Hoofdstuk 3 - Cultivatie van inborst

Alle beoefenaars van Falun Gong moeten de hoogste prioriteit geven aan de cultivatie van inborst en inborst beschouwen als sleutel tot het ontwikkelen van cultivatie-energie. Dit is het principe voor cultivatie op hoge niveaus. Strikt genomen wordt de energiepotentie die het niveau van cultivatie bepaalt niet verkregen door middel van externe oefeningen maar door de cultivatie van inborst. Inborst verbeteren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Beoefenaars moeten in staat zijn geweldige opofferingen te doen, hun verlichtingskwaliteit verbeteren, ontbering bovenop ontbering verdragen, verdragen wat moeilijk voor hen is om te verdragen, enzovoort. Waarom is de cultivatie-energie van sommige beoefenaars zelfs na jaren van beoefening niet gegroeid? De hoofdoorzaken zijn ten eerste dat ze geen aandacht schenken aan het cultiveren van hun inborst en ten tweede dat ze de rechtschapen Wet van hogere niveaus niet hebben verkregen. Deze kwestie moet duidelijk gemaakt worden. Vele meesters die hun cultivatiewijze onderwijzen benadrukken de cultivatie van inborst. Zij geven werkelijk onderricht. Degenen die enkel bewegingen en technieken onderwijzen zonder ooit over inborst te spreken, onderwijzen in feite kwaadaardige cultivatiewijzen. Vandaar dat beoefenaars grote moeite moeten doen om hun inborst te verbeteren. Alleen dan kunnen zij de cultivatie op hoog niveau binnentreden.

 

1. Wat inborst omvat

De inborst waar in Falun Gong over gesproken wordt, kan niet volledig omschreven worden door “deugd”. Het omvat veel meer dan “deugd” alleen. Het omvat vele verschillende aspecten waaronder die van deugd. “Deugd” is slechts één manifestatie van iemands inborst. Dus is het niet voldoende om onder inborst alleen “deugdzaamheid” te verstaan. Inborst omvat hoe men omgaat met de twee zaken “winst” en “verlies”. “Winst” betekent het verwerven van vereenzelviging met de karakteristiek van het universum. De karakteristiek waaruit het universum is opgebouwd, is Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid. De mate waarin een cultivatiebeoefenaar vereenzelvigd is met de karakteristiek van het universum wordt gereflecteerd in zijn “deugd”. “Verlies” betekent het opgeven van kwade gedachten en immorele gedragingen zoals hebzucht, persoonlijk gewin, lust, verlangen, doden, vechten, stelen, roven, bedrog, jaloezie, enzovoort. Als men naar hogere niveaus wil cultiveren moet men ook alle nastreven van verlangens opgeven, iets wat inherent is aan menselijke wezens. Men moet met andere woorden alle gehechtheden opgeven en alle faam en persoonlijk gewin licht opvatten.

Een compleet persoon is samengesteld uit een fysiek lichaam en karaktereigenschappen. Hetzelfde geldt voor het universum. Naast het bestaan van materie, heeft het universum zijn fundamentele karakteristiek Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid. Ieder deeltje van de lucht bevat deze karakteristiek. In de menselijke samenleving vindt men deze karakteristiek weerspiegeld in het feit dat goede daden worden beloond terwijl slechte daden worden gestraft. Op hogere niveaus vindt deze karakteristiek ook zijn uitdrukking in de vorm van supernormale vermogens. Mensen die zich aanpassen aan deze karakteristiek zijn goede mensen; degenen die er van afwijken zijn slechte mensen; degenen die zich eraan conformeren en zichzelf ermee vereenzelvigen zijn degenen die de Tao verworven hebben. Om zich met deze karakteristiek te vereenzelvigen moeten beoefenaars een extreem goede inborst hebben. Alleen op deze manier kan men naar hogere niveaus cultiveren.

Het is redelijk gemakkelijk om een goed mens te zijn, maar het is niet zo gemakkelijk om inborst te cultiveren. Beoefenaars moeten mentaal voorbereid zijn. Oprechtheid is een eerste vereiste als je je hart wilt verbeteren. Mensen leven in deze wereld waarin de samenleving zeer gecompliceerd is geworden. Je wilt goede daden doen, maar er zijn mensen die niet willen dat je dat doet; je wilt anderen niet schaden, maar anderen kunnen je kwetsen om allerlei redenen. Sommige van deze dingen zullen gebeuren om onnatuurlijke redenen. Zul je kunnen begrijpen waarom? Wat zou je moeten doen? In je confrontatie met al de conflicten in deze wereld wordt je inborst voortdurend getest. Wanneer je met een onbeschrijflijke vernedering wordt geconfronteerd, wanneer je directe persoonlijke belangen zijn geschaad, wanneer je geconfronteerd wordt met geld en lust, wanneer je in een machtsstrijd betrokken raakt, wanneer woede en jaloezie uit conflicten voortkomen, als er allerlei conflicten in de samenleving en binnen de familie plaatsvinden en alle soorten lijden zich voordoen, kun je jezelf dan altijd gedragen in overeenstemming met de strikte inborst-vereisten? Natuurlijk, als je dit allemaal kunt, ben je al een verlichte. Tenslotte beginnen de meeste beoefenaars als gewone mensen. De cultivatie van inborst gaat geleidelijk en gaat stap voor stap omhoog. Vastberaden beoefenaars moeten bereid zijn om zware ontberingen te verdragen en moeilijkheden te trotseren met een vastberaden geest. Zij zullen uiteindelijk de juiste vruchtstatus bereiken. Ik hoop dat jullie allemaal als beoefenaars je inborst goed kunnen handhaven en jullie energiepotentie snel verhogen!

 

2. Verlies en winst

Zowel in qigong- als in religieuze kringen spreken mensen vaak over verlies en winst. Sommige mensen denken dat verlies verwijst naar het geven van aalmoezen, enkele goede daden verrichten of een hand toesteken aan iemand in moeilijkheden en dat winst het verwerven van cultivatie-energie betekent. Zelfs monniken in tempels zeggen dat je aalmoezen zou moeten geven. Dit begrip beperkt de betekenis van verlies. Het verlies waar wij over spreken is echter veel breder, het is iets zeer ruims. Datgene waarvan wij vereisen dat je het verliest, is het hart van gewone mensen, het hart dat deze gehechtheden niet wil opgeven. Als je de dingen die je belangrijk vindt kunt opgeven en afstand kunt doen van de dingen waarvan je denkt dat je ze niet kunt missen, dan is dat verlies in de meest ware betekenis. Anderen helpen of blijk geven van liefdadigheid is slechts een deel van verlies.

Gewone mensen willen roem en rijkdom verwerven, een beter en comfortabeler leven leiden en meer geld hebben. Dit is het doel van gewone mensen, maar wij beoefenaars zijn heel anders. Wat wij verwerven is cultivatie-energie, niet zulke dingen. We moeten ons dus minder druk maken om persoonlijke belangen en deze luchtig opvatten, maar er wordt van ons niet echt gevraagd om materiële dingen te verliezen. Wij cultiveren in de normale menselijke samenleving en moeten als gewone mensen leven. De sleutel is dat je je gehechtheden opgeeft - het wordt niet van jou verwacht dat je echt iets verliest. Wat jou ook toebehoort, je zult het niet kwijtraken, terwijl je de zaken die jou niet toebehoren, niet kunt verkrijgen. Indien je ze toch verkregen hebt, zul je ze moeten teruggeven aan anderen. Om iets te kunnen krijgen moet je iets verliezen. Natuurlijk is het onmogelijk om alles in één keer erg goed te doen, net zoals het onmogelijk is om een verlichte te worden van de ene dag op de andere. Maar het kan verwezenlijkt worden door jezelf stap voor stap te verbeteren en jezelf beetje bij beetje te cultiveren. Je zult zoveel winnen als je verliest. Geef altijd weinig om je persoonlijke belangen en kies ervoor om minder te winnen en je zult je op je gemak voelen. Je kunt materiële verliezen lijden maar je zult meer winnen in termen van deugd en cultivatie-energie. Dit is het principe. Dit betekent echter niet dat je met opzet je roem, winst of rijkdom moet ruilen voor deugd en cultivatie-energie. Om dit dieper te doorgronden moet je een beroep doen op je verlichtingskwaliteit.

