Hoofdstuk 1 - Introductie

Qigong ontstond in het verre verleden en heeft een lange geschiedenis in China. Vandaar dat de Chinese bevolking een natuurlijk voordeel heeft in de beoefening ervan. Als rechtschapen cultivatiemethodes hebben de twee qigongscholen van Boeddha en Tao vele grote cultivatiewijzen in de openbaarheid gebracht die vroeger alleen in het geheim werden onderwezen. De Taoïstische School heeft zijn zeer unieke cultivatiewijzen, evenals de Boeddha School die ook haar eigen cultivatiemethodes heeft. Falun Gong is een cultivatiemethode op hoog niveau in de Boeddha School. Gedurende mijn lezingenreeks zal ik eerst je lichaam aanpassen om het in een toestand te brengen die geschikt is voor cultivatie op hoog niveau en dan zal ik een Falun en energiemechanismen in je lichaam installeren. Ook zal ik je de oefeningen leren. Naast dit alles heb ik mijn Wetslichamen die je zullen beschermen. Het is niet voldoende enkel deze dingen te hebben, daar zij niet het doel kunnen bereiken van verhoging van cultivatie-energie. Het is nodig dat je ook de principes begrijpt voor cultivatie op hoog niveau. Dat is waar dit boek over gaat.

Ik onderwijs cultivatiebeoefening op hoge niveaus, dus ik zal het niet hebben over de cultivatie van enig kanaal, acupunctuurpunt of energiedoorgang. Ik leer je over de cultivatie van de Grote Wet, de Grote Wet voor waarachtige cultivatie naar hogere niveaus. In het begin kan het onvoorstelbaar klinken. Maar zolang diegenen die qigong toegewijd beoefenen de praktijk zorgvuldig onderzoeken en ervaren, zullen ze alle wonderen en verfijndheden erin vinden.

 

1. De oorsprong van qigong

Wat we nu qigong noemen, werd oorspronkelijk niet zo genoemd. Het stamt van oude Chinese cultivatie die beoefend werd in afzondering of van religieuze cultivatie. Je zult de term ‘qigong’ nergens vinden in de teksten van de Innerlijke Alchemie, Tao Tsang of de Tripitaka. In de loop van de ontwikkeling van de huidige menselijke beschaving is qigong door de periode heen gekomen waarin religies nog in het embryonale stadium verkeerden. Het bestond al vóór religies zich vormden. Na het verschijnen van religies werd het tot op zekere hoogte door deze religies gekleurd. De oorspronkelijke namen van qigong waren: “De grote cultivatieweg van Boeddha” en “De grote cultivatieweg van Tao”. Het had ook nog namen zoals: “De negenvoudige innerlijke alchemie”, “De weg van Arhat”, “De dhyana van Vajra”, etcetera. Nu noemen we het ‘qigong’ zodat het beter past bij de moderne ideologie en het ook makkelijker verspreid kan worden in de samenleving. In feite is qigong iets dat in China bestaat, enkel met het doel het menselijk lichaam te cultiveren.

Qigong is geen uitvinding van deze cyclus van beschaving. Het heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot een ver verleden. Wanneer is het dan ontstaan? Sommigen beweren dat qigong een geschiedenis heeft van 3000 jaar en populair werd gedurende de Tang-Dynastie. Anderen zeggen dat het een geschiedenis heeft van 5000 jaar en zo oud is als de Chinese beschaving. Weer anderen beweren op grond van archeologische vondsten dat het 7000 jaar oud moet zijn. Ik houd het er op dat qigong niet gecreëerd werd door de moderne mensheid, maar dat het prehistorische cultuur is. Volgens onderzoek van mensen die over supernormale vermogens beschikken, is het universum waarin we nu leven een entiteit die heropgebouwd werd na negen catastrofale explosies. De planeet waarop we leven heeft al vele malen een vernietiging doorgemaakt. Iedere keer nadat de planeet opnieuw was opgebouwd, is de mensheid zich weer opnieuw gaan vermenigvuldigen. Op dit moment hebben we al ontdekt dat er een heleboel dingen in de wereld zijn die verder teruggaan dan de huidige beschaving. Volgens Darwin’s evolutietheorie ontwikkelde de mens zich uit de aap en is de beschaving niet ouder dan 10.000 jaar. Archeologische vondsten hebben echter aangetoond dat er in de grotten van de Alpen 250.000 jaar oude fresco’s zijn van een zeer hoog artistiek niveau, die ver uitstijgen boven het kunnen van de moderne mens. In het museum van de Nationale Universiteit van Peru bevindt zich een groot rotsblok waarop een menselijke figuur gegraveerd is die een telescoop vasthoudt waarmee hij hemellichamen observeert. Deze gravure is ouder dan 30.000 jaar. Het is bekend dat Galileo de telescoop met 30 maal vergroting uitgevonden heeft in 1609, net iets meer dan 300 jaar geleden. Hoe kon er dan 30.000 jaar geleden een telescoop zijn geweest? Er is een ijzeren staaf in India waarvan de zuiverheid hoger is dan 99%. Zulk een hoge zuiverheidsgraad van ijzer ligt buiten het bereik van de moderne smelttechnologie. Wie was het die deze beschaving creëerde? Hoe konden menselijke wezens zulke zaken hebben voortgebracht in een tijd dat ze zelf nog micro-organismen geweest zouden zijn? De ontdekking van deze dingen heeft de aandacht getrokken van wetenschappers overal ter wereld. Vanwege de onverklaarbaarheid wordt dit “prehistorische cultuur” genoemd.

In iedere beschavingscyclus is het wetenschappelijk niveau weer anders geweest. In sommige cycli was het zeer hoog, zelfs hoger dan dat van de huidige mensheid. Maar deze beschavingen werden vernietigd. Vandaar dat ik zeg dat qigong niet werd uitgevonden of gecreëerd door de moderne mens, maar dat het werd ontdekt en geperfectioneerd door de mensen van deze tijd. Het komt van een prehistorische cultuur.

Qigong is in feite niet een uniek product van China. Het bestaat ook in andere landen, maar daar wordt het niet qigong genoemd. In sommige westerse landen, zoals de Verenigde Staten en Engeland, wordt het “magische kunst” genoemd. In Amerika is er een illusionist, David Copperfield, die eigenlijk een meester is in paranormale vermogens. Hij gaf ooit een voorstelling waarbij hij door de Chinese muur wandelde. Vlak voordat hij door de muur stapte, gebruikte hij een wit laken om zichzelf en de muur te bedekken. Waarom deed hij dat? Door dat te doen, zouden veel mensen geloven dat het om een goocheltruc ging. Het moest op deze manier gedaan worden, omdat hij wist dat er veel mensen met grote vermogens waren in China. Hij was bang dat ze zich erin zouden mengen. Daarom bedekte hij zich voordat hij de muur in wandelde. Op het moment dat hij uit de muur kwam, strekte hij een hand uit om het laken naar voren te duwen en wandelde toen eruit. Zoals een Chinees spreekwoord zegt: “een expert wil de truc zien, terwijl een leek slechts kijkt voor de opwinding”. Bijgevolg geloofde het publiek dat het om een goocheltruc ging. Westerlingen noemen deze paranormale vermogens “magie” omdat zij ze niet gebruiken om hun lichamen te cultiveren maar om wonderlijke dingen te doen en voorstellingen te geven voor vermaak. Vanuit een laag niveau gezien dient qigong voor het verbeteren van de fysieke conditie en het genezen van ziektes. Op een hoog niveau richt het zich op het cultiveren van iemands oorspronkelijk lichaam.

 

2. Qi en cultivatie-energie

De “qi” waar we nu over spreken, werd “chi” genoemd door de oude Chinezen. De twee woorden betekenen wezenlijk hetzelfde, aangezien beide verwijzen naar de qi van het universum, een vormloze, onzichtbare soort materie in het universum. “Qi” verwijst niet naar lucht. Door cultivatie zal de energie van deze materie worden geactiveerd in het menselijk lichaam en de fysieke toestand van het lichaam zal veranderen, wat genezing van ziektes en fitheid met zich meebrengt. Qi is echter niet meer dan qi. Jij hebt qi, hij heeft qi en iemands qi kan geen beperkende werking hebben op andermans qi. Sommige mensen zeggen dat qi ziektes kan genezen of dat je iemand wat qi kunt zenden om zijn ziekte te behandelen. Deze beweringen zijn vrij onwetenschappelijk omdat qi helemaal geen ziektes kan genezen. Zolang een beoefenaar qi heeft in zijn lichaam betekent dit dat zijn lichaam nog geen “melkwit lichaam” is en dat betekent dat hij nog steeds ziektes draagt.

