Falundafa.org
  

Op weg naar verlichting

De Fa studeren met gehechtheden, is geen ware cultivatie. Maar tijdens het verloop van cultivatie zou een persoon zich geleidelijk bewust kunnen worden van zijn fundamentele gehechtheden, er zich van ontdoen en zo aan de standaard voor een beoefenaar voldoen. Wat is dan een fundamentele gehechtheid? Menselijke wezens verwerven vele noties in deze wereld en worden bijgevolg voortgedreven door deze noties om dat wat ze vurig verlangen na te streven. Maar wanneer een persoon naar deze wereld komt, zijn het karmische arrangementen die de loop van zijn leven en wat erin gewonnen en verloren wordt, bepalen. Hoe zouden iemands noties elke fase in zijn leven kunnen bepalen? Dus deze zogenaamde “mooie dromen en wensen” worden dingen die nagejaagd worden en ondanks pijnlijke gehechtheden nooit verwezenlijkt kunnen worden.
Dafa heeft grenzeloze innerlijke betekenis en heeft alles gecreëerd op elk niveau van de kosmos, met, natuurlijk, alles van de mensheid daarbij inbegrepen. Dus met uitzondering van die beklagenswaardige mensen die gebruikt zijn door boosaardige, oude, kwade krachten - die zelf worden uitgeroeid – om de Fa te vervolgen, zijn mensen ertoe in staat om in de Fa dingen te zien die ze als iets goeds beschouwen. Sommigen zien werkelijk de Fa-principes van Dafa; terwijl vele andere studenten met hun menselijke noties verschillende verlangens en wensen gevonden hebben in Dafa en gedreven door deze menselijke gehechtheden zijn ze cultivatie in Dafa komen beoefenen.
Sommige mensen denken dat Dafa in overeenstemming is met hun eigen begrip van wetenschap; sommige mensen denken dat het overeenstemt met hun eigen gedragsregels; sommige mensen denken dat het hun eigen ongenoegen met de politiek beantwoordt; sommige mensen denken dat Dafa de gedegenereerde menselijke moraal kan redden; sommige mensen denken dat Dafa hun ziekten kan genezen; sommige mensen denken dat Dafa en Meester rechtschapen zijn, enzovoort. Het is niet fout voor menselijke wezens in deze wereld om met deze gehechtheden te verlangen naar mooie dromen en wensen. Maar een beoefenaar zou zeker niet zo moeten zijn. Je mag met zulke gedachten starten op het pad van Dafa, maar in de loop van je cultivatie moet je jezelf als een beoefenaar beschouwen. Tijdens de loop van cultivatie echter, door de boeken te lezen, de Fa te studeren en ijverig vorderingen te maken, zou je duidelijk moeten inzien wat je gedachten waren toen je voor het eerst naar Dafa kwam. Na een zekere tijd gecultiveerd te hebben, zijn je gedachten nog hetzelfde? Ga je verder op het pad omwille van die menselijke gehechtheden? Als dat zo is, dan kan je niet beschouwd worden als mijn discipel. Het betekent dat je je niet van je fundamentele gehechtheden hebt ontdaan en dat je er niet toe in staat bent om de Fa te begrijpen vanuit de Fa. Diegenen die geëlimineerd werden tijdens de kwaadaardige beproevingen waarmee Dafa in China geconfronteerd werd, zijn allemaal mensen die deze gehechtheden niet hebben opgegeven. Tegelijkertijd hebben ze een negatief effect gehad op Dafa.
Ondanks dit en de situatie waarin een groot aantal discipelen, die echte beoefenaars zijn, zware ontberingen lijden, werd de tijd van het einde herhaaldelijk uitgesteld om te wachten tot die mensen hun eigen fundamentele gehechtheden erkennen. Dit is omdat velen onder hen voorbestemd zijn en de mogelijkheid hebben om Voltooiing te bereiken.
Weet je dat één van de grootste excuses die de oude kwade krachten op dit moment gebruiken om Dafa te vervolgen is dat je fundamentele gehechtheden verborgen blijven? Dus om deze mensen te identificeren, werden de beproevingen zwaarder gemaakt. Als je gehecht bent aan de consistentie van Dafa met de menselijke wetenschap, dan manipuleren ze slechte menselijke wezens om leugens te verspreiden dat Dafa “bijgeloof” is; als je gehecht bent aan de kracht van Dafa om ziektes te helen, dan manipuleren ze slechte menselijke wezens om leugens te verspreiden dat Dafa mensen verbiedt om medicijnen te nemen en dat dit tot 