieniveau, des te krachtiger zijn de supernormale vermogens, en des te gemakkelijker zijn ze aan te wenden. Als iemands energiepotentie laag is, zullen zijn supernormale vermogens beperkt zijn en zal hij het moeilijk vinden of zelfs onmogelijk om ze aan te wenden. Supernormale vermogens op zich vertegenwoordigen niet iemands energiepotentie en cultivatieniveau. Wat iemands niveau bepaalt, is veeleer zijn energiepotentie dan zijn supernormale vermogens. Sommige mensen cultiveren terwijl hun supernormale vermogens "opgesloten" zijn. In dat geval kunnen ze een hoge energiepotentie bezitten, maar niet noodzakelijkerwijs veel supernormale vermogens. De energiepotentie is bepalend en wordt verworven door de cultivatie van Xinxing. Dit is het meest cruciale.

1.3.2 Supernormale Vermogens Zijn Niet Wat Een Beoefenaar Nastreeft.

Alle beoefenaars zijn geÔnteresseerd in bovennatuurlijke vermogens. In de samenleving zijn die erg aantrekkelijk, en vele mensen hopen er enkele te verwerven. Maar zonder goede Xinxing kan men deze vermogens niet verwerven.

Sommige van zulke vermogens, zoals een geopende Tianmu (derde oog), helderhorendheid, telepathie en toekomst voorspellen, enzovoorts, kunnen eigenschappen zijn van gewone mensen. Maar deze vermogens verschillen van persoon tot persoon. Ze zijn niet allemaal aanwezig bij een beoefenaar die zich in de toestand van geleidelijke verlichting bevindt. Het is onmogelijk voor gewone mensen om bepaalde supernormale vermogens te bezitten, zoals het vermogen om een voorwerp in onze fysieke dimensie te transformeren in een ander soort voorwerp - dit is niet iets wat gewone mensen kunnen bezitten. Grote vermogens worden alleen verworven door cultivatie na de geboorte. Falun Gong is ontwikkeld en geŽvolueerd vanuit de kosmische principes, dus alle in het universum bestaande vermogens bestaan in Falun Gong. Het hangt allemaal af van hoe beoefenaars cultiveren. De gedachte supernormale vermogens te willen verwerven is niet fout, maar het intensief nastreven ervan is niet hetzelfde als een gewone gedachte, en zal tot negatieve resultaten leiden. Het is van weinig nut voor iemand om supernormale vermogens van laag niveau te verwerven, afgezien van de poging om deze aan te wenden om zichzelf als een bijzonder persoon voor te doen tussen gewone mensen. In zulk een geval is het heel duidelijk dat zijn Xinxing niet hoog is en dat het juist is om deze persoon deze vermogens niet te verschaffen. Sommige vermogens zouden, indien ze gegeven worden aan een persoon met slechte Xinxing, kunnen worden gebruikt om kwaad te doen. Omdat de Xinxing van zulke mensen onbetrouwbaar is, is er geen garantie dat zij niets kwaads zullen doen.

Aan de andere kant kan geen enkel supernormaal vermogen dat kan worden getoond in een voorstelling de menselijke samenleving of het normale leven van de mensen wijzigen. Het kan niet worden toegestaan dat waarlijk grote supernormale krachten worden gebruikt in het openbaar, vanwege hun serieuze gevolgen en gevaren. Bijvoorbeeld, het neerhalen van een groot gebouw kan nooit gedaan worden als een demonstratie. Behalve door mensen met een speciale missie mogen deze grote krachten niet worden gebruikt, en evenmin mogen ze worden getoond. Dit is omdat ze gecontroleerd worden door meesters van zeer hoog niveau.

Sommige gewone mensen dringen er echter op aan dat Qigong-meesters een voorstelling geven, en dwingen hen hun supernormale vermogens te onthullen zodat ze het kunnen zien. Mensen met supernormale vermogens zijn niet bereid om ze te gebruiken voor het geven van demonstraties, daar het hen verboden is om ze te tonen. Deze vermogens te demonstreren zou de algehele staat van de samenleving beÔnvloeden. Mensen met waarlijk grote deugd mogen hun supernormale vermogens niet gebruiken in het openbaar. Sommige Qigong-meesters zijn van streek wanneer ze zoín voorstelling geven, en als ze weer thuiskomen, zijn zij het huilen nabij. Dwing ze niet tot een optreden! Ze worden er beroerd van, deze dingen te onthullen. Een van mijn studenten bracht me op een keer een tijdschrift. Ik voelde me vol afkeer toen ik het bekeek. In dat tijdschrift stond dat er een internationale Qigong-conferentie gehouden zou worden. Degenen met supernormale vermogens konden aan een wedstrijd deelnemen, en degenen met de sterkste supernormale capaciteiten konden naar die conferentie gaan. Nadat ik het gelezen had, voelde ik me dagenlang verontrust. Supernormale vermogens zijn geen dingen die in het openbaar vertoond kunnen worden voor competitie Ė het openbaar vertoon ervan is betreurenswaardig. Gewone mensen schenken slechts aandacht aan de praktische wereldse zaken, maar Qigong-meesters moeten zich gedragen met waardigheid.

Wat is het motief achter het verwerven van supernormale vermogens? Het weerspiegelt de geesteswereld van een beoefenaar, en zijn nastrevingen. Met onzuivere verlangens en een onbetrouwbare geest is het onwaarschijnlijk dat hij grote supernormale vermogens heeft. Dit is omdat je, vooraleer je volledig verlicht bent, wat je ziet als goed en kwaad alleen maar gebaseerd hebt op de normen van deze wereld. Je kunt noch de ware natuur van de dingen zien, noch oorzakelijke relaties tussen die dingen. Vechten en schelden en pesten zijn noodzakelijkerwijs veroorzaakt door oorzakelijke relaties. Als je de oorzakelijke relaties niet ziet, dan zou je met wat je doet de zaak alleen maar erger maken. Dankbaarheid en wrok, goed en kwaad van gewone mensen worden geregeerd door de wetten van deze wereld. Cultivatiebeoefenaars zouden zich met deze dingen niet bezig moeten houden. Voor dat je volledig verlicht bent, is wat je ziet met je ogen niet noodzakelijkerwijs de waarheid. Als een persoon een ander een klap geeft, zou het kunnen dat ze hun karmische schulden aan het vereffenen zijn. Jouw bemoeienis zou hun vereffening kunnen verstoren. Karma is een soort van zwarte materie die het menselijk lichaam omgeeft. Het heeft een materieel bestaan in een andere dimensie, en het kan getransformeerd worden in ziektes en tegenspoed.

Iedereen heeft supernormale vermogens. De kwestie is om ze door onophoudelijke cultivatie te ontwikkelen en versterken. Als een beoefenaar slechts supernormale vermogens nastreeft, is hij kortzichtig en onzuiver van geest. Ongeacht de reden van het nastreven van deze vermogens, zal zijn nastreven elementen van egoÔsme bevatten die zeker de cultivatie zullen hinderen. Bijgevolg zal dit het voor hem onmogelijk maken enige supernormale vermogens te verkrijgen.