Iemand die door cultivatie hogere vermogens heeft verworven straalt geen qi uit, maar een bundel hoge energie die zich manifesteert in de vorm van licht met zeer kleine deeltjes en grote dichtheid. Dit is cultivatie-energie. Alleen dit kan een matigend effect hebben op gewone mensen en alleen hiermee kan men ziektes voor anderen genezen. Er is een gezegde: “Het Boeddha-licht schijnt overal en herstelt alle afwijkingen naar heelheid en perfectie”. Dit betekent dat zij die cultivatie van een rechtschapen Wet beoefenen zeer krachtige energie in zich dragen. Overal waar zo iemand voorbijkomt, kan iedere abnormale toestand binnen het bereik van zijn energie worden hersteld en teruggebracht worden tot een normale staat. Bijvoorbeeld, ziekte in het lichaam is in feite een abnormale lichamelijke toestand en de ziekte zal verdwijnen nadat deze toestand is gecorrigeerd. Om het in gewone woorden te zeggen, cultivatie-energie is energie. Cultivatie-energie heeft fysieke kenmerken. Beoefenaars kunnen het objectief bestaan van zulke energie waarnemen en ervaren door voortgezette beoefening.

 

3. Energiepotentie en supernormale vermogens

3.1 Energiepotentie komt voort uit cultivatie van de inborst

De cultivatie-energie die werkelijk het niveau bepaalt van de energiepotentie wordt niet verkregen door het doen van qigongoefeningen. Het wordt verkregen door de transformatie van de substantie die “deugd” wordt genoemd en door cultivatie van de inborst. Dit proces van transformatie is niet, zoals gewone mensen wel denken, zoiets als bij de innerlijke alchemiebeoefening waarbij men een “smeltkroes” op het “vuur” zet om het “elixer van onsterfelijkheid” te creëren vanuit de verzamelde “medicinale substanties”. De cultivatie-energie waar wij naar verwijzen ontstaat buiten het lichaam. Vanuit het onderste gedeelte van het lichaam groeit het spiraalsgewijs omhoog, helemaal buiten het lichaam, evenredig met de verbetering van iemands inborst. Wanneer het de kruin van het hoofd bereikt, vormt het zich tot een energiezuil. De hoogte van deze energiezuil bepaalt het niveau van iemands cultivatie-energie. De energiezuil bestaat in een diepverborgen dimensie, wat het moeilijk maakt voor gewone mensen om deze waar te nemen.

Supernormale vermogens worden versterkt door de energiepotentie. Hoe hoger de energiepotentie is en hoe hoger het cultivatieniveau, des te krachtiger zijn de supernormale vermogens en des te gemakkelijker zijn ze aan te wenden. Als iemands energiepotentie laag is, zullen zijn supernormale vermogens beperkt zijn en zal hij het moeilijk of zelfs onmogelijk vinden om ze aan te wenden. Supernormale vermogens op zich vertegenwoordigen niet iemands energiepotentie en cultivatieniveau. Wat iemands niveau bepaalt is veeleer zijn energiepotentie dan zijn supernormale vermogens. Sommige mensen cultiveren terwijl hun supernormale vermogens “vergrendeld” zijn. In dat geval kunnen ze een hoge energiepotentie bezitten, maar niet noodzakelijkerwijs veel supernormale vermogens. De energiepotentie is bepalend en wordt verworven door cultivatie van de inborst. Dit is het meest cruciale.

3.2 Supernormale vermogens zijn niet wat een beoefenaar nastreeft

Alle beoefenaars zijn geïnteresseerd in bovennatuurlijke vermogens. In de samenleving zijn die erg aantrekkelijk en vele mensen hopen er enkele te verwerven, maar zonder een goede inborst kan men deze vermogens niet verwerven.

Sommige van zulke vermogens, zoals een geopend hemels oog, helderhorendheid, telepathie, toekomst voorspellen, enzovoort, kunnen eigenschappen zijn van gewone mensen, maar deze vermogens verschillen van persoon tot persoon. Ze zijn niet allemaal aanwezig bij een beoefenaar die zich in de toestand van geleidelijke verlichting bevindt. Het is onmogelijk voor gewone mensen om bepaalde supernormale vermogens te bezitten, zoals het vermogen om een voorwerp in onze fysieke dimensie te transformeren in een ander soort voorwerp - dit is niet iets wat gewone mensen kunnen bezitten. Grote vermogens worden alleen verworven door cultivatie na de geboorte. Falun Gong is ontwikkeld en geëvolueerd vanuit de kosmische principes, dus alle in het universum bestaande supernormale vermogens bestaan in Falun Gong. Het hangt allemaal af van hoe een beoefenaar cultiveert. De gedachte supernormale vermogens te willen verwerven is niet fout, maar het intensief nastreven ervan is niet hetzelfde als een gewone gedachte en zal tot negatieve resultaten leiden. Het is van weinig nut voor iemand om supernormale vermogens van laag niveau te verwerven, behalve om te proberen ze aan te wenden om zichzelf als een bijzonder persoon voor te doen onder gewone mensen. In zulk een geval is het heel duidelijk dat zijn inborst laag is en dat het juist is om deze persoon geen supernormale vermogens te verschaffen. Sommige vermogens zouden, indien ze gegeven worden aan een persoon met een slechte inborst, gebruikt kunnen worden om kwaad te doen. Omdat de inborst van zulke mensen onbetrouwbaar is, is er geen garantie dat zij niets kwaads zullen doen.

Aan de andere kant mag geen enkel supernormaal vermogen dat vertoond kan worden, gebruikt worden om de menselijke samenleving te wijzigen, noch zal het in staat zijn het normale sociale leven te veranderen. Het kan niet worden toegestaan dat waarlijk grote supernormale krachten worden gebruikt in het openbaar, vanwege de serieuze gevolgen en gevaren daarvan. Een groot gebouw kan bijvoorbeeld nooit neer gehaald worden als demonstratie. Behalve door mensen met een speciale missie, mogen deze grote krachten niet worden gebruikt en evenmin mogen ze worden getoond. Dit is omdat ze gecontroleerd worden door meesters van zeer hoog niveau.

Sommige gewone mensen dringen er echter op aan dat qigongmeesters een voorstelling geven en dwingen hen hun supernormale vermogens te onthullen zodat ze ze kunnen zien. Mensen met supernormale vermogens zijn niet bereid om ze te gebruiken voor het geven van demonstraties, daar het hen verboden is om ze te tonen. Ze demonstreren zou de algehele staat van de samenleving beïnvloeden. Mensen met waarlijk grote deugd mogen hun supernormale vermogens niet gebruiken in het openbaar. Sommige qigongmeesters zijn van streek wanneer ze zo’n voorstelling geven en als ze weer thuiskomen zijn zij het huilen nabij. Dwing hen niet tot een optreden! Ze worden er beroerd van deze dingen te onthullen. Een van mijn studenten bracht me op een keer een tijdschrift. Ik voelde me vol afkeer toen ik het bekeek. In dat tijdschrift stond dat er een internationale qigongconferentie gehouden zou worden. Degenen met supernormale vermogens konden aan een wedstrijd deelnemen en degenen met de sterkste supernormale vermogens konden naar die conferentie gaan. Nadat ik het gelezen had, voelde ik me dagenlang verontrust. Supernormale vermogens zijn geen dingen die in het openbaar vertoond kunnen worden voor competitie - het openbaar vertoon ervan is betreurenswaardig. Gewone mensen schenken slechts aandacht aan de praktische wereldse zaken, maar qigongmeesters moeten zich gedragen met waardigheid.

Wat is het motief achter het willen verwerven van supernormale vermogens? Het weerspiegelt het gedachtenrijk van een beoefenaar en de dingen die hij nastreeft. Met onzuivere verlangens en een onstabiele geest is het onwaarschijnlijk dat hij grote supernormale vermogens heeft. Dit is omdat je wat je ziet als goed en kwaad, vooraleer je volledig verlicht bent, alleen maar gebaseerd hebt op de normen van deze wereld. Je kunt noch de ware natuur van de dingen zien, noch de oorzakelijke relaties tussen die dingen. Vechten, schelden en pesten zijn noodzakelijkerwijs veroorzaakt door oorzakelijke relaties. Als je de oorzakelijke relaties niet ziet, dan zou je met wat je doet de zaak alleen maar erger maken. Dankbaarheid en wrok, goed en kwaad van gewone mensen worden geregeerd door de wetten van deze wereld. Cultivatiebeoefenaars zouden zich met deze dingen niet bezig moeten houden. Voordat je volledig verlicht bent, is wat je ziet met je ogen niet noodzakelijkerwijs de waarheid. Als een persoon een ander een klap geeft, zou het kunnen dat ze hun karmische schulden aan het vereffenen zijn. Jouw bemoeienis zou hun vereffening kunnen verstoren. Karma is een soort van zwarte substantie die het menselijk lichaam omgeeft. Het heeft een materieel bestaan in een andere dimensie en het kan getransformeerd worden in ziektes en tegenspoed.

