3. De Cultivatie van Xinxing

Alle beoefenaars van Falun Gong moeten hoogste prioriteit geven aan het cultiveren van Xinxing, en werkelijk geloven dat Xinxing de sleutel is tot het verwerven van cultivatie-energie. Dit is het principe dat de cultivatie van hoog niveau beheerst. Strikt genomen, wordt de energiepotentie die het niveau van cultivatie bepaalt niet verkregen door middel van externe oefeningen maar door de cultivatie van Xinxing. Verbetering van Xinxing is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Beoefenaars moeten in staat zijn geweldige opofferingen te doen, hun verlichtingskwaliteit verbeteren, de grootste ontbering verdragen, en verdragen wat moeilijk voor hen is om te verdragen, enzovoort. Waarom is de cultivatie-energie van sommige beoefenaars niet gegroeid zelfs na jaren van beoefening? De hoofdredenen zijn: ten eerste, ze schonken geen aandacht aan het cultiveren van Xinxing; ten tweede, ze hebben de Orthodoxe Fa van hogere niveaus niet verkregen. Deze kwestie moet duidelijk gemaakt worden. Vele meesters die Gong onderwijzen benadrukken de cultivatie van Xinxing. Zij geven waarachtig onderricht. Degenen die enkel bewegingen en technieken onderwijzen zonder ooit over Xinxing te spreken, onderwijzen in feite kwaadaardige cultivatiewijzen. Vandaar, dat beoefenaars grote moeite moeten doen om hun Xinxing te verhogen. Alleen dan kunnen zij de cultivatie op hoog niveau binnentreden.

3.1 Wat Xinxing omvat

De Xinxing waar in Falun Gong over gesproken wordt kan niet volledig omschreven worden door De (deugden), het omvat veel meer dan De alleen. Het omvat vele verscheidene aspecten waaronder die van "deugdzaamheid". "Deugdzaamheid" is slechts één manifestatie van iemands Xinxing. Dus is het niet voldoende om onder Xinxing alleen "deugdzaamheid" te verstaan. Xinxing omvat eveneens iemands houding tegenover de twee kanten van de kwestie "Winst" en "Verlies". "Winst" betekent het verwerven van vereenzelviging met de karakteristieken van het universum. De karakteristieken, waaruit het universum opgebouwd is, zijn Zhen, Shan en Ren. De mate waarin een cultivatiebeoefenaar vereenzelvigd is met de karakteristieken van het universum wordt gereflecteerd in zijn "deugden". "Verlies" betekent het opgeven van zulke kwade gedachten en immorele gedragingen als hebzucht, persoonlijk gewin, lust, verlangen, doden, vechten, stelen, roven, bedrog, jaloezie, etcetera. Als men naar hogere niveaus wil cultiveren, moet men ook al het nastreven van verlangens opgeven, iets wat inherent is aan menselijke wezens. Met andere woorden, men moet alle gehechtheden opgeven en men moet alle faam en persoonlijk gewin licht opvatten.

Een compleet persoon is samengesteld uit een fysiek lichaam en karakter. Hetzelfde geldt voor het universum. Naast het bestaan van materie heeft het universum zijn fundamentele karakteristieken Zhen, Shan en Ren. Ieder deeltje van de lucht bevat deze karakteristieken. In de menselijke samenleving vindt men deze karakteristieken weerspiegeld in het feit dat goede daden worden beloond terwijl slechte daden gestraft worden. Op hogere niveaus vinden deze karakteristieken ook hun uitdrukking in de vorm van supernormale vermogens. Mensen die zich aanpassen aan deze karakteristieken zijn goede mensen; degenen die er van afwijken zijn slechte mensen; en degenen die zich eraan conformeren en zichzelf ermee vereenzelvigen zijn degenen die de Tao (Weg) bereikt hebben. Om zich met deze karakteristieken te vereenzelvigen, moeten beoefenaars een extreem hoge Xinxing hebben. Alleen op deze manier kan men naar hogere niveaus cultiveren.

Het is redelijk gemakkelijk om een goed mens te zijn maar het is niet zo gemakkelijk om Xinxing te cultiveren. Beoefenaars moeten mentaal voorbereid zijn. Om de geest te verbeteren, is oprechtheid een eerste vereiste. Mensen leven in deze wereld, waarin de samenleving zeer gecompliceerd is. Je wil goede daden doen, maar er zijn mensen die niet willen dat je dat doet; je wil anderen niet schaden, maar anderen kunnen je kwetsen om allerlei redenen. Sommige van deze dingen zullen gebeuren om onnatuurlijke redenen. Zul je kunnen begrijpen waarom? Wat zou je moeten doen? In je confrontatie met al de conflicten in deze wereld wordt je Xinxing voortdurend getest. Wanneer je met een onbeschrijflijke vernedering wordt geconfronteerd, wanneer je directe persoonlijke belangen zijn geschaad, wanneer je geconfronteerd wordt met geld en lust, wanneer je in een machtsstrijd betrokken raakt, wanneer woede en jaloezie uit conflicten voortkomen, als er allerlei conflicten in de samenleving en binnen de familie plaatsvinden en alle soorten lijden zich voordoen, kun je je dan altijd gedragen in overeenstemming met de strenge Xinxing-vereisten? Natuurlijk, als je dit allemaal kan, ben je al een verlichte. Per slot van rekening beginnen de meeste beoefenaars als gewone mensen. De cultivatie van Xinxing gaat geleidelijk, en gaat slechts stap voor stap omhoog. Vastberaden beoefenaars moeten bereid zijn om zware ontberingen te verdragen en moeilijkheden te trotseren met een vastberaden geest. Zij zullen uiteindelijk de Juiste Vrucht Status bereiken. Ik hoop dat jullie allemaal als beoefenaars je Xinxing goed bewaken en jullie energiepotentie snel verhogen!

3.2 Verlies en Winst

Zowel in Qigong- als in religieuze kringen, spreken mensen vaak over "verlies" en "winst". Sommige mensen denken dat "verlies" verwijst naar het geven van aalmoezen, enkele goede daden verrichten of een hand toesteken aan iemand in moeilijkheden, en dat "winst" het verwerven van cultivatie-energie betekent. Zelfs monniken in tempels zeggen dat je aalmoezen zou moeten geven. Deze manier van begrijpen beperkt de betekenis van "verlies". Het "verlies" waar wij echter over spreken, is veel breder, iets zeer ruims. De dingen waarvan wij vereisen dat je ze verliest, zijn de gehechtheden van gewone mensen en de geest die deze gehechtheden niet wil opgeven. Als je de dingen die je belangrijk vindt kunt opgeven en afstand kunt doen van de dingen waarvan je denkt dat je ze niet missen kunt, dan is dat "verlies" in de meest ware betekenis. Anderen helpen of het blijk geven van liefdadigheid is slechts een deel van "verlies".

Gewone mensen willen een beetje roem en rijkdom verwerven, en een beter en comfortabeler leven leiden. Dit is het doel van gewone mensen, maar wij beoefenaars zijn heel anders. Wat wij verwerven is cultivatie-energie, niet zulke dingen. We moeten ons dus minder druk maken om persoonlijke belangen, we moeten het luchtig opvatten. Maar er wordt van ons niet echt gevraagd om materiële dingen te verliezen. Wij cultiveren in de normale menselijke samenleving en moeten als gewone mensen leven. De sleutel voor jou is, dat je je gehechtheden opgeeft - het wordt niet echt van jou verwacht dat je iets verliest. Wat je ook toebehoort, je zult het niet kwijtraken, terwijl de zaken die je niet toebehoren niet verkregen kunnen worden. Indien je ze toch verkregen hebt, zul je ze moeten teruggeven aan anderen. Om iets te kunnen krijgen moet je iets verliezen. Natuurlijk, is het niet mogelijk om alles in één keer erg goed te doen, en je zult niet in staat zijn om een verlichte te worden van de ene dag op de andere. Maar het is mogelijk om jezelf stap voor stap te verbeteren en jezelf beetje bij beetje te cultiveren. Je zult evenveel winnen als je verliest. Geef altijd weinig om je persoonlijke belangen en kies er voor om minder te winnen en je zult je op je gemak voelen. Je kunt materiële verliezen lijden, maar je zult meer winnen in termen van De (deugden) en cultivatie-energie. Dit is het principe. Dit betekent echter niet dat je met opzet je roem, winst of rijkdom moet ruilen voor deugd en cultivatie-energie. Dit vereist verlichtingskwaliteit om een verder inzicht te verkrijgen.

