Falundafa.org
  

Dafa is allesomvattend

De menselijke samenleving is ook een niveau gecreëerd door de Dafa, dus binnen dit niveau moeten er zeker bestaansnormen zijn die de Fa op dit niveau heeft voor bewuste wezens, alsook principes voor menselijk gedrag op dit niveau. De Drie Rijken zijn echter het omgekeerde van alles in de kosmos, dus de principes van de Fa hebben ook de wezens op dit niveau voorzien van omgekeerde principes die geschikt zijn voor het bestaan van gewone mensen, zoals het veroveren van de wereld met militaire macht, de overwinnaar die heerst over het land, voedsel verwerven door te doden, de sterken die helden zijn en zo verder. Samen met concepten van een goed persoon, een slecht persoon, oorlog, enz…, hebben al deze dingen aanleiding gegeven tot de gewone menselijke principes en menselijke begrippen. Die zijn allemaal fout wanneer ze beoordeeld worden volgens de rechtschapen Fa-principes op hoge niveaus in de kosmos. Een beoefenaar moet dus alle noties en principes van gewone mensen loslaten en alleen dan kan hij cultiveren naar een hoog niveau en uit de Drie Rijken breken, het omgekeerde van de kosmos. Maar als gewone mensen al deze begrippen ook omkeren en de rechtschapen Fa-principes van hoge niveaus in de kosmos gebruiken om vereisten te stellen voor en de evaluatie te doen van de mensheid of alles in de Drie Rijken, dan zouden de Drie Rijken geregeerd worden door de rechtschapen Fa-principes, zou de menselijke samenleving ophouden te bestaan en zouden de menselijke omstandigheden eveneens niet langer bestaan; het zou een wereld van Goden zijn en tegelijk daarmee zouden de menselijke illusies en de mogelijkheid voor mensen om te cultiveren verdwijnen. Het is niet toegestaan dat dit gebeurt, omdat het afval van de wezens op hoge niveaus naar beneden moet vallen en de menselijke samenleving de vuilnisbelt van de kosmos is. Opdat wezens hier kunnen bestaan, moet er een bestaanswijze zijn voor dit niveau, die ook de vereisten en voorwaarden voor bestaan vormt die Dafa creëerde voor de wezens hier.
In de kosmische lichamen van hoog niveau worden de paradijzen en levens van Grote Verlichte wezens geboren uit Rechtschapen Fa-principes of worden ze voltooid via cultivatie met rechtschapen Fa-principes. Alles van hen is in overeenstemming met de rechtschapen Fa-principes. Een Verlicht wezen is eveneens de Koning van zijn paradijs, maar hij regeert niet op de manier zoals mensen denken over regeren – hij zorgt met mededogen voor alle bewuste wezens in zijn paradijs met de Zhen-Shan-Ren rechtschapen Fa-principes; terwijl het menselijke veroveren van de wereld met militaire macht en de sterken die de helden zijn, de principes zijn die de Dafa van de kosmos voor dit menselijke niveau heeft. Aangezien de drie Rijken omgekeerd zijn, zijn zodoende ook de menselijke principes omgekeerde begrippen wanneer ze vergeleken worden met de rechtschapen Fa-principes van de kosmos. Dus dit soort gewelddadig gedrag – “de wereld veroveren met militaire macht; de sterken zijn helden” – is een rechtschapen menselijk principe geworden. Omdat Goden alles van de mensheid controleren, zijn oorlogen, de sterken en overwinningen en nederlagen doelen die Goden willen bereiken, de sterken en de helden worden ook door Goden gehuldigd als “helden” en “de sterken” en ze genieten menselijke eerbetuigingen die ook beloningen zijn voor mensen. Enkel beoefenaars die een rechtschapen Fa cultiveren zouden deze principes moeten doorbreken. Hoe zou een Dafa beoefenaar die cultiveert in de gewone menselijke samenleving dus moeten omgaan met alle specifieke zaken die hij tegenkomt? Als Dafa in de gewone menselijke samenleving gecultiveerd wordt en het aantal beoefenaars groot is, dan moeten ze zich maximaal aanpassen aan de paden van de gewone menselijke samenleving terwijl ze cultiveren; dit niet doen zou de gewone menselijke samenleving veranderen. Maar hoewel je van de Fa-principes die ik je onderwees begrepen hebt dat je zou moeten cultiveren terwijl je je maximaal aanpast aan de menselijke samenleving, heb je, wanneer je in aanraking komt met bepaalde specifieke aangelegenheden, nog altijd geen duidelijk begrip van vele zaken, zoals de kwestie van een soldaat te zijn. Soldaten voeren strijd en strijd voeren vereist training. Datgene waarin ze getraind zijn, zijn manieren om mensen te doden en in echte gevechten doden ze ook echt mensen. Je moet begrijpen dat dit verkeerd is volgens de rechtschapen Fa-principes, maar het is niet verkeerd volgens de principes van gewone mensen, want anders zouden de menselijke principes rechtschapen Fa-principes zijn. Zonder lijden zouden mensen niet in staat zijn het karma te elimineren dat ze gegenereerd hebben onder mensen. Als mensen niet zouden doden, dan zouden mensen geen vlees hebben om te eten; en mensen hebben behoefte aan het eten van vlees. Dus mensen creëren karma in het proces van het verkrijgen van voedsel, het eten van vlees is echter