Een beoefenaar van de Grote Tao zei eens, “Wat anderen willen, wil ik niet. Wat anderen hebben, heb ik niet; maar wat ik heb, hebben anderen niet en wat ik wil, willen anderen niet”. Een gewoon persoon heeft maar weinig momenten waarop hij zich tevreden voelt. Hij wil alles behalve de steen op de grond die niemand wenst op te rapen. Maar deze Taoïstische beoefenaar zei: “Dan zal ik die steen oprapen.” Zoals het gezegde luidt: “Zeldzaamheid maakt iets kostbaar en schaarsheid maakt iets uniek.” Stenen zijn waardeloos hier maar uiterst waardevol in een andere dimensie. Dit is een principe dat gewone mensen niet kunnen begrijpen. Vele verlichte meesters van hoog niveau en met grote deugden hebben geen materiële bezittingen. Voor hen is er niets persoonlijks dat ze niet kunnen opgeven.

De weg van cultivatie is de meest juiste en er is in feite niemand intelligenter dan een beoefenaar. De dingen waar de gewone mensen naar streven en de kleine voordelen die ze verkrijgen zijn van korte duur. Zelfs als je verkregen hebt wat je nastreefde of iets gratis hebt kunnen krijgen of je hebt een beetje winst behaald, wat dan nog? Er is een populair gezegde: “Men brengt niets mee bij zijn geboorte en neemt niets mee bij zijn dood.” Je komt de wereld binnen met niets en je neemt niets mee als je weer gaat - zelfs je botten zullen verbrand worden tot as. Zelfs al ben je een miljonair of iemand van hoog aanzien, je kunt niets met je meenemen wanneer je vertrekt. Cultivatie-energie kan echter worden meegenomen, aangezien het groeit op het lichaam van je hoofdbewustzijn. Ik zeg jullie dat cultivatie-energie moeilijk te verwerven is. Het is zo waardevol en zo moeilijk te verkrijgen dat het niet te koop is, voor hoeveel geld dan ook. Als je cultivatie-energie een zeer hoog niveau heeft bereikt en je zou op een dag besluiten om niet meer te cultiveren, dan zou je cultivatie-energie, zo lang je tenminste geen kwaad doet, kunnen worden getransformeerd in ieder materieel ding wat je maar wenst - je kunt het allemaal hebben. Maar je zult niet langer de dingen hebben die beoefenaars bezitten en je zult in plaats daarvan alleen maar dingen bezitten die men in deze wereld kan verwerven.

Voor een beetje persoonlijk belang hebben sommige mensen met oneerlijke middelen dingen verworven die hen niet toebehoren. Zulke mensen denken dat zij een voordeel hebben. De waarheid is dat zij hun deugd geruild hebben voor die winst, zij zijn er zich alleen niet van bewust. Voor beoefenaars zal dit een vermindering betekenen van de cultivatie-energie; voor niet-beoefenaars zal er een vermindering zijn van hun levensduur of van iets anders. Kortom, de rekeningen zullen vereffend worden. Dit is een principe van het universum. Er zijn ook sommige mensen die altijd anderen slecht behandelen, kwellen of beledigen met scheldwoorden, enzovoort. Met deze daden gooien ze een overeenkomstige hoeveelheid van hun deugd naar de andere partij en door anderen te kwellen wisselen ze zo hun deugd uit.

Sommige mensen geloven dat het nadelig is om een goed persoon te zijn. In de ogen van gewone mensen is een goed persoon vaak in het nadeel. Wat hij echter verwerft kan een gewoon persoon niet krijgen. Dat is deugd, een witte substantie die buitengewoon kostbaar is. Zonder deugd kan men geen cultivatie-energie hebben. Dit is een absolute waarheid. Waarom is het dat vele mensen cultivatie beoefenen, terwijl hun cultivatie-energie niet groeit? Dat komt precies omdat ze hun deugden niet cultiveren. Vele mensen spreken over deugd en vereisen de cultivatie ervan, maar niemand heeft de werkelijke principes uitgelegd van hoe deugd wordt getransformeerd in cultivatie-energie. Zij laten het aan de beoefenaars over om dit zelf te doorgronden. De bijna tienduizend boekdelen van de Tripitaka en de principes die Sakyamuni onderwees gedurende meer dan veertig jaar, handelden allemaal over één ding: deugd. De oude boeken van Chinese Taoïstische cultivatie behandelden allemaal het onderwerp deugd. Het 5000 woorden tellende boek Tao Te Ching van Lao Zi handelde ook over deugd. Toch kunnen sommige mensen het nog steeds niet begrijpen.

We spreken over “Verlies”. Als je iets wint, moet je iets verliezen. Als je werkelijk jezelf wil cultiveren, zul je met enkele vormen van tegenspoed geconfronteerd worden. Wanneer ze zich manifesteren in je leven zou je een beetje lichamelijk lijden kunnen ervaren of jezelf hier en daar ongemakkelijk voelen - maar het is geen ziekte. De ontberingen kunnen zich ook manifesteren in de samenleving, in de familie, of op het werk - alles is mogelijk. Er zullen plotseling conflicten ontstaan over persoonlijke belangen of er zullen zich emotionele wrijvingen voordoen en het doel ervan is je de gelegenheid te geven je inborst te verbeteren. Deze dingen gebeuren doorgaans zeer plotseling en lijken uitzonderlijk heftig. Als je iets meemaakt dat zeer lastig is, dat je in verlegenheid brengt, dat je je gezicht doet verliezen en je in een uiterst ongemakkelijke positie brengt, hoe zul je ermee omgaan op dat moment? Als je kalm blijft en onverstoord - als je in staat bent om dat te doen - zal je inborst worden verbeterd door de beproeving en je cultivatie-energie zal evenredig toenemen. Als je een klein beetje kunt volbrengen, zul je een klein beetje winnen. Je verwerft zoveel als je verliest. Juist wanneer we midden in een beproeving zijn, zijn we vaak niet in staat ons dit te realiseren. Toch moeten we het proberen. We zouden onszelf niet moeten beschouwen als gewone mensen. Wanneer er conflicten ontstaan zouden we ons moeten houden aan hogere maatstaven. Omdat we cultiveren temidden van gewone mensen zal onze inborst ook getemperd worden temidden van gewone mensen. We maken onvermijdelijk fouten, waar we van kunnen leren. Je cultivatie-energie kan zich onmogelijk ontwikkelen terwijl je het comfortabel hebt en geen problemen ontmoet.

 

3. Gelijktijdige cultivatie van Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid

Onze school richt zich op een gelijktijdige cultivatie van Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid. “Waarachtigheid” is de waarheid vertellen, zich op een waarachtige manier gedragen, teruggaan naar het oorspronkelijke ware zelf en uiteindelijk een waar persoon worden. “Mededogen” is het ontwikkelen van groot mededogen, goede daden doen en redding bieden aan anderen. “Verdraagzaamheid” wordt in het bijzonder benadrukt. Alleen door verdraagzaamheid kan men zich cultiveren tot een persoon met grote deugd. Verdraagzaamheid is iets zeer krachtigs en overstijgt Waarachtigheid en Mededogen. Tijdens het hele cultivatieproces wordt van je gevraagd verdraagzaam te zijn, je inborst in de gaten te houden en jezelf te beheersen.