Een beoefenaar van de Grote Tao zei eens, "Wat anderen willen, wil ik niet. Wat anderen hebben, heb ik niet; maar wat ik heb, hebben anderen niet en wat ik wil, willen anderen niet." Een niet-beoefenaar heeft maar weinig momenten waarop hij zich tevreden voelt. Hij wil alles behalve de steen op de grond die niemand wenst op te rapen. Maar deze Taoïstische beoefenaar zei: "dan zal ik die steen oprapen." Zoals het gezegde luidt: "Zeldzaamheid maakt iets kostbaar, en schaarsheid maakt iets uniek". Stenen zijn waardeloos hier, maar uiterst waardevol in een andere dimensie. Dit is een principe dat gewone mensen niet kunnen begrijpen. Vele verlichte meesters van hoog niveau en met grote deugden, hebben geen materiële bezittingen. Voor hen, is er niets persoonlijks dat ze niet kunnen opgeven.

De weg van cultivatie is de meest juiste, en er is in feite niemand intelligenter dan een beoefenaar. De dingen waar de gewone mensen naar streven en de kleine voordelen die ze willen behalen, zijn van korte duur. Zelfs als je door veel moeite iets bereikt hebt, of iets gratis hebt kunnen krijgen, of je hebt een beetje winst behaald, wat dan nog? Er is een populair gezegde: "Men brengt niets mee bij zijn geboorte, en neemt niets mee bij zijn dood." Je komt de wereld binnen met niets en je neemt niets mee als je weer gaat - zelfs je botten zullen verbrand worden tot as. Zelfs al ben je een miljonair of iemand van hoog aanzien, je kunt niets met je meenemen als je vertrekt. Echter, cultivatie-energie kan worden meegenomen aangezien het groeit op het lichaam van je hoofdbewustzijn. Ik zeg jullie, dat cultivatie-energie moeilijk te verwerven is. Het is zo waardevol en zo moeilijk te verkrijgen dat het niet te koop is, voor hoeveel geld dan ook. Als je cultivatie-energie een zeer hoog niveau heeft bereikt, en je zou op een dag besluiten om niet meer te cultiveren, dan zou je cultivatie-energie, zo lang je tenminste geen kwaad doet, kunnen worden getransformeerd in ieder materieel ding wat je maar wenst – je kunt het allemaal hebben. Maar je zult niet langer de dingen hebben die beoefenaars bezitten, en je zult in plaats daarvan alleen maar dingen bezitten die men in deze wereld kan verwerven.

Voor een beetje persoonlijk belang, hebben sommige mensen met oneerlijke middelen dingen verworven die hen niet toebehoren. Zulke mensen denken dat zij een voordeel hebben. De waarheid is dat zij hun De (deugd) geruild hebben voor die winst, zij zijn er zich alleen niet bewust van. Voor beoefenaars, zal dit een vermindering betekenen van de cultivatie-energie; voor niet-beoefenaars zal er een vermindering van zijn levensduur zijn of van iets anders. In het kort gezegd, de rekeningen zullen vereffend worden. Dit is het principe van het universum. Er zijn ook sommige mensen die altijd anderen intimideren, kwellen of beledigen met scheldwoorden, enzovoorts. Als zulke dingen gebeuren, gooien ze een overeenkomstige hoeveelheid van hun De naar de andere partij, en zo wisselen ze hun De uit voor hun daad van het kwellen van anderen.

Sommige mensen geloven dat het nadelig is om een goed persoon te zijn. In de ogen van de gewone mensen, is een goed persoon vaak in het nadeel. Wat hij echter verwerft, kan een gewoon persoon niet krijgen. Dat is De, een witte substantie die buitengewoon kostbaar is. Zonder De, zal er geen cultivatie-energie zijn. Dit is een absolute waarheid. Waarom is het dat vele mensen cultivatie beoefenen, terwijl hun cultivatie-energie niet groeit? Dat komt precies omdat ze hun deugden niet cultiveren. Vele mensen spreken over deugd en stellen als eis dat je de deugden beoefent, maar ze hebben de werkelijke principes van hoe De getransformeerd wordt in cultivatie-energie niet onthuld. Zij laten het aan de beoefenaars over om dit zelf te doorgronden. De bijna tienduizend boekdelen van de Tripitaka en de principes die Sakyamuni onderwees gedurende meer dan veertig jaren, handelden allemaal over één ding: De. De oude boeken van Chinese Taoïstische cultivatie behandelden allemaal het onderwerp De. Het 5000 woorden tellende boek Tao Te Ching van Lao Zi handelde ook over De. Toch kunnen sommige mensen het nog steeds niet begrijpen.

We spreken over "Verlies". Als je iets wint, moet je iets verliezen. Als je werkelijk jezelf wil cultiveren, zullen je enkele vormen van tegenspoed tegemoet komen. In het werkelijke leven zou het zich kunnen manifesteren als een beetje lichamelijk lijden of het hebben van een ongemakkelijk gevoel hier en daar - maar het is geen ziekte. De beproevingen kunnen zich ook manifesteren in de samenleving, in de familie, of op het werk – alles is mogelijk. Conflicten zullen plotseling ontstaan over persoonlijke belangen of emotionele wrijving, en het doel daarvan is om je gelegenheid te geven Xinxing te verbeteren. Deze dingen gebeuren doorgaans zeer plotseling en lijken uitzonderlijk heftig. Als je iets meemaakt dat zeer lastig is, dat je in verlegenheid brengt, dat je je gezicht doet verliezen en je in een uiterst ongelegen positie brengt, hoe zul je het gaan aanpakken op dat moment? Als je kalm blijft en onverstoord – als je in staat bent om dat te doen – zal je Xinxing worden verbeterd door de beproeving, en je cultivatie-energie zal evenredig toenemen. Als je een klein beetje kunt volbrengen, zal je een klein beetje winnen. Je verwerft zoveel als je verliest. Juist wanneer we midden in een beproeving zijn, zijn we vaak niet in staat ons dit te realiseren. We moeten het echter proberen. We zouden onszelf niet moeten beschouwen als gewone mensen; wanneer er conflicten ontstaan, zouden we ons moeten houden aan hogere maatstaven. Omdat we cultiveren temidden van gewone mensen, zal onze Xinxing ook gesterkt worden temidden van gewone mensen. Het is onvermijdelijk dat we enkele fouten maken, en dat we daarvan leren. Geen problemen tegenkomen en alleen op een comfortabele wijze je cultivatie-energie verhogen is onmogelijk.

3.3 Geïntegreerde Cultivatie Van "Zhen-Shan-Ren"

Onze school richt zich op een geïntegreerde cultivatie van "Zhen-Shan-Ren" (Waarheid-Mededogen-Verdraagzaamheid). "Zhen" is de waarheid vertellen, zich op een waarachtige manier gedragen, teruggaan naar het oorspronkelijke ware zelf en uiteindelijk een waar persoon worden. "Shan" is het ontwikkelen van groot mededogen, goede daden doen en redding bieden aan anderen. "Ren" wordt in het bijzonder benadrukt. Slechts door Ren kan een beoefenaar zeer hoge deugden bereiken in cultivatie. Ren is iets zeer krachtigs, krachtiger dan Zhen en Shan. Tijdens het hele cultivatieproces wordt van je vereist om verdraagzaam te zijn, je Xinxing te bewaken en niet te doen waar je maar zin in hebt.