1.3.3 Beheersing Van de Energiepotentie

Sommige beoefenaars hebben nog niet zo lang Qigong beoefend, toch willen ze ziektes behandelen om te zien of dat effect heeft. Voor hen van wie de energiepotentie niet hoog is, als je je hand uitsteekt en het probeert, absorbeer je in je eigen lichaam een flinke hoeveelheid van zwarte, ongezonde en smerige Qi die in het lichaam van de patiŽnt zit. Aangezien je niet het vermogen hebt om ongezonde Qi te weerstaan, en je lichaam bovendien geen beschermend schild heeft, vorm je een gemeenschappelijk veld met de patiŽnt. Zonder een hoge energiepotentie kun je je er niet tegen verdedigen en je zult jezelf zeer oncomfortabel voelen. Als niemand voor je zorgt, zul je op de lange duur ziektes verzamelen over heel je lichaam. Vandaar dat iemand met een zwakke energiepotentie geen ziektes bij anderen zou moeten behandelen. Alleen een persoon die reeds supernormale vermogens heeft verworven en een bepaalde energiepotentie heeft, kan ziektes behandelen met Qigong. Ofschoon sommige beoefenaars supernormale vermogens hebben ontwikkeld, en in staat zijn ziektes te behandelen, als ze op een zeer laag niveau zijn, zijn ze in feite de geaccumuleerde energiepotentie, hun eigen energie, aan het verbruiken om de ziekte te behandelen. Aangezien Gong energie is, en ook een intelligente entiteit is die niet makkelijk verworven wordt, is het uitstralen van Gong in feite jezelf uitputten. In gelijke tred met je uitstralen van Gong wordt de energiekolom boven je hoofd korter en raakt uitgeput. Dit is het helemaal niet waard. Dus keur ik het niet goed als je voor anderen ziektes gaat behandelen terwijl je energiepotentie niet hoog is. Welke methode je ook gebruikt, je verbruikt toch steeds je eigen energie.

Wanneer iemands energiepotentie een bepaald niveau bereikt, dan zullen er allerlei soorten supernormale vermogens tevoorschijn komen. Je moet erg voorzichtig zijn bij het aanwenden van deze supernormale vermogens. Bijvoorbeeld, iemand moet zijn Hemelse Oog gebruiken als het eenmaal open is, aangezien het gemakkelijk zal sluiten wanneer het nooit gebruikt wordt. Het moet echter niet te vaak gebruikt worden; anders zal er te veel energie worden verbruikt. Betekent dit dan dat we het nooit moeten gebruiken? Zeker niet! Waarom zouden we het ontwikkelen als we het nooit gebruiken? De kwestie is wannťťr het te gebruiken. Je zou het alleen maar moeten gebruiken als je een bepaald niveau van cultivatie bereikt hebt en het vermogen bezit om jezelf weer aan te vullen. Als een beoefenaar van Falun Gong een bepaald stadium bereikt, kan Falun automatisch energie transformeren en aanvullen, hoeveel Gong hij ook uitstraalt. Falun onderhoudt automatisch het niveau van de energiepotentie voor beoefenaars, en Gong vermindert op geen enkel moment. Dit is ťťn van de kenmerkende eigenschappen van Falun Gong. Pas wanneer men dit niveau van cultivatie bereikt heeft, mogen supernormale vermogens gebruikt worden.

1.4 Tianmu (Het Hemelse Oog)

1.4.1 De Opening Van Het Hemelse Oog

Het hoofdkanaal van het Hemelse Oog bevindt zich tussen het midden van het voorhoofd en het Shangen-punt. Een gewone persoon ziet met zijn fysieke ogen volgens hetzelfde principe als van het maken van fotoís met een camera. Naargelang de afstand tot het object en de intensiteit van het licht, wordt de lens of de pupilgrootte afgesteld. Via de oogzenuwen worden beelden gevormd in de pijnappelklier in de achterhelft van de hersenen. Het supernormale vermogen van het doordringende zicht is eigenlijk het vermogen van de pijnappelklier om rechtstreeks naar buiten te kijken door het Hemelse Oog. Het Hemelse Oog van een doorsnee persoon is gesloten, omdat de opening van het hoofdkanaal zeer nauw en donker is. Er is daarbinnen geen vitale Qi-essentie, geen licht. Bij sommige mensen zijn hun hoofdkanalen geblokkeerd, vandaar dat ze niet kunnen zien.

Om het Hemelse Oog te openen, moet ten eerste het kanaal geopend worden door middel van een externe kracht, of door zelf-cultivatie. De vorm van het kanaal verschilt van persoon tot persoon. Het kan ovaal, rond, ruitvormig, of driehoekig zijn. Hoe beter men cultivatie beoefent, des te ronder het wordt. Ten tweede, geeft de meester je een oog. Als je in je eentje cultivatie beoefent, zul je het zelf moeten ontwikkelen. Ten derde moet je vitale Qi-essentie hebben op de plaats waar het Hemelse Oog gelokaliseerd is.

We zien gewoonlijk de dingen met onze twee ogen, en het is nu precies dit paar ogen dat ons kanaal naar andere dimensies blokkeert. Dit paar ogen functioneert als een afscherming, zodat we alleen objecten kunnen zien die in onze fysieke dimensie bestaan. Het openen van het Hemelse Oog stelt ons in staat om te zien zonder het gebruik van deze twee ogen. Na het bereiken van een zeer hoog niveau, zal men door cultivatie een Werkelijk Oog kunnen verwerven, en kunnen zien met het Werkelijke Oog van het Hemelse Oog, of met het Werkelijke Oog in het Shangen-punt. Volgens de Boeddha School, is elke porie op het menselijk lichaam een oog en zijn er ogen over het hele lichaam. Volgens de TaoÔstische School is elk acupunctuurpunt een oog. Maar het hoofdkanaal ligt in het Hemelse Oog, vandaar dat het eerst geopend moet worden. Tijdens mijn lezingen, plant ik in elke student dingen die het Hemelse Oog kunnen openen. Vanwege verschillen in lichamelijke kwaliteit van de mensen, zullen de resultaten ook verschillend zijn. Sommige mensen zien een donker gat, zoiets als een diepe put, wat betekent dat het kanaal van het Hemelse Oog donker is. Anderen zien een witte tunnel. Als ze ook iets voor de opening zien, geeft dat aan dat hun Hemelse Oog op het punt staat open te gaan. Sommigen zien objecten draaien, dit zijn de dingen die de meester had ingeplant om het Hemelse Oog mee te openen. Als eenmaal het kanaal van het Hemelse Oog is opengeboord, zul je in staat zijn om te zien. Sommige mensen kunnen een groot oog zien door hun Hemelse Oog, en zij denken dat dat het oog van de Boeddha is. In feite is het hun eigen oog. Deze mensen zijn gewoonlijk degenen die goede aangeboren kwaliteiten bezitten.

Volgens onze statistieken hebben meer dan de helft van onze studenten, elke keer dat we deze serie lezingen geven, hun Hemelse Oog geopend. Maar er zou een probleem kunnen ontstaan nadat het Hemelse Oog geopend is: een persoon waarvan de Xinxing niet hoog is, kan gemakkelijk zijn Hemelse Oog gebruiken om slechte dingen te doen. Om dit probleem te voorkomen zal ik jullie Hemelse Oog meteen op het niveau van het Wijsheids Zicht openen - met andere woorden, op een hoog niveau dat jullie in staat stelt direct de scŤnes in andere dimensies te zien, en dingen waar te nemen die zich voordoen tijdens de cultivatie, waardoor je ze kunt geloven. Het zal jullie vertrouwen in cultivatie versterken. Bij mensen die net begonnen zijn met beoefening, heeft hun Xinxing nog niet het niveau bereikt dat de gewone mensen overstijgt. Dus als ze eenmaal supernormale dingen bezitten, zijn ze geneigd om kwaad te doen. Om een grapje als voorbeeld te nemen: Wanneer je over straat loopt, en je stopt bij een loterijzaak, dan zou je in staat kunnen zijn om er met de eerste prijs vandoor te gaan. Ik gebruik dit om duidelijk te maken wat ik bedoel. Het is niet toegestaan dat zoiets gebeurt. Een andere reden is dat we hier het Hemelse Oog openen voor een groot aantal mensen. Veronderstel eens dat ieders Hemelse Oog zou worden geopend op een laag niveau: Stel je dan eens voor dat iedereen door het menselijk lichaam heen zou kunnen zien en dingen zien achter muren Ė zouden we dat dan nog een menselijke samenleving kunnen noemen? De menselijke samenleving zou ernstig ontwricht raken, dus het is noch toelaatbaar, noch realiseerbaar. Bovendien, het zou beoefenaars geen goed doen, en het zou alleen maar hun gehechtheden voeden. Vandaar dat we het Hemelse Oog niet voor jullie openen op een laag niveau. In plaats daarvan zullen we het direct openen op een hoog niveau.