Iedereen heeft supernormale vermogens. De kwestie is om ze door onophoudelijke cultivatie te ontwikkelen en te versterken. Als een beoefenaar slechts supernormale vermogens nastreeft, is hij kortzichtig en onzuiver van geest. Ongeacht de reden waarom hij supernormale vermogens nastreeft, zijn nastreven zal elementen van egoïsme bevatten die zijn cultivatie zeker zullen hinderen. Bijgevolg zal hij nooit supernormale vermogens verkrijgen.

3.3 Beheersing van de energiepotentie

Sommige beoefenaars hebben nog niet zo lang qigong beoefend, maar toch willen ze ziektes behandelen om te zien of dat effect heeft. Wanneer een beoefenaar met een zwakke energiepotentie zijn hand uitsteekt en het probeert, zal hij een flinke hoeveelheid zwarte, ongezonde en smerige qi uit het lichaam van de patiënt in zijn eigen lichaam opnemen. Aangezien je niet het vermogen hebt om ongezonde qi te weerstaan en je lichaam bovendien geen beschermend schild heeft, vorm je een gemeenschappelijk veld met de patiënt. Zonder hoge energiepotentie kun je je er niet tegen verdedigen en zul je jezelf zeer oncomfortabel voelen. Als niemand voor je zorgt zul je op de lange duur ziektes verzamelen over heel je lichaam. Vandaar dat iemand met een zwakke energiepotentie geen ziektes bij anderen zou moeten behandelen. Alleen een persoon die reeds supernormale vermogens heeft verworven en een bepaalde energiepotentie heeft, kan ziektes behandelen met qigong. Ofschoon sommige beoefenaars supernormale vermogens hebben ontwikkeld en in staat zijn ziektes te behandelen zijn ze, als ze op een zeer laag niveau zijn, in feite de geaccumuleerde energiepotentie - hun eigen energie - aan het verbruiken om de ziekte te behandelen. Aangezien cultivatie-energie energie is en ook een intelligente entiteit is die niet gemakkelijk verworven wordt, is het uitstralen van cultivatie-energie in feite jezelf uitputten. In gelijke tred met je uitstralen van cultivatie-energie wordt de energiekolom boven je hoofd korter en raakt uitgeput. Dit is het helemaal niet waard. Dus keur ik het niet goed als je voor anderen ziektes gaat behandelen terwijl je energiepotentie niet hoog is. Welke methode je ook gebruikt, je verbruikt toch steeds je eigen energie.

Wanneer iemands energiepotentie een bepaald niveau bereikt, zullen er allerlei soorten supernormale vermogens tevoorschijn komen. Je moet erg voorzichtig zijn bij het aanwenden van deze supernormale vermogens. Iemand moet bijvoorbeeld zijn hemelse oog gebruiken als het eenmaal open is aangezien het gemakkelijk zal sluiten wanneer het nooit gebruikt wordt. Het moet echter niet te vaak gebruikt worden; anders zal er teveel energie worden verbruikt. Betekent dit dan dat we het nooit moeten gebruiken? Zeker niet! Waarom zouden we het ontwikkelen als we het nooit gebruiken? De kwestie is wannéér het te gebruiken. Je zou het alleen maar moeten gebruiken als je een bepaald niveau van cultivatie bereikt hebt en het vermogen bezit om jezelf weer aan te vullen. Als een beoefenaar van Falun Gong een bepaald stadium bereikt, kan de Falun automatisch energie transformeren en aanvullen, hoeveel cultivatie-energie hij ook uitstraalt. De Falun onderhoudt automatisch het niveau van de energiepotentie voor beoefenaars en de cultivatie-energie vermindert op geen enkel moment. Dit is één van de kenmerkende eigenschappen van Falun Gong. Pas wanneer men dit niveau van cultivatie bereikt heeft, mogen supernormale vermogens gebruikt worden.

 

4. Het hemelse oog

4.1 De opening van het hemelse oog

Het hoofdkanaal van het hemelse oog bevindt zich tussen het midden van het voorhoofd en het shangen-punt. De manier waarop een gewoon persoon de dingen met zijn fysieke ogen ziet, werkt volgens hetzelfde principe als een fototoestel. Naargelang de afstand tot het object en de intensiteit van het licht wordt de lens of de pupilgrootte afgesteld. Via de oogzenuwen worden beelden gevormd in de pijnappelklier in de achterste helft van de hersenen. Het supernormale vermogen van het doordringende zicht is in feite de pijnappelklier die rechtstreeks naar buiten kijkt door het hemelse oog. Het hemelse oog van een doorsnee persoon is gesloten omdat de opening van het hoofdkanaal zeer nauw en donker is. Er is daarbinnen geen vitale qi-essentie, geen licht. Bij sommige mensen zijn hun hoofdkanalen geblokkeerd, vandaar dat ze niet kunnen zien.

Om het hemelse oog te openen moet ten eerste het kanaal geopend worden door middel van een externe kracht of door zelf-cultivatie. De vorm van het kanaal verschilt van persoon tot persoon. Het kan ovaal, rond, ruitvormig of driehoekig zijn. Hoe beter men cultivatie beoefent, des te ronder het wordt. Ten tweede geeft de meester je een oog. Als je op jezelf cultivatie beoefent, zul je het zelf moeten ontwikkelen. Ten derde moet je vitale qi-essentie hebben op de plaats waar het hemelse oog gelokaliseerd is.

We zien gewoonlijk de dingen met onze twee ogen en het is nu precies dit paar ogen dat ons kanaal naar andere dimensies blokkeert. Dit paar ogen functioneert als een afscherming, zodat we alleen objecten kunnen zien die in onze fysieke dimensie bestaan. Het openen van het hemelse oog stelt ons in staat om te zien zonder deze twee ogen te gebruiken. Na het bereiken van een zeer hoog niveau, zal men door cultivatie een waar oog kunnen verwerven en kunnen zien met het ware oog van het hemelse oog of met het ware oog in het shangen-punt. Volgens de Boeddha School is elke porie van het menselijk lichaam een oog en zijn er ogen over het hele lichaam. Volgens de Taoïstische School is elk acupunctuurpunt een oog. Maar het hoofdkanaal ligt in het hemelse oog, vandaar dat het eerst geopend moet worden. Tijdens mijn lezingen plant ik in elke student dingen die het hemelse oog kunnen openen. Vanwege verschillen in lichamelijke gesteldheid van de mensen zullen de resultaten ook verschillend zijn. Sommige mensen zien een donker gat, zoiets als een diepe put, wat betekent dat het kanaal van het hemelse oog donker is. Anderen zien een witte tunnel. Als ze ook iets voor de opening zien, geeft dat aan dat hun hemelse oog op het punt staat te openen. Sommigen zien objecten draaien, dit zijn de dingen die de meester had ingeplant om het hemelse oog mee te openen. Als het kanaal van het hemelse oog eenmaal opengeboord is, zul je in staat zijn om te zien. Sommige mensen kunnen een groot oog zien door hun hemelse oog en zij denken dat dat het oog van de Boeddha is. In feite is het hun eigen oog. Deze mensen zijn gewoonlijk degenen die goede aangeboren kwaliteiten bezitten.

Volgens onze statistieken hebben elke keer dat we een serie lezingen geven meer dan de helft van onze studenten hun hemelse oog geopend. Maar er zou een probleem kunnen ontstaan nadat het hemelse oog geopend is: een persoon wiens inborst niet goed is, kan gemakkelijk zijn hemelse oog gebruiken om slechte dingen te doen. Om dit probleem te voorkomen zal ik jullie hemelse oog direct op het niveau van het wijsheidszicht openen - met andere woorden, op een hoog niveau dat jullie in staat stelt direct de scènes in andere dimensies te zien en dingen waar te nemen die zich voordoen tijdens de cultivatie, waardoor je ze kunt geloven. Het zal jullie vertrouwen in cultivatie versterken. Bij mensen die net begonnen zijn met beoefening heeft hun inborst nog niet het niveau bereikt dat de gewone mensen overstijgt. Dus als ze eenmaal supernormale dingen bezitten zijn ze geneigd om kwaad te doen. Om een grap als voorbeeld te nemen: Wanneer je over straat loopt en je stopt bij een loterijzaak dan zou je in staat kunnen zijn om er met de eerste prijs vandoor te gaan. Ik gebruik dit om duidelijk te maken wat ik bedoel. Het is niet toegestaan dat zoiets gebeurt. Een andere reden is dat we hier het hemelse oog openen voor een groot aantal mensen. Veronderstel eens dat ieders hemelse oog op een laag niveau geopend zou worden. Stel je dan eens voor dat iedereen door het menselijk lichaam heen zou kunnen zien en dingen achter muren zou kunnen zien - zouden we dat dan nog een menselijke samenleving kunnen noemen? De menselijke samenleving zou ernstig ontwricht raken, dus het is noch toelaatbaar, noch realiseerbaar. Bovendien zou het beoefenaars geen goed doen en het zou alleen maar hun gehechtheden voeden. Vandaar dat we het hemelse oog niet voor jullie openen op een laag niveau. In plaats daarvan zullen we het direct openen op een hoog niveau.