slechts één manier waarop ze karma genereren. Alleen al door te leven op deze wereld brengen mensen karma voort – het is enkel een kwestie van hoeveel. Maar in de menselijke wereld zijn er ook factoren die toelaten dat karma terug wordt betaald, zoals ziekte, natuurrampen en oorlog. Iemands pijnlijke dood in een oorlog kan voor dit wezen karma elimineren, het kan zonden elimineren en in zijn volgende incarnatie zal hij geen karma hebben en van een goed leven kunnen genieten. De goedheid van een gewoon persoon blijkt niet uit het feit dat hij geen karma voortbrengt bij het verwerven van voedsel, maar het blijkt eerder uit het niet bijhouden van fouten van de ander, geen wrok koesteren, niet jaloers worden, niet opzettelijk wraak zoeken, geen mensen doden, niet irrationeel een onschuldig leven ombrengen en niet opzettelijk leven schaden. Indien iemand voedsel verwerft om te overleven, genereert hij karma maar heeft hij geen fout gemaakt. En oorlogen zijn geregeld door Goden. Maar indien iemand een onschuldig leven ombrengt om een andere reden, dan zullen noch de rechtschapen Fa-principes van de kosmos, noch de menselijke principes dit toelaten; bij dergelijke overtredingen, zullen Goden mensen gebruiken om diegenen die irrationeel levens nemen te straffen. Indien een groot wezen door iemand gedood wordt, dan worden de zonden en het karma van die persoon enorm, vooral indien het een mens is die gedood wordt. Dus wanneer iemand zoveel karma heeft voortgebracht, moet hij het afbetalen. Wat betreft beoefenaars, wanneer zij zich pijnlijk temperen in ijverige cultivatie, zijn zij ook het karma aan het afbetalen dat ze in het verleden genereerden. De zonden en het karma van het psychische lijden van het wezen kan ingelost worden door de moeilijkheden en pijn van cultivatie. Maar wat betreft de werkelijke, vreselijke situatie waarin de wezens zich bevinden, hun pijnlijke lijden en het materiële verlies nadat ze werden gedood, zal de beoefenaar, in het proces van het voltooien van alles van zichzelf, deze wezens moeten redden of hen met zegeningen moeten terugbetalen door de vruchten van zijn cultivatie te gebruiken. Vanuit dit perspectief overtreft de compensatie die de gedode wezens ontvangen dan ruimschoots dat wat ze onder mensen zouden ontvangen hebben. En dat heeft dus slechte voorbestemde relaties verenigd met goedwillende oplossingen. Anderzijds, indien de beoefenaar de Ware Verworvenheid niet kan bereiken en niet slaagt in cultivatie, zal hij in de toekomst met zijn eigen leven moeten betalen, via vreselijke vergelding, voor alle wezens die hij gedood heeft. De eerste voorwaarde is dus dat de beoefenaar in staat moet zijn om Voltooiing te bereiken. Voor diegenen die de Voltooiing niet kunnen bereiken en een leven nemen terwijl ze beweren: “Ik verlos hen van het vagevuur”, zij zullen in feite dubbel schuldig zijn. Momenteel zijn er Dafa beoefenaars die soldaten zijn. Soldaat zijn is ook een menselijk beroep; in het bijzonder vereisen regeringen in sommige landen dat mannen die oud genoeg zijn dienst doen in het leger. Omdat jullie cultiveren onder gewone mensen, kunnen jullie, tenzij je speciale redenen hebt, in deze situatie zover mogelijk meegaan met wat de gewone menselijke maatschappij van jullie vereist. Er hoeven niet noodzakelijk oorlogen te zijn terwijl je een soldaat bent. Er is geen goedheid in de strijdkreten die door soldaten geroepen worden tijdens hun training, dus kan een Dafa discipel erover denken als waren ze gericht naar het kwaad dat Dafa discipelen vervolgt. Als er daadwerkelijk een oorlog uitbreekt, zullen Dafa discipelen misschien niet noodzakelijk naar het front hoeven te gaan, aangezien ze Meester hebben die voor hen zorgt. Als je werkelijk naar de frontlinies bent gegaan, dan is het misschien zoals de karmische relatie waarin Milerepa’s meester hem slechte daden liet doen om goedwillige resultaten te verkrijgen. Natuurlijk spreek ik hier over Fa-principes; normaal gezien zal dit niet gebeuren. Maar de Fa is almachtig en is met alles perfect alomvattend. En beoefenaars hebben tenslotte Meester die voor hen zorgt. Alles wat jij, een beoefenaar, tegenkomt, is gerelateerd aan je cultivatie en Voltooiing. Anders zouden deze dingen absoluut niet bestaan. Je job goed uitoefenen in de gewone menselijke samenleving, is niet enkel voor het doel van cultivatie en om de goedheid van Dafa discipelen te tonen tussen gewone mensen, maar ook om de Fa-principes te bewaken die Dafa gecreëerd heeft voor de gewone menselijk samenleving.
Een stabiele job voorkomt tevens dat een beoefenaar door problemen van voeding en onderdak of overleven, opgehouden wordt in het verspreiden van de Fa zonder zorgen of in het verhelderen van de waarheid en het redden van de mensen van de wereld. In elk beroep in de maatschappij kan een persoon cultiveren en in elke beroep zijn er ook mensen met voorbestemde relaties die wachten om de Fa te verkrijgen.

Li Hongzhi,
30 juli 2001