Het is niet gemakkelijk om verdraagzaam te zijn wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijkheden. Men zou zeggen, "Is het niet zoals Ah Q (een "dwaas" personage uit een Chinese roman) als je niet terugslaat wanneer je geslagen wordt, niets terugzegt wanneer je beschimpt wordt, of je gezicht verliest in het bijzijn van goede vrienden of naaste familieleden?". Volgens mij, zal niemand zeggen dat je dom bent gewoon omdat je weinig waarde hecht aan je persoonlijke belangen als je in alle aspecten normaal bent, met een intelligentie die niet lager is dan die van anderen. Verdraagzaam zijn is geen lafheid, of zoals Ah Q zijn. Het is een manifestatie van sterke wil en zelfbedwang. In het oude China, was er een man, Han Xin genaamd, die vernederd werd door onder de benen van iemand die hem lastig viel, door te kruipen. Dit is grote verdraagzaamheid. Zoals een oud gezegde luidt, "Een gewoon mens zal zijn zwaard trekken om te vechten wanneer hij vernederd wordt". Wanneer een gewone persoon een vernedering ondergaat, zal hij zijn zwaard trekken om te vechten, zijn mond openen om te schelden of zijn vuist opheffen om te slaan. Het is niet gemakkelijk voor iemand om hier te komen en een leven te leiden. Maar sommige mensen schijnen voor niets anders te leven dan voor hun ego. Zulk een leven is zeer vermoeiend en zinloos. Zoals het Chinese gezegde luidt, "Zet een stap terug, en je zult ontdekken dat de zee en de lucht onbegrensd zijn". Als je een stap terugzet wanneer je in moeilijkheden bent, zul je een heel andere situatie ontdekken.

Als een beoefenaar moet je niet alleen verdraagzaam en geduldig zijn ten opzichte van mensen die met jou in conflict zijn of jou persoonlijk in verlegenheid brengen, maar je dient ook een edelmoedige houding aan te nemen en hen zelfs dankbaar te zijn. Hoe kun je zonder hun conflict met jou je Xinxing verhogen, je cultivatie-energie doen toenemen en de zwarte substantie omzetten in witte substantie terwijl je aan het lijden bent? Het is heel moeilijk midden in een beproeving, maar je moet zelfbeheersing uitoefenen op dit punt, omdat met de groei van je energiepotentie beproevingen steeds sterker zullen worden. Het hangt er allemaal vanaf of je je Xinxing kunt verhogen of niet. In het begin, kan het je van streek maken, terwijl het je kwaad maakt, zo ondraaglijk kwaad dat je maag of je lever pijn doen. Je laat het echter niet tot een uitbarsting komen en slaagt erin om je woede te beheersen. Dit is goed omdat je begint te verdragen, bewust verdraagzaam te zijn. Op deze manier, zul je geleidelijk en voortdurend je Xinxing verbeteren en werkelijk deze zaken luchtig opnemen. Dit betekent dat je verdere vooruitgang hebt gemaakt in je cultivatie. Een gewoon persoon neemt wrijvingen en conflicten tussen mensen vaak erg serieus. Hij leeft slechts voor zijn ego en kan het niet verdragen. Hij is klaar om om het even wat te doen wanneer hij geïrriteerd raakt. Als een beoefenaar, daarentegen, moet je wat anderen zeer belangrijk vinden als zeer, zeer onbelangrijk beschouwen, te onbelangrijk omdat je voor jezelf een lange termijn en zeer hoog doel gesteld hebt, namelijk om zo lang te leven als het universum. Vandaar dat, wanneer je nog eens over deze dingen denkt, je ze niet onmisbaar zult vinden. Wanneer je vanuit een ruimer perspectief denkt, kun je zonder al deze dingen.

3.4 Het elimineren van Jaloezie

Jaloezie is een enorm obstakel voor iemands cultivatie. Het heeft een geweldige impact op de beoefenaar, beïnvloedt direct de energiepotentie, kwetst de medebeoefenaars en verstoort de vooruitgang van zijn cultivatie ernstig. Een beoefenaar moet het volledig elimineren. Sommige mensen hebben een bepaald niveau van cultivatie bereikt, maar ze kunnen de jaloezie maar niet kwijt raken. Hoe moeilijker ze het vinden om het te verwijderen, des te meer heeft het de neiging om sterker te worden. Deze tegenwerking maakt de andere aspecten van zijn verbeterde Xinxing erg zwak. Waarom neem ik jaloezie eruit om over te praten? Omdat jaloezie het sterkst en meest opvallend gemanifesteerd wordt in het karakter van Chinese mensen en het de belangrijkste plaats inneemt in de geesten van de mensen. Vele mensen zijn er zich echter niet van bewust. Jaloezie is kenmerkend voor het Oosten. Vandaar dat het Oosterse jaloezie of Aziatische jaloezie genoemd wordt. De Chinese mensen zijn introvert en gereserveerd en onthullen zichzelf niet gemakkelijk, wat het gemakkelijk maakt voor hen om jaloezie te ontwikkelen. Alles heeft twee kanten. Een introverte natuur heeft ook positieve en negatieve aspecten. De Westerlingen zijn vrij extravert. Wanneer een schooljongen bijvoorbeeld een tien krijgt, zal hij op weg naar huis uitbundig roepen "Ik heb een tien! Ik heb een tien!…". Zijn buren zullen de deuren of ramen openen om in de jongen zijn vreugde te delen, door te roepen: "Gefeliciteerd Tom!". Als dit in China gebeurde, dan zou het zeer veel wrevel veroorzaken. Mensen zouden volledig anders reageren. Uit jaloezie zouden ze zeggen: "Wat een schande om zo op te scheppen! Wie heeft er nooit een tien gehad?".

Een jaloers persoon kijkt neer op anderen en staat het niet toe dat anderen hem overtreffen. Wanneer hij iemand ziet die tot meer in staat is dan hijzelf, zal hij zijn psychisch evenwicht verliezen, het niet kunnen verdragen, en zijn inferioriteit weigeren toe te geven. Hij wil samen met anderen een salarisverhoging krijgen en dezelfde bonus als de anderen krijgen. Wanneer hij een tegenslag krijgt wil hij dat anderen daar met hem in delen. Wanneer anderen meer geld verdienen wordt hij groen van jaloezie. Met andere woorden, hij kan nooit verdragen dat anderen hem overtreffen. Sommige mensen hebben iets bereikt in wetenschappelijk onderzoek, maar ze durven de beloning niet te aanvaarden uit vrees dat het jaloezie bij anderen zou veroorzaken. Sommige mensen hebben een eretitel gewonnen, maar ze durven het niet aan anderen te vertellen uit vrees dat het jaloezie en sarcasme zou oproepen. Sommige Qigong-meesters voelen zich slecht en willen zelfs moeilijkheden maken wanneer ze anderen Qigong-lessen zien geven. Dit is een kwestie van Xinxing. Veronderstel dat een groep mensen samen Qigong beoefent. Een van hen heeft enkele supernormale vermogens verworven alhoewel hij slechts gedurende een korte periode beoefend heeft. Dan zou er iemand zeggen: "Wat heeft hij om trots op te zijn? Ik heb zovele jaren geoefend en ik heb een stapel certificaten. Hoe heeft hij supernormale vermogens kunnen ontwikkelen en ik nog niet?". Zijn jaloezie komt naar boven. Een beoefenaar moet in zichzelf zoeken om de oorzaak van zijn eigen probleem te vinden en proberen zichzelf meer te cultiveren. Hij moet zich bewust zijn van zijn tekortkomingen, zichzelf trachten te verbeteren en zijn aandacht naar binnen richten. Maar mensen richten de aandacht altijd naar buiten. Anderen hebben perfectie bereikt en zijn naar boven gegaan in cultivatie, alleen jij bent niet naar boven gegaan. Zul je niet al je tijd verspild hebben? Cultivatie is om jezelf te cultiveren!