4.2 Verschillende niveaus van het hemelse oog

Het hemelse oog heeft verschillende niveaus. In overeenstemming met zijn niveaus ziet het verschillende dimensies. Volgens het Boeddhisme zijn er vijf typen zichten: het vleselijk zicht, het hemelse zicht, het wijsheidszicht, het Wetzicht en het Boeddhazicht. Elk daarvan is onderverdeeld in 3 niveaus: hoger, midden en lager. Op of beneden het niveau van het hemelse zicht kan het alleen onze materiële wereld waarnemen. Alleen op of boven het niveau van het wijsheidszicht is het mogelijk om dingen te zien in andere dimensies. Zij die het supernormale vermogen hebben van het “doordringende zicht” kunnen de dingen nauwkeurig zien, met een grotere precisie dan die van een CT-scanner. Maar wat ze kunnen zien is nog steeds binnen onze fysieke wereld en komt niet buiten de grenzen van de dimensie waarin wij leven. Het “doordringende zicht” wordt niet beschouwd als een hoog niveau van het hemelse oog.

Het niveau van iemands hemelse oog wordt bepaald door de hoeveelheid vitale qi-essentie van die persoon, maar evenzeer door de wijdte van het hoofdkanaal, de helderheid ervan en de mate waarin het verstopt is. De inwendige vitale qi-essentie is beslissend voor het bepalen van hoe volledig het hemelse oog kan opengaan. Het is bijzonder gemakkelijk om het hemelse oog te openen voor kinderen beneden de leeftijd van zes jaar. Ik hoef mijn hand niet eens te gebruiken. Op het moment dat ik mijn mond open doe, opent het, want kinderen hebben nog maar weinig negatieve invloed ondergaan van onze materiële wereld en zij hebben nog geen kwaad gedaan. Hun vitale qi-essentie is zeer goed bewaard gebleven. Wat kinderen van boven de zes betreft, hun hemelse ogen worden steeds moeilijker te openen als gevolg van de toenemende invloed van externe omstandigheden wanneer ze opgroeien. In het bijzonder kunnen een slechte opvoeding, verwennerij en immoreel gedrag allemaal de vitale qi-essentie doen verdwijnen. Na het bereiken van een zeker punt zal het helemaal weg zijn. Die mensen die hun vitale essentie helemaal verloren hebben, kunnen het geleidelijk weer aanvullen door middel van cultivatie, maar het zal hen een hele tijd kosten en veel moeite. De vitale qi-essentie is dus buitengewoon kostbaar.

Ik zal het niet aanraden om iemands hemelse oog te openen op het niveau van het hemelse zicht, aangezien hij in geval van een lage energiepotentie meer energie verbruikt door de objecten te bekijken dan hij verzamelt door cultivatie. Als er te veel vitale essentie verbruikt is, zal het hemelse oog weer sluiten. Als het eenmaal gesloten is, zal het niet gemakkelijk zijn om het weer te openen. Dus, als ik het hemelse oog van mensen open, doe ik dat gewoonlijk op het niveau van het wijsheidszicht. Ongeacht hoe duidelijk of onduidelijk hun zicht is, beoefenaars zullen in staat zijn om objecten in andere dimensies te zien. Vanwege hun aangeboren kwaliteiten kunnen sommige mensen de dingen duidelijk zien; sommigen zien dingen verschijnen en vervolgens weer verdwijnen; sommigen zien de dingen vaag. Maar op z’n minst zul je wat licht kunnen zien. Dit zal de cultivatiebeoefenaar helpen vorderingen te maken naar een hoger niveau. Zij die niet duidelijk kunnen zien, zullen in staat zijn dit te verbeteren door cultivatie.

Mensen met onvoldoende vitale qi-essentie zien met hun hemelse oog alleen in zwart-wit. Mensen met meer vitale essentie zijn in staat om scènes in kleur te zien en wat zij zien is duidelijker. Hoe meer vitale essentie hoe duidelijker. Maar elk individu is anders. Sommige mensen worden geboren met hun hemelse oog open. Bij anderen is het hemelse oog stevig gesloten. Wanneer het hemelse oog opent, geeft het een beeld zoals dat van het openbloeien van een bloem die haar blaadjes laag na laag opent. Tijdens de zittende meditatie zul je aanvankelijk een bal van licht zien in je hemelse oog. In het begin is dat licht niet zo helder en later wordt het rood. Bij sommige mensen is hun hemelse oog zo stevig gesloten dat het openen ervan aanvankelijk tamelijk heftige reacties veroorzaakt. Ze zullen voelen dat de spieren rondom het hoofdkanaal en het shangen-punt meer en meer gespannen worden, alsof ze naar binnen gedrukt en geperst worden. Hun slapen en hun voorhoofd beginnen te voelen alsof ze opgezwollen zijn en doen pijn. Dit zijn allemaal symptomen van het openen van het hemelse oog. Mensen bij wie het hemelse oog gemakkelijk open gaat, kunnen af en toe bepaalde dingen zien. Tijdens mijn lessen waren er mensen die bij toeval mijn Wetslichamen zagen. Toen ze opzettelijk probeerden te zien, verdwenen ze weer omdat zij deze keer in feite hun fysieke ogen gebruikten. Je zou in de toestand moeten proberen te blijven waarin je bent wanneer je dingen ziet met gesloten ogen en geleidelijk zul je ze beter zien. Wanneer je het echter wat beter wilt bekijken, zul je in feite overschakelen naar je eigen ogen en de optische zenuwen gaan gebruiken. Dan zul je niets kunnen zien.

De dimensies die waargenomen worden met het hemelse oog verschillen in overeenstemming met het niveau van iemands hemelse oog. Sommige instellingen voor wetenschappelijk onderzoek kunnen dit principe niet begrijpen; bijgevolg maken ze het onmogelijk dat sommige qigongexperimenten het te verwachten eindresultaat opleveren. Zo nu en dan leveren sommige experimenten zelfs tegenstrijdige resultaten op. Een instituut ontwierp bijvoorbeeld een methode om supernormale vermogens te testen. Zij vroegen qigongmeesters om waar te nemen wat er in een verzegelde doos zat. Vanwege verschillen in niveaus van hun hemelse ogen waren niet al hun antwoorden hetzelfde. De onderzoeksleiding beschouwde daarom “het hemelse oog” als een onjuist en bedrieglijk concept. Personen met hun hemelse oog op een laag niveau bereiken doorgaans betere resultaten met dit soort experimenten omdat hun hemelse oog geopend is op het niveau van het hemelse zicht - een niveau dat slechts geschikt is om voorwerpen waar te nemen in deze materiële dimensie. Dus mensen die het hemelse oog niet begrijpen, denken dat deze personen de grootste supernormale vermogens hebben. Alle objecten, organische of anorganische, verschijnen in verschillende vormen in verschillende dimensies. Bijvoorbeeld, zodra een glas gefabriceerd is, komt er een intelligent wezen tot bestaan in een andere dimensie. Bovendien zou het, voorafgaand aan het bestaan als dit wezen, iets anders geweest kunnen zijn. Met het hemelse oog op het laagste niveau zal men het als een glas zien. Op een hoger niveau zal men het wezen zien dat bestaat in de andere dimensie. Op een nog hoger niveau zal men de materiële vorm zien die voorafging aan het bestaan van dat intelligente wezen.