1400 doden heeft geleid; zelfs wanneer je zegt dat Dafa niet betrokken is in politiek, dan laten ze slechte menselijke wezens leugens verspreiden dat Dafa en Li Hongzhi buitenlandse politieke machten achter zich hebben, enzovoort; als je zegt dat Dafa geen geld vraagt, dan zeggen ze dat de Meester rijkdom heeft proberen te verwerven via oneerlijke praktijken. Waar je ook aan gehecht bent, ze laten slechte personen er leugens over verzinnen. Zelfs wanneer je bang bent dat Dafa wordt beschadigd, dan fabriceren ze artikels die zogezegd geschreven zijn door de Meester. Denk er over na: de enorme beproeving op dit moment is precies om te zien hoe het met Dafa gaat en hoe studenten zichzelf gedragen in Meester’s afwezigheid. Hoe zou Meester zich erover kunnen uitspreken? Hoe zou ik je opnieuw kunnen vertellen wat te doen? Bovendien manipuleren ze slechte menselijke wezens om Dafa en zijn discipelen te onderzoeken, waarbij ze hen een uitgebreide en vernietigende test laten doorstaan die gericht is op alle menselijke gedachten en gehechtheden. Als je er werkelijk toe in staat was geweest om deze fundamentele menselijke gehechtheden kwijt te raken in je cultivatie, dan zou deze laatste beproeving niet zo kwaadaardig geweest zijn.
Zelfs nu kunnen sommige mensen zich nog steeds niet concentreren bij het lezen van de boeken. Vooral diegenen onder jullie die voor Dafa werken, zouden geen enkel voorwendsel moeten gebruiken om te verbergen dat je de boeken niet leest of de Fa niet bestudeert. Zelfs als je voor mij, jullie Meester, werkt, moet je nog steeds elke dag de Fa met een kalme geest bestuderen en jezelf solide cultiveren. Wanneer je geest helemaal afdwaalt tijdens het lezen, zien de talloze Boeddha’s, Dao’s en Goden in het boek je lachwekkende en meelijwekkende geest en zien ze hoe het karma in je gedachten jou controleert, wat afschuwelijk is. En toch klamp je je vast aan waanideeën en slaag je er niet in te ontwaken. Sommige vrijwilligers lezen of bestuderen de Fa niet gedurende lange periodes. Hoe zouden zij het Dafa-werk goed kunnen doen? Je hebt onbewust vele verliezen geleden die moeilijk te herstellen zijn. De voorbije lessen zouden je rijper moeten hebben gemaakt. Goed gebruik maken van je tijd om de Fa te bestuderen is de enige manier om de oude, kwade krachten te verhinderen de hiaten in je geest uit te buiten.
Wat zich in het heden openbaart, werd reeds lang geleden in geschiedenis geregeld. Die discipelen die ondanks de druk naar voor stapten om de Fa te valideren, zijn geweldig. Toen ik de laatste groep wezens van hoog niveau, die op het punt staan geëlimineerd te worden, vroeg waarom zij leugens hebben verzonnen over mij en over Dafa antwoordden zij: "Er is geen andere manier. De weg die u hebt genomen is zo rechtschapen. Hoe konden Dafa en uw discipelen anders worden getest?" Diegenen die Dafa beschadigen, zijn slechts een handvol kwade krachten. Al wat ze doen is die kwade wezens gebruiken waarvan ook zij denken dat ze zouden moeten worden geëlimineerd. De onmetelijke en talloze Boeddha’s, Dao’s en Goden in de kosmos en de wezens in zelfs nog grotere kosmische lichamen, bekijken allemaal alles op dit nietige stofvlokje in de kosmos. Dafa heeft reeds alles in de kosmos vervolmaakt. De machtige deugd is prachtig en eeuwigdurend. Die discipelen die door de alomvattende en meest rigoureuze tests geraakt zijn, hebben een onwrikbaar fundament gelegd voor Dafa in deze wereld, ze hebben in de menselijke wereld de ware manifestatie van Dafa getoond en ze hebben tezelfdertijd hun eigen meest verheven posities vervolmaakt. Het kwaad zal spoedig volledig geëlimineerd worden, de verachtelijke wezens in de menselijke wereld zullen een gepaste vergelding krijgen en zonden kunnen niet langer worden toegestaan. De discipelen wachten om Voltooiing te bereiken en ik kan niet langer wachten. Het gedrag van iedereen, goed of slecht, weerspiegelt volledig het resultaat dat men zal verkrijgen. Bewuste wezens, jullie toekomstige posities worden door jullie zelf gekozen.

Li Hongzhi,
16 juni 2000