Een beoefenaar kan zijn mede-beoefenaars schaden uit jaloezie. Hij kan bijvoorbeeld enkele vervelende woorden zeggen zodat het voor anderen onmogelijk wordt om de staat van rust binnen te treden. Als hij enkele supernormale vermogens heeft, kan hij ze gebruiken om zijn mede-beoefenaars te schaden. Bijvoorbeeld, er was ooit een goed gecultiveerde meester die in oefening zat. Omdat hij cultivatie-energie bezat, zag hij eruit als een grote berg. Op dat moment vlogen twee hogere wezens in zijn richting. Een van hen was een monnik geweest die een beetje energiepotentie bezat maar faalde in het bereiken van perfectie in cultivatie vanwege jaloezie. Terwijl ze de zittende persoon naderden zei een van hen, "Dit is die en die, die hier zit te oefenen. Laten we gaan en een omweg maken". Maar de andere zei, "Wel, ooit slaagde ik erin om een hoek van de Berg Taishan af te snijden met één slag van mijn hand". Toen hief hij zijn hand om uit te halen naar de beoefenaar. Maar op het moment dat hij zijn hand ophief, merkte hij dat hij ze niet meer naar beneden kon brengen. Dit is omdat de beoefenaar de Orthodoxe Fa cultiveerde en een beschermend schild had om zich te beschermen tegen elke aanval. Vandaar dat hij de beoefenaar niet kon slaan. Het willen schaden van een beoefenaar van de Orthodoxe Fa was een zaak met grote gevolgen voor hem, en hij werd er voor gestraft. Een jaloers persoon brengt niet alleen anderen schade toe, maar ook zichzelf.

3.5 Het verwijderen van gehechtheden

Een gehechtheid hebben betekent dat een beoefenaar zo bezeten is van iets of van een bepaald doel dat hij het niet kan opgeven. Hij is overijverig in het nasteven van iets en kan zichzelf er niet van bevrijden. Bovendien, is hij te koppig om naar enig advies te luisteren. Sommige mensen streven naar supernormale vermogens in deze wereld, wat onvermijdelijk hun cultivatie op hoger niveau zal beïnvloeden. Hoe meer hij naar deze vermogens zoekt, des te meer hij er van bezeten wordt en hoe psychisch onstabieler hij wordt en uit balans geraakt. Vervolgens, leidt het er toe dat hij denkt dat hij niets gekregen heeft, en dus begint te twijfelen aan wat hij geleerd heeft. Een gehechtheid komt voort uit iemands verlangens. Het kenmerk van deze gehechtheden is dat hun doel overduidelijk beperkt is, duidelijk omschreven en concreet, maar men realiseert het zich vaak niet. Een gewoon persoon heeft heel veel gehechtheden. Hij kan iets nastreven of trachten zijn doel te bereiken met eerlijke of oneerlijke middelen. Bij een beoefenaar manifesteren gehechtheden zich vaak op verschillende wijzen. Hij kan bijvoorbeeld een bepaald supernormaal vermogen nastreven, zich overgeven aan het zien van enkele scènes, of geobsedeerd zijn door sommige verschijnselen enzovoorts. Het is verkeerd voor een beoefenaar om iets na te streven, om het even wat het is. Dit moeten we opgeven. De Taoïstische School onderwijst het ‘Niets zijn’ en de Boeddha School onderwijst ‘Leegte’, het binnentreden van leegte. We willen uiteindelijk het Niets zijn en Leegte bereiken door al onze gehechtheden te verwijderen en alles los te laten waar we aan vasthouden. Je streeft bijvoorbeeld naar supernormale vermogens, omdat je ze wilt gebruiken, wat ingaat tegen de karakteristieken van het universum. Dit is, in feite, een kwestie van Xinxing. Je wil supernormale vermogens omdat je ze aan anderen wil tonen. Maar dit zijn geen dingen om mee te pronken. Je kunt een zuiver motief hebben om iets goeds te doen, maar het kan blijken dat het toch niet zo goed is wanneer je het doet, omdat het niet noodzakelijk goed is om een wereldse kwestie af te handelen met supernormale middelen. Wanneer je me hoort zeggen dat ongeveer zeventig procent van de studenten in mijn lezingen hun Hemelse Oog geopend hebben, zou men zich kunnen beginnen afvragen, "Waarom voel ik me zo niet?". Wanneer hij thuis komt en begint te oefenen, concentreert hij zijn aandacht op zijn Hemelse Oog totdat zijn hoofd begint pijn te doen. Maar hij ziet nog steeds niets. Dit is een gehechtheid. Mensen verschillen in hun fysieke toestand en aangeboren kwaliteiten, het is dus onmogelijk voor hen om hun Hemelse Oog op dezelfde tijd en op hetzelfde niveau te openen. Het is slechts natuurlijk dat sommigen het Hemelse Oogzicht hebben terwijl anderen het niet hebben.

Gehechtheden kunnen de ontwikkeling van de energiepotentie van een beoefenaar hinderen en vertragen. In ernstige gevallen kunnen ze hem zelfs een kwaadaardige weg doen volgen. Sommige supernormale vermogens, in het bijzonder, kunnen gebruikt worden door een persoon met slechte Xinxing om iets fouts te doen. Er zijn gevallen geweest waarin supernormale vermogens gebruikt werden om slechte dingen te doen, vanwege iemands instabiele Xinxing. Een mannelijke universiteitsstudent ontwikkelde het vermogen van ‘mind control’, wat hem mogelijk maakte om iemands geest en gedrag te controleren. Maar hij gebruikte het om er slechte dingen mee te doen. Sommige beoefenaars zien enkele visioenen tijdens het oefenen, en ze willen altijd ontdekken wat deze visioenen betekenen en hoe ze plaatsvinden. Dit is zeker een gehechtheid. Sommige mensen worden zo verslaafd aan een hobby dat ze deze slechts heel moeilijk kunnen opgeven. Dit is eveneens een gehechtheid. Vanwege verschillende aangeboren kwaliteit en bedoelingen, oefenen sommigen om het hoogste doel van cultivatie te bereiken, terwijl anderen het doen om iets te verwerven. Dit laatste geval heeft noodzakelijk tot gevolg dat er beperkingen zijn aan het doel van hun cultivatie. Als ze deze gehechtheden niet kunnen verwijderen, kunnen ze zelfs met doorgezette cultivatie hun cultivatie-energie niet verhogen. Vandaar dat een beoefenaar alle materiële belangen zeer, zeer, licht moet nemen, naar niets moet verlangen en de dingen hun natuurlijke verloop moeten laten volgen. Alleen door dit te doen kan hij zichzelf bevrijden van gehechtheden. Het hangt allemaal af van de Xinxing van de beoefenaar. Als een beoefenaar zijn Xinxing niet fundamenteel verbetert en aan zijn gehechtheden vasthoudt, kan hij niet verwachten om perfectie in cultivatie te bereiken.

3.6 Karma

3.6.1 Het ontstaan van karma

Karma is een soort van zwarte substantie die het tegengestelde is van "De". In het Boeddhisme wordt het "zondig karma" genoemd. Hier noemen we het gewoon karma. Een slechte daad veroorzaakt een karmische schuld. Karma of een karmische schuld is het resultaat van kwaad doen in dit leven of in vorige levens, zoals het nemen van leven, het lastigvallen van anderen, het vechten met anderen voor persoonlijk gewin, het kwaadspreken over anderen of zich onvriendelijk gedragen tegenover anderen, enzovoorts. Al deze zaken kunnen tot karma leiden. En er is ook karma dat overgedragen wordt van voorouders of goede vrienden. Wanneer iemand een ander met zijn vuist slaat, werpt hij tegelijkertijd zijn witte substantie over naar de andere persoon, en de verloren witte substantie in zijn lichaam zal vervangen worden door de zwarte substantie. Het nemen van een leven is het ergste kwaad, het is een misdaad en zal hevige karmische schulden veroorzaken. Karma is de grondoorzaak van ziekte. Natuurlijk, vindt karma niet noodzakelijk haar uitdrukking in een ziekte. Het kan je een aantal moeilijkheden brengen, enzovoorts wat betekent dat karma aan het werken is. Een beoefenaar mag nooit iets kwaads doen, omdat alle slechte daden kwaadaardige boodschappen genereren, die een ernstige impact op zijn cultivatie hebben.