4.3 Ver zicht

Na de opening van het hemelse oog zal voor sommigen het supernormale vermogen van ver zicht zich aandienen en zij zullen in staat zijn om objecten te zien die duizenden kilometers ver weg zijn. Ieder individu bezet zijn eigen dimensies. In die dimensies is hij zo groot als een universum. Binnen een specifieke dimensie heeft hij vlak voor zijn voorhoofd een spiegel die onzichtbaar is in onze dimensie. Iedereen heeft deze spiegel, maar de spiegel van een niet-beoefenaar is naar binnen gericht. Voor beoefenaars keert deze spiegel geleidelijk naar buiten. Als de spiegel eenmaal omgekeerd is, kan deze reflecteren wat de beoefenaar wil zien. In zijn specifieke dimensie is hij behoorlijk groot - zijn lichaam is behoorlijk groot, net zoals zijn spiegel. Alles wat de beoefenaar wenst te zien, kan in de spiegel gereflecteerd worden. Maar hij kan nog steeds het beeld niet zien, zelfs niet wanneer het in de spiegel opgevangen is; het beeld moet een fractie van een seconde op de spiegel blijven. De spiegel zal dan terugdraaien. Na je de gereflecteerde objecten te hebben laten zien draait hij weer om. Dan draait hij zeer snel weer terug en draait onophoudelijk heen en weer. Films lopen met een snelheid van 24 beeldjes per seconde om een continue beweging te laten zien. De snelheid waarmee de spiegel draait, is veel groter dan die van een film en daarom lijken de beelden vloeiend en duidelijk. Dit is wat we ver zicht noemen. Zo simpel is het principe van ver zicht. Vroeger was dit zeer geheim, toch heb ik het hier in een paar regels onthuld.

4.4 Dimensies

Dimensies zoals wij ze zien, zijn erg complex. De mensheid kent slechts de dimensie waarin de mensen op dit moment bestaan, terwijl andere dimensies nog niet gevonden of verkend zijn. Wat andere dimensies betreft, wij qigongmeesters hebben al tientallen niveaus van dimensies waargenomen die in theorie verklaard kunnen worden maar nog niet bewezen kunnen worden door de wetenschap. Alhoewel je hun bestaan ontkent, vinden sommige dingen hun weerspiegeling in onze dimensie. Er is bijvoorbeeld een plaats in de wereld, de Bermuda eilanden genaamd, ook bekend als de duivelsdriehoek. Sommige schepen en vliegtuigen verdwenen daar, maar doken enkele jaren later weer op. Niemand heeft een bevredigende verklaring gegeven voor dit fenomeen omdat men het theoretische raamwerk dat door de menselijke hersenen geschapen is niet kan doorbreken. Eigenlijk is de driehoek een kanaal naar een andere ruimte of dimensie. In tegenstelling tot een deur in een huis, een gewone ons bekende deur, opent dit kanaal zich op een onvoorspelbare wijze. Een schip gaat het kanaal gemakkelijk binnen wanneer het zich toevallig opent. De mens voelt het verschil in ruimte niet en bevindt zich in een oogwenk in een andere dimensie. Het verschil in tijd en ruimte tussen deze dimensie en de onze kan niet gemeten worden in termen van meters. Een afstand van duizenden kilometers zou daar slechts een stip zijn. De twee ruimtes bevinden zich namelijk tegelijkertijd op dezelfde plaats. Wanneer het schip er slechts een moment verbleef en er toevallig weer uit kwam, zijn er tientallen jaren gepasseerd in deze wereld vanwege het tijdsverschil tussen de twee dimensies. Er zijn ook afzonderlijke werelden in elke dimensie. Ze zijn erg complex en lijken op onze modellen van atoomstructuren met veel bollen die met elkaar verbonden zijn door lijnen in alle richtingen.

Vier jaar voor de tweede wereldoorlog kwam een Brits piloot tijdens een missie in een zware storm terecht. Door zijn ervaring was hij in staat een verlaten vliegveld te vinden. Toen het vliegveld in zijn gezichtsveld kwam, zag hij iets totaal anders: een heldere en wolkenloze hemel kwam te voorschijn alsof hij uit een andere wereld was gekomen. De vliegtuigen op het vliegveld waren geel geschilderd en de mensen op de grond waren erg druk bezig. Hij vond dat zeer vreemd. Hij landde zijn vliegtuig, maar niemand schonk enige aandacht aan hem. De controletoren maakte zelfs geen contact met hem. Aangezien hij zag dat de hemel weer opgeklaard was, besloot hij te vertrekken. Het vliegtuig vertrok, maar het kwam opnieuw in de storm terecht nadat hij een afstand had afgelegd gelijk aan die tussen het vliegveld en de plaats van waaraf hij het voor het eerst gezien had. Hij slaagde er uiteindelijk in om terug te keren. Toen hij aan zijn superieuren rapporteerde wat hij gezien had op het verlaten vliegveld, volgens wat opgenomen was in zijn vluchtlogboek, geloofden deze hem niet. Vier jaar later brak de tweede wereldoorlog uit en werd hij overgeplaatst naar dat verlaten vliegveld. Op het moment dat hij daar aankwam, dacht hij aan wat hij vier jaar eerder gezien had, want hetzelfde bevond zich nu weer voor zijn ogen! Wij qigongmeesters weten wat er aan de hand was. De piloot deed op voorhand wat hij vier jaar later zou doen. Net zoals in een voorstelling sloeg hij een scène over, startte met de volgende en ging dan weer terug naar de juiste volgorde.

 

5. Qigongbehandeling en ziekenhuisbehandeling

Theoretisch gezien is het behandelen van ziektes door middel van qigong totaal verschillend van het behandelen van ziektes in een ziekenhuis. Een dokter die opgeleid is in de westerse geneeskunde behandelt een patiënt met conventionele middelen uit de menselijke samenleving. Zelfs met behulp van laboratoriumtests, röntgenstralen, etcetera kan hij enkel de ziektehaard in deze dimensie zien. Hij kan noch de boodschappen in andere dimensies zien, noch de werkelijke oorzaak van de ziekte begrijpen. Als het geval van een patiënt niet ernstig is, kan een medicijn gebruikt worden om de oorzaak van een ziekte (wat in de westerse geneeskunde pathogeen en in qigong karma wordt genoemd) te vernietigen of te verwijderen. Medicijnen kunnen echter weinig hulp bieden wanneer de ziekte ernstig is. Als de dosis van het medicijn verhoogd wordt, zou de patiënt het niet meer kunnen verdragen. Sommige ziektes zijn niet beperkt tot de wetten van deze wereld. Sommige zijn zeer ernstig en overstijgen de beperkingen van deze wereld, vandaar dat ze niet te genezen zijn in een ziekenhuis.

Traditionele Chinese geneeskunst is onlosmakelijk verbonden met supernormale vermogens ontwikkeld door cultivatie van het menselijk lichaam. In de oude tijden werd er bijzondere aandacht geschonken aan de cultivatie van het menselijk lichaam. De Confucianistische School, de Taoïstische School en de Boeddha School, met inbegrip van de Confucianistische geleerden, hechtten allen groot belang aan het zitten in meditatie. Zitten in meditatie werd als een bekwaamheid beschouwd. Alhoewel men geen oefeningen voor het ontwikkelen van cultivatie-energie deed, kon men na verloop van tijd toch cultvatie-energie en supernormale vermogens verkrijgen. Hoe komt het dat acupunctuur in de traditionele Chinese geneeskunde zulk een diepgaand begrip kon hebben van de energiekanalen in het menselijk lichaam? Waarom zijn de acupunctuurpunten verticaal met elkaar verbonden in plaats van horizontaal of diagonaal? Hoe konden deze punten zo accuraat in kaart gebracht worden? Wat iemand met supernormale vermogens nu met z'n eigen ogen ziet, is hetzelfde als wat beschreven werd door de traditionele Chinese geneeskunde, aangezien de vermaarde artsen uit de oude tijden in het algemeen supernormale vermogens bezaten. Beroemde artsen uit de Chinese geschiedenis, zoals Li Shizhen, Sun Simiao, Bian Que en Hua Tuo, waren eigenlijk allemaal qigongmeesters met bovennatuurlijke krachten. Wat tot op vandaag van de traditionele Chinese geneeskunde is doorgegeven, zijn de behandelings- en diagnosetechnieken. Het aspect van de supernormale vermogens is daarentegen verloren gegaan. In het verleden gebruikte een arts uit de traditionele Chinese geneeskunst zijn ogen (met inbegrip van supernormale vermogens) om ziekten te diagnosticeren. Later werd de techniek van het voelen van de pulsen ontwikkeld. Als de traditionele Chinese geneeskunde haar behandelings- en diagnosetechnieken opnieuw zou combineren met het gebruik van supernormale vermogens dan zou de westerse geneeskunde haar achterstand in vele jaren niet kunnen inhalen.

Qigong kan de hoofdoorzaak van een ziekte grondig verwijderen. Ik beschouw ziekte als een soort van karma. Iemand van een ziekte genezen, betekent zijn karma helpen elimineren. Sommige qigongmeesters trachten een patiënt te behandelen door zijn zwarte qi te ontladen of door hem van zuivere qi te voorzien. Ze kunnen de zwarte qi ontladen op een zeer laag niveau, maar ze kennen er de grondoorzaak niet van. De zwarte qi zal terugkeren en de patiënt zal een terugval hebben. In werkelijkheid is het niet de zwarte qi die zijn ziekte veroorzaakt. Het bestaan van de zwarte qi maakt enkel dat hij zich onwel voelt. De grondoorzaak van de ziekte is een intelligent wezen dat zich in een andere dimensie bevindt. Veel qigongmeesters weten dit niet. Het intelligente wezen is zo sterk dat gewone mensen het niet kunnen of niet zouden durven aanraken. Het genezen van een ziekte in Falun Gong is gericht op het verwijderen van dit intelligente wezen en daarmee op het verwijderen van de grondoorzaak van de ziekte. Bovendien wordt er een energieschild op die plaats aangebracht om het terugkomen van de ziekte te verhinderen.