Het is niet gemakkelijk om verdraagzaam te zijn wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijkheden. Men zou zeggen “Ben je niet net als Ah Q als je niet terugslaat wanneer je geslagen wordt, niets terugzegt wanneer je beschimpt wordt of verdraagzaam bent wanneer je gezichtsverlies lijdt in het bijzijn van goede vrienden of naaste familieleden?” Volgens mij zal niemand zeggen dat je dom bent gewoon omdat je weinig waarde hecht aan je persoonlijke belangen, als je in alle aspecten normaal bent, met een intelligentie die niet lager is dan die van anderen. Verdraagzaam zijn is geen lafheid of zoals Ah Q zijn. Het is een manifestatie van sterke wil en zelfbeheersing. In het oude China was er een man, Han Xin genaamd, die eens vernederd werd door onder de benen van iemand die hem lastig viel door te kruipen. Dat is grote verdraagzaamheid. Zoals een oud gezegde luidt: “Een gewoon mens zal zijn zwaard trekken om te vechten wanneer hij vernederd wordt.” Wanneer een gewoon persoon een vernedering ondergaat, zal hij zijn zwaard trekken om te vechten, zijn mond openen om te schelden of zijn vuist opheffen om te slaan. Het is niet gemakkelijk voor iemand om hier te komen en een leven te leven. Maar sommige mensen schijnen voor niets anders te leven dan voor hun ego. Zulk een leven is zeer vermoeiend en zinloos. Zoals het Chinese gezegde luidt: “Zet een stap terug en je zult ontdekken dat de zee en de lucht onbegrensd zijn.” Als je een stap terugzet wanneer je in moeilijkheden bent, zul je een heel andere situatie ontdekken.

Als beoefenaar moet je niet alleen verdraagzaam en geduldig zijn ten opzichte van mensen die met jou in conflict zijn of jou persoonlijk in verlegenheid brengen, maar je dient ook een edelmoedige houding aan te nemen en hen zelfs dankbaar te zijn. Hoe kun je je inborst verbeteren en hoe kun je door je lijden de zwarte substantie omzetten in witte substantie en je cultivatie-energie verhogen als hij niet met jou in conflict geraakt? Het is heel moeilijk temidden van een beproeving, maar je moet zelfbeheersing uitoefenen op dat moment. De beproevingen zullen voortdurend sterker worden met de groei van je energiepotentie. Het hangt er allemaal van af of je je inborst kunt verbeteren of niet. In het begin kan het je van streek maken terwijl het je kwaad maakt, zo ondraaglijk kwaad dat je maag of je lever pijn doen. Je laat het echter niet tot een uitbarsting komen en slaagt erin om je woede te beheersen. Dit is goed omdat je begint te verdragen, bewust verdraagzaam te zijn. Op deze manier zul je geleidelijk en voortdurend je inborst verbeteren en deze zaken werkelijk luchtig opnemen; dat is een nog grotere vooruitgang. Een gewoon persoon neemt wrijvingen en kleine conflicten tussen mensen vaak erg serieus in zijn hart. Hij leeft slechts voor zijn ego en kan niks verdragen. Wanneer hij geïrriteerd raakt, durft hij om het even wat te doen. Als een beoefenaar daarentegen zul je wat anderen zeer belangrijk vinden als zeer, zeer onbeduidend beschouwen, te onbeduidend zelfs, omdat jouw doel extreem langlopend en zeer verstrekkend is, namelijk om zo lang te leven als het universum. Denk dan nog eens na over deze dingen: het maakt niet uit of je ze hebt of niet. Wanneer je vanuit een breder perspectief denkt, kun je zonder al deze dingen.

 

4. Het elimineren van jaloezie

Jaloezie is een enorm obstakel in iemands cultivatie. Het heeft een geweldige impact op beoefenaars, beïnvloedt direct de energiepotentie, kwetst medebeoefenaars en verstoort de vooruitgang in onze cultivatie ernstig. Een beoefenaar moet het volledig elimineren. Sommige mensen hebben een bepaald niveau van cultivatie bereikt, maar ze kunnen de jaloezie maar niet kwijt raken. Hoe moeilijker ze het vinden om het te verwijderen, des te meer heeft het de neiging om sterker te worden. Het negatieve effect van deze gehechtheid maakt de verbeterde delen van iemands inborst kwetsbaar. Waarom neem ik jaloezie eruit om over te praten? Omdat jaloezie het sterkst en meest opvallend gemanifesteerd wordt onder Chinese mensen en het een belangrijke plaats inneemt in de geesten van de mensen. Vele mensen zijn er zich echter niet van bewust. Het wordt Oosterse jaloezie of Aziatische jaloezie genoemd en is kenmerkend voor het oosten. De Chinese mensen zijn introvert en gereserveerd en geven zichzelf niet gemakkelijk bloot, waardoor ze makkelijk jaloezie ontwikkelen. Alles heeft twee kanten. Een introverte natuur heeft ook positieve en negatieve aspecten. De Westerlingen zijn vrij extravert. Wanneer een schooljongen bijvoorbeeld een tien krijgt, zal hij op weg naar huis uitbundig roepen: “Ik heb een tien! Ik heb een tien!….” Zijn buren zullen de deuren of ramen openen om in de vreugde van de jongen te delen door te roepen: “Gefeliciteerd Tom!” Als dit in China gebeurde dan zou het zeer veel wrevel veroorzaken. Mensen zouden volledig anders reageren. Uit jaloezie zouden ze zeggen: “Wat een schande om zo op te scheppen! Wie heeft er nooit een tien gehad?”

Een jaloers persoon kijkt neer op anderen en staat het niet toe dat anderen hem overtreffen. Wanneer hij iemand ziet die tot meer in staat is dan hijzelf, zal hij zijn psychologisch evenwicht verliezen, het niet kunnen verdragen en het feit ontkennen. Hij wil samen met anderen een salarisverhoging krijgen en dezelfde bonus als de anderen krijgen. Wanneer hij een tegenslag krijgt, wil hij dat anderen daar met hem in delen. Wanneer anderen meer geld verdienen, wordt hij groen van jaloezie. Hij kan, met andere woorden, nooit verdragen dat anderen hem overtreffen. Sommige mensen hebben iets bereikt in wetenschappelijk onderzoek, maar ze durven de beloning niet te aanvaarden uit vrees dat het jaloezie bij anderen zou veroorzaken. Sommige mensen hebben een eretitel gewonnen, maar ze durven het niet aan anderen te vertellen uit vrees dat het jaloezie en sarcasme zou oproepen. Sommige qigongmeesters kunnen het niet uitstaan en zullen zelfs problemen veroorzaken wanneer ze anderen qigonglessen zien geven. Dit is een kwestie van inborst. Veronderstel dat een groep mensen samen qigong beoefent. Een van hen heeft enkele supernormale vermogens verworven, alhoewel hij slechts gedurende een korte periode beoefend heeft. Dan zou er iemand zeggen: “Wat heeft hij om trots op te zijn? Ik heb zovele jaren geoefend en ik heb een stapel certificaten. Hoe heeft hij supernormale vermogens kunnen ontwikkelen en ik nog niet?” Zijn jaloezie komt naar boven. Cultivatie richt zich naar binnen en een beoefenaar zou zichzelf moeten cultiveren en de oorzaken in zichzelf moeten zoeken. Hij moet zich bewust zijn van zijn tekortkomingen, zichzelf trachten te verbeteren en zijn aandacht naar binnen richten. Wanneer je altijd je aandacht op anderen richt, zullen alle anderen goed cultiveren en naar boven gaan, alleen jij zult niet stijgen. Zul je niet al je tijd verspild hebben? Cultivatie is om jezelf te cultiveren!