Sommige mensen pleiten voor het opnemen van Qi van planten. Wanneer ze hun oefeningen onderwijzen, onderwijzen ze ook hoe de Qi van planten verzameld kan worden en leren aan hun leerlingen dit te doen in hun Qigong-klassen. Ze vinden het fantastisch om te praten over welke soort bomen betere Qi bezit en wat de kleur van de Qi van een boom is. In een park in het noordoosten van China, beoefenden een aantal mensen een onbekende soort Qigong waarbij ze over de grond rolden. Nadat ze opstonden, wandelden ze rond de naaldbomen, en verzamelden de Qi van de naaldbomen. We wisten niet welk soort Qigong ze beoefenden, maar ze lieten een bosje naaldbomen verdorren en geel worden in zes maanden. Dit is een daad die karma veroorzaakt! Het is ook doden! Vanuit het oogpunt van bebossing van het land en het behouden van het ecologisch evenwicht, evenals vanuit het perspectief van een hoger niveau, is het verzamelen van Qi van planten niet juist. In het uitgestrekte en grenzeloze universum is er overal Qi voor jou om te verzamelen, en je kunt zoveel Qi verzamelen als je maar wil. Waarom zou je planten mishandelen? Als een beoefenaar; waar is je mededogen?

Alle dingen bezitten intelligentie. De moderne wetenschap heeft reeds erkend dat planten niet alleen leven, maar ook intelligentie hebben, een bewustzijn en gevoelens, en zelfs de functie van supernormale zintuiglijkheid. Wanneer je Hemelse Oog het niveau van het Fa Zicht bereikt, zul je de wereld heel anders vinden. Wanneer je naar buiten gaat zullen de stenen, de muren, de bomen, enzovoorts tegen je spreken. Elk voorwerp heeft een intelligente entiteit, die het voorwerp reeds is binnengegaan wanneer het vorm aannam. De onderverdeling in de materie tussen organisch en anorganisch werd gemaakt door de mensen op aarde. Een monnik in de tempel zal het betreuren wanneer hij een schaal breekt, aangezien op het moment dat de schaal gebroken wordt, zijn intelligente entiteit vrijkomt. Omdat de intelligente entiteit geen plaats heeft om naar toe te gaan voordat zijn levensloop beëindigd is, haat het de persoon die de vernieling heeft veroorzaakt ten zeerste. Hoe meer het de persoon haat, hoe meer karma deze zal opstapelen. Sommige "Qigong-meesters" gaan zelfs jagen. Waar is hun mededogen? Noch de Boeddha School, noch de Taoïstische School handelt tegen de kosmische Wet. Jagen betekent het nemen van een leven.

Iemand zegt dat hij vele karmische schulden heeft opgestapeld door het doden van kippen, doden van vissen, enzovoorts. Betekent dit dat hij zichzelf niet meer kan cultiveren? Nee, dat betekent het niet. Aangezien hij deze dingen uit onwetendheid deed, heeft hij niet teveel karma opgelopen. Maar hij moet zulke dingen nooit meer doen. Het opnieuw doen betekent opzettelijk dezelfde fout begaan. Dan zal hij geen excuses moeten verwachten. Sommige van onze studenten hebben dit soort karma. Aangezien je naar de lezing gekomen bent, betekent het dat je voorbestemd bent en in staat bent om naar boven te cultiveren. Moeten we de vliegen en muggen doden wanneer ze het huis binnen komen? Het is niet verkeerd voor jou om dit te doen op het huidige niveau van cultivatie. Als je geen manier hebt om ze naar buiten te krijgen, dan dood je ze gewoon. Een levend wezen zal sterven op het moment dat het verondersteld wordt te sterven. Op een keer in zijn leven wou Sakyamuni een bad nemen. Hij vroeg een van zijn leerlingen de badkuip schoon te maken. De leerling ontdekte dat er wormen in zaten, dus ging hij terug om zijn meester te vragen wat te doen. Sakyamuni zei opnieuw: "Wat ik wou dat je zou schoonmaken is de badkuip". De leerling begreep de verborgen betekenis van de woorden van zijn meester en maakte de badkuip schoon. Je zou bepaalde zaken niet te ernstig moet nemen. We willen niet dat je overvoorzichtig wordt. Als je je onder moeilijke omstandigheden steeds zenuwachtig gedraagt of in voortdurende angst leeft om iets verkeerds te doen, is dat, denk ik, niet juist. Dat zou een vorm van gehechtheid zijn - angst op zichzelf is een gehechtheid.

We zouden een mededogend en barmhartig hart moeten hebben. Niets heeft de neiging om verkeerd te gaan als je een mededogend hart koestert in alles wat je doet. Hecht weinig belang aan je persoonlijke belangen en wees vriendelijk van hart en je zult nooit verkeerde dingen doen omdat alles wat je doet uit je mededogen voortkomt. Geloof het of niet, als je overloopt van woede en klaar bent om te vechten en te twisten, zul je onvermijdelijk iets goeds in iets slechts veranderen. Ik merk vaak dat sommige mensen nooit anderen laten gaan zonder straf wanneer ze de waarheid aan hun kant hebben. Wanneer ze gelijk hebben, pinnen ze zich vast op andermans vergissingen. We moeten geen problemen maken gewoonweg omdat we het met iets niet eens zijn. Soms zijn de dingen die je niet bevallen niet noodzakelijk verkeerd. Wanneer je als beoefenaar voortdurend jezelf aan het verbeteren bent in cultivatie, zal iedere zin die je spreekt energie dragen. Je kan een gewoon persoon beïnvloeden, vandaar dat je oplettend moet zijn in wat je zegt, in het bijzonder wanneer je de waarheid van een zaak niet kunt zien en onwetend bent over de achterliggende oorzakelijke relatie. Anders, zul je waarschijnlijk iets verkeerds doen en karmische schulden oplopen.

3.6.2 Het elimineren van karma

De principes in deze wereld zijn dezelfde als die in de hemel. Wat je aan anderen verschuldigd bent moet betaald worden. Een gewoon mens moet ook betalen wat hij aan anderen verschuldigd is. Alle ontberingen en problemen die je tegenkomt in het leven zijn gevolgen van karma. Je moet ervoor betalen. Als ware beoefenaars, zal onze levensloop veranderd worden. Er zal een nieuwe weg voor je geregeld worden die geschikt is voor je cultivatie. Een deel van je karma zal door je meester worden verminderd, en wat overblijft zal worden gebruikt om je Xinxing mee te verbeteren. Door beoefening, en cultivatie van Xinxing, maak je het ongedaan en betaal je voor je karma. De problemen die je van nu af aan zult tegenkomen zullen niet toevallig zijn, dus wees er alsjeblieft mentaal op voorbereid. Door een aantal beproevingen te verduren zul je er toe komen om al die dingen los te laten die gewone mensen niet kunnen opgeven. Je zult op een heleboel lastige problemen stuiten. Problemen zullen ontstaan in de familie, in de samenleving of uit andere bronnen; of je zult plotseling met een tegenslag geconfronteerd worden; en zelfs zou het kunnen dat je beschuldigd wordt voor iets dat eigenlijk iemand anders fout is, enzovoorts, enzovoorts. Beoefenaars worden niet verondersteld ziek te worden, maar toch kunnen ze plotseling een ernstige ziekte krijgen. De ziekte kan opkomen met intense kracht en zij zullen lijden tot zij het nauwelijks meer kunnen verdragen. Zelfs medisch onderzoek in het ziekenhuis levert geen diagnose op. Toch blijkt later om een of andere onbekende reden de ziekte verdwenen te zijn, zonder behandeling. In feite is op deze manier de karmische schuld afbetaald. Misschien wordt op een dag je partner plotseling kwaad op je zonder enige reden, of start een ernstige ruzie over onbenulligheden. Later, echter, verbaast het haar ook dat ze zich zo gedragen heeft. Als beoefenaar, zou je in staat moeten zijn om in te zien waarom zulke dingen gebeuren. Het is omdat "dat ding" kwam. En het vroeg je om je karma af te betalen. Op zulke momenten moet je jezelf onder controle houden, op je Xinxing letten en zo de dingen oplossen. Je zou werkelijk dankbaar moeten zijn en waardering hebben voor de hulp van je partner in het terugbetalen van je karma.