Qigong kan ziektes genezen, maar zou niet gebruikt moeten worden om de normale staat van de menselijke samenleving te verstoren. De normale menselijke samenleving zal verstoord worden als qigong gebruikt wordt op grote schaal. Dit wordt niet toegestaan en het zal geen goede resultaten opleveren. Zoals we weten had qigong een opmerkelijk genezend effect voordat er qigongziekenhuizen en qigongherstelcentra opgericht werden. Wanneer er echter een praktijk opgericht wordt voor het ontvangen van patiënten gaan de genezende effecten sterk achteruit. Dit geeft aan dat het niet toegestaan is om de supernormale wetten te gebruiken om de normale gang van zaken in de gewone menselijke samenleving te vervangen. Anders zou de supernormale wet onvermijdelijk gereduceerd worden tot een status die even laag is als de wet van de gewone menselijke maatschappij.

Een persoon met doordringend zicht kan door het menselijk lichaam zien, laag voor laag, net zoals men het tijdens een microscopisch onderzoek ziet. Hij kan het organisch weefsel en elk ander deel van het lichaam zien. Nu kunnen we ze ook duidelijk zien met het gebruik van een CT-scanner, maar dit vereist nog steeds het gebruik van een machine, wat een heleboel tijd kost, veel film verbruikt en veel geld kost. Het is niet zo gemakkelijk en accuraat als supernormale vermogens. Een qigongmeester kan direct om het even welk deel van het lichaam van een patiënt zeer duidelijk zien in een oogwenk, met zijn ogen dicht. Is dit geen high-tech? Het is zelfs verder ontwikkeld dan de moderne technologie. Toch bestond deze vaardigheid reeds in het oude China, het is met andere woorden de hoge technologie van de oude tijden. Hua Tuo nam ooit een tumor waar in Cao Cao’s hersenen en stelde voor om hem te opereren. Maar Cao Cao wees het aanbod af omdat hij dacht dat Hua Tuo een aanslag wilde plegen op zijn leven en hij liet Hua Tuo arresteren. Uiteindelijk stierf Cao Cao tengevolge van de hersentumor. Vele bekende Chinese geneesheren uit de geschiedenis bezaten supernormale vermogens. Juist doordat mensen in de moderne samenleving zo geobsedeerd zijn door materiële dingen zijn ze de oude tradities vergeten.

Onze cultivatie van qigong op een hoog niveau vereist dat we de traditionele dingen opnieuw onderzoeken, overnemen en ontwikkelen door beoefening en ze opnieuw gebruiken zodat het ten goede kan komen aan de menselijke samenleving.

 

6. Qigong van de Boeddha school en het Boeddhisme

Wanneer we over qigong van de Boeddha School spreken, denken vele mensen aan het volgende: aangezien de Boeddha School erop gericht is het Boeddhaschap te cultiveren, zullen ze denken aan de dingen van het Boeddhisme. Hier wil ik benadrukken en duidelijk maken dat Falun Gong qigong is van de Boeddha School. Het is een rechtschapen, grote cultivatieweg en het heeft niets te maken met de Boeddhistische religie. Qigong van de Boeddha School is qigong van de Boeddha School, terwijl Boeddhisme Boeddhisme is. Alhoewel hun cultivatiedoel hetzelfde is, volgen ze niet dezelfde weg en behoren ze niet tot hetzelfde cultivatiesysteem. Ze hebben verschillende vereisten. Ik heb het woord “Boeddha” hier gebruikt en ik zal het opnieuw vermelden wanneer ik spreek over cultivatie op hoog niveau. Er is niets bijgelovigs aan het woord zelf. Sommige mensen worden erg nerveus wanneer ze het woord “Boeddha” horen. Ze zeggen dat je bijgeloof propageert. Dit is niet juist. Het woord “Boeddha” ontstond uit het Sanskriet en stamt uit India. Het werd overeenkomstig de uitspraak in het Chinees vertaald als “Fo-Tuo”. Maar mensen lieten “Tuo” weg en behielden “Fo”. In het Chinees vertaald, betekent het “de verlichte”, een persoon die verlichting heeft bereikt.

6.1 Qigong van de Boeddha School

Er zijn tegenwoordig twee soorten qigong van de Boeddha School die openbaar gemaakt zijn. De ene is voortgekomen uit het Boeddhisme en heeft veel eminente monniken gekend tijdens haar ontwikkeling gedurende de afgelopen duizenden jaren. Wanneer deze eminente monniken een zeer hoog niveau van cultivatie bereikten, kregen ze onderricht van een meester van hoog niveau; vandaar dat ze ware leringen konden ontvangen op een nog hoger niveau. In het verleden werden al deze dingen in het Boeddhisme gewoonlijk slechts doorgegeven van de ene persoon op de andere en de vooraanstaande monniken gaven het slechts door aan een discipel op het moment dat ze gingen sterven. Deze monniken ontwikkelden zich volgens Boeddhistische doctrines, terwijl ze zich trachtten te verbeteren in alle aspecten. Dit soort qigong lijkt nauw verwant te zijn met het Boeddhisme. Later, toen de monniken uit hun tempels verdreven werden, zoals tijdens ‘de Grote Culturele Revolutie’, werden zulke cultivatietechnieken doorgegeven en wijd verspreid onder het volk.

De andere soort qigong is eveneens qigong van de Boeddha School. Maar het heeft door de eeuwen heen nooit deel uitgemaakt van het Boeddhisme. Het wordt in afzondering beoefend tussen het volk of in afgelegen bergen. Deze cultivatiemethoden zijn allemaal erg uniek. Zij vereisen dat een goede discipel gekozen wordt, iemand met enorme deugden die werkelijk geschikt is voor cultivatie op een hoog niveau. Zo’n discipel komt slechts eens in vele, vele jaren in de wereld. Deze cultivatiemethoden kunnen niet openbaar gemaakt worden. Ze vereisen een zeer goede inborst en cultivatie-energie groeit zeer snel. Er zijn vrij veel van deze cultivatiemethoden. Hetzelfde geldt voor de qigong van de Taoïstische School, die scholen omvat als Kunlun, Emei, Wudang, enzovoort. Binnen elke school zijn er verschillende cultivatiewegen die veel van elkaar verschillen. Ze mogen niet tegelijk beoefend worden.

6.2 Boeddhisme

Het Boeddhisme was een reeks van cultivatiemethoden gefundeerd op de principes waartoe Sakyamuni verlichtte, op basis van zijn oorspronkelijke cultivatiemethode, meer dan tweeduizend jaar geleden in India. Het kan in drie woorden samengevat worden: voorschrift, stilte en wijsheid. Voorschrift is bedoeld om stilte te bereiken. Hoewel een Boeddhist het doen van uitwendige oefeningen niet benadrukt, beoefent hij in feite wel. Wanneer hij in concentratie zit, beoefent hij, want hij kan automatisch kosmische energie in zijn lichaam verzamelen en absorberen wanneer zijn geest kalm en geconcentreerd is. De voorschriften in het Boeddhisme zijn eigenlijk bedoeld om alle verlangens van gewone mensen en alles waar gewone mensen aan vast houden op te geven, om zo een staat van rust en actief niet-handelen te bereiken. Op deze manier kan men stilte bereiken en zich zo blijven verbeteren in stilte alvorens wijsheid en verlichting te bereiken en de waarheid van het universum waar te nemen.