Een beoefenaar kan zijn medebeoefenaars schaden uit jaloezie. Hij kan bijvoorbeeld enkele vervelende woorden zeggen, zodat anderen de staat van rust niet binnen kunnen treden. Als hij enkele supernormale vermogens heeft, kan hij ze uit jaloezie gebruiken om zijn medebeoefenaars te schaden. Bijvoorbeeld, een persoon zat daar te mediteren en hij had vrij goed gecultiveerd. Omdat hij cultivatie-energie had, leek het alsof daar een grote berg zat. Op dat moment vlogen twee wezens voorbij. Een van hen was een monnik geweest die een beetje energiepotentie bezat, maar er niet in slaagde de perfectie in cultivatie te bereiken vanwege jaloezie. Terwijl ze de zittende persoon naderden zei een van hen: “Dit is die en die, die hier zit te oefenen. Laten we een omweg maken.” Maar de andere zei: “Wel, ooit slaagde ik erin om een hoek van de Berg Taishan af te snijden met één slag van mijn hand.” Hij hief zijn hand op om uit te halen naar de beoefenaar. Maar op het moment dat hij zijn hand ophief, merkte hij dat hij ze niet meer naar beneden kon brengen. Dit is omdat de beoefenaar de rechtschapen Wet cultiveerde en een beschermend schild had om zich te beschermen tegen elke aanval. Vandaar dat hij de beoefenaar niet kon slaan. Hij wilde een beoefenaar van de rechtschapen Wet schaden; dat is een zeer ernstige zaak en hij werd ervoor gestraft. Een jaloers persoon brengt niet alleen anderen schade toe maar ook zichzelf.

 

5. Het verwijderen van gehechtheden

“Gehechtheden hebben” verwijst naar het onophoudelijke, overijverige streven naar een bepaald object of doel door die beoefenaars die niet in staat zijn zich hiervan te bevrijden of te koppig zijn om welk advies dan ook in acht te nemen. Sommige mensen streven naar supernormale vermogens in deze wereld, wat onvermijdelijk hun cultivatie naar hoge niveaus zal beïnvloeden. Hoe sterker de gevoelens, hoe moeilijker ze op te geven zijn. Hun geesten zullen steeds ongebalanceerder en onstabieler worden. Na een tijdje zullen deze mensen vinden dat ze niks gewonnen hebben en ze zullen zelfs beginnen te twijfelen aan de dingen die ze al die tijd geleerd hebben. Gehechtheden komen voort uit menselijke verlangens. Het kenmerk van gehechtheden is dat hun doel overduidelijk beperkt is, duidelijk omschreven en concreet, maar de persoon is zich vaak onbewust van de gehechtheden. Een gewoon persoon heeft heel veel gehechtheden. Hij zou om het even welk middel kunnen inzetten om iets na te streven of om te trachten zijn doel te bereiken. Bij een beoefenaar manifesteren gehechtheden zich vaak op een andere wijze. Hij kan bijvoorbeeld een bepaald supernormaal vermogen nastreven, zich overgeven aan het zien van enkele scènes of geobsedeerd zijn door sommige verschijnselen, enzovoort. Het is verkeerd voor een beoefenaar om iets na te streven, om het even wat het is. Dit moet opgegeven worden. De Taoïstische School onderwijst het niets en de Boeddha School onderwijst leegte, het binnentreden van leegte. We willen uiteindelijk de staat van leegte en het niets bereiken door al onze gehechtheden te verwijderen en alles los te laten waar we aan vasthouden. Je streeft bijvoorbeeld naar supernormale vermogens omdat je ze wilt gebruiken, wat ingaat tegen de karakteristieken van het universum. Dit is in feite een kwestie van inborst. Je wilt supernormale vermogens omdat je ze aan anderen wilt tonen. Maar dit zijn geen dingen om mee te pronken. Je kunt een zuiver motief hebben om iets goeds te doen, maar het kan blijken dat het toch niet zo goed is wanneer je het doet, omdat het niet noodzakelijk goed is om een wereldse kwestie af te handelen met supernormale middelen. Wanneer je me hoort zeggen dat ongeveer zeventig procent van de studenten in mijn lezingen hun hemelse oog geopend hebben, zou men zich kunnen afvragen: “Waarom voel ik niks?” Wanneer hij thuis komt en begint te oefenen concentreert hij zijn aandacht op zijn hemelse oog totdat zijn hoofd pijn begint te doen. Maar hij ziet nog steeds niets. Dit is een gehechtheid. Mensen verschillen in hun fysieke toestand en aangeboren kwaliteiten, het is dus onmogelijk voor hen om hun hemelse oog op dezelfde tijd en op hetzelfde niveau te openen. Het is slechts natuurlijk dat sommigen kunnen zien en anderen niet.

Gehechtheden kunnen de ontwikkeling van de energiepotentie van een beoefenaar hinderen en vertragen. In ernstige gevallen kunnen ze beoefenaars zelfs een kwaadaardige weg doen volgen. In het bijzonder kunnen sommige supernormale vermogens gebruikt worden door een persoon met een slechte inborst om iets fouts te doen. Er zijn gevallen geweest waarin een persoon zijn supernormale vermogens gebruikte om slechte dingen te doen omdat zijn inborst instabiel was. Een mannelijke universiteitsstudent ontwikkelde het vermogen van gedachtenbeheersing, wat het hem mogelijk maakte om iemands geest en gedrag te controleren met zijn eigen gedachten. Hij gebruikte het echter om er slechte dingen mee te doen. Sommige beoefenaars zien enkele visioenen tijdens het oefenen en ze willen altijd ontdekken wat deze visioenen zijn en wat er werkelijk gebeurd is. Dit is ook een vorm van een gehechtheid. Een bepaalde hobby zou een verslaving kunnen worden voor sommigen en ze zijn niet in staat het van zich af te zetten. Dit is eveneens een gehechtheid. Vanwege verschillende aangeboren kwaliteit en bedoelingen, oefenen sommigen om het hoogste doel van cultivatie te bereiken, terwijl anderen slechts cultiveren om iets te verwerven. Dit laatste geval heeft noodzakelijk tot gevolg dat er beperkingen zijn aan het doel van hun cultivatie. Als een persoon deze gehechtheid niet verwijdert, zal hij zelfs met doorgezette cultivatie zijn cultivatie-energie niet verhogen. Beoefenaars zouden dus al het materiële gewin zeer, zeer licht moeten opnemen, niks nastreven en alles op natuurlijke wijze laten gebeuren en zodoende het ontstaan van gehechtheden vermijden. Of dit gedaan kan worden hangt af van de inborst van de beoefenaar. Men kan niet slagen in cultivatie als de inborst niet fundamenteel veranderd wordt of als er ook maar één gehechtheid niet opgegeven wordt.

 

6. Karma

6.1 Het ontstaan van karma

Karma is een soort zwarte substantie die het tegengestelde is van deugd. In het Boeddhisme wordt het “zondig karma” genoemd. Hier noemen we het gewoon karma. Een slechte daad veroorzaakt een karmische schuld. Karma of een karmische schuld is het resultaat van kwaad doen in dit leven of in vorige levens, zoals moorden, anderen misbruiken, strijden met anderen voor persoonlijk gewin, kwaadspreken over anderen of zich onvriendelijk gedragen tegenover anderen, enzovoort. Al deze zaken kunnen karma creëren. Daarnaast is er ook karma dat overgedragen wordt van voorouders, familieleden of goede vrienden. Wanneer iemand een ander met zijn vuist slaat, werpt hij tegelijkertijd zijn witte substantie naar de andere persoon en de vrijgekomen ruimte in zijn lichaam zal gevuld worden met de zwarte substantie. Het nemen van een leven is het ergste kwaad, het is een misdaad en zal zware karmische schulden veroorzaken. Karma is de grondoorzaak van ziekte. Natuurlijk vindt karma niet noodzakelijk haar uitdrukking in een ziekte. Het kan je ook moeilijkheden en dergelijke brengen. Al deze dingen betekenen dat er karma in het spel is. Dus moeten beoefenaars nooit iets kwaads doen. Alle slechte daden produceren negatieve invloeden die een ernstige impact op je cultivatie hebben.