Nadat je een lange tijd in meditatie zit, zul je een pijn in je benen voelen, een soms erg hevige pijn. Een persoon met zijn Hemelse Oog op een hoog niveau zal zien dat wanneer de benen van een beoefenaar erg pijn doen, dat er een grote zwarte massa in en rond zijn lichaam naar beneden komt en aan het verdwijnen is. De pijn van het met gekruiste benen zitten is periodiek en snijdend, maar een beoefenaar met een goede verlichtingskwaliteit, zal zijn benen niet uit elkaar nemen. Vervolgens verandert de zwarte substantie in witte substantie, en deze wordt op zijn beurt getransformeerd in cultivatie-energie. Het is onmogelijk voor een beoefenaar om al zijn karma te elimineren door in meditatie te zitten of door de oefeningen te doen. Hij moet zijn Xinxing en verlichtingskwaliteit verhogen en door beproevingen gaan. Het is belangrijk dat we goedhartig zijn. Beoefenaars van Falun Gong zijn in staat om hun mededogen in een zeer vroeg stadium van cultivatie te ontwikkelen. Wanneer ze in de oefening zitten, huilen vele beoefenaars zonder reden. Waar ze ook aan denken, ze voelen zich droevig. Wie ze ook zien, ze voelen zijn lijden. Dit geeft aan dat hun mededogen zich aan het ontwikkelen is en hun natuur en ware zelf begonnen zijn te communiceren met "Zhen-Shan-Ren", de karakteristieken van het universum. Wanneer je mededogen hebt, zul je vriendelijk zijn tegen anderen. Vanuit je diepste binnenste tot je uiterlijke verschijning en gedragingen, zie je er vanaf de eerste blik zo vriendelijk uit dat niemand je zal kwellen. Zelfs als iemand je lastig valt, zul je niet terugvechten vanwege je onmetelijke mededogen. Het is een kracht en zorgt er voor dat je je anders gedraagt dan gewone mensen.

Wanneer je in beproevingen terechtkomt, zal dat mededogen je helpen om ze te boven te komen. Ondertussen, zullen mijn Fashen voor je zorgen en je leven beschermen. Maar je moet door beproevingen gaan. Bijvoorbeeld, tijdens mijn lezing in Taiyuan, was er een oud koppel dat gehaast de straat overstak om mijn lezing bij te wonen. Toen ze het midden van de straat bereikten, reed er een wagen snel op hen af. Hij reed de oude dame omver, sleepte haar meer dan 10 meter mee, en wierp haar dan bruusk op de straat. De wagen stopte pas meer dan 20 meter verder. De bestuurder stapte uit de auto en schreeuwde naar de oude dame. De mensen in de auto zeiden ook iets onaangenaams. De oude dame daarentegen zei niets. Op dat ogenblik dacht ze aan mijn woorden. Terwijl ze opstond zei ze: "Het is in orde. Er is niets aan de hand met mij". Dan nam ze haar man bij de hand en samen gingen ze het auditorium binnen. Als ze toen gezegd had dat ze hier en daar gewond was en wou dat de bestuurder haar naar het ziekenhuis stuurde, dan zou ze werkelijk gewond zijn, maar dat deed ze niet. De oude dame zei me, "Meester Li, ik weet waarom het gebeurde. Het hielp me om te betalen voor mijn karma, en nu ben ik een grote beproeving te boven gekomen en heb een grote hoeveelheid karma verwijderd". Uit wat ze gezegd heeft kunnen we opmaken dat ze goede Xinxing en verlichtingseigenschap had. Ze was oud, en de auto reed zo snel. Hij sleepte haar zo ver mee en wierp haar dan bruusk op de straat. Maar ze stond op. Haar geest was juist.

Soms lijkt de beproeving zo groot wanneer ze komt, dat je gewoonweg geen uitweg vindt. Misschien komt er een paar dagen later een grote verandering in de loop der gebeurtenissen. Plots vind je een uitweg. In feite, komt dit voort uit de verbetering van je Xinxing, en het probleem is als vanzelf verdwenen.

Om je reikwijdte van de geest te verhogen, moet je allerlei testen ondergaan die door deze wereld worden voortgebracht in de vorm van beproevingen. Als je Xinxing werkelijk verbeterd en gestabiliseerd is tijdens dit proces, zal je karma geëlimineerd worden, je beproeving zal verdwijnen en je cultivatie-energie zal groeien. Als je gefaald hebt in het hoog houden van je Xinxing of iets verkeerds hebt gedaan tijdens de testen van je Xinxing, wees dan niet ontmoedigd, maar leer actief uit je lessen, ontdek waar je tekort komt en doe je best om te leven volgens "Zhen-Shan-Ren". Een ander probleem om je Xinxing te testen kan snel hierna komen. Met de groei van je energiepotentie, zullen de beproevingen om je Xinxing te testen heviger worden en onverwachts komen. Elke keer wanneer je een beproeving te boven komt, zal je energiepotentie een beetje groeien. Als je faalt in de test, zal je cultivatie-energie stoppen met groeien. Een kleine test zal tot een kleine toename van energiepotentie leiden en een grote test zal een grote toename veroorzaken. Ik hoop dat elke beoefenaar bereid zal zijn om groot lijden te dragen en de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen heeft om grote moeilijkheden het hoofd te bieden. Ware cultivatie-energie kan niet verworven worden zonder inspanning te leveren. Er is geen principe dat zegt dat cultivatie-energie bereikt kan worden op een comfortabele wijze zonder te lijden, of zonder inspanning te leveren. Als je Xinxing niet grondig verbetert en je nog steeds persoonlijke gehechtheden koestert, zal je nooit cultiveren tot een grote verlichte.

3.7 Demonische verstoring

Demonische verstoring verwijst naar de fenomenen of beelden die verschijnen tijdens het beoefeningsproces van een beoefenaar, en die zijn beoefening verstoren. Het heeft de bedoeling om te verhinderen dat de beoefenaar de cultivatie van hoog niveau binnentreedt. Met andere woorden, demonen komen om schulden op te eisen.

Wanneer hij cultiveert op een hoog niveau, zal de beoefenaar zeker te maken krijgen met demonische verstoring. Het is onvermijdelijk dat een persoon en zijn voorouders iets verkeerds gedaan hebben in hun leven. Het kwaad doen wordt karma genoemd. De aangeboren kwaliteit van een persoon bepaalt hoeveel karma hij draagt. Het is zelfs voor een zeer goed persoon onmogelijk om geen karma te hebben. Je bent je niet bewust van het bestaan ervan omdat je geen cultivatie beoefent. Als je slechts oefent voor het verwijderen van ziektes of om fit te blijven, dan zal geen enkele demon je opzoeken. Maar wanneer je eenmaal begint te cultiveren naar hogere niveaus, zullen ze je lastig vallen. Ze zullen je op alle mogelijke manieren verstoren om te voorkomen dat je naar hogere niveaus cultiveert en om je te doen falen in je cultivatie beoefening. Er zijn veel verschillende manieren waarop een demon zijn verschijning maakt. Soms presenteert het zichzelf langs de dingen van het dagelijks leven. In andere gevallen neemt het de vorm aan van een boodschap uit andere dimensies zodat op het moment dat je gaat zitten om te oefenen, er iets zal komen om je te verstoren, en te verhinderen dat je de staat van kalmte en rust binnentreedt of cultivatie van een hoger niveau bereikt. Soms kun je je slaperig voelen of zijn er gedachten die zich in je geest verdringen vanaf het moment dat je neerzit om te mediteren. Dit maakt het onmogelijk om een staat van beoefening binnen te treden; soms wordt zodra je begint te beoefenen je voorheen stille omgeving plotseling gevuld met het geluid van stappen, het slaan van een deur, het claxonneren van auto’s en het rinkelen van de telefoon. Deze geluiden maken het je onmogelijk om de staat van kalmte binnen te treden.