Sakyamuni deed slechts drie dingen per dag tijdens het eerste stadium van het prediken van zijn leer: Dharma-onderricht geven (voornamelijk het prediken van de Dharma van Arhat) aan zijn leerlingen, het verzamelen van aalmoezen (om voedsel bedelen) met een aalmoesschaal in zijn hand en met de benen over elkaar in meditatie zitten in werkelijke cultivatie. Nadat Sakyamuni deze wereld verliet, was er een conflict tussen het Brahmanisme en het Boeddhisme. Later versmolten deze twee religies tot één, Hindoeïsme genaamd. Vandaar dat er nu geen Boeddhisme is in India. In de loop van de ontwikkeling en de evolutie daarna, verscheen Mahayana of het Groot Vehikel Boeddhisme, dat geïntroduceerd werd in het Chinese binnenland en het hedendaagse Boeddhisme werd. In het Mahayana Boeddhisme is Sakyamuni niet de enige Boeddha die aanbeden wordt. Het gelooft in vele Tathagata’s zoals Boeddha Amitabha, Bhaishajaguru, enzovoort. Er werden meer voorschriften vastgelegd en een hoger doel van cultivatie werd vooropgesteld. Tijdens zijn leven gaf Sakyamuni aan een aantal van zijn discipelen de Dharma van Bodhisattva, die later gereorganiseerd en ontwikkeld werd tot het huidige Mahayana Boeddhisme voor cultivatie tot het niveau van Boddhisattva. De Hinayana-traditie echter is behouden gebleven in Zuidoost Azië en supernormale vermogens worden vertoond tijdens ceremonies. In de loop van de evolutie van het Boeddhisme werd er een school geïntroduceerd in Tibet, het werd Tibetaans Tantrisme genoemd; een andere school werd geïntroduceerd in de Han regio via Xinjiang en werd Tang Tantrisme genoemd (het verdween na de anti-Boeddhistische beweging in de tijd van Hui-Chang); een derde school werd ontwikkeld tot Yoga in India.

In het Boeddhisme, worden uitwendige oefeningen niet onderwezen, evenmin wordt qigong beoefend. Dit is om de traditionele cultivatiewijze van het Boeddhisme te behouden. Dit is ook een belangrijke reden waarom het Boeddhisme populariteit heeft genoten gedurende meer dan 2000 jaren zonder verval. Het is juist door het niet accepteren van zaken van buitenaf dat het Boeddhisme in staat is geweest om zijn eigen traditie te behouden. Er zijn echter verschillende cultivatiewijzen binnen het Boeddhisme. Hinayana-Boeddhisme schenkt vooral aandacht aan zelf-redding en cultivatie van zichzelf, terwijl het Mahayana-Boeddhisme ontwikkelde naar zowel zelf-redding als redding van anderen - redding van alle bewuste wezens.

 

7. De rechtschapen Wet en kwaadaardige cultivatietechnieken

7.1 De zijdeur en stuntelige wijze (pangmen zuodao)

De zijdeur en stuntelige wijze wordt ook de onconventionele cultivatiewijze genoemd. Er bestonden reeds verscheidene qigongscholen voordat religies ontstonden. Vele cultivatiemethoden die los staan van religies werden verspreid onder de bevolking. De meeste daarvan hadden geen complete theorie en hebben zich niet ontwikkeld tot een compleet cultivatiesysteem. De onconventionele cultivatiewijze heeft echter zijn eigen systematische en speciale intensieve cultivatiemethode die onder de mensen verspreid is. Deze soort cultivatiemethode staat in het algemeen bekend als de zijdeur en stuntelige wijze. Waarom werd het zo genoemd? Pangmen betekent letterlijk “een andere deur openen” en zuodao betekent “stuntelige wijze”. Men beschouwt de cultivatiewegen van zowel de Boeddha School als de Taoïstische school als orthodox, terwijl alle andere cultivatiewegen als afwijkend of kwaadaardig beschouwd worden. Maar eigenlijk is dit niet waar. Gedurende generaties is de onconventionele cultivatiewijze in het geheim doorgegeven aan slechts één enkele leerling. Het kan niet getoond worden aan het publiek omdat gewone mensen het nauwelijks kunnen begrijpen wanneer het bekend gemaakt wordt. Beoefenaars van deze techniek beweren ook dat hun cultivatieweg noch tot de Boeddha School noch tot de Taoïstische School behoort. Hun cultivatiesysteem heeft strenge inborstvereisten omdat het gebaseerd is op de karakteristiek van het universum en de nadruk legt op het verrichten van goede daden en het in stand houden van hun inborst. De grote meesters onder hen bezitten bijzondere vaardigheden en sommige van hun unieke technieken zijn ook krachtig. Ik ontmoette drie grote meesters van deze school die me een aantal vaardigheden bijbrachten die niet in de Boeddha School of in de Taoïstische School gevonden worden. Deze dingen waren behoorlijk moeilijk om te beoefenen tijdens het cultivatieproces en de cultivatie-energie was bijgevolg zeer uniek. Bij sommige zogenaamde cultivatiewegen van de Boeddha School en de Taoïstische School die tegenwoordig wijd verspreid zijn, ontbreken daarentegen strikte inborstvereisten en bijgevolg kunnen hun beoefenaars niet tot een hoog niveau cultiveren. Vandaar dat we cultivatiewegen dialectisch moeten bekijken.

7.2 Qigong van de gevechtskunsten

De qigong van de gevechtskunsten heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Met een compleet systeem van theorieën en cultivatiemethoden, is het een onafhankelijk systeem geworden. Toch is het, strikt gesproken, slechts een manifestatie van supernormale vermogens die ontwikkeld zijn op het laagste niveau van de innerlijke cultivatiewijzen. Alle supernormale vermogens die verschijnen in de cultivatie van de gevechtskunsten verschijnen ook in innerlijke cultivatie. De beoefening van gevechtskunst-qigong begint ook met de beoefening van qi. Bijvoorbeeld, om op een stuk rots te slaan moet men eerst met de armen zwaaien om qi te verplaatsen. Met de tijd zal de qi een kwalitatieve verandering ondergaan en een energiemassa vormen die op een vorm van licht lijkt. Op dit niveau zal de cultivatie-energie beginnen te functioneren. Cultivatie-energie heeft intelligentie omdat het een hogere materie is. Het bestaat in een andere dimensie en wordt gecontroleerd door iemands gedachten. Tijdens een gevecht hoeft men zijn qi niet te verplaatsen. Een simpele gedachte zal de cultivatie-energie in het spel brengen. Gedurende het verloop van de beoefening zal de cultivatie-energie onophoudelijk versterkt worden, waarbij de deeltjes fijner worden en de energie groter, met als resultaat dat er vaardigheden ontstaan zoals de “Handpalm van IJzeren Zand” en de “Cinnaber Handpalm”. Gedurende de laatste jaren werden vaardigheden zoals het “Gouden Bel Schild” en het “Hemd van IJzeren Stof” getoond in films, TV programma’s en magazines. Het gaat hier om iets wat bereikt wordt door de gelijktijdige beoefening van gevechtskunsten en innerlijke cultivatie. Ze komen van gelijktijdige interne en externe cultivatie. Om zijn innerlijk te cultiveren dient men belang te hechten aan deugd en zijn inborst te cultiveren. Wanneer iemands vaardigheden een bepaald niveau bereiken, zal, theoretisch gesproken, de cultivatie-energie uitgestraald worden van de binnenkant naar de buitenkant van het lichaam. Het zal een beschermend schild vormen omdat de dichtheid ervan groot is. In termen van principes ligt het grootste verschil tussen qigong van de gevechtskunsten en onze innerlijke cultivatie in het feit dat gevechtskunsten beoefend worden met krachtige bewegingen en dat beoefenaars de staat van rust niet binnentreden. Omdat men niet in rust is, stroomt de qi onder de huid en beweegt door de spieren in plaats van het elixerveld binnen te stromen. Daarom wordt het leven niet gecultiveerd en kan het leven ook niet gecultiveerd worden.

7.3 Omgekeerde cultivatie en het lenen van energie

Er zijn mensen die nooit qigong beoefend hebben, maar ontdekken dat ze van de ene dag op de andere cultivatie-energie verkregen hebben, een grote hoeveelheid energie bezitten en zelfs in staat zijn om ziektes te genezen. Zij worden qigongmeesters genoemd en onderwijzen ook anderen. Sommigen van hen hebben daarvoor nooit qigong beoefend of hebben slechts een paar bewegingen geleerd en beginnen het aan anderen te leren nadat ze een paar veranderingen hebben aangebracht in deze bewegingen. In feite zijn ze niet gekwalificeerd om qigongmeesters te zijn, aangezien ze niets hebben om over te brengen aan anderen. Wat ze onderrichten kan niet gebruikt worden om naar een hoog niveau te cultiveren. Het kan op z’n hoogst gebruikt worden om ziektes te verwijderen en fit te blijven. Maar hoe is deze soort cultivatie-energie er gekomen? Laat me eerst spreken over omgekeerde cultivatie. De zogeheten omgekeerde cultivatie heeft betrekking op die goede mensen die een extreem goede inborst hebben. Ze zijn al wat ouder, gewoonlijk boven de vijftig. Er is niet voldoende tijd voor hen om te cultiveren vanaf het begin, aangezien het niet eenvoudig is om een hoge meester te vinden die qigongoefeningen onderwijst voor de cultivatie van zowel lichaam als geest. Wanneer zo’n persoon de wens heeft om te cultiveren, zullen meesters van hoog niveau hem voorzien van een grote hoeveelheid cultivatie-energie, overeenkomstig het niveau van zijn inborst om hem in staat te stellen in omgekeerde volgorde te cultiveren, van boven naar beneden. Op deze manier gaat het veel sneller. Vanuit een andere dimensie zullen meesters van hoog niveau de transformatie uitvoeren en de persoon voortdurend energie geven van buiten zijn lichaam; dit is in het bijzonder het geval wanneer de persoon patiënten behandelt en een energieveld vormt. De energie die door de meesters gegeven wordt, stroomt zijn lichaam in zoals door een pijpleiding. Sommige van deze mensen weten niet eens waar de energie vandaan komt. Dit fenomeen wordt omgekeerde cultivatie genoemd.