1.4.2 Verschillende Niveaus Van Het Hemelse Oog

Het Hemelse Oog heeft verschillende niveaus. In overeenstemming met zijn niveaus ziet het verschillende dimensies. Volgens het Boeddhisme zijn er vijf typen zichten: het Vleselijk Zicht, het Hemelse Zicht, het Wijsheids Zicht, het Fa Zicht en het Boeddha Zicht. Elk daarvan is onderverdeeld in 3 niveaus: hoger, midden, lager. Op of beneden het niveau van het Hemelse Zicht kan het alleen onze materiŽle wereld waarnemen. Alleen op of boven het niveau van het Wijsheids Zicht is het mogelijk om dingen te zien in andere dimensies. Zij die het supernormale vermogen hebben van het "doordringende zicht" kunnen de dingen nauwkeurig zien, met een grotere precisie dan die van een CT-scanner. Maar wat ze kunnen zien is nog steeds binnen onze fysieke wereld en komt niet buiten de grenzen van de dimensie waarin wij leven. Het "doordringende zicht" wordt niet beschouwd als een hoog niveau van het Hemelse Oog.

Het niveau van iemands Hemelse Oog wordt bepaald door de hoeveelheid vitale Qi-essentie van die persoon, maar evenzeer door de wijdte van het hoofdkanaal, de helderheid ervan, en de mate waarin het verstopt is. De inwendige vitale Qi-essentie is beslissend voor het bepalen van hoe volledig het Hemelse Oog kan opengaan. Het is bijzonder gemakkelijk om het Hemelse Oog te openen voor kinderen beneden de leeftijd van zes jaar. Ik hoef er mijn hand niet voor om te draaien. Op het moment dat ik mijn mond open doe, opent het, want kinderen hebben nog maar weinig negatieve invloed ondergaan van onze materiŽle wereld en zij hebben nog geen kwaad gedaan. Hun vitale Qi-essentie is zeer goed bewaard. Wat kinderen van boven de zes betreft, hun Hemelse Ogen worden steeds moeilijker te openen, als gevolg van de toename van de invloed van uiterlijke omstandigheden wanneer ze ouder worden. In het bijzonder kunnen een slechte opvoeding, verwennerij en onzedelijkheid allemaal de vitale Qi-essentie doen verdwijnen. Na het bereiken van een zeker punt zal het helemaal weg zijn. Die mensen die hun vitale essentie helemaal kwijt zijn, kunnen het geleidelijk weer aanvullen door middel van cultivatie, maar het zal hen een hele tijd kosten en veel moeite. De vitale Qi-essentie is dus buitengewoon kostbaar.

Ik zal het niet aanbevelen om iemands Hemelse Oog te openen op het niveau van het Hemelse Zicht, aangezien hij in geval van een lage energiepotentie meer energie verbruikt door de objecten te bekijken dan hij verzamelt door cultivatie. Als er te veel vitale essentie verbruikt is, zal het Hemelse Oog weer sluiten. Als het eenmaal gesloten is, zal het niet gemakkelijk zijn om het weer te openen. Dus, als ik het Hemelse Oog van mensen open maak, doe ik dat gewoonlijk op het niveau van het Wijsheids Zicht. Ongeacht hoe duidelijk of onduidelijk hun zicht is, beoefenaars zullen in staat zijn om objecten in andere dimensies te zien. Vanwege hun aangeboren kwaliteiten kunnen sommige mensen de dingen duidelijk zien; sommigen zien dingen verschijnen en vervolgens weer verdwijnen; en sommigen zien de dingen vaag. Maar op zín minst zul je wat licht kunnen zien. Dit zal helpen bij de vorderingen van de beoefenaar naar een hoger niveau. Zij die niet duidelijk kunnen zien, zullen in staat zijn dit te verbeteren door cultivatie.

Mensen met onvoldoende vitale Qi-essentie zien met hun Hemelse Oog alleen in zwart-wit. Mensen met meer vitale essentie krijgen een zicht in kleur, en wat zij zien is duidelijker. Hoe meer vitale essentie hoe duidelijker. Maar mensen zijn verschillend. Sommige mensen worden geboren met hun Hemelse Oog open. Bij anderen is het Hemelse Oog stevig dicht. Het openen van een Hemels Oog geeft een beeld als van het openbloeien van een bloem, die de blaadjes laag na laag opent. Tijdens de zittende meditatie zul je aanvankelijk een bal van licht zien in je Hemelse Oog. In het begin is dat licht niet zo helder, en later wordt het rood. Bij sommige mensen is hun Hemelse Oog zo stevig gesloten dat het openen daarvan aanvankelijk tamelijk heftige reacties veroorzaakt. Ze zullen voelen dat de spieren rondom het hoofdkanaal en het Shangen-punt meer en meer gespannen worden alsof ze naar binnen gedrukt en geperst worden. Hun slapen en hun voorhoofd beginnen te voelen alsof ze opgezwollen zijn en pijn doen. Dit zijn allemaal reacties op de opening van het Hemelse Oog. Mensen bij wie het Hemelse Oog gemakkelijk open gaat, kunnen af en toe bepaalde dingen zien. Tijdens mijn lessen waren er mensen die bij toeval mijn Fashen (lichaam van Gong en Fa) zagen. Toen ze opzettelijk probeerden te zien, verdween het weer, omdat zij deze keer in feite hun fysieke ogen gebruikten. Je zou in de toestand moeten proberen te blijven waarin je bent wanneer je dingen ziet met gesloten ogen en geleidelijk zul je ze beter zien. Wanneer je het echter wat beter wil bekijken, zul je in feite overschakelen naar je eigen ogen en de optische zenuwen gaan gebruiken. Dan zul je niets kunnen zien.

Tianmu van verschillende niveaus kunnen verschillende dimensies waarnemen. Sommige instellingen voor wetenschappelijk onderzoek kunnen dit principe niet begrijpen; bijgevolg maken ze het onmogelijk dat sommige Qigong-experimenten het te verwachten eindresultaat opleveren. Zo nu en dan leveren sommige experimenten zelfs tegengestelde resultaten op. Bijvoorbeeld: een instituut ontwierp een methode om supernormale vermogens te testen. Zij vroegen Qigong-meesters om waar te nemen wat er in een verzegelde doos zat. Vanwege verschillen in niveaus van hun Hemelse Ogen waren niet al hun antwoorden hetzelfde. De onderzoeksleiding beschouwde daarom "Het Hemelse Oog" als een onjuist en bedrieglijk concept. Personen met hun Hemelse Oog op een laag niveau bereiken doorgaans betere resultaten met dit soort experimenten omdat hun Hemelse Oog geopend is op het niveau van het Hemelse Zicht Ė een niveau dat slechts geschikt is om voorwerpen waar te nemen in deze materiŽle dimensie. Dus mensen die het Hemelse Oog niet begrijpen denken dat deze personen de grootste supernormale vermogens hebben. Alle objecten, organische of anorganische, verschijnen in verschillende vormen in verschillende dimensies. Bijvoorbeeld, zodra een glas gefabriceerd is, komt er een intelligent wezen tot bestaan in een andere dimensie. Bovendien zou het, voorafgaande aan het bestaan van dit wezen, iets anders kunnen zijn geweest. Met het Hemelse Oog op het laagste niveau zal men het als een glas zien. Op een hoger niveau, zal men het wezen zien dat bestaat in de andere dimensie. Op een nog hoger niveau, zal men de materiŽle vorm zien die voorafging aan het bestaan van dat intelligente wezen.

1.4.3 Ver Zicht

Na de opening van het Hemelse Oog zal voor sommigen het supernormale vermogen van Ver Zicht zich aandienen, en zij zullen in staat zijn om objecten te zien die duizenden mijlen ver weg zijn. Ieder individu bezet zijn eigen ruimte. In die ruimte is hij zo groot als een universum. Binnen zijn specifieke ruimte, heeft hij een spiegel vlak voor zijn voorhoofd, die onzichtbaar is in onze dimensie. Iedereen heeft deze spiegel, maar de spiegel van een niet-beoefenaar is naar binnen gericht. Voor beoefenaars keert deze spiegel geleidelijk naar buiten. Als eenmaal de spiegel omgekeerd is, kan deze reflecteren wat de beoefenaar wil zien. In zijn specifieke ruimte is hij tamelijk groot - zijn lichaam is tamelijk groot, net zoals zijn spiegel. Alles wat de beoefenaar wenst te zien, kan in de spiegel gereflecteerd worden. Maar hij kan nog steeds het beeld niet zien, zelfs niet wanneer het in de spiegel opgevangen is; het beeld zal een fractie van een seconde op de spiegel blijven. De spiegel zal dan terugdraaien. Na je de gereflecteerde objecten te hebben laten zien, draait hij weer om. Dan draait hij zeer snel weer terug, onophoudelijk heen en weer draaiend. Films gaan met een snelheid van 24 beeldjes per seconde om een continue beweging te laten zien. De snelheid waarmee de spiegel draait is veel groter dan die van de film, en daarom lijken de beelden continu en duidelijk. Dit is wat we Ver Zicht noemen Ė zo simpel is dit principe. Vroeger was dit zeer geheim, toch heb ik het hier in een paar regels onthuld.

1.4.4 Dimensies

Dimensies zoals wij ze zien zijn erg complex. Wij mensen kennen slechts de dimensie waarin we rond lopen en hebben geen manier om iets over andere dimensies te weten te komen. Wat andere dimensies betreft, wij Qigong-meesters hebben echter al tientallen niveaus van dimensies waargenomen, die in theorie verklaard kunnen worden maar nog niet bewezen kunnen worden door de wetenschap. Alhoewel je hun bestaan ontkent, vinden sommige dingen hun weerspiegeling in onze dimensie. Bijvoorbeeld, er is een plaats in de wereld, genaamd de Bermuda eilanden, ook bekend als de duivelsdriehoek. Sommige schepen en vliegtuigen verdwenen daar, maar verschenen enkele jaren later weer. Niemand heeft een bevredigende verklaring gegeven voor dit fenomeen, omdat men het theoretische raamwerk dat door de menselijke hersenen geschapen is niet kan doorbreken. Eigenlijk is de driehoek een kanaal naar een andere ruimte of dimensie. In tegenstelling tot een deur in een huis, een gewone ons bekende deur, opent dit kanaal zich op een onvoorspelbare wijze. Een schip gaat het kanaal gemakkelijk binnen wanneer het zich toevallig opent. De mens voelt het verschil in ruimte niet en bevindt zichzelf in een andere dimensie in een oogwenk. Het verschil in tijd en ruimte tussen deze dimensie en de onze kan niet gemeten worden in termen van Li. Een afstand van 100.000 Li zou daar slechts een stip zijn. De twee ruimtes bevinden zich namelijk tegelijkertijd op dezelfde plaats. Wanneer het schip er slechts een moment verbleef en er toevallig weer uit kwam, zijn er tientallen jaren gepasseerd in deze wereld vanwege het tijdsverschil tussen de twee ruimtes. Er zijn ook afzonderlijke werelden in elke ruimte. Ze zijn erg complex en lijken op onze atoomstructuurmodellen met veel bollen die met elkaar verbonden zijn door lijnen in alle richtingen.

Vier jaar voor de tweede wereldoorlog kwam een Britse piloot tijdens een missie in een zware storm terecht. Door zijn ervaring was hij in staat een verlaten vliegveld te vinden. Toen het vliegveld in zijn gezichtsveld kwam, zag hij iets totaal anders: een heldere en wolkenloze hemel kwam te voorschijn alsof hij uit een andere wereld was gekomen. De vliegtuigen op het vliegveld waren geel geschilderd, en de mensen waren erg druk bezig op de grond. Hij vond dat zeer vreemd. Hij landde zijn vliegtuig, maar niemand schonk enige aandacht aan hem. De controletoren maakte zelfs geen contact met hem. Aangezien hij zag dat het weer in orde was, besloot hij te vertrekken. Het vliegtuig vertrok, maar het kwam terug in de storm terecht, nadat hij een afstand had afgelegd gelijk aan die tussen het vliegveld en de plaats van waaraf hij het het eerst gezien had. Hij slaagde er uiteindelijk in om terug te keren. Toen hij rapporteerde aan zijn superieur wat hij gezien had op het verlaten vliegveld, volgens wat opgenomen was in zijn vluchtlogboek, geloofde deze hem niet. Vier jaar later brak de tweede wereldoorlog uit, en werd hij overgeplaatst naar dat verlaten vliegveld. Op het moment dat hij daar aankwam, dacht hij aan wat hij vier jaar eerder gezien had, want hetzelfde bevond zich nu weer voor zijn ogen! Wij Qigong-meesters weten wat er aan de hand was. De piloot deed op voorhand wat hij vier jaar later zou doen. Net zoals in een voorstelling, sloeg hij een scŤne over en startte met de volgende, en ging dan weer terug naar de juiste volgorde.

1.5 Het Behandelen Van Ziektes Door Middel Van Qigong En het Behandelen Van Ziektes In Het Ziekenhuis

Theoretisch gesproken, is het behandelen van ziektes door middel van Qigong totaal verschillend van het behandelen van ziektes in een ziekenhuis. Een dokter die opgeleid is in de Westerse geneeskunde behandelt een patiŽnt met conventionele middelen uit de menselijke samenleving. Zelfs met behulp van laboratoriumtests, rŲntgenstralen, etcetera Ökan hij enkel de oorzaak van een ziekte in deze dimensie zien. Hij kan de boodschappen in andere ruimtes niet zien of de werkelijke oorzaak van de ziekte begrijpen. Als het geval van een patiŽnt niet ernstig is, kan een medicijn gebruikt worden om het pathogeen te doden of te verwijderen (een pathogeen wordt virus genoemd in de Westerse geneeskunde en karma in Qigong). Medicijnen kunnen echter weinig hulp bieden wanneer de ziekte ernstig is. Als de dosis van het medicijn verhoogd wordt, zou de patiŽnt het niet meer kunnen verdragen. Sommige ziektes zijn niet beperkt tot de wetten van deze wereld. Sommigen zijn zeer ernstig en overstijgen de beperkingen van deze wereld, vandaar dat ze niet te genezen zijn met een medicijn in een ziekenhuis.

Traditionele Chinese geneeskunst is nauw verbonden met de ontwikkeling van menselijke supernormale vermogens. In de oude tijden, werd er grote aandacht geschonken aan de cultivatie van het menselijk lichaam. De Confucianistische School, de TaoÔstische School en de Boeddha School, met inbegrip van de Confucianistische geleerden, hechtten allen groot belang aan het zitten in meditatie. Meditatie werd als een bekwaamheid beschouwd. Alhoewel ze geen cultivatie beoefenden, ontwikkelden ze toch, na verloop van tijd, energiepotentie en supernormale vermogens. Hoe komt het dat acupunctuur in de traditionele Chinese geneeskunde zulk een diepgaand begrip kon hebben van de energiekanalen in het menselijk lichaam? Waarom zijn de acupunctuurpunten verticaal met elkaar verbonden, in plaats van horizontaal of diagonaal? Hoe konden deze punten zo accuraat in kaart gebracht worden? Wat iemand met supernormale vermogens nu met z'n eigen ogen ziet is hetzelfde als wat beschreven werd door de traditionele Chinese geneeskunde, aangezien de vermaarde artsen uit de oude tijden in het algemeen supernormale vermogens bezaten. Beroemde artsen zoals Li Shizhen, Sun Simiao, Bian Que en Hua Tuo waren eigenlijk allemaal Qigong-meesters met bovennatuurlijke krachten uit de Chinese geschiedenis. Wat de traditionele Chinese geneeskunde heeft doorgegeven zijn technieken van behandeling en diagnose. Het aspect van de supernormale vermogens daarentegen, is verloren gegaan. In het verleden gebruikte een arts uit de traditionele Chinese geneeskunst zijn ogen (met inbegrip van supernormale vermogens) om ziekte te diagnosticeren. Later werd de techniek van het voelen van de pulsen ontwikkeld. Als de traditionele Chinese geneeskunde zijn technieken van diagnose en behandeling weer zou combineren met het gebruik van supernormale vermogens, dan zou de Westerse geneeskunde haar achterstand in vele jaren niet kunnen inhalen.

Qigong kan de hoofdoorzaak van een ziekte grondig verwijderen. Ik beschouw ziekte als een soort van karma. Iemand van een ziekte genezen betekent zijn karma helpen elimineren. Sommige Qigong-meesters trachten een patiŽnt te behandelen door zijn zwarte Qi te ontladen of door hem van zuivere Qi te voorzien. Ze kunnen de zwarte Qi ontladen op een zeer laag niveau, maar ze kennen er de grondoorzaak niet van. Wanneer de zwarte Qi weer terugkeert, zal de patiŽnt een terugval krijgen. In werkelijkheid is de zwarte Qi niet de oorzaak van de ziekte. Het bestaan van de zwarte Qi laat hem alleen ziek voelen. De grondoorzaak van de ziekte is een intelligent wezen dat zich in een andere dimensie bevindt. Veel Qigong-meesters weten dit niet. Het intelligente wezen is zo sterk dat een gewone Qigong-meester hem niet kan of niet zou durven aanraken. Het genezen van een ziekte in ons Falun cultivatiesysteem is gericht op het verwijderen van dit intelligente wezen, en daarmee op het verwijderen van de grondoorzaak van de ziekte. Bovendien wordt er een energieschild op die plaats aangebracht om het terugkomen van de ziekte te verhinderen.

Qigong kan ziektes genezen, maar zou niet gebruikt moeten worden om de normale staat van de menselijke samenleving te verstoren. De normale menselijke samenleving zal verstoord worden als Qigong gebruikt wordt op een grote schaal. Dit wordt niet toegestaan, en het zal geen goede resultaten opleveren. Zoals we weten, had Qigong een opmerkelijk genezend effect, voordat er Qigong-ziekenhuizen en Qigong-herstelcentra opgericht werden. Wanneer er echter een praktijk opgericht wordt voor het ontvangen van patiŽnten, gaan de genezende effecten sterk achteruit. Dit geeft aan dat het niet toegestaan is om de supernormale wetten te gebruiken om de normale gang van zaken in de gewone menselijke samenleving mee te vervangen. Anders zou de supernormale wet onvermijdelijk gereduceerd worden tot een status die even laag is als de wet van de gewone menselijke maatschappij.

Een persoon met doordringend zicht kan door het menselijk lichaam zien, laag voor laag, net zoals men het tijdens een microscopisch onderzoek ziet. Hij kan het organisch weefsel zien of elk deel van het lichaam. Nu kunnen we ze ook duidelijk zien met het gebruik van een CT-scan, maar dit wordt tenslotte door een machine gedaan, wat een heleboel tijd kost, veel film verbruikt en veel geld kost. Bovendien is het niet even gemakkelijk en accuraat als supernormale vermogens. Een Qigong-meester kan direct om het even welk deel van het lichaam van een patiŽnt zeer duidelijk zien in een oogwenk, met zijn ogen dicht. Is dit geen high-tech? Het is zelfs verder ontwikkeld dan moderne technologie. Toch bestond deze vaardigheid reeds in het oude China, het is met andere woorden de hoge technologie van de oude tijden. Hua Tuo nam eens een tumor waar in Cao Caoís hersenen en stelde voor om hem te opereren. Maar Cao Cao wees het aanbod af, omdat hij dacht dat Hua Tuo een aanslag wilde plegen op zijn leven. En hij liet Hua Tuo arresteren. Uiteindelijk stierf Cao Cao tengevolge van de hersentumor. Vele bekende Chinese geneesheren uit de geschiedenis bezaten supernormale vermogens. Juist doordat mensen in de moderne samenleving zo geobsedeerd zijn door de materiŽle dingen, zijn ze de oude tradities vergeten.

Onze cultivatie van Qigong op een hoog niveau draagt ertoe bij dat we de traditionele dingen opnieuw onderzoeken, overnemen en ontwikkelen door beoefening, en ze opnieuw gebruiken zodat het ten goede kan komen aan de menselijke samenleving.

1.6 Qigong Van De Boeddha School En Boeddhisme

Wanneer we Qigong van de Boeddha School aanhalen zullen vele mensen het met een bepaald onderwerp associŽren: aangezien de Boeddha School gericht is op het cultiveren van Boeddhaschap, zullen mensen denken aan dingen uit het Boeddhisme. Hier wil ik benadrukken en duidelijk maken dat Falun Gong de Grote Orthodoxe Fa is, Qigong van de Boeddha School, en niets te maken heeft met Boeddhisme. Qigong van de Boeddha School is Qigong van de Boeddha School, terwijl Boeddhisme Boeddhisme is. Alhoewel hun cultivatiedoel hetzelfde is, volgen ze niet dezelfde weg en behoren niet tot hetzelfde cultivatiesysteem. Ze hebben verschillende vereisten. Ik heb het woord "Boeddha" hier gebruikt en ik zal het opnieuw vermelden wanneer ik spreek over cultivatie op hoog niveau. Er is niets bijgelovigs aan het woord zelf. Sommige mensen worden erg nerveus als ze het woord "Boeddha" horen. Ze zeggen dat je bijgeloof propageert. Dit is niet juist. Het woord "Boeddha" ontstond uit het Sanskriet, en stamt uit India. Het werd overeenkomstig de uitspraak in het Chinees vertaald als Fo-Tuo. Maar mensen lieten Tuo weg en behielden Fo. In het Chinees vertaald betekent het "de verlichte", een persoon die verlichting heeft bereikt.

1.6.1 Qigong Van De Boeddha School

Er zijn tegenwoordig twee soorten Qigong van de Boeddha School die openbaar gemaakt zijn. De ene is voortgekomen uit het Boeddhisme en heeft veel eminente monniken gekend tijdens zijn ontwikkeling gedurende de afgelopen duizenden jaren. Wanneer deze eminente monniken een zeer hoog niveau van cultivatie bereikten, kregen ze onderricht van een meester van hoog niveau; vandaar dat ze ware leringen konden ontvangen op een nog hoger niveau. In het verleden werden al deze dingen in het Boeddhisme gewoonlijk slechts doorgegeven van de ene persoon op de andere, en de vooraanstaande monniken gaven het slechts door aan een discipel op het moment dat ze gingen sterven. Deze monniken ontwikkelden zich volgens Boeddhistische doctrines, terwijl ze zich trachtten te verbeteren in alle aspecten. Dit soort Qigong lijkt nauw verwant te zijn met het Boeddhisme. Later, toen de monniken uit hun tempels verdreven werden, zoals tijdens Ďde Grote Culturele Revolutieí, werden zulke cultivatietechnieken doorgegeven en wijd verspreid onder het volk.

De andere soort Qigong is eveneens Qigong van de Boeddha School. Maar het heeft door de eeuwen heen nooit deel uitgemaakt van het Boeddhisme. Het wordt in afzondering beoefend tussen het volk of in afgelegen bergen. Deze cultivatiemethoden zijn allemaal erg uniek. Zij vereisen dat een goede discipel gekozen wordt, iemand met enorme deugden die werkelijk geschikt is voor cultivatie op een hoog niveau. Zoín discipel komt slechts eens in vele, vele jaren in de wereld. Deze cultivatiemethoden kunnen niet openbaar gemaakt worden. Ze vereisen een zeer goede Xinxing en Gong groeit zeer snel. Er zijn vrij veel van deze cultivatiemethoden. Hetzelfde geldt voor de Qigong van de TaoÔstische School. Hoewel ze allen tot de TaoÔstische School behoren, worden ze onderverdeeld in Kunlun, Emei, Wudang, enzovoorts. In elke onderverdeling zijn er verdere onderverdelingen, die zo verschillend zijn dat ze in de beoefening niet vermengd kunnen worden.

1.6.2 Boeddhisme

Het Boeddhisme was een reeks van cultivatiemethodes gefundeerd op de principes waar Sakyamuni verlicht toe werd, op basis van zijn oorspronkelijke cultivatiemethode, meer dan tweeduizend jaar geleden in India. Het kan in drie woorden samengevat worden: Voorschrift (geboden), Samadhi (meditatie) en Wijsheid. Voorschrift is bedoeld om Samadhi te bereiken. Hoewel een Boeddhist de beoefening van uitwendige oefeningen niet benadrukt, beoefent hij in feite wel. Wanneer hij in concentratie zit, beoefent hij, want hij kan automatisch kosmische energie in zijn lichaam verzamelen en absorberen wanneer zijn geest kalm en geconcentreerd is. De voorschriften in het Boeddhisme zijn eigenlijk bedoeld om alle verlangens van gewone mensen en van alles waar gewone mensen aan vast houden op te geven, om zo een staat van rust en actief niet-handelen te bereiken. Op deze manier kan men Samadhi bereiken, en zich zo blijven verbeteren in Samadhi alvorens wijsheid en verlichting te bereiken en de waarheid van het universum waar te nemen.

Sakyamuni deed slechts drie dingen per dag tijdens het eerste stadium van het prediken van zijn doctrine: Dharma-onderricht geven (voornamelijk het prediken van de Dharma van Arhat) aan zijn leerlingen; het verzamelen van aalmoezen (voedsel bedelen) met een aalmoesschaal in zijn hand; en het met gekruiste benen in meditatie zitten in werkelijke cultivatie. Nadat Sakyamuni deze wereld verliet, was er een conflict tussen het Brahmanisme en het Boeddhisme. Later versmolten deze twee religies tot ťťn, HindoeÔsme genaamd. Vandaar dat er nu geen Boeddhisme is in India. In de loop van de ontwikkeling en de evolutie daarna, verscheen Mahayana of het Groot Vehikel Boeddhisme, dat geÔntroduceerd werd in het Chinese binnenland en het hedendaagse Boeddhisme werd. In het Mahayana Boeddhisme, is Sakyamuni niet de enige Boeddha die aanbeden wordt. Het gelooft in vele Tathagataís zoals Boeddha Amitabha, Bhaishajaguru, enzovoorts. Er werden meer voorschriften vastgelegd en een hoger doel van cultivatie werd vooropgesteld. Tijdens zijn leven gaf Sakyamuni aan een aantal van zijn discipelen de Dharma van Bodhisattva, die later eruit gehaald werd en ontwikkeld tot het huidige Mahayana Boeddhisme voor cultivatie tot het niveau van Boddhisattva. De Hinayana-traditie, echter, is behouden gebleven in Zuidoost AziŽ, en supernormale vermogens worden vertoond tijdens ceremonies. In de loop van de evolutie van het Boeddhisme, werd er een school geÔntroduceerd in Tibet. Het werd Tibetaans Tantrisme genoemd; een andere school werd geÔntroduceerd in de Han regio via Xinjiang en werd Tang Tantrisme genoemd (het verdween na de anti-Boeddhistische beweging in de Hui-Chang tijden); een derde school werd ontwikkeld tot Yoga in India.

In het Boeddhisme, worden uitwendige oefeningen niet onderwezen, evenmin wordt Qigong beoefend. Dit is om de traditionele cultivatiewijze van het Boeddhisme te behouden. Dit is ook een belangrijke reden waarom het Boeddhisme populariteit heeft genoten gedurende meer dan 2000 jaren zonder verval. Het is juist door het niet accepteren van zaken van buitenaf dat het Boeddhisme in staat is geweest om zijn eigen traditie te behouden. Er zijn echter verschillende cultivatiewijzen binnen het Boeddhisme. Hinayana-Boeddhisme schenkt vooral aandacht aan zelf-redding en cultivatie van zichzelf, terwijl het Mahayana-Boeddhisme ontwikkelde naar zowel zelf-redding als redding van anderen - redding van alle bewuste wezens.

1.7 De Orthodoxe Wet En Kwaadaardige Cultivatietechnieken

1.7.1 De Zijdeur en Stuntelige Wijze

De Zijdeur en Stuntelige Wijze (Pangmen Zuodao) wordt ook de Qimen School (Onconventionele Cultivatiewijze) genoemd. Er bestonden reeds verscheidene Qigong-scholen voordat religies ontstonden. Vele cultivatiemethoden die los staan van religies, werden verspreid onder de bevolking. De meeste daarvan hadden geen complete theorie en hebben zich niet ontwikkeld tot een compleet cultivatiesysteem. De Qimen Cultivatiewijze, echter, heeft zijn eigen systematische en speciale intensieve cultivatiemethode, die onder de mensen verspreid is. Deze soort cultivatiemethode staat in het algemeen bekend als Pangmen Zuodao. Waarom werd het Pangmen Zuodao genoemd? Pangmen betekent letterlijk "zijdeur", en Zuodao, "stuntelige wijze". Men beschouwt de cultivatiewegen van zowel de Boeddha School als de TaoÔstische school als orthodox, terwijl alle andere cultivatiewegen als afwijkend of kwaadaardig beschouwd worden. Maar eigenlijk is dit niet waar. Gedurende generaties, is de Qimen Cultivatiewijze in het geheim doorgegeven aan slechts een enkele leerling. Het kan niet getoond worden aan het publiek omdat gewone mensen het nauwelijks kunnen begrijpen wanneer het bekend gemaakt wordt. Beoefenaars van deze techniek beweren ook dat hun cultivatieweg noch tot de Boeddha School noch tot de TaoÔstische School behoort. Hun cultivatiesysteem heeft strenge Xinxing-vereisten omdat het gebaseerd is op de karakteristieken van het universum, en de nadruk legt op het verrichten van goede daden en het in stand houden van hun Xinxing. De grote meesters onder hen bezitten bijzondere vaardigheden, en sommige van hun unieke technieken zijn ook krachtig. Ik ontmoette drie grote meesters van deze school die me een aantal vaardigheden bijbrachten die niet in de Boeddha School of in de TaoÔstische School gevonden worden. Deze dingen waren behoorlijk moeilijk om te beoefenen tijdens het cultivatieproces en de cultivatie-energie was bijgevolg zeer uniek. Sommige zogenaamde cultivatiewegen van de Boeddha School en de TaoÔstische School daarentegen hebben, hoewel ze tegenwoordig verspreid zijn, een gebrek aan strikte Xinxing-vereisten en kunnen niet tot een hoog niveau cultiveren. Vandaar dat we de cultivatiewegen van de verschillende scholen objectief moeten bekijken.

1.7.2 Qigong Van De Gevechtskunsten

De Qigong van de gevechtskunsten heeft een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Met een complete theorie en cultivatiemethode, is het een onafhankelijk systeem geworden. Strikt gesproken, is het slechts een manifestatie van supernormale vermogens die ontwikkeld zijn op het laagste niveau van de innerlijke cultivatiewijzen. Al de supernormale vermogens die verworven worden door het beoefenen van gevechtskunsten, kunnen verkregen worden door innerlijke cultivatie. De beoefening van gevechtskunst Qigong begint ook met de oefening van Qi. Bijvoorbeeld, om met de hand op een steen te slaan, moet men eerst de Qi verplaatsen door het zwaaien met de armen. Dan zal de Qi een kwalitatieve verandering ondergaan, en een energiemassa vormen op lange termijn, die eruitziet als een soort van licht. Slechts op dit niveau kan zijn cultivatie-energie beginnen te functioneren. Aangezien cultivatie-energie materie van een hoge kwaliteit is met intelligentie, staat het onder bevel van je geest en bestaat het in een andere ruimte. Tijdens een gevecht hoeft men zijn Qi niet te verplaatsen. De simpele gedachte er aan zal de cultivatie-energie in het spel brengen. Gedurende het verloop van de beoefening, zal de cultivatie-energie onophoudelijk versterkt worden, waarbij de deeltjes fijner worden en de energie groter. Met als resultaat dat er Kungfu ontstaat zoals de "Handpalm van IJzeren Zand" en de "Cinnaber Handpalm". Gedurende de laatste jaren werd Kungfu zoals het "Gouden Bel Schild", en het "Hemd van IJzeren Stof" getoond in films, TV programmaís en magazines. Het gaat hier om iets wat men bereikt heeft door de gezamenlijke beoefening van gevechtskunst en innerlijke cultivatie en het resultaat is van de combinatie van zowel externe oefening als innerlijke cultivatie. Om zijn innerlijk te cultiveren dient men belang te hechten aan De (deugden) en zijn Xinxing te cultiveren. Wanneer iemands Kungfu een bepaald niveau bereikt, zal, theoretisch gesproken, de cultivatie-energie die zich verzamelt tot grote dichtheid uitgestraald worden van de binnenkant naar de buitenkant van het lichaam. Aangezien de dichtheid ervan vrij groot is, wordt een beschermende laag rond het lichaam gevormd. Vanuit de theorie bekeken is het grote verschil tussen Qigong van de gevechtskunst en onze innerlijke cultivatie, dat gevechtskunsten beoefend worden met krachtige bewegingen en zonder vereiste van rust. Met als resultaat, dat de Qi beweegt in de spieren onder de huid en het Dantian (het gebied van de onderbuik) niet binnengaat. Daarom cultiveert hij zijn leven niet, en kan hij dit ook niet.

1.7.3 Omgekeerde Cultivatie en het Lenen van Energie

Er zijn mensen die nooit Qigong beoefend hebben maar ontdekken dat ze van de ene dag op de andere Gong verkregen hebben, een grote hoeveelheid energie bezitten en bovendien in staat zijn om ziektes te genezen. Zij worden ook Qigong-meesters genoemd. Zij leren anderen om Qigong te beoefenen. Sommigen van hen hebben daarvoor nooit enige Qigong beoefend, of hebben slechts een paar bewegingen geleerd, en beginnen het aan anderen te leren nadat ze een paar veranderingen hebben aangebracht in deze bewegingen. In feite, zijn ze geen Qigong-meesters, aangezien ze niets over te brengen hebben aan anderen. Wat ze onderrichten kan niet leiden tot cultivatie van hoog niveau. Het kan op zín hoogst gebruikt worden om ziektes te verwijderen en fit te blijven. Maar hoe is deze soort Gong er gekomen? Eerst, wil ik een paar woorden zeggen over Omgekeerde Cultivatie. De zogeheten Omgekeerde Cultivatie gebeurt bij een persoon die uitstekende Xinxing heeft, en een zeer goed karakter, maar die al wat ouder is, gewoonlijk boven de vijftig. Hij heeft niet voldoende tijd om te cultiveren vanaf het begin. Bovendien, is het niet eenvoudig voor hem om een grote meester te vinden om hem het systeem te onderrichten van geÔntegreerde cultivatie van zowel lichaam als geest. Wanneer hij het verlangen heeft om te cultiveren, zal zijn opperste meester hem voorzien van een aanzienlijk grote hoeveelheid energie, overeenkomstig zijn Xinxing-niveau, om hem in staat te stellen in omgekeerde volgorde te cultiveren, van boven naar beneden. Op deze manier gaat het veel sneller. De opperste meester ontwikkelt de energie in zijn ruimte, en vult hem er onophoudelijk mee, van buiten zijn lichaam. De energie die geleverd wordt door zijn opperste meester stroomt zijn lichaam in zoals door een pijpleiding, vooral wanneer hij patiŽnten behandelt en een energieveld vormt. Sommige van deze mensen weten niet eens waar de energie vandaan komt. Dit fenomeen wordt Omgekeerde Cultivatie genoemd.

Er is nog een andere vorm die Lenen van Energie genoemd wordt, en geen leeftijdsgrens heeft. Iedereen heeft naast zijn Zhu Yishi (hoofdbewustzijn) ook Fu Yishi (nevenbewustzijn), dat in het algemeen op een hoger niveau staat dan het hoofdbewustzijn. Van sommige mensen is hun nevenbewustzijn op zoín hoog niveau dat het contact kan maken met verlichte wezens van een andere ruimte. Wanneer deze mensen willen gaan beoefenen, zal hun nevenbewustzijn onmiddellijk contact leggen met die verlichte wezens en energie van hen lenen met de bedoeling om zijn eigen niveau te verhogen. Nadat hem energie geleend wordt, verkrijgt de persoon ook Gong van de ene dag op de andere. Nadat ze Gong ontvangen hebben, zijn ze ook in staat om patiŽnten te behandelen en hun pijn te verzachten. Zij gebruiken meestal de methode van het maken van een energieveld. Bovendien kunnen ze ook hun energie op een individueel persoon overbrengen en hem enkele technieken leren.

Zulke mensen doen het vaak goed in het begin. Met hun vaardigheden, hebben ze voor henzelf een enorme reputatie opgebouwd en zowel faam als rijkdom verworven. Wanneer hun verlangen naar persoonlijke faam en winst echter een groot deel van hun geest inneemt, en het verlangen naar cultivatie overwint, vermindert hun cultivatie-energie snel, totdat het op het einde helemaal verdwijnt.

1.7.4 Kosmische Taal

Sommige mensen kunnen plotseling een taal spreken, en spreken het vrij vloeiend. Het is echter geen taal van de menselijke samenleving. Hoe wordt het genoemd? Het kan "kosmische taal" genoemd worden. Eigenlijk is het niets meer dan een taal van wezens in een ruimte die slechts een klein beetje hoger is dan de onze. Een redelijk aantal Qigong-beoefenaars in China hebben deze ervaring gehad. Sommigen kunnen zelfs verscheidene van dergelijke talen spreken. Natuurlijk zijn onze menselijke talen vrij complex. Er zijn meer dan 1000 talen. Is het een supernormaal vermogen om een kosmische taal te spreken? Ik denk van niet. Het is noch een eigen supernormaal vermogen noch een vermogen verstrekt door iemand van een andere ruimte. De spreker wordt gecontroleerd door een wezen in een andere ruimte. Dit wezen komt van een wat hogere ruimte, op zĎn minst een klein beetje hoger dan die van ons mensen. Het is dus het wezen dat spreekt. De persoon die de kosmische taal spreekt doet slechts dienst als spreekbuis. De meesten weten zelf niet waarover ze spreken. Slechts diegenen met het vermogen om gedachten te lezen kunnen er een algemeen idee uit opmaken. Maar het is geen supernormaal vermogen. Velen zwellen van trots en voelen zich voldaan nadat ze het gesproken hebben, aangezien ze denken dat het een supernormaal vermogen is. Een persoon wiens Hemelse Oog open is op een hoog niveau kan een levend wezen waarnemen boven de spreker, dat spreekt via zijn mond.

Het wezen leert de spreker de kosmische taal en brengt op hetzelfde ogenblik een deel van zijn energie op hem over. Maar de spreker zal dus voortaan door het wezen gecontroleerd worden. Dit is helemaal niet de Orthodoxe Wet. Alhoewel het in een iets hogere dimensie verblijft, cultiveert het wezen de Orthodoxe Wet niet en weet het niet hoe het de beoefenaar kan leren zijn ziektes te verdrijven en fit te blijven. Het wendt zich dus tot de techniek van het vrijgeven van energie door middel van spreken. Aangezien de energie op een verspreide manier wordt vrijgegeven, heeft ze zeer weinig kracht, die een effect kan hebben op kleinere ziektes maar niet op ernstige. Volgens het Boeddhisme kennen de godheden geen lijden en conflicten, zodat ze niet in staat zijn tot cultivatie, of om zichzelf te temperen of hun cultivatieniveau te verhogen. Vandaar dat ze zichzelf trachten te verbeteren door mensen te helpen hun ziektes te verwijderen en fit te blijven. Dit is de kosmische taal. De kosmische taal is noch een supernormaal vermogen, noch een soort van Qigong.

1.7.5 Bezetenheid door Boodschappen

Van alle bezetenheden door boodschappen, is bezetenheid door geesten van laag niveau de meest schadelijke. Het ontstaat tengevolge van het beoefenen van slechte cultivatiewijzen. Het brengt grote schade aan mensen. De gevolgen van het bezeten zijn door kwade geesten zijn verschrikkelijk. Sommige mensen hebben niet veel geoefend, maar hebben een sterk verlangen om ziektes te behandelen of om een fortuin te verdienen, en hun geesten worden volledig in beslag genomen door dergelijke verlangens. Zij waren oorspronkelijk goede mensen of hadden een meester die zich met hen bezig hield. Maar wanneer ze geÔnteresseerd raakten in ziektes behandelen en geld verdienen, begon het onmiddellijk verkeerd te gaan met hen. Ze brachten de kwade geest over zichzelf, die inderdaad bestaat, echter niet in onze fysieke ruimte.

De beoefenaar voelt plotseling dat zijn Hemelse Oog zich geopend heeft, en dat hij Gong bezit. In feite, is het de kwade geest die zijn hersenen domineert. Die brengt de beelden die hij ziet naar de hersenen van de persoon over om hem de indruk te geven dat zijn Hemelse Oog geopend is. In werkelijkheid is het niet open. Waarom geeft de kwade geest hem deze vermogens? Waarom helpt hij hem? In ons universum, is het niet toegestaan dat dieren de perfectie in cultivatie bereiken of de Orthodoxe Fa verwerven omdat ze geen aandacht besteden aan hun Xinxing en hun niveau niet kunnen verhogen. Vandaar, dat ze een menselijk lichaam willen bezitten met de bedoeling om de essentie eruit te verbruiken. Er bestaat ook een principe in het universum: geen verlies, geen gewin. Ze zullen aan je verlangen naar persoonlijke faam en winst voldoen en zullen je rijk en beroemd maken. Maar ze zullen je niet voor niets helpen. Ze willen iets verkrijgen - je essentie. Wanneer ze je verlaten, zul je niets over hebben, en erg zwak worden, of simpelweg in een menselijke plant veranderen. Dit is het gevolg van verkeerde Xinxing. Eťn juiste geest zal honderd kwaden bedwingen. Als je rechtschapen bent, zal geen kwaad je opzoeken. Dat wil zeggen, als een beoefenaar, zou je open en eerlijk moeten zijn, niets slechts en onreins moeten accepteren, maar de Orthodoxe Fa cultiveren.

1.7.6 Qigong Van De Orthodoxe School Kan Ook tot Kwaadaardige Beoefening Leiden

Hoewel de oefeningen die sommige mensen hebben geleerd van een Orthodoxe School komen, kunnen ze de kwade weg onbewust beoefenen als ze niet strikt zijn met zichzelf, geen aandacht schenken aan hun Xinxing en aan iets slechts denken tijdens de oefening. Bijvoorbeeld, wanneer een beoefenaar in de houding staat of met gekruiste benen zit, denkt hij aan geld, faam en winst, over deze of gene supernormale kracht die hij zou kunnen verwerven, of over hoe degenen die hem slecht behandeld hebben te straffen met zijn vermogens. Iets slechts toevoegen aan de cultivatie-energie betekent in werkelijkheid de kwaadaardige wijze beoefenen. Dit is zeer gevaarlijk, aangezien hij iets slechts over zichzelf kan brengen, zoals kwade geesten, en misschien is hij er zich niet van bewust. Vanwege de sterke gehechtheid zal het niet werken wanneer men cultivatie beoefent met het doel om zijn wensen te vervullen. Hij is niet rechtschapen van geest, en zelfs zijn meester heeft geen manier om hem te beschermen. Vandaar dat een beoefenaar strikt op zijn Xinxing moet letten, juist van geest zijn en zonder verlangens, anders kan hij in moeilijkheden geraken.