Een andere soort demon is lust. Wanneer je in de oefening zit of aan het dromen bent, kan er een knappe man of een mooie vrouw voor je verschijnen, die je tracht te verleiden door enkele verleidelijke bewegingen te maken om je lust op te wekken. Als je de eerste keer faalt, dan zal het geleidelijk de verleidingen voor jou doen toenemen, totdat je het idee om cultivatie van een hoger niveau te bereiken opgeeft. De test is zo moeilijk om te slagen dat vele beoefenaars gefaald hebben. Je moet er goed op voorbereid zijn. Als je er niet in geslaagd bent om op je Xinxing te letten en niet geslaagd bent in de test, moet je ernstig proberen om er een les uit te leren. De demon zal je herhaaldelijk lastig vallen totdat je werkelijk je Xinxing op niveau gehouden hebt en die gehechtheid van jou volledig verwijderd hebt. Dit is een grote test waarvoor je moet slagen. Anders zul je de Tao niet verwerven en geen perfectie bereiken in je cultivatie.

Een andere vorm van demon is dat tijdens het oefenen of in een droom, je plotseling enkele huiveringwekkende gezichten ziet, die lelijk en echt zijn, of een figuur die jou wil doden met het mes in zijn handen. Maar ze kunnen je alleen angst aanjagen. Hij kan je niet doden wanneer hij dat werkelijk wil, want je meester heeft een beschermend schild rond je lichaam geplaatst om je te beschermen. Hij jaagt je slechts angst aan om je te doen stoppen met cultiveren. Deze zaken zijn manifestaties op een bepaald niveau of in een bepaald stadium tijdens je cultivatie. Ze zullen na een paar dagen voorbij zijn, na een week of na een paar weken, afhankelijk van hoe goed je Xinxing is en hoe je deze zaak behandelt.

3.8 Aangeboren kwaliteit en Verlichtingskwaliteit

"Aangeboren kwaliteit" verwijst naar de witte substantie die men meebrengt vanaf zijn geboorte. Het is in feite een materiële substantie die De (deugd) genoemd wordt. Hoe meer je van deze substantie met je meebrengt, hoe beter je aangeboren kwaliteit is. Mensen met goede aangeboren kwaliteit keren gemakkelijker terug naar de waarheid en komen gemakkelijker tot verlichting, want zij hebben geen belemmeringen in hun denken. Als ze eenmaal horen over de studie van Qigong of van dingen die te maken hebben met cultivatie, raken zij onmiddellijk geïnteresseerd en zijn bereid om te leren. Zij kunnen in verbinding komen met het universum. Het is precies zoals Lao Zi zei, "Wanneer een wijze man van Tao hoort, zal hij het toegewijd beoefenen. Als een doorsnee persoon ervan hoort, beoefent hij het zo nu en dan. Als een dwaze man ervan hoort, zal hij er hard om lachen. Als hij er niet om lacht, dan is het niet de Tao". Die mensen die gemakkelijk kunnen terugkeren tot de waarheid en verlicht worden, zijn wijze mensen. In tegenstelling hiermee is er voor een persoon met een heleboel zwarte substantie en inferieure aangeboren kwaliteit een barrière rondom zijn lichaam, die het voor hem onmogelijk maakt om goede dingen te aanvaarden. Als hij met goede dingen in aanraking komt, zal de zwarte substantie er voor zorgen dat hij deze dingen niet gelooft. In feite is dit de rol die het karma speelt.

In de bespreking van aangeboren kwaliteit moet ook de kwestie van verlichtingskwaliteit betrokken worden. Als we spreken over verlichting, denken sommigen dat verlicht zijn hetzelfde is als slim zijn. De "slimheid" en "sluwheid" waar gewone mensen over spreken, is heel wat anders dan de cultivatie waar wij over spreken. Dit soort "knappe" mensen kunnen gewoonlijk niet gemakkelijk verlichting bereiken. Ze houden zich alleen bezig met de praktische, materiële wereld, om te vermijden dat er van hen geprofiteerd wordt, en om te vermijden dat ze enig voordeel zouden moeten opgeven. In het bijzonder denken enkele individuen daarbuiten die zichzelf beschouwen als geleerd, welopgevoed en slim, dat het beoefenen van cultivatie een sprookje is. Voor hen is oefeningen doen en cultivatie van Xinxing onvoorstelbaar. Zij beschouwen beoefenaars als dwaas en bijgelovig. De verlichting waar wij over spreken verwijst niet naar slim zijn, maar naar terugkeer van de menselijke natuur naar de waarheid, een goed persoon zijn, en zich te vereenzelvigen met de karakteristiek van het universum. Aangeboren kwaliteit bepaalt de verlichtingskwaliteit. Indien iemands aangeboren kwaliteit goed is heeft hij gewoonlijk goede verlichtingskwaliteit. Aangeboren kwaliteit dicteert de verlichtingskwaliteit, maar toch wordt verlichtingskwaliteit niet volledig bepaald door aangeboren kwaliteit. Een persoon kan een erg goede aangeboren kwaliteit hebben, maar hij is niet geschikt voor cultivatie als hij een slecht begripsvermogen of bevattingsvermogen heeft. Bij sommige mensen is de aangeboren kwaliteit niet zo goed, maar ze bezitten voortreffelijke verlichtingskwaliteit, en kunnen bijgevolg cultiveren naar een hoger niveau. Aangezien we redding bieden aan alle bewuste wezens, letten we meer op verlichtingskwaliteit dan op aangeboren kwaliteit. Ofschoon je een heleboel slechte dingen met je meebracht al vanaf je geboorte, kun je uiteindelijk perfectie in cultivatie bereiken op voorwaarde dat je vastbesloten bent om jezelf te verbeteren door middel van cultivatie. Zo’n gedachte die in je geest geboren wordt, is precies de juiste geestesgesteldheid. Met deze gedachte zul je uiteindelijk perfectie in cultivatie bereiken, hoewel je een beetje meer zult moeten opgeven dan anderen.

Het lichaam van een beoefenaar is reeds gezuiverd. Het zal geen ziektes oplopen nadat cultivatie-energie is ontwikkeld, omdat de aanwezigheid van deze hoge energie materie in het lichaam de aanwezigheid van de zwarte substantie niet langer toestaat. Maar sommige mensen geloven dit gewoonweg niet en denken altijd dat ze een ziekte hebben, terwijl ze klagen "Waarom voel ik mij zo ongemakkelijk?" Ik zeg jullie: wat je verkregen hebt, is cultivatie-energie. Hoe kun je je niet ongemakkelijk voelen wanneer je zoiets goeds verkregen hebt? In cultivatie moet men daarvoor dingen opgeven. In feite, zijn deze ongemakken allemaal oppervlakkig en hebben helemaal geen effect op het lichaam. Het lijken ziektes te zijn, maar ze zijn het absoluut niet. Het hangt allemaal af van hoe je het begrijpt. Beoefenaars moeten niet alleen het ergste lijden kunnen verdragen, maar het is ook nodig dat zij goede verlichtingskwaliteit hebben. Sommige mensen proberen het zelfs niet te begrijpen waarom ze in de problemen raken. Hier spreek ik van hogere niveaus en hoe mensen zich kunnen meten aan hogere criteria, maar toch beschouwen ze zichzelf nog steeds als gewone mensen. Ze kunnen zich er zelfs niet toe brengen de staat van een ware beoefenaar binnen te treden om cultivatie te beoefenen, en evenmin kunnen zij geloven dat ze op een hoger niveau zullen zijn.