Er is nog een andere vorm, die lenen van energie genoemd wordt en geen leeftijdsgrens heeft. Een persoon heeft naast zijn hoofdbewustzijn ook een nevenbewustzijn, dat zich in het algemeen op een hoger niveau bevindt dan het hoofdbewustzijn. Van sommige mensen bevindt hun nevenbewustzijn zich op zo’n hoog niveau dat het contact kan maken met verlichte wezens. Wanneer deze mensen cultivatie willen beoefenen, wil hun nevenbewustzijn ook zijn eigen niveau verhogen en zal onmiddellijk contact leggen met die verlichte wezens en energie van hen lenen. Nadat hem energie geleend wordt, verkrijgt de persoon ook van de ene dag op de andere cultivatie-energie. Nadat ze cultivatie-energie ontvangen hebben, zijn ze ook in staat om patiënten te behandelen en hun pijn te verzachten. Zij gebruiken meestal de methode van het vormen van een energieveld. Bovendien kunnen ze hun energie ook op een individueel persoon overbrengen en hem enkele technieken leren.

Zulke mensen doen het vaak goed in het begin. Met hun vaardigheden hebben ze voor zichzelf een grote reputatie opgebouwd en zowel faam als rijkdom verworven. Wanneer hun verlangen naar persoonlijke faam en winst echter een groot deel van hun geest inneemt en het verlangen naar cultivatie overwint, vermindert hun cultivatie-energie totdat het op het einde helemaal verdwijnt.

7.4 Kosmische taal

Sommige mensen kunnen plotseling een taal spreken en spreken het vrij vloeiend. Het is echter geen taal van de menselijke samenleving. Hoe wordt het genoemd? Het wordt “kosmische taal” genoemd. Eigenlijk is het niets meer dan een taal van wezens in een dimensie die slechts een klein beetje hoger is dan de onze. Een behoorlijk aantal qigongbeoefenaars in China hebben deze ervaring gehad. Sommigen kunnen zelfs verscheidene van dergelijke talen spreken. Natuurlijk zijn onze menselijke talen vrij complex. Er zijn meer dan 1000 talen. Is het een supernormaal vermogen om een kosmische taal te spreken? Ik denk van niet. Het is noch een eigen supernormaal vermogen noch een vermogen verstrekt door iemand van een andere ruimte. De spreker wordt gecontroleerd door een wezen in een andere ruimte. Dit wezen komt van een iets hogere ruimte, op z‘n minst een klein beetje hoger dan die van ons mensen. Het is dus het wezen dat spreekt. De persoon die de kosmische taal spreekt doet slechts dienst als spreekbuis. De meesten weten zelf niet waarover ze spreken. Slechts diegenen met het vermogen om gedachten te lezen kunnen er een algemeen idee uit opmaken. Maar het is geen supernormaal vermogen. Velen zwellen van trots en voelen zich voldaan nadat ze het gesproken hebben aangezien ze denken dat het een supernormaal vermogen is. Een persoon wiens hemelse oog open is op een hoog niveau kan een levend wezen waarnemen boven de spreker, dat spreekt via zijn mond.

Het wezen leert de spreker de kosmische taal en brengt op hetzelfde ogenblik een deel van zijn energie op hem over, maar de spreker zal voortaan door het wezen gecontroleerd worden. Dit is geen rechtschapen cultivatiewijze. Alhoewel het in een iets hogere dimensie verblijft, cultiveert het wezen de rechtschapen Wet niet en weet het niet hoe het de beoefenaar kan leren zijn ziektes te verdrijven en fit te blijven. Dus gebruikt het deze methode van het vrijgeven van energie door middel van spraak. Omdat deze energie verspreid is, heeft ze weinig kracht. Het kan effectief zijn voor het behandelen van kleinere ziektes, maar niet voor ernstige. Volgens het Boeddhisme kennen de godheden geen lijden en conflicten, zodat ze niet in staat zijn te cultiveren of om zichzelf te temperen of hun cultivatieniveau te verhogen. Vandaar dat ze zichzelf trachten te verbeteren door mensen te helpen hun ziektes te verwijderen en fit te blijven. Dit is de kosmische taal. De kosmische taal is noch een supernormaal vermogen noch een soort van qigong.

7.5 Bezetenheid door geesten

De meest schadelijke vorm van bezetenheid door geesten is bezetenheid door wezens van een laag niveau. Dit wordt veroorzaakt door cultivatie van een kwaadaardige wijze. Het brengt grote schade toe aan mensen en de gevolgen van het bezeten zijn door kwade geesten zijn verschrikkelijk. Niet lang nadat ze met de beoefening begonnen zijn, raken sommige mensen geobsedeerd door het behandelen van ziektes of het maken van een fortuin en hun geesten worden volledig in beslag genomen door dergelijke verlangens. Zij waren oorspronkelijk goede mensen of hadden al een meester die zich met hen bezighield. Maar toen ze geïnteresseerd raakten in ziektes behandelen en rijk worden, ging het onmiddellijk verkeerd met hen. Ze trekken dit type entiteit dan aan. Ook al bevindt deze entiteit zich niet in onze dimensie, ze bestaat echt.

De beoefenaar voelt plotseling dat zijn hemelse oog zich geopend heeft en dat hij cultivatie-energie bezit. In feite is het de kwade geest die zijn brein domineert. Die brengt de beelden die hij ziet naar de hersenen van de persoon over om hem de indruk te geven dat zijn hemelse oog geopend is. In werkelijkheid is het niet open. Waarom geeft de geest of het dier dat bezit van hem heeft genomen hem deze vermogens? Waarom helpt het hem? Dat is omdat het in ons universum niet toegestaan is dat dieren cultivatie beoefenen. Het is dieren niet toegestaan de rechtschapen Wet te verwerven omdat ze geen aandacht besteden aan hun inborst en hun niveau niet kunnen verhogen. Vandaar dat ze een menselijk lichaam willen bezitten om de menselijke essentie te verkrijgen. Er bestaat nog een principe in het universum: geen verlies, geen gewin. Ze zullen aan je verlangen naar persoonlijke faam en winst voldoen en zullen je rijk en beroemd maken, maar ze zullen je niet voor niets helpen. Ze willen iets verkrijgen - je essentie. Wanneer ze je verlaten, zul je niets over hebben en erg zwak worden of simpelweg in een menselijke plant veranderen. Dit is het gevolg van een gedegenereerde inborst. Eén rechtschapen hart zal honderd kwaden bedwingen. Als je hart rechtschapen is zal geen kwaad je opzoeken. Met andere woorden: wees een nobele en rechtschapen beoefenaar, houd je afzijdig van alle onzin en beoefen slechts een rechtschapen cultivatiewijze.

7.6 Ook de beoefening van een rechtschapen cultivatiewijze kan tot een kwaadaardige weg leiden

Hoewel de oefensystemen die sommige mensen hebben geleerd van een rechtschapen cultivatiewijze komen, kunnen ze onbewust een kwade weg beoefenen als ze niet strikt zijn met zichzelf, geen aandacht schenken aan hun inborst en aan iets slechts denken tijdens de oefening. Bijvoorbeeld, wanneer een persoon oefent in de staande houding of met over elkaar gelegde benen zit, denkt hij aan geld, faam en winst, over deze of gene supernormale kracht die hij zou kunnen verwerven of over hoe degenen die hem slecht behandeld hebben te straffen met zijn vermogens. Iets slechts toevoegen aan de cultivatie-energie betekent in werkelijkheid een kwaadaardige wijze beoefenen. Dit is zeer gevaarlijk aangezien hij iets slechts over zichzelf kan brengen, zoals kwade geesten en misschien is hij er zich niet van bewust. Vanwege zijn strevend hart zal het niet werken wanneer men cultivatie beoefent met het doel om zijn wensen te vervullen. Wanneer zijn hart niet rechtschapen is, heeft zelfs zijn meester geen manier om hem te beschermen. Vandaar dat een beoefenaar strikt op zijn inborst moet letten en een rechtschapen hart moet hebben zonder verlangens, anders kan hij in moeilijkheden geraken.