Sommige mensen zijn voorstander van het opnemen van qi van planten. Wanneer ze hun oefeningen onderwijzen, onderwijzen ze ook hoe de qi van planten verzameld kan worden en leren hun leerlingen dit te doen in hun qigongklassen. Ze vinden het fantastisch om te praten over welke soort bomen betere qi bezit en wat de kleur van de qi van een boom is. In een park in het noordoosten van China beoefenden een aantal mensen een onbekende soort qigong waarbij ze over de grond rolden. Nadat ze opstonden wandelden ze rond de naaldbomen en verzamelden de qi van de naaldbomen. We wisten niet welk soort qigong ze beoefenden, maar ze lieten een bosje naaldbomen verdorren en geel worden in zes maanden. Dit is een daad die karma veroorzaakt! Het is ook doden! Vanuit het oogpunt van de bebossing van het land en het behouden van het ecologisch evenwicht, evenals vanuit het perspectief van een hoger niveau, is het verzamelen van qi van planten niet juist. In het uitgestrekte en grenzeloze universum is er overal qi voor jou om te verzamelen en je kunt zoveel qi verzamelen als je maar wilt. Waarom zou je planten mishandelen? Als beoefenaar; waar is je hart van mededogen?

Alle dingen bezitten intelligentie. De moderne wetenschap heeft reeds erkend dat planten niet alleen leven maar ook intelligentie hebben, een bewustzijn, gevoelens en zelfs supernormale zintuiglijke functies. Wanneer je hemelse oog het niveau van het Wetzicht bereikt, zul je de wereld heel anders vinden. Wanneer je naar buiten gaat, zullen stenen, muren, bomen, enzovoort tegen je spreken. Elk voorwerp heeft een intelligente entiteit die het voorwerp reeds is binnengegaan toen het gevormd werd. Het zijn de mensen op aarde die substanties categoriseren als organisch en anorganisch. Een monnik in de tempel zal het betreuren wanneer hij een schaal breekt, aangezien op het moment dat de schaal gebroken wordt zijn intelligente entiteit vrijkomt. Omdat de intelligente entiteit geen plaats heeft om naar toe te gaan voordat zijn levensloop beëindigd is, haat het de persoon die de vernieling heeft veroorzaakt ten zeerste. Hoe meer het de persoon haat, hoe meer karma deze zal opstapelen. Sommige “qigongmeesters” gaan zelfs jagen. Waar is hun mededogen? Noch de Boeddha School, noch de Taoïstische School handelt tegen de kosmische Wet. Jagen is het nemen van een leven.

Iemand zegt dat hij vele karmische schulden heeft opgestapeld door kippen te doden, vissen te doden, enzovoort. Betekent dit dat hij zichzelf niet meer kan cultiveren? Nee, dat betekent het niet. Aangezien hij deze dingen uit onwetendheid deed, heeft hij niet teveel karma opgelopen. Maar hij moet zulke dingen nooit meer doen. Het opnieuw doen betekent opzettelijk dezelfde fout begaan. Dan zal hij geen excuses moeten verwachten. Sommige van onze studenten hebben dit soort karma. Aangezien je naar de lezing gekomen bent, betekent het dat je voorbestemd bent en in staat bent om naar boven te cultiveren. Moeten we de vliegen en muggen doden wanneer ze het huis binnenkomen? Het is niet verkeerd voor jou om dit te doen op het huidige niveau van cultivatie. Als je geen manier hebt om ze naar buiten te krijgen dan dood je ze gewoon. Een levend wezen zal sterven op het moment dat het verondersteld wordt te sterven. Op een dag, toen Sakyamuni nog leefde, wilde hij eens een bad nemen. Hij vroeg een van zijn leerlingen de badkuip schoon te maken. De leerling ontdekte dat er ongedierte in zat, dus ging hij terug om zijn meester te vragen wat te doen. Sakyamuni zei opnieuw: “Wat ik wil dat je schoonmaakt is de badkuip.” De leerling begreep de verborgen betekenis van de woorden van zijn meester en maakte de badkuip schoon. Je zou bepaalde zaken niet te ernstig moeten nemen. We willen niet dat je overvoorzichtig wordt. Als je je onder moeilijke omstandigheden steeds zenuwachtig gedraagt of in voortdurende angst leeft om iets verkeerds te doen is dat, denk ik, niet juist. Dat zou een vorm van gehechtheid zijn - angst op zichzelf is een gehechtheid.

We zouden een mededogend en barmhartig hart moeten hebben. Niets heeft de neiging om verkeerd te gaan als je een mededogend hart koestert in alles wat je doet. Hecht weinig belang aan je persoonlijke belangen en wees vriendelijk van hart en je zult nooit verkeerde dingen doen, omdat alles wat je doet uit je mededogen voortkomt. Geloof het of niet, als je overloopt van woede en klaar bent om te vechten en te twisten zul je zelfs iets goeds in iets slechts veranderen. Ik merk vaak dat sommige mensen nooit anderen ongestraft laten gaan wanneer ze de waarheid aan hun kant hebben. Wanneer ze gelijk hebben, pinnen ze zich vast op andermans fouten. We zouden evenmin problemen moeten maken als we het niet eens zijn met bepaalde dingen. Soms zijn de dingen die je niet bevallen niet noodzakelijk verkeerd. Wanneer je als beoefenaar voortdurend je niveau verhoogt, zal iedere zin die je spreekt energie dragen. Je kunt een gewoon persoon beïnvloeden, vandaar dat je oplettend moet zijn in wat je zegt, in het bijzonder wanneer je de waarheid van een zaak niet kunt zien en onwetend bent over de achterliggende oorzakelijke relatie. Anders zul je waarschijnlijk iets verkeerds doen en karmische schulden oplopen.

6.2 Het elimineren van karma

De principes in deze wereld zijn dezelfde als die in de hemel: wat je anderen verschuldigd bent moet uiteindelijk betaald worden. Een gewoon mens moet ook betalen wat hij aan anderen verschuldigd is. Alle ontberingen en problemen die je tegenkomt in het leven zijn het gevolg van karma. Je moet ervoor betalen. Als ware beoefenaars zal onze levensloop veranderd worden. Er zal een nieuwe weg voor je gearrangeerd worden die geschikt is voor je cultivatie. Een deel van je karma zal door je meester worden verminderd en wat overblijft zal worden gebruikt om je inborst te verbeteren. Door beoefening en cultivatie van je inborst maak je het ongedaan en betaal je voor je karma. De problemen die je van nu af aan zult tegenkomen, zullen niet toevallig zijn, dus wees er alsjeblieft mentaal op voorbereid. Door een aantal beproevingen te verduren, zul je er toe komen om al die dingen los te laten die gewone mensen niet kunnen opgeven. Je zult op een heleboel lastige problemen stuiten. Problemen zullen ontstaan in de familie, in de samenleving of uit andere bronnen; of je zult plotseling met een tegenslag geconfronteerd worden; het kan zelfs voorkomen dat je beschuldigd wordt van iets dat eigenlijk iemand anders’ fout is, enzovoort, enzovoort. Beoefenaars worden niet verondersteld ziek te worden, maar toch kunnen ze plotseling een ernstige ziekte krijgen. De ziekte kan opkomen met intense kracht en zij zullen lijden tot ze het nauwelijks meer kunnen verdragen. Zelfs medisch onderzoek in het ziekenhuis levert geen diagnose op. Toch blijkt later om een of andere onbekende reden de ziekte verdwenen te zijn zonder behandeling. In feite is op deze manier de karmische schuld afbetaald. Misschien wordt op een dag je partner plotseling kwaad op je zonder enige reden of start een ernstige ruzie over onbenulligheden. Later echter verbaast het je partner ook zich zo gedragen te hebben. Als beoefenaar zou je in staat moeten zijn om in te zien waarom zulke dingen gebeuren. Het is omdat “dat ding” kwam. En het vroeg je om je karma af te betalen. Op zulke momenten moet je jezelf onder controle houden, op je inborst letten en zo de dingen oplossen. Je zou werkelijk dankbaar moeten zijn en waardering hebben voor de hulp van je partner in het terugbetalen van je karma.

Nadat je een lange tijd in meditatie zit, zul je een pijn in je benen voelen, een soms erg hevige pijn. Een persoon met zijn hemelse oog op een hoog niveau zal zien dat wanneer de benen van een beoefenaar erg pijn doen, dat er een grote zwarte massa in en rond zijn lichaam naar beneden komt en aan het verdwijnen is. De pijn van het met over elkaar gelegde benen zitten, is periodiek en snijdend, maar een beoefenaar met een goede verlichtingskwaliteit zal zijn benen niet van elkaar nemen. Vervolgens verandert de zwarte substantie in de witte substantie en deze wordt op zijn beurt getransformeerd in cultivatie-energie. Het is onmogelijk voor beoefenaars om al hun karma te elimineren door in meditatie te zitten of door de oefeningen te doen. Ze moeten hun inborst en verlichtingskwaliteit verhogen en beproevingen ondergaan. Het is belangrijk dat we goedhartig zijn. Beoefenaars van Falun Gong zijn in staat om hun mededogen in een zeer vroeg stadium van cultivatie te ontwikkelen. Wanneer ze in de oefening zitten, huilen vele beoefenaars zonder reden. Waar ze ook aan denken, ze voelen zich droevig. Wie ze ook zien, ze voelen zijn lijden. Dit is in feite het hart van groot mededogen dat verschijnt. Je natuur en je ware zelf zijn begonnen zich te verbinden met Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid, de karakteristiek van het universum. Wanneer je mededogen naar boven komt, zul je vriendelijk zijn tegen anderen. Vanuit je diepste binnenste tot je uiterlijke verschijning en gedragingen zie je er vanaf de eerste blik zo vriendelijk uit dat niemand je zal kwellen. Zelfs als iemand je lastig valt, zul je niet terugvechten vanwege je onmetelijke mededogen. Het is een soort kracht, een kracht die maakt dat je anders bent dan gewone mensen.

Wanneer je in een beproeving terechtkomt, zal dat mededogen je helpen om ze te boven te komen. Ondertussen zullen mijn Wetslichamen voor je zorgen en je leven beschermen. Maar je moet door de beproeving gaan. Bijvoorbeeld tijdens mijn lezing in Taiyuan was er een oud koppel dat gehaast de straat overstak om mijn lezing bij te wonen. Toen ze het midden van de straat bereikten, reed er een wagen snel op hen af. Hij reed de oude dame omver, sleepte haar meer dan 10 meter mee en wierp haar dan bruusk op de straat. De wagen stopte pas meer dan 20 meter verder. De bestuurder stapte uit de auto en schreeuwde naar de oude dame. De mensen in de auto zeiden ook iets onaangenaams. De oude dame daarentegen zei niets. Op dat ogenblik dacht ze aan mijn woorden. Terwijl ze opstond zei ze: “Het is in orde. Er is niets aan de hand met mij.” Dan nam ze haar man bij de hand en samen gingen ze het auditorium binnen. Als ze toen gezegd had dat ze hier en daar gewond was en had gewild dat de bestuurder haar naar het ziekenhuis bracht, dan zou ze werkelijk gewond geweest zijn; maar ze deed dit niet. De oude dame zei me: “Meester, ik weet waarom het gebeurde. Het hielp me om te betalen voor mijn karma en nu ben ik een grote beproeving te boven gekomen en een grote hoeveelheid karma werd verwijderd.” Uit wat ze gezegd heeft, kunnen we opmaken dat ze een goede inborst en een goede verlichtingskwaliteit had. Ze was oud en de auto reed zo snel. Hij sleepte haar zo ver mee en wierp haar dan bruusk op de straat. Maar ze stond op. Haar hart was zeer rechtschapen.

Soms lijkt de beproeving zo groot wanneer ze komt dat je gewoonweg geen uitweg vindt. Misschien houdt het een paar dagen aan. Dan komt er plots een grote verandering in de loop der dingen en verschijnt er een uitweg. In feite komt dit voort uit de verbetering van je inborst, en het probleem is als vanzelf verdwenen.

Om je bewustzijnsniveau te verhogen moet je allerlei testen ondergaan in deze wereld in de vorm van beproevingen. Als je inborst werkelijk verbeterd en gestabiliseerd is tijdens dit proces zal je karma geëlimineerd worden, je beproeving zal verdwijnen en je cultivatie-energie zal groeien. Wees niet ontmoedigd als je er tijdens een beproeving van je inborst niet in geslaagd bent je inborst te handhaven en je jezelf onjuist hebt gedragen. Leer actief uit je lessen, ontdek waar je tekort komt en doe je best om Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid te cultiveren. Een volgend probleem om je inborst te testen kan snel daarna komen. Met de groei van je energiepotentie zullen de beproevingen die je inborst testen zelfs nog heviger worden en onverwachter komen. Elke keer wanneer je een beproeving te boven komt, zal je energiepotentie een beetje groeien. Als je faalt in de test zal je cultivatie-energie stoppen met groeien. Een kleine test zal tot een kleine toename van de energiepotentie leiden en een grote test tot een grote toename. Ik hoop dat elke beoefenaar bereid zal zijn om groot lijden te dragen en de wilskracht en het doorzettingsvermogen heeft om grote moeilijkheden het hoofd te bieden. Ware cultivatie-energie kan niet verworven worden zonder inspanning te leveren. Er is geen principe dat zegt dat cultivatie-energie bereikt kan worden op een comfortabele wijze zonder te lijden of zonder inspanning te leveren. Je zult jezelf nooit cultiveren tot een grote verlichte als je je inborst niet fundamenteel verbetert en nog steeds persoonlijke gehechtheden koestert.

 

7. Demonische verstoring

Demonische verstoring verwijst naar de fenomenen of scènes die verschijnen tijdens het cultivatieproces en die een persoon in zijn beoefening verstoren. Het heeft tot doel te verhinderen dat de beoefenaar de cultivatie van hoog niveau binnentreedt. Met andere woorden, demonen komen om schulden op te eisen.

Het probleem van demonische verstoring zal zich zeker voordoen wanneer een persoon cultiveert naar hoge niveaus. Het is onvermijdelijk dat een persoon en zijn voorouders iets verkeerds gedaan hebben in hun leven en deze kwade daden worden karma genoemd. De aangeboren kwaliteit van een persoon bepaalt hoeveel karma hij draagt. Het is zelfs voor een zeer goed persoon onmogelijk om geen karma te hebben. Je bent je niet bewust van het bestaan ervan omdat je geen cultivatie beoefent. Demonen zullen er niets om geven als je slechts oefent voor het verwijderen van ziektes of om fit te blijven. Maar wanneer je eenmaal begint te cultiveren naar hogere niveaus zullen ze je lastig vallen. Ze zullen je op alle mogelijke manieren verstoren om te voorkomen dat je naar hogere niveaus cultiveert en om je te doen falen in je cultivatiebeoefening. Er zijn veel verschillende manieren waarop een demon zijn verschijning maakt. Soms presenteert het zichzelf in de vorm van de dingen van het dagelijks leven. In andere gevallen neemt het de vorm aan van een boodschap uit andere dimensies zodat op het moment dat je gaat zitten om te oefenen er iets zal komen om je te verstoren, wat het je onmogelijk maakt de staat van kalmte en rust binnen te treden en naar hogere niveaus te cultiveren. Soms kun je je slaperig voelen of zijn er gedachten die zich in je geest verdringen vanaf het moment dat je neerzit om te mediteren. Dit maakt het onmogelijk om een staat van cultivatie binnen te treden. Soms wordt, zodra je begint te oefenen, je voorheen stille omgeving plotseling gevuld met het geluid van voetstappen, het slaan van een deur, het claxonneren van auto’s en het rinkelen van de telefoon. Deze geluiden maken het je onmogelijk om de staat van kalmte binnen te treden.

Een andere soort demon is lust. Wanneer je in de oefening zit of aan het dromen bent, kan er een knappe man of een mooie vrouw voor je verschijnen die je tracht te verleiden door enkele verleidelijke bewegingen te maken om je lust op te wekken. Als je de eerste keer faalt dan zal het geleidelijk de verleidingen voor jou doen toenemen totdat je het idee om naar een hoger niveau te cultiveren opgeeft. De test is moeilijk om te slagen en vele beoefenaars hebben om deze reden gefaald. Je moet er goed op voorbereid zijn. Als je er niet in geslaagd bent om op je inborst te letten en niet geslaagd bent in de test, moet je serieus proberen om er een les uit te leren. De demon zal je herhaaldelijk lastig vallen totdat je werkelijk je inborst op niveau gehouden hebt en die gehechtheid van jou volledig verwijderd hebt. Dit is een grote test waarvoor je moet slagen. Anders zul je de Tao niet verwerven en geen perfectie bereiken in je cultivatie.

Een andere vorm van demon is dat tijdens het oefenen of in een droom je plotseling enkele huiveringwekkende gezichten ziet die lelijk en echt zijn of een figuur die jou wil doden met een mes in zijn handen. Maar ze kunnen je alleen angst aanjagen. Hij kan je niet doden wanneer hij dat werkelijk wil, want je meester heeft een beschermend schild rond je lichaam geplaatst om je te beschermen. Hij jaagt je slechts angst aan om je te doen stoppen met cultiveren. Deze zaken manifesteren zich slechts op een bepaald niveau of in een bepaald stadium tijdens je cultivatie. Ze zullen na een paar dagen voorbij zijn, na een week of na een paar weken, afhankelijk van hoe goed je inborst is en hoe je met deze zaak omgaat.

 

8. Aangeboren kwaliteit en verlichtingskwaliteit

“Aangeboren kwaliteit” verwijst naar de witte substantie die men met zich meebrengt bij de geboorte. Het is in feite een materiële substantie die deugd genoemd wordt. Hoe meer je van deze substantie met je meebrengt, hoe beter je aangeboren kwaliteit is. Mensen met goede aangeboren kwaliteit keren gemakkelijker terug naar de waarheid en komen gemakkelijker tot verlichting want zij hebben geen belemmeringen in hun denken. Als ze eenmaal horen over de studie van qigong of van dingen die te maken hebben met cultivatie raken zij onmiddellijk geïnteresseerd en zijn zij bereid om het te leren. Zij kunnen in verbinding komen met het universum. Het is precies zoals Lao Zi zei: “Wanneer een wijs man de Tao hoort, zal hij het toegewijd beoefenen. Als een doorsnee persoon ervan hoort, beoefent hij het zo nu en dan. Als een dwaze man ervan hoort, zal hij er hard om lachen. Als hij er niet om lacht, dan is het niet de Tao”. Die mensen die gemakkelijk kunnen terugkeren tot de waarheid en verlicht worden, zijn wijze mensen. In tegenstelling hiermee heeft een persoon met veel zwarte substantie en inferieure aangeboren kwaliteit een barrière rondom zijn lichaam die het voor hem onmogelijk maakt om goede dingen te aanvaarden. De zwarte substantie zal er voor zorgen dat hij niet in goede dingen gelooft wanneer hij ermee in aanraking komt. In feite is dit één van de rollen die karma speelt.

In de bespreking van aangeboren kwaliteit moet ook de kwestie van verlichtingskwaliteit betrokken worden. Als we spreken over verlichting denken sommigen dat verlicht zijn hetzelfde is als slim zijn. De “slimheid” en “sluwheid” waar gewone mensen over spreken is heel wat anders dan de cultivatie waar wij over spreken. Dit soort “knappe” mensen kunnen gewoonlijk niet gemakkelijk verlichting bereiken. Ze houden zich alleen bezig met de praktische, materiële wereld, om te vermijden dat er van hen geprofiteerd wordt en om te vermijden dat ze enig voordeel zouden moeten opgeven. In het bijzonder denken enkele individuen die zichzelf beschouwen als geleerd, hoogopgeleid en slim, dat het beoefenen van cultivatie een sprookje is. Voor hen is het beoefenen van cultivatie en het verbeteren van inborst iets onvoorstelbaars. Zij beschouwen beoefenaars als dwaas en bijgelovig. De verlichting waar wij over spreken, verwijst niet naar slim zijn, maar naar het terugkeren van de menselijke natuur naar de waarheid, een goed persoon zijn en vereenzelviging met de karakteristiek van het universum. Aangeboren kwaliteit bepaalt de verlichtingskwaliteit. Indien iemands aangeboren kwaliteit goed is, heeft hij gewoonlijk goede verlichtingskwaliteit. Aangeboren kwaliteit bepaalt de verlichtingskwaliteit, maar toch wordt verlichtingskwaliteit niet volledig gedicteerd door aangeboren kwaliteit. Hoe goed de aangeboren kwaliteit van een persoon ook is, het zal niet lukken als hij een pover begrip heeft en het niet kan inzien. Bij sommige mensen is de aangeboren kwaliteit niet zo goed, maar ze bezitten voortreffelijke verlichtingskwaliteit en kunnen bijgevolg cultiveren naar een hoger niveau. Aangezien we redding bieden aan alle wezens letten we meer op verlichtingskwaliteit dan op aangeboren kwaliteit. Hoewel je vele slechte dingen met je meedraagt, is, zolang je vastberaden bent je niveau te verhogen door cultivatie, deze gedachte in werkelijkheid een rechtschapen gedachte. Wanneer je deze gedachte hebt, moet je enkel een beetje meer opgeven dan anderen en uiteindelijk kun je de voltooiing bereiken.

Het lichaam van een beoefenaar is reeds gezuiverd. Het zal geen ziektes oplopen nadat cultivatie-energie is ontwikkeld omdat de aanwezigheid van deze hoge energie materie in het lichaam de aanwezigheid van de zwarte substantie niet langer toestaat. Maar sommige mensen geloven dit gewoonweg niet en denken altijd dat ze een ziekte hebben terwijl ze klagen: “Waarom voel ik mij zo ongemakkelijk?” Ik zeg jullie: wat je verkregen hebt is cultivatie-energie. Hoe kun je je niet ongemakkelijk voelen wanneer je zoiets goeds verkregen hebt? In cultivatie moet men dienovereenkomstig dingen opgeven. In feite zijn deze ongemakken allemaal oppervlakkig en hebben helemaal geen effect op het lichaam. Het lijken ziektes te zijn, maar ze zijn het absoluut niet. Het hangt allemaal af van of je hiertoe kunt ontwaken. Beoefenaars moeten niet alleen het ergste lijden kunnen verdragen, maar ook een goede verlichtingskwaliteit hebben. Sommige mensen proberen het zelfs niet te begrijpen waarom ze in de problemen raken. Ze beschouwen zichzelf nog steeds als gewone mensen ondanks dat ik ze onderricht geef op hogere niveaus en hen leer hoe ze zich kunnen meten aan hogere criteria. Ze kunnen zich er zelfs niet toe brengen cultivatie te beoefenen als ware beoefenaars en evenmin kunnen zij geloven dat ze op een hoger niveau zullen zijn.