Op een hoger niveau verwijst verlichting naar het verlicht worden. Het wordt onderverdeeld in plotselinge verlichting en geleidelijke verlichting. "Plotselinge verlichting" verwijst naar het geval waarin een beoefenaar "vergrendeld" is gedurende het gehele proces van zijn cultivatiebeoefening. Nadat je het gehele cultivatieproces hebt voltooid, en je Xinxing hebt verbeterd, zullen op het laatste moment alle supernormale vermogens plotseling vrijkomen. Je Hemelse Oog wordt ineens geopend op het hoogste niveau, en je geest zal in staat zijn om contact te maken met de wezens op hogere niveaus in andere dimensies. Men zal onmiddellijk in staat zijn om de realiteit te zien van het gehele universum en zijn verschillende dimensies en individuele paradijzen en dan zal men in staat zijn om met hen te communiceren. Men zal ook in staat zijn zijn grote supernormale krachten te gebruiken. Plotselinge verlichting is de moeilijkste weg. In het verleden werden alleen mensen met uitmuntende aangeboren kwaliteit uitgekozen om discipel te worden, en het werd doorgegeven van persoon tot persoon. Voor normale mensen is dit ondraaglijk. De weg die ik nam was die van de plotselinge verlichting.

Wat ik nu aan jullie overdraag behoort allemaal tot de geleidelijke verlichting. Tijdens het cultivatieproces, zul je die supernormale vermogens ontwikkelen die je zou moeten hebben. Dit betekent echter helemaal niet dat je deze vermogens mag gebruiken nadat je ze ontwikkeld hebt. Als je Xinxing nog niet een bepaald niveau bereikt heeft en je jezelf niet kan beheersen zoals het eigenlijk moet, kan je gemakkelijk slechte daden begaan. Op dit moment zullen deze supernormale vermogens niet beschikbaar zijn voor jouw gebruik. Uiteindelijk zullen ze je echter gegeven worden. Door voortgezette cultivatie zul je geleidelijk je niveau verhogen en de waarheid van het universum inzien. Uiteindelijk zal net zoals bij plotselinge verlichting de voltooiing bereikt worden. Geleidelijke verlichting is gemakkelijker te bereiken, en er is geen gevaar bij. Het moeilijke ervan is dat je het proces van je cultivatie ziet, dus je behoort nog strengere eisen aan jezelf te stellen.

3.9 Heldere en Zuivere Geest

Sommige mensen zijn niet in staat om de toestand van rust binnen te treden, en zijn op zoek naar een manier om dit te doen. Iemand vroeg me, "Meester Li, waarom kan ik geen rust bereiken tijdens de oefening? Kunt U me een methode of techniek leren zodat ik rustig kan worden wanneer ik in meditatie zit?" Ik zeg, hoe kun je rust bereiken?! Al komt er een godheid jou een methode leren, dan nog zou je niet in staat zijn om rustig te worden. Waarom? De reden is dat je eigen geest niet helder en zuiver is. Doordat je in deze samenleving leeft, met vele emoties en verlangens, hebben je verscheidene eigenbelangen, en privé-zaken of zelfs aangelegenheden van je familie en vrienden een zeer groot gedeelte van je geest in beslag genomen, en dwingen een hoge prioriteit af. Hoe kun je rustig worden als je in meditatie zit? Als je probeert iets te onderdrukken, zal het vanzelf terugkomen.

De cultivatie in het Boeddhisme spreekt van "Voorschrift, Samadhi (meditatie) en Wijsheid". Voorschrift is die dingen opgeven waaraan je gehecht bent. Sommige mensen gebruiken de methode van het reciteren van de naam van de Boeddha. Ze reciteren het met concentratie zodat de staat bereikt wordt van "één gedachte die een veelvoud aan gedachten vervangt." Maar dit is veeleer een resultaat van beoefening, en niet slechts een methode. Als je het niet gelooft, kun je het eens proberen. Het is zeker dat terwijl je de naam van de Boeddha aan het reciteren bent, andere dingen naar boven zullen komen in je geest. In vroegere dagen, reciteerde een lama van het Tibetaans Tantrisme de naam van de Boeddha verscheidene honderdduizenden keren per dag. Na dit gedurende een week gedaan te hebben, voelde hij zijn hoofd duizelen van zo te reciteren. Uiteindelijk werd zijn geest leeg, en was zijn concentratie slechts op een enkele gedachte gericht. Het is dus een resultaat van beoefening, dat je misschien niet kunt bereiken. Er zijn enkele andere beoefeningsmethoden die je leren om je te concentreren op Dantian (de streek van de onderbuik), nummers te tellen, of naar een enkel voorwerp te staren, enzovoorts, maar deze kunnen je niet werkelijk helpen om volledige rust binnen te treden. Een beoefenaar moet een heldere en zuivere geest hebben. Hij moet zijn persoonlijke belangen opgeven en zijn gehechtheid van hebzucht laten varen.

Of men geconcentreerd kan raken en de staat van rust binnen kan treden is een weerspiegeling van de hoogte van zijn vaardigheid en cultivatieniveau. Als men rustig kan worden zodra men neerzit, geeft dit aan dat men een hoog cultivatieniveau bereikt heeft. Het maakt niet uit als je op dit moment de rust niet kunt bereiken. Je kunt dit geleidelijk bereiken in de loop van de cultivatie. Xinxing wordt geleidelijk verhoogd en cultivatie-energie groeit beetje bij beetje. Als je je eigen belangen en verlangens niet licht opvat, is er geen manier om je cultivatie-energie te verhogen.

Een beoefenaar moet op alle momenten hoge eisen aan zichzelf stellen. Hij wordt voortdurend verstoord door de gecompliceerde verschijnselen van de maatschappij, door vulgaire en ongezonde dingen, en door de zeven emoties en zes verlangens. Wat TV, films en literaire werken in je opwekken is om een sterker en praktischer mens te worden tussen de gewone mensen. Als je jezelf niet kunt bevrijden van deze zaken, zul je merken dat je Xinxing en mentale staat zich verder en verder verwijderen van die van een beoefenaar, en dat de cultivatie-energie die je verworven hebt minder en minder wordt. Een beoefenaar zou weinig of niet in aanraking moeten komen met die vulgaire of ongezonde dingen. Hij zou blind en doof moeten zijn voor dergelijke zaken, en zijn geest altijd kalm en onverstoord houden. Ik zeg vaak dat er geen gewoon persoon is die de vredigheid van mijn geest kan verstoren. Ik voel me niet gelukkig omdat iemand iets goeds over me gezegd heeft, en ik raak ook niet van streek als iemand me een uitbrander zou geven. Ongeacht hoe ernstig de Xinxing-verstoring onder de gewone mensen kan worden, het heeft geen effect op mij. Een beoefenaar moet weinig waarde hechten aan al zijn gevestigde belangen en niets zijn geest laten domineren. Op dat moment zal je intentie om tot de Tao te verlichten solide worden. Als je geen sterk verlangen hebt naar roem en winst, en wanneer je roem en winst en macht als iets onbetekenends beschouwt, zul je niet van streek of gefrustreerd raken, en zul je voor altijd in de staat van psychisch evenwicht blijven. Als je, om het even waar je aan vasthoudt, kunt loslaten, dan zul je zeker in staat zijn om je geest helder en zuiver te houden.

Ik heb de Grote Wet aan jullie gegeven en jullie de vijf oefeningenreeksen geleerd. Ik heb jullie lichamen gezuiverd, Falun en Qiji (energiemechanisme) in en rond jullie lichamen geïnstalleerd, en ik heb ook mijn Fashen om jullie te beschermen. Ik heb jullie alles gegeven wat ik zou moeten geven. Ik speel een belangrijke rol tijdens de lezingenreeksen, maar je moet op jezelf rekenen in de toekomst. "Het is de taak van de leraar om je de weg van cultivatie te introduceren, maar hoe je te cultiveren is volledig een zaak van jezelf". Zolang je een grondig begrip hebt van de Grote Wet, het zorgvuldig bestudeert, ten alle tijde op je Xinxing let, ijverig oefent in cultivatie, de ontbering der ontberingen draagt en verdraagt wat moeilijk is voor jou om te verdragen, denk ik dat je zeker zult slagen in cultivatie.

Het pad van cultivatie van Gong ligt in je hart.

De boot om de grenzeloze Dafa te bevaren wordt voortbewogen door ontberingen.