Op een hoger niveau verwijst verlichting naar het verlicht worden. Het wordt onderverdeeld in plotselinge verlichting en geleidelijke verlichting. “Plotselinge verlichting” verwijst naar het geval waarin een beoefenaar “vergrendeld” is gedurende het gehele proces van zijn cultivatiebeoefening. Nadat je het gehele cultivatieproces hebt voltooid en je inborst een hoog niveau heeft bereikt, zullen op het laatste moment alle supernormale vermogens plotseling vrijkomen. Je hemelse oog wordt ineens geopend op het hoogste niveau en je geest zal in staat zijn om contact te maken met de wezens op hogere niveaus in andere dimensies. Men zal onmiddellijk in staat zijn om de realiteit te zien van het gehele universum en zijn verschillende dimensies en individuele paradijzen en dan zal men in staat zijn om met hen te communiceren. Men zal ook in staat zijn zijn grote supernormale krachten te gebruiken. Plotselinge verlichting is de moeilijkste weg. In het verleden werden alleen mensen met uitmuntende aangeboren kwaliteit uitgekozen om discipels te worden en het werd doorgegeven van persoon tot persoon. Voor normale mensen is dit ondraaglijk. De weg die ik nam was die van de plotselinge verlichting.

Wat ik nu aan jullie overdraag behoort allemaal tot de geleidelijke verlichting. Tijdens het cultivatieproces zul je die supernormale vermogens ontwikkelen die je zou moeten hebben. Maar je zult de supernormale vermogens die ontstaan niet persé kunnen gebruiken, aangezien je gemakkelijk een slechte daad kunt verrichten als je inborst nog niet tot een bepaald niveau verhoogd is en je jezelf nog niet kunt beheersen zoals het eigenlijk moet. Op dit moment zullen deze supernormale vermogens niet beschikbaar zijn voor jouw gebruik. Uiteindelijk zullen ze je echter gegeven worden. Door voortgezette cultivatie zul je geleidelijk je niveau verhogen en de waarheid van het universum begrijpen. Uiteindelijk zal net zoals bij plotselinge verlichting de voltooiing bereikt worden. Geleidelijke verlichting is gemakkelijker te bereiken en er is geen gevaar. Het moeilijke ervan is dat je het proces van je cultivatie ziet, dus je behoort nog strengere eisen aan jezelf te stellen.

 

9. Zuiver hart

Sommige mensen zijn niet in staat om de toestand van rust binnen te treden en zijn op zoek naar een manier om dit te doen. Sommigen vroegen me: “Meester Li, waarom kan ik geen rust bereiken tijdens de oefeningen? Kunt U me een methode of techniek leren zodat ik rustig kan worden wanneer ik in meditatie zit?” Ik zeg, hoe kun je rust bereiken! Al komt er een godheid jou een methode leren, dan nog zou je niet in staat zijn om rustig te worden. Waarom? De reden is dat je eigen hart niet zuiver en rustig is. Doordat je in deze samenleving leeft, met vele emoties en verlangens, hebben je verscheidene eigenbelangen en privé-zaken of zelfs aangelegenheden van je familie en vrienden een zeer groot gedeelte van je geest in beslag genomen en dwingen een hoge prioriteit af. Hoe kun je rustig worden als je in meditatie zit? Zelfs als je ze probeert te onderdrukken, zullen ze vanzelf naar boven komen.

De cultivatie in het Boeddhisme spreekt van “Voorschrift, Stilte en Wijsheid”. Voorschrift betekent die dingen opgeven waaraan je gehecht bent. Sommige mensen gebruiken de methode van het reciteren van de naam van de Boeddha. Bij het reciteren moet men zich zeer concentreren zodat duizenden gedachten door één gedachte vervangen worden. Maar dit is niet slechts een methode, het is veeleer een vaardigheid. Als je het niet gelooft, kun je het eens proberen. Het is gegarandeerd zo dat terwijl je de naam van de Boeddha aan het reciteren bent, andere dingen naar boven zullen komen in je geest. Het waren de lama’s van het Tibetaans Tantrisme die de mensen voor het eerst leerden de naam van de Boeddha te reciteren; men moest het een week lang verscheidene honderdduizenden keren per dag doen. Men zou reciteren tot men zich duizelig voelde en uiteindelijk zou er niets meer in de geest zijn. Die ene gedachte had alle andere vervangen. Het is dus een soort vaardigheid en het is niet zeker dat je het kunt bereiken. Er zijn enkele andere methoden die je leren om je te concentreren op je elixerveld, nummers te tellen of naar een enkel voorwerp te staren, enzovoort. Maar feitelijk kan geen van deze methoden je de staat van volledige rust doen binnentreden. Beoefenaars moeten een zuiver en vreedzaam hart hebben, hun vooringenomenheid met persoonlijke belangen opgeven en de hebzucht in hun hart loslaten.

Of men stilte en de staat van rust kan binnentreden, is in feite een weerspiegeling van de hoogte van je vaardigheid en niveau. Als men rustig kan worden zodra men neerzit, geeft dit aan dat men een hoog niveau bereikt heeft. Het maakt niet uit als je op dit moment de rust niet kunt bereiken. Je kunt dit geleidelijk bereiken door middel van cultivatie. Je inborst verbetert geleidelijk en je cultivatie-energie groeit beetje bij beetje. Als je je eigenbelangen en verlangens niet licht opvat, zal je cultivatie-energie zich nooit ontwikkelen.

Een beoefenaar moet op alle momenten hoge eisen aan zichzelf stellen. Beoefenaars worden voortdurend verstoord door de gecompliceerde verschijnselen van de maatschappij, door vele vulgaire en ongezonde dingen en door de zeven emoties en zes verlangens. Wat televisie, films en literaire werken stimuleren is om een sterker en praktischer mens te worden tussen de gewone mensen. Als je jezelf niet kunt bevrijden van deze zaken zul je merken dat je inborst en mentale staat zich verder en verder verwijderen van die van een beoefenaar en dat je minder cultivatie-energie zult verwerven. Beoefenaars zouden weinig of niet in aanraking moeten komen met die vulgaire of ongezonde dingen. Ze zouden dergelijke zaken moeten zien zonder te kijken, moeten horen zonder te luisteren en zich niet door anderen laten beïnvloeden; het hart zou onbewogen moeten blijven. Ik zeg vaak dat het hart van gewone mensen mij niet kan beroeren. Ik voel me niet gelukkig wanneer iemand iets goeds over me zegt en ik raak ook niet van streek als iemand me beledigt. Ongeacht hoe ernstig de verstoring van inborst onder de gewone mensen kan worden, het heeft geen effect op mij. Beoefenaars zouden al het persoonlijk belang licht moeten nemen en er zelfs niets om geven. Alleen dan is je hart om tot de Tao te verlichten volgroeid. Als je geen sterk verlangen hebt naar roem en winst en wanneer je roem, winst en macht als iets onbetekenends beschouwt, zul je niet van streek of gefrustreerd raken en je hart zal altijd kalm blijven. Wanneer je in staat bent om alles los te laten dan zal je hart op natuurlijke wijze helder en zuiver worden.

Ik heb jullie de Grote Wet gegeven en jullie de vijf oefeningenreeksen geleerd. Ik heb jullie lichamen gezuiverd en Falun en energiemechanismen in en rond jullie lichamen geïnstalleerd. Ik heb ook mijn Wetslichamen om jullie te beschermen. Al wat je gegeven zou moeten worden, is je gegeven. Gedurende de lezingen hangt het van mij af, vanaf nu is het aan jullie. “De Meester leidt je door de deur van cultivatie, maar de cultivatie zelf hangt van jou af.” Zolang je de Grote Wet grondig bestudeert, het aandachtig ervaart en begrijpt, te allen tijde op je inborst let, ijverig oefent in cultivatie, de ontbering der ontberingen doorstaat en verdraagt wat moeilijk is voor jou om te verdragen, geloof ik dat je zeker zult slagen in cultivatie.

 

Er is een weg voor cultivatiebeoefening

Het hart is het pad

De Grote Wet is grenzeloos

Ontberingen zijn